ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 98/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀCHUYỂN TRUNG TÂM LƯU TRỮ THUỘC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ VỀ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy địnhtổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;
Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụthuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21tháng 8 năm 2008 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục III phần I Thông tư số04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dânthành phố về sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng,
Ban Tôn giáo và Dân tộc vào Sở Nội vụ, đồng thời bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhândân thành phố tổ chức, quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Sở Nội vụ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1440/TTr-SNV ngày 24 tháng12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển Trungtâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố vềSở Nội vụ thành phố quản lý.

Điều 2. Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm bàn giao tổ chứcbộ máy, nhân sự và toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác vănthư lưu trữ Nhà nước cho Sở Nội vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giám đốc Sở Nộivụ căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, sắp xếp tổ chức bộ máy tinhgọn, hợp lý, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bố trí cán bộ, viên chức phù hợpvới chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và quyết địnhban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đâytrái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc SởTài chính, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ TP, Thủ trưởng các cơ quan có liên quanchịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Cục Lưu trữ Nhà nước;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Công an thành phố (PC13);
- Sở Nội vụ (3b);
- Các Sở-ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- VPHĐ-UB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên; TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Nh) P.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân