THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 96/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCPHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG NHIỆMKỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chínhphủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việckéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 -2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày15 tháng 12 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 12/TTr-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêchuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004 – 2011như sau:

1. Chủ tịch:

- Ông Nguyễn VănDiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

2. Các Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn VănThanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Ông Phan Anh Vũ,Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Thành ủy Vĩnh Long.

3. Các Ủy viên:

- Ông NguyễnQuốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sựtỉnh Vĩnh Long.

- Ông Lê Văn Út,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Ông Trương HảiPhương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh VĩnhLong.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và cácông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng