THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 979/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN LMLM DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH LONG AN

--------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1807/BNN-TY ngày 31 tháng 5 năm 2013, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4044/BKHĐT-KTDV ngày 14 tháng 6 năm 2013, Bộ Tài chính tại văn bản số 7564/BTC-TCDT ngày 12 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 60.000 liều vắc xin LMLM type O thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Long An phòng, chống dịch bệnh LMLM.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

>> Xem thêm:  Đã ly hôn chồng không cho gặp con phải làm như thế nào ? Quyền nuôi con khi ly hôn ?

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)