THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 955/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂNCÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮUHẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ vềchuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàtổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủsở hữu;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Tậpđoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (sau đây gọi là Tập đoàn Bưu chính Viễnthông Việt Nam) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nướclàm chủ sở hữu, với những nội dung chính sau đây:

1. Tên gọi sau khi chuyển đổi:

a) Tên gọi đầy đủ: Tập đoàn Bưuchính Viễn thông Việt Nam;

b) Tên giao dịch: Tập đoàn Bưuchính Viễn thông Việt Nam;

c) Tên giao dịch quốc tế: VIETNAMPOSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP;

d) Tên viết tắt: VNPT.

2. Loại hình doanh nghiệp: Công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Tập đoàn Bưu chính Viễn thôngViệt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngânhàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định của LuậtDoanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạtđộng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Trụ sở chính: số 57 Huỳnh ThúcKháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

5. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Dịch vụ và sản phẩm viễn thông,công nghệ thông tin;

- Dịch vụ và sản phẩm truyền thông.

b) Ngành nghề kinh doanh có liênquan đến ngành nghề kinh doanh chính:

- Khảo sát, tư vấn, thiết kế, xâydựng, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, công nghệ thông tin vàtruyền thông;

- Sản xuất, kinh doanh xuất nhậpkhẩu, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và truyềnthông;

- Dịch vụ tài chính, tín dụng, ngânhàng;

- Dịch vụ quảng cáo, tổ chức sựkiện;

- Kinh doanh bất động sản, cho thuêvăn phòng.

Việc đầu tư kinh doanh trong cácngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính phải tuân theo cácquy định hiện hành.

6. Vốn điều lệ 72.237.000.000.000đồng (Bảy mươi hai nghìn, hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng).

Việc xác định để điều chỉnh, bổsung mức vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các quyền, nghĩa vụcủa chủ sở hữu:

Thủ tướng Chính phủ và các Bộ theosự ủy quyền của Chính phủ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nướcđối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

8. Thành viên Hội đồng thành viên Tậpđoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị địnhsố 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công tynhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lýcông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Chủ tịchvà các thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Namlà Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thôngViệt Nam cho đến khi Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm mới Chủ tịch và các thànhviên Hội đồng thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

9. Sau khi chuyển đổi thành công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam kếthừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại vàphát sinh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trước khi chuyển đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông cótrách nhiệm:

a) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc vàtheo dõi việc thực hiện Quyết định này; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thựchiện vượt thẩm quyền;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ bổnhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thôngtin và Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong việc xácđịnh điều chỉnh mức vốn điều lệ phù hợp quy định hiện hành.

b) Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quychế quản lý tài chính phù hợp với sự thay đổi về hình thức tổ chức và hoạt độngcủa Tập đoàn theo đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và ý kiếncủa Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưuchính Viễn thông Việt Nam:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Namtrên cơ sở ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Trình Bộ Tài chính phê duyệt sửađổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính phù hợp với hình thức tổ chức và hoạtđộng của Tập đoàn;

c) Thực hiện việc xác định điềuchỉnh mức vốn điều lệ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo quy địnhhiện hành;

d) Đăng ký doanh nghiệp và đăng kýlại quyền sở hữu tài sản đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theoquy định;

đ) Trình Thủ tướng Chính phủ chấpthuận để bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

4. Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chínhViễn thông Việt Nam trước khi chuyển đổi có trách nhiệm điều hành hoạt động củaTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho đến khi Hội đồng thành viên Tập đoànBưu chính Viễn thông Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Thông tin vàTruyền thông, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư;Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triểndoanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Hộiđồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin & TT, Tài chính, Nội vụ, Lao động – TB và XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng