THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 978/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂNCÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘTTHÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ vềchuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàtổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủsở hữu;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Tậpđoàn Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Tập đoàn Viễn thông Quân đội) thànhcông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, vớinhững nội dung chính sau đây:

1. Tên gọi sau khi chuyển đổi:

a. Tên đầy đủ: TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNGQUÂN ĐỘI.

b. Tên giao dịch: TẬP ĐOÀN VIỄNTHÔNG QUÂN ĐỘI.

c. Tên giao dịch quốc tế: VIETTELGROUP.

d. Tên viết tắt: VIETTEL.

2. Loại hình doanh nghiệp: công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Tập đoàn Viễn thông Quân đội cótư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu riêng; được mở tài khoảntại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định củaLuật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức vàhoạt động do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Trụ sở chính: số 1 Giang VănMinh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

5. Ngành, nghề kinh doanh:

a. Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Các hoạt động viễn thông: có dây,không dây, vệ tinh và viễn thông khác;

- Lập trình máy vi tính, dịch vụ tưvấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; xuất bản phần mềm; xử lýdữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin; dịch vụ thông tinkhác.

- Xây dựng công trình công ích;hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; hoạt động thiết kế chuyêndụng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác;bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy; bán lẻ thiết bị công nghệ thông tinliên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vitính và sản phẩm quang học; sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học; sản xuất dây vàthiết bị dây dẫn; sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc; nghiên cứu và pháttriển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

b. Ngành, nghề kinh doanh có liênquan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

- Bưu chính; chuyển phát;

- Kinh doanh bất động sản; xây dựngnhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; hoạt động xây dựng chuyêndụng;

- Dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm);hoạt động tài chính khác; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính; xuất nhậpkhẩu ủy thác cho các đơn vị trong nước; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; vận tảiđường bộ khác;

- Sản xuất thiết bị điện; sản xuấtcác sản phẩm từ plastic; sản xuất các cấu kiện kim loại; sản xuất máy thông dụng;sản xuất xe có động cơ; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị;

- Quảng cáo và nghiên cứu thịtrường; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; xây dựng và phát triển thươnghiệu; cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử; phát thanh, truyền hình; điệnảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt độngxuất bản;

- Bán buôn, bán lẻ (trừ ô tô, môtô,xe máy và xe có động cơ khác).

c) Ngành, nghề kinh doanh khác:

- Dịch vụ lưu trú; hoạt động của cácđại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá vàtổ chức tua du lịch; dịch vụ ăn uống;

- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế,nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; sảnxuất giấy và sản phẩm từ giấy; in ấn và dịch vụ liên quan đến in; sản xuất đồ uống;

- Đào tạo ngắn hạn, dài hạn cán bộ,công nhân viên; thể thao, vui chơi và giải trí;

- Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máyvà xe có động cơ khác và kinh doanh những ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

6. Vốn điều lệ: 50.000 tỷ đồng (Nămmươi nghìn tỷ đồng)

Việc xác định để điều chỉnh, bổsung mức vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các quyền, nghĩa vụcủa chủ sở hữu:

Thủ tướng Chính phủ và các Bộ theosự ủy quyền của Chính phủ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nướcđối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

8. Tổng giám đốc Tập đoàn Viễnthông Quân đội trước khi chuyển đổi là Tổng giám đốc của Tập đoàn Viễn thôngQuân đội cho đến khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm mới Tổng giám đốc của Tậpđoàn Viễn thông Quân đội.

9. Sau khi chuyển đổi thành công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tập đoàn Viễn thông Quân đội kế thừa cácquyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinhcủa Tập đoàn Viễn thông Quân đội trước khi chuyển đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc vàtheo dõi việc thực hiện Quyết định này; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thựchiện vượt thẩm quyền.

b. Bổ nhiệm Kiểm soát viên của Tậpđoàn Viễn thông Quân đội theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1065/TTg-ĐMDN ngày 23 tháng 6 năm 2010 về việc triển khai thực hiện Nghị địnhsố 25/2010/NĐ-CP .

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốcphòng và Tập đoàn Viễn thông Quân đội trong việc điều chỉnh mức vốn điều lệ củaTập đoàn phù hợp quy định hiện hành.

b. Phê duyệt Quy chế quản lý tàichính phù hợp với sự thay đổi về hình thức tổ chức và hoạt động của Tập đoànViễn thông Quân đội.

3. Tổng giám đốc Tập đoàn Viễnthông Quân đội:

a. Trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

b. Thực hiện việc điều chỉnh mứcvốn điều lệ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội theo quy định hiện hành;

c. Đăng ký doanh nghiệp và đăng kýlại quyền sở hữu tài sản đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội theo quy định;

d. Thực hiện việc sử dụng đất màTập đoàn Viễn thông Quân đội đang được giao quản lý, sử dụng theo đúng quy địnhhiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Tàichính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởngcác cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Tổnggiám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TB và XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, VP BCS Đảng Chính phủ, các Vụ: TH, KTTH, NC, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng