THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 968/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN HỮU CHÍ GIỮCHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căncứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 5982-CVNS/BTCTW, ngày 04 tháng 6năm 2009;
Xét báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính tại văn bản số 250/CV-BCSĐ ngày 28tháng 5 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2093/TTr-BNV ngày 03 tháng 7năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạnông Nguyễn Hữu Chí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, giữ chức Thứtrưởng Bộ Tài chính.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng BộTài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Hữu Chí chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng