THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 977/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂNCÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠNMỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ vềchuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàtổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủsở hữu;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Tậpđoàn Phát triển nhà và đô thị (sau đây gọi là Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị)thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, vớinhững nội dung chính sau đây:

1. Tên, loại hình doanh nghiệp vàtrụ sở.

a. Tên:

- Tên tiếng Việt: TẬP ĐOÀN PHÁTTRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ.

- Tên giao dịch quốc tế: HOUSINGAND URBAN DEVELOPMENT HOLDINGS;

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: HUDHOLDINGS.

- Tên thường gọi: HUD.

b. Loại hình doanh nghiệp: công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên.

c. Địa chỉ trụ sở:

- Trụ sở chính: tầng 5 và 6 tòa nhàM5, 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

- Văn phòng đại diện: 159 Điện BiênPhủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hình thức pháp lý và tư cách phápnhân:

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị làcông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, có tư cáchpháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngânhàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định tại LuậtDoanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạtđộng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Ngành, nghề kinh doanh:

a. Ngành, nghề kinh doanh chính:đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị.

b. Ngành, nghề kinh doanh liênquan: đầu tư phát triển và thi công xây lắp, tổng thầu xây lắp khu kinh tế, khucông nghiệp, các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nông nghiệp, giaothông, bưu chính viễn thông, công trình cấp thoát nước và môi trường; sản xuất,kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; tư vấn thiết kế và tổng thầu tưvấn thiết kế các dự án đầu tư, xây dựng; quản lý, khai thác dịch vụ tổng hợpcác khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch; cho thuê văn phòng làmviệc; kinh doanh kho, bãi; sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm; tổ chứcnghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo phát triểnnguồn nhân lực chuyên ngành về bất động sản và xây dựng, xuất nhập khẩu laođộng; dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch.

Ngành, nghề kinh doanh khác theoquy định của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Vốn điều lệ là: 4.992 tỷ đồng (Bốnnghìn chín trăm chín mươi hai tỷ đồng)

Việc xác định mức vốn điều lệ thựchiện theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các quyền, nghĩa vụcủa chủ sở hữu:

Thủ tướng Chính phủ và các Bộ theosự ủy quyền của Chính phủ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nướcđối với Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

6. Thành viên Hội đồng thành viên Tậpđoàn Phát triển nhà và đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhànước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Chủ tịch, PhóChủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Phát triển nhà và đôthị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên của Tập đoànPhát triển nhà và đô thị cho đến khi Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm mới Chủ tịch,Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên của Tập đoàn Phát triển nhàvà đô thị.

7. Sau khi chuyển đổi thành công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị có tráchnhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tạivà phát sinh của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị trước khi chuyển đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc vàtheo dõi việc thực hiện Quyết định này; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thựchiện vượt thẩm quyền.

b. Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tập đoànPhát triển nhà và đô thị theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1065/TTg-ĐMDN ngày 23 tháng 6 năm 2010 về việc triển khai thực hiện Nghị địnhsố 25/2010/NĐ-CP .

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a. Chủ trì, phối hợp với Bộ Xâydựng và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị xác định mức vốn điều lệ của Tập đoànphù hợp quy định hiện hành.

b. Phê duyệt Quy chế quản lý tàichính của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

3. Hội đồng thành viên Tập đoànPhát triển nhà và đô thị:

a. Trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị;

b. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phêduyệt Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị;

c. Thực hiện việc điều chỉnh mứcvốn điều lệ của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị theo quy định hiện hành;

d. Đăng ký doanh nghiệp và đăng kýlại quyền sở hữu tài sản đối với Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị;

đ. Trình Thủ tướng Chính phủ chấpthuận để bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

e. Thực hiện sắp xếp các doanhnghiệp thành viên, thành lập mới các tổng công ty, tiếp nhận thêm các doanhnghiệp tự nguyện tham gia Tập đoàn theo quy định tại Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Công ty mẹ - Tậpđoàn Phát triển nhà và đô thị.

4. Tổng giám đốc Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị trước khi chuyển đổi có trách nhiệm điều hành hoạt động củaTập đoàn Phát triển nhà và đô thị cho đến khi Hội đồng thành viên Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tàichính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởngcác cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hộiđồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Hội đồng thành viên Tập đoànPhát triển nhà và đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TB và XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, VP BCS Đảng Chính phủ, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng