THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 944/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾTQUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TÂY NHIỆM KỲ 2004 - 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tại tờ trìnhsố 2645TTr/UBND-NC ngày 13 tháng 7 năm 2007 về đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụtại tờ trình số 2054/TTr-BNV ngày 19 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê chuẩn ông Trịnh Duy Hùng, Bí thủ huyện ủy,Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Hà Tây nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Hà Tây và ông Trịnh Duy Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 2,

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,

- VPCP: BTCN, các PCN,

- Website CP;

- Lưu: VT, V.III (5b),

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng