THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THAY ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC NHIỆM KỲ 2009 - 2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủtục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồngChức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014 và Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Ủy viên Hộiđồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Xét đề nghị của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 735/TTr-BGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2013 vềviệc đề Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam không tham gia Hội đồng Chức danh giáosư nhà nước và bổ sung Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Sơn làm Ủy viên Hội đồng Chứcdanh giáo sư nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Giáo sư, Tiến Sĩ Nguyễn Văn Nam,nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, thôi không làm Ủy viên Hộiđồng Chức danh giáo sư nhà nước (thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ);

2. Bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Đinh VănSơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại, làm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáosư nhà nước.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và các cơ quanliên quan, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GD&ĐT, NV;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;
- GS.TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân;
- GS.TS Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ TCCV, PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân