ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2009/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNHDƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trườngngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu côngnghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủvề quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môitrường;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướngdẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận Đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh traviệc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quyđịnh quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu côngnghiệp và cụm công nghiệp;

Theo đề nghị của Trưởng ban BanQuản lý các khu công nghiệp Bình Dương tại Tờ trình số 18/TTr-BQL ngày 24 tháng12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý môi trườngđối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khucông nghiệp Bình Dương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

QUY CHẾ

PHỐIHỢP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định một số nộidung hoạt động phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương (sauđây gọi tắt là Ban Quản lý) với các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủyban nhân dân huyện, thị và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị đối vớicông tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp BìnhDương.

2. Quy chế này không áp dụng đốivới công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp doBan Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore quản lý.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Ban Quản lý là cơ quan chịutrách nhiệm trực tiếp quản lý công tác bảo vệ môi trường các doanh nghiệp khucông nghiệp theo sự ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Việc phối hợp quản lý nhà nướcvề môi trường dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quanchuyên môn, các quy định hiện hành, nhằm đảm bảo sự thống nhất tạo điều kiệnthuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trongcác khu công nghiệp.

3. Ban Quản lý là cơ quan đầu mốicó trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thựchiện tốt hoạt động quản lý nhà nước về môi trường đối với các khu công nghiệpđúng theo qui định pháp luật.

Điều 3. Nội dung phối hợp

Nội dung phối hợp công tác quản lýNhà nước về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp giữa Ban Quản lý và cáccơ quan chuyên môn bao gồm:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biếnvà hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Thẩm định, phê duyệt Báo cáođánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổsung cho các dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

3. Xác nhận đăng ký Bản cam kếtbảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

4. Phê duyệt, xác nhận Đề án bảovệ môi trường của các doanh nghiệp khu công nghiệp.

5. Kiểm tra, xác nhận kết quả chạythử nghiệm các công trình xử lý chất thải của các công ty phát triển hạ tầng khucông nghiệp và các doanh nghiệp khu công nghiệp.

6. Kiểm tra xác nhận đủ điều kiệnnhập khẩu phế liệu.

7. Thanh tra, kiểm tra việc thựchiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các công ty phát triển hạtầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp khu công nghiệp.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo,tranh chấp về lĩnh vực môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động của cáckhu công nghiệp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔITRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Quản lý

1. Đối với các khu công nghiệp đãđược các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ủy quyền cho Ban Quản lý thanhtra, kiểm tra và cấp một số loại hồ sơ pháp lý về môi trường (sau đây gọi làkhu công nghiệp đã ủy quyền):

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biếnvà hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường cho công typhát triển hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp khu công nghiệp;

b) Chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc cáccơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền thực hiện các quy định của pháp luật về môitrường;

c) Chủ trì có phối hợp với Sở Tàinguyên và Môi trường tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tácđộng môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;

d) Tổ chức cấp Giấy xác nhận đăngký bản cam kết bảo vệ môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;

đ) Xác nhận Đề án bảo vệ môitrường. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môitrường các huyện, thị kiểm tra để phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường;

e) Chủ trì kiểm tra, xác nhận kếtquả chạy thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của các doanh nghiệp khucông nghiệp trước khi đi vào hoạt động chính thức (trừ một số doanh nghiệp doSở Tài nguyên và Môi trường quản lý);

g) Chủ trì thanh tra, kiểm traviệc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý theothẩm quyền đối với những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của cácdoanh nghiệp khu công nghiệp (trừ một số doanh nghiệp do Sở Tài nguyên và Môitrường quản lý);

h) Tiếp nhận và giải quyết khiếunại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực môi trường giữa các doanh nghiệp khu côngnghiệp; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tốcáo về môi trường giữa các doanh nghiệp khu công nghiệp với các tổ chức, cánhân bên ngoài khu công nghiệp;

i) Tổ chức thực hiện điều tra,thống kê, lưu trữ thông tin về môi trường của các doanh nghiệp khu công nghiệp,quản lý thông tin và dữ liệu về môi trường;

k) Thực hiện chế độ báo cáo địnhkỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý môi trường đốivới các doanh nghiệp khu công nghiệp (trừ một số doanh nghiệp do Sở Tài nguyênvà Môi trường quản lý);

l) Thực hiện các nhiệm vụ kháctheo thẩm quyền hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các khu công nghiệpchưa được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ủy quyền cho Ban Quản lýthanh tra, kiểm tra và cấp một số loại hồ sơ pháp lý về môi trường (sau đây gọilà khu công nghiệp chưa ủy quyền):

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị và các ngành có liên quan để giảiquyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị trong việc kiểmtra, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường.

Điều 5.Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Đối với các khu công nghiệp đãủy quyền:

a) Tiến hành bàn giao hồ sơ về môitrường của các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp đã ủy quyền cho Ban Quản lýquản lý;

b) Tổ chức cấp các loại hồ sơ pháplý về môi trường theo thẩm quyền;

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Quảnlý kiểm tra, xác nhận kết quả chạy thử nghiệm các công trình xử lý chất thải mởrộng của các công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệpkhông thuộc đối tượng ủy quyền cho Ban Quản lý quản lý;

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Quảnlý thanh tra, kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường và các nội dung củaQuyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các công ty pháttriển hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp không thuộc đối tượng ủyquyền cho Ban Quản lý quản lý;

đ) Chủ trì, phối hợp với Ban Quảnlý kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho các doanh nghiệp khucông nghiệp;

e) Phối hợp với Ban Quản lý, UBNDcác huyện, thị xã và các ngành có liên quan để giải quyết các vấn đề có liênquan đến công tác bảo vệ môi trường;

g) Thực hiện chế độ báo cáo địnhkỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý môi trường củacác công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp không thuộcđối tượng ủy quyền cho Ban Quản lý quản lý.

2. Đối với các khu công nghiệpchưa ủy quyền:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quảnlý tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luậtvề bảo vệ môi trường cho công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp và cácdoanh nghiệp khu công nghiệp;

b) Tổ chức cấp các loại hồ sơ pháplý về môi trường theo thẩm quyền;

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Quảnlý kiểm tra, xác nhận kết quả chạy thử nghiệm các công trình xử lý chất thảicủa các công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp khu côngnghiệp;

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Quảnlý thanh tra, kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường và các nội dung củaQuyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các công ty pháttriển hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp khu công nghiệp;

đ) Chủ trì, phối hợp với Ban Quảnlý kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho các doanh nghiệp khucông nghiệp;

e) Tiếp nhận và phối hợp với BanQuản lý giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường phát sinhtrong các khu công nghiệp;

g) Phối hợp với Ban Quản lý, Ủyban nhân dân các huyện, thị xã và các ngành có liên quan để giải quyết các vấnđề có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường;

h) Tổ chức thực hiện điều tra,thống kê, lưu trữ thông tin về môi trường của các doanh nghiệp khu công nghiệp,quản lý thông tin và dữ liệu về môi trường;

i) Thực hiện chế độ báo cáo địnhkỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý môi trường củacác công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp khu côngnghiệp.

Điều 6.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã

1. Đối với các khu công nghiệp đãủy quyền:

a) Chỉ đạo bàn giao hồ sơ về môitrường của các doanh nghiệp khu công nghiệp cho Ban Quản lý quản lý;

b) Phối hợp với Ban Quản lý, SởTài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan để giải quyết các vấn đề cóliên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

2. Đối với các khu công nghiệpchưa ủy quyền:

a) Tổ chức cấp các loại hồ sơ pháplý về môi trường theo thẩm quyền;

b) Chỉ đạo công tác kiểm tra,thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết tranh chấp,khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp khucông nghiệp theo thẩm quyền.

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộcphối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý và các ngành có liên quanđể giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

d) Thực hiện chế độ báo cáo địnhkỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý môi trường khucông nghiệp theo thẩm quyền.

Điều 7.Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trườngcác huyện, thị xã

1. Đối với các khu công nghiệp đãủy quyền:

a) Thực hiện việc bàn giao hồ sơmôi trường của các doanh nghiệp khu công nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhândân huyện, thị xã.

b) Phối hợp với Ban Quản lý và cácngành có liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường.

2. Đối với các khu công nghiệpchưa ủy quyền:

a) Thực hiện cấp các loại hồ sơpháp lý về môi trường cho các dự án đầu tư vào khu công nghiệp theo thẩm quyền.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quảnlý kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giảiquyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường đối với cácdoanh nghiệp khu công nghiệp theo thẩm quyền.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng ban Ban Quản lý các khucông nghiệp Bình Dương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện,thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu cókhó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh kịp thời về Ban Quảnlý để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉnh sửa, bổ sung cho phùhợp./.