THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 98/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓACHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH NGHỆ AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại công văn số 4336/BNN-TY ngày 20 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn xuất cấp (không thu tiền) 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid thuộc hàngdự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêutrên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhNghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTg, cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng