THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 972/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂNCÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCHNHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyểnđổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổchức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sởhữu;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (sau đây gọi là Tổng công ty Côngnghiệp xi măng Việt Nam) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên doNhà nước làm chủ sở hữu với những nội dung chính sau đây:

1. Tên gọi sau khi chuyển đổi:

a) Tên gọi đầy đủ: TỔNG CÔNG TYCÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM.

b) Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TYCÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM.

c) Tên gọi tắt: VICEM.

d) Tên giao dịch quốc tế: VICEMCOMPANY LIMITED.

2. Loại hình doanh nghiệp: côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Tổng công ty Công nghiệp ximăng Việt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu riêng,được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạtđộng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quanvà Điều lệ tổ chức và hoạt động do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Trụ sở chính: số 228 đường LêDuẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

5. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Công nghiệp xi măng: khảo sát,thăm dò đầu tư xây dựng, khai thác nguyên liệu và phụ gia; sản xuất, kinh doanhxi măng; sản xuất bao bì xi măng;

- Cơ khí: chế tạo phụ tùng,thiết bị cho các nhà máy xi măng và vật liệu xây dựng; sửa chữa và lắp rápthiết bị cơ khí, thiết bị điện.

b) Ngành, nghề kinh doanh cóliên quan:

- Sản xuất, kinh doanh các sảnphẩm vật liệu xây dựng: gạch chịu lửa, thạch cao, các loại sản phẩm từ xi măngvà các chủng loại vật liệu xây dựng khác;

- Các dịch vụ: tư vấn đầu tư vàxây dựng; nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đào tạo, xuấtnhập khẩu; cung ứng vật tư, vận tải đường bộ, đường sông, đường biển.

- Hoạt động tài chính.

c) Ngành, nghề kinh doanh khác:

- Xây dựng, quản lý, khai tháccảng biển, cảng sông; xây dựng, quản lý, khai thác đường bộ cao tốc, đườngbiển, đường sắt;

- Đầu tư kinh doanh cơ sở hạtầng, khu công nghiệp và đô thị; kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà xưởng,kho tàng, nhà ở, văn phòng;

- Sản xuất kinh doanh điện;trồng rừng, khai thác, chế biến cao su; xuất khẩu lao động; điều trị các bệnhnghề nghiệp và phục hồi chức năng; du lịch, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụcông cộng khác.

- Các ngành, nghề khác theo quyđịnh của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

6. Vốn điều lệ: 8.971 tỷ đồng(Tám nghìn chín trăm bảy mươi mốt tỷ đồng).

Việc xác định để điều chỉnh vốnđiều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các quyền, nghĩa vụcủa chủ sở hữu:

Thủ tướng Chính phủ và các Bộtheo sự uỷ quyền của Chính phủ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhànước đối với Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

8. Thành viên Hội đồng thànhviên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều21 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyểnđổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổchức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sởhữu. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Công nghiệpxi măng Việt Nam là Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công tyCông nghiệp xi măng Việt Nam cho đến khi Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm mới Chủtịch và các thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Công nghiệp xi măngViệt Nam.

9. Sau khi chuyển đổi thành côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty Công nghiệp xi măng ViệtNam kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tạivà phát sinh của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam trước khi chuyển đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc vàtheo dõi việc thực hiện Quyết định này; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thựchiện vượt thẩm quyền.

b) Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổngcông ty Công nghiệp xi măng Việt Nam theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tạicông văn số 1065/TTg-ĐMDN ngày 23 tháng 6 năm 2010 về việc triển khai thực hiệnNghị định số 25/2010/NĐ-CP .

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hớp với Bộ Xâydựng và Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam trong việc xác định để điềuchỉnh vốn điều lệ phù hợp quy định hiện hành.

b) Thoả thuận để Hội đồng thànhviên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam ban hành Quy chế quản lý tàichính của Tổng công ty.

3. Hội đồng thành viên Tổng côngty Công nghiệp xi măng Việt Nam:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp xi măng ViệtNam.

b) Thực hiện việc xác định điềuchỉnh mức vốn điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam theo quyđịnh hiện hành.

c) Ban hành Quy chế quản lý tàichính của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

d) Đăng ký doanh nghiệp và đăngký lại quyền sở hữu tài sản đối với Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Namtheo quy định.

đ) Thực hiện việc sử dụng đất màTổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam đang được giao quản lý, sử dụng theođúng quy định hiện hành.

e) Trình Thủ tướng Chính phủchấp thuận để bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

4. Tổng giám đốc Tổng công tyCông nghiệp xi măng Việt Nam trước khi chuyển đổi có trách nhiệm điều hành hoạtđộng của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam cho đến khi Hội đồng thànhviên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tàichính, Lao động - Thương bình và Xã hội, Kế hoạch và đầu tư, Nội vụ, Tài nguyênvà Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Pháttriển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp xi măng ViệtNam, Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng