THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 976/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂNCÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNDO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ vềchuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàtổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủsở hữu;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Sông Đà,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ -Tập đoàn Sông Đà (sau đây gọi là Tập đoàn Sông Đà) thành công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, loại hình doanh nghiệp vàtrụ sở.

a. Tên:

- Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt:TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ.

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: SÔNGĐÀ.

- Tên doanh nghiệp bằng tiếng Anh:SONGDA HOLDINGS.

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh:SONGDA.

b. Loại hình doanh nghiệp: công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên.

c. Địa chỉ trụ sở chính: nhà G10,phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Hình thức pháp lý và tư cách phápnhân:

Tập đoàn Sông Đà là công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, có tư cách pháp nhântheo pháp luật Việt Nam; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theoquy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanhnghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động doThủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Ngành, nghề kinh doanh:

- Các ngành, nghề kinh doanh chính:tổng thầu xây lắp (tổng thầu EPC) và thi công xây lắp các công trình giaothông, công nghiệp, dân dụng, điện, thủy lợi, tổ chức các công trình ngầm; sảnxuất, kinh doanh điện thương phẩm; sản xuất, kinh doanh vật tư thiết bị, vậtliệu xây dựng; chế tạo và lắp đặt các thiết bị, máy móc công nghiệp;

- Ngành, nghề kinh doanh liên quan:đầu tư phát triển và kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; kinhdoanh bất động sản; đóng mới và sửa chữa tàu thuyền; thi công và xử lý nền móngcông trình; khoan nổ mìn; tư vấn thiết kế và tổng thầu tư vấn thiết kế các dựán đầu tư, xây dựng; vận tải đường thủy, đường bộ; tổ chức nghiên cứu khoa học,ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyênngành về bất động sản và xây dựng; xuất khẩu lao động; dịch vụ tài chính, ngânhàng, bảo hiểm, du lịch, khách sạn; cho thuê văn phòng;

- Ngành, nghề kinh doanh khác theoquy định của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Vốn điều lệ tại thời điểm ngày31 tháng 12 năm 2009 là: 4.607 tỷ đồng (Bốn nghìn sáu trăm linh bảy tỷ đồng).

Việc xác định để điều chỉnh vốnđiều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các quyền, nghĩa vụcủa chủ sở hữu:

Thủ tướng Chính phủ và các Bộ theosự ủy quyền của Chính phủ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nướcđối với Tập đoàn Sông Đà.

6. Thành viên Hội đồng thành viênTập đoàn Sông Đà thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thànhcông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Chủ tịch, Phó Chủ tịchvà các thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Sông Đà là Chủ tịch, Phó Chủtịch và thành viên Hội đồng thành viên của Tập đoàn Sông Đà cho đến khi Thủtướng Chính phủ bổ nhiệm mới Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồngthành viên của Tập đoàn Sông Đà.

7. Sau khi chuyển đổi thành công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tập đoàn Sông Đà có trách nhiệm kế thừa cácquyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinhcủa Tập đoàn Sông Đà trước khi chuyển đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc vàtheo dõi việc thực hiện Quyết định này; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thựchiện vượt thẩm quyền.

b. Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tập đoànSông Đà theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1065/TTg-ĐMDN ngày23 tháng 6 năm 2010 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP .

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a. Chủ trì, phối hợp với Bộ Xâydựng và Tập đoàn Sông Đà xác định để điều chỉnh mức vốn điều lệ của Tập đoàn phùhợp quy định hiện hành.

b. Phê duyệt Quy chế quản lý tàichính của Tập đoàn Sông Đà.

3. Hội đồng thành viên Tập đoànSông Đà:

a. Trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Sông Đà;

b. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phêduyệt Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Sông Đà;

c. Thực hiện việc điều chỉnh mứcvốn điều lệ của Tập đoàn Sông Đà theo quy định hiện hành;

d. Đăng ký doanh nghiệp và đăng kýlại quyền sở hữu tài sản đối với Tập đoàn Sông Đà;

đ. Trình Thủ tướng Chính phủ chấpthuận để bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà.

4. Tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đàtrước khi chuyển đổi có trách nhiệm điều hành hoạt động của Tập đoàn Sông Đàcho đến khi Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tàichính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởngcác cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hộiđồng quản trị Tập đoàn Sông Đà, Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TB và XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tập đoàn Sông Đà;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, VP BCS Đảng Chính phủ, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng