UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 980/2007/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNGTRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 70/2003/QĐ-TTg ngày29/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niênViệt Nam đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số: 3104/QĐ-UBND ngày01/10/2004 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Thanh Hoágiai đoạn 2004 - 2005;

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tạitờ trình số: 112-TT/ĐTN ngày 26/3/2007 về việc xin phê duyệt Chương trình pháttriển thanh niên Thanh Hoá giai đoạn 2007 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định nàyChương trình phát triển thanh niên Thanh Hóa, giai đoạn 2007 - 2010.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thưTỉnh Đoàn Thanh niên; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liênquan; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này ./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Thủ tướng Chính phủ (B/C);
- Uỷ ban QG về TNVN;
- Ban Bí thư TƯ Đoàn;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT, VX (2). Ninh60b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANHNIÊN THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 980/2007/QĐ-UBND ngày 05 /4/2007của UBND tỉnh)

I. Mục tiêu tổng quát:

1. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thếhệ trẻ tỉnh nhà phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực trẻ có chấtlượng phục vụ công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế theo tinh thần Nghị quyếtĐại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

2. Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, HộiLHTN vững mạnh, làm nòng cốt trong các phong trào thanh niên (TN); chăm lo giảiquyết những nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và những vấn đề khó khăn,bức xúc trong TN.

3. Phát triển mạnh mẽ các phong trào hành độngcách mạng của tuổi trẻ nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanhniên trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địabàn toàn tỉnh.

II. Nội dung chương trình phát triển thanhniên:

1. Chương trình 1: Tăng cường giáo dục chính trịtư tưởng cho TN.

a) Mục tiêu: Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạođức cách mạng, tinh thần yêu quê hương, đất nước, có lý tưởng xã hội chủ nghĩa,ý chí tự lực, tự cường và nâng cao thể lực, sức khoẻ cho TN.

b) Chỉ tiêu:

- Phấn đấu 100% ĐV và trên 80% TN được phổ biến,tuyên truyền về tình hình nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đất nước.

- 100% TN trong nhà trường, CNVC, LLVT; trên 80%TN các khối khác tham gia chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng HồChí Minh và tham gia cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Hoá học tập và làm theo lờiBác” do Đoàn TN phát động.

- 100% TN trong nhà trường và trên 80% TN ngoàinhà trường tham gia các hình thức giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống.

- Thu hút 100% ĐV và trên 70% TN tham gia các hoạtđộng xây dựng đời sống văn hoá tại cộng đồng.

- Trên 90% TN tổ chức cưới theo nếp sống mới.

- Trên 80% TN thường xuyên luyện tập TDTT vàtham gia các hoạt động VHVN, TDTT tại cơ sở.

- Đến năm 2010, 100% các huyện, thị, thành phốcó Trung tâm văn hoá-thể thao; 90% xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, hoạtđộng cho thanh-thiếu nhi (TTN); Tỉnh có Trung tâm hoạt động TTN cấp tỉnh tạithành phố Thanh Hoá.

2. Chương trình 2: Giải quyết việc làm cho TN.

a) Mục tiêu: Giảm thiểu tình trạng thất nghiệp,thiếu việc làm trong TN; tạo điều kiện cho TN được vay vốn phát triển kinh tế,giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; thúc đẩy chuyểndịch cơ cấu lao động trong TN.

b) Chỉ tiêu:

- Mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 35.000lao động là TN (đạt trên 70% trong tổng số lao động có việc làm).

- Mỗi năm đưa được trên 8.000 TN đi xuất khẩulao động.

- 100% TN học sinh trung học phổ thông được giáodục hướng nghiệp.

- 100% TN-HS và trên 80% các đối tượng khác đượctư vấn nghề nghiệp.

- Mỗi năm có trên 30.000 hộ gia đình trẻ và TNđược vay vốn phát triển sản xuất.

3. Chương trình 3: Phát triển nguồn nhân lực trẻ.

a) Mục tiêu: Nâng cao trình độ học vấn, chuyênmôn, nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ, năng lực tiếp cận khoa học, công nghệ;hình thành một đội ngũ TN ưu tú trên các lĩnh vực, đáp ứng sự nghiệp CNH-HĐHquê hương và hội nhập quốc tế.

b) Chỉ tiêu:

- Hoàn thành phổ cập trung học cơ sở; nâng tỷ lệhọc sinh trung học phổ thông trong độ tuổi TN lên trên 60%.

- Đến hết 2010, 100% TN-HS trung học phổ thông(THPT) khu vực đô thị, CNVC, LLVT; 80% học sinh THPT khu vực nông thôn được phổcập tin học, tiếp cận INTERNET và tiếp cận được một ngoại ngữ.

- Trên 75% HS tốt nghiệp THPT được vào học tạicác trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Trên 80% TN nông thôn được trang bị kiến thứctiến bộ khoa học kỹ thuật.

- Đến 2010, trên 30% lao động là TN được đào tạonghề.

- 100% cấp bộ Đoàn và trên 80% TN tham gia phongtrào “Sáng tạo trẻ”.

- 100% cán bộ trẻ đang làm việc trong các cơquan Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể được bồi dưỡng, nâng cao kiến thứcvề công nghệ thông tin.

4. Chương trình 4: Phát huy vai trò của thanhniên trong phát triển kinh tế - xã hội:

a) Mục tiêu: Phát huy tốt vai trò của Đoàn TN vàtính xung kích, tình nguyện của TN trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

b) Chỉ tiêu:

- 100% tổ chức Đoàn - Hội hàng năm có dự án,công trình, phần việc TN.

- 100% xã, phường, thị trấn thành lập được câulạc bộ TN phát triển kinh tế.

- 100% đoàn viên và trên 80% TN tham gia cáchoạt động Tháng TN, chiến dịch hè, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.

- 100% cán bộ Đoàn, trên 80% TN tham gia cáchoạt động về nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn và các hoạt động tuyêntruyền về DS-SK-MT.

- 100% TN đến tuổi nghĩa vụ được phổ biến vềLuật nghĩa vụ quân sự và thực hiện đúng Luật.

5. Chương trình 5: Giáo dục pháp luật trongthanh niên.

a) Mục tiêu: Tăng cường giáo dục pháp luật nhằmphòng tránh và từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn XH trong TN; giảm tỷ lệ TTNtrong tổng số người phạm tội và mắc các TNXH, vi phạm trật tự ATGT.

b) Chỉ tiêu:

- 100% TN trong tổ chức Đoàn; trên 70% các đốitượng TN khác được phổ biến các nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chốngtội phạm, TNXH, an toàn giao thông.

- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng đượcCLB hoặc Đội TN tình nguyện tuyên truyền ATGT, TNXH.

- 100% TN trong nhà trường, LLVT, CNVC; trên 50%TN khu dân cư xây dựng được mô hình cổng trường, ngõ phố, cơ quan tự quản về ATGT,phòng chống TNXH.

- Mỗi năm giảm từ 05 - 10% TN nghiện ma tuý.

III. Một số chương trình, dự án cụ thể:

Để phát huy vai trò xung kích của Đoàn TNCS HồChí Minh, tổ chức động viên TN, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốcphòng - an ninh, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa; UBND tỉnh quyết định giao choTỉnh Đoàn thanh niên chủ trì, phối hợp với các ngành thực hiện một số chươngtrình, dự án cụ thể sau đây:

1. Trong năm 2007, Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợpvới Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Thanh Hóa, giới thiệuđịa điểm, xây dựng dự án đầu tư Trung tâm hoạt động TTN của tỉnh tại thành phốThanh Hóa, theo hướng huy động các nguồn lực, tỉnh cấp đất và hỗ trợ một phầnkinh phí xây dựng cơ bản.

2. Phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông, Trungtâm tin học tỉnh, xây dựng và thực hiện đề án “Học tập và ứng dụng công nghệthông tin trong TN ngoài nhà trường” giai đoạn 2007 - 2010; đề xuất phương ánnhằm khai thác INTERNET ở các điểm bưu điện văn hóa xã để TN nông thôn đượctiếp cận với công nghệ thông tin; duy trì và tổ chức có hiệu quả hội thi tinhọc trẻ không chuyên trong HS và hội thi không chuyên trong khối CNVC, LLVT,doanh nghiệp định kỳ hàng năm.

3. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, xây dựngdự án làm đường giao thông liên thôn, bản tại các huyện miền núi giai đoạn 2008- 2010, theo phương thức huy động ĐVTN tình nguyện, tỉnh hỗ trợ kinh phí theocơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn, trình UBND tỉnh phê duyệt.Phấn đấu đến năm 2010, hoàn thành 100% đường đến các bản đặc biệt khó khăn doĐoàn thanh niên đảm nhận.

4. Hằng năm phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ,Sở Tài nguyên Môi trường, giao cho Đoàn thanh niên đảm nhận 01 đề tài nghiêncứu khoa khọc cấp tỉnh, 01 dự án về bảo vệ Tài nguyên - Môi trường.

5. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công antỉnh, xây dựng đề án TN với ATGT; tập trung giảm thiểu tai nạn giao thông ở cáctrục đường giao thông lớn và khu vực nông thôn.

6. Phối hợp với Sở Văn hoá Thông tin, xây dựngđề án hỗ trợ, trang bị thiết bị truyền thông và báo Đoàn, báo TN cho các xã đặcbiệt khó khăn, các xã bãi ngang, trình UBND tỉnh phê duyệt.

7. Phối hợp với Sở Thuỷ sản, xây dựng thí điểmtừ 01 đến 02 dự án nuôi cá nước ngọt tại các huyện miền núi, trình UBND tỉnhxem xét, quyết định.

8. Phối hợp với Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp& phát triển nông thôn, hằng năm tổ chức mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn,gắn với việc xây dựng thí điểm mô hình làng nghề TN.

9. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội,Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, tăng vốn vay cho các hộ TN vàgia đình trẻ do Đoàn tín chấp.

10. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan,triển khai, thực hiện tốt các dự án: Phát triển, nuôi trồng thủy sản tại xãThanh Thủy (Tĩnh Gia); Dự án Làng thanh niên lập nghiệp (tại Như Xuân) do Trungương Đoàn đầu tư.

IV. Các giải pháp chủ yếu:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷĐảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác TN trong thờikỳ mới.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đốivới công tác TN; làm tốt việc phân công đảng viên và yêu cầu mỗi cán bộ, đảngviên phải gương mẫu trong việc vận động con, em mình tích cực tham gia sinhhoạt Đoàn và phong trào TN.

- Nâng cao nhận thức trong các cấp uỷ Đảng,chính quyền, đoàn thể, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cácchủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò củaTN và công tác TN trong thời kỳ mới.

- Quan tâm hơn đến công tác tập hợp và giáo dụcTTN, chú trọng phát triển Đảng trong TN, quan tâm chăm lo công tác quy hoạch,đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ Hội và TNtrưởng thành, nhất là TN xuất ngũ.

- Tạo điều kiện cho công tác Đoàn, Hội và phongtrào TN phát triển, đồng thời huy động các ngành, các đoàn thể tích cực thamgia thực hiện các nghị quyết về TN của Đảng, chương trình phát triển TN củachính quyền.

2. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạođiều kiện thuận lợi cho sự phát triển của TN, từng bước xã hội hoá công tác TN.

- Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tưtưởng Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền, giáo dục về đấu tranh phòng chống âmmưu, thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình" của các thế lựcthù địch; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cácđối tượng thanh niên để kịp thời có biện pháp giáo dục, định hướng tư tưởngchính trị cho thanh niên.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý luận chínhtrị, tình hình nhiệm vụ của tỉnh, của đất nước, truyền thống cách mạng củaĐảng, của dân tộc, của quê hương, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh choTN; tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Hoá học tậpvà làm theo lời Bác”.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật chothanh niên, nhất là pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàngiao thông cho TN.

- Phát động và tổ chức tốt các hoạt động văn hóavăn nghệ, thể dục thể thao; quan tâm đến các đối tượng TN vùng sâu, vùng xa,các vùng đăc biệt khó khăn, tạo không khí sinh hoạt vui tươi, lành mạnh trongTN.

- Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa"; ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín,các loại sách báo, băng hình, phim ảnh, các hình thức thông tin có nội dungphản động, đồi trụy, kích động bạo lực, ảnh hưởng xấu đến TN.

- Quan tâm đầu tư xây dựng mới và nâng cấp điểmvui chơi giải trí, sân bãi thể dục thể thao cho TN.

- Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động truyềnthông, báo chí phục vụ TTN vùng sâu, vùng xa; nâng cao chất lượng và mở rộngphạm vi truyên truyền các hoạt động của tuổi trẻ Thanh Hoá trên các phương tiệnthông tin đại chúng.

- Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các cấp chínhquyền với MTTQ và các ngành đoàn thể chính trị, các tổ chức kinh tế, tổ chức xãhội và gia đình trong việc chăm lo giáo dục và phát huy vai trò của thanh niên,đẩy mạnh xã hội hoá công tác TN.

3. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanhniên.

- Quá trình xây dựng và triển khai thực hiệnnhiệm vụ kế hoạch năm của các ngành, các cấp cần cụ thể hoá các chỉ tiêu vềcông tác thanh niên, bổ sung các chỉ tiêu phát triển thanh niên, cụ thể hoá cácchương trình, mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

- Tăng cường và đổi mới quản lý nhà nước về côngtác thanh niên; tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyệnthị, thành phố, các cấp chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác TN.

- Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các sở, ban,ngành địa phương với Đoàn TN để giải quyết tốt các nhiệm vụ có tính chất liênngành về công tác TN.

Trong đó cần chú trọng:

+ Chương trình, mục tiêu quốc gia về xoá đói,giảm nghèo và việc làm.

+ Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vàtoàn xã hội thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu giáo dục đào tạo giai đoạn 2007 -2010.

+ Các Nghị quyết, cơ chế chính sách của tỉnh vềphát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, xuất khẩu lao động, khuyến công,khuyến lâm, khuyến ngư...

+ Tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 06 (ngày21/03/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của thanh niên tham giaphát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 58 CT-TƯ của BộChính trị về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệpCNH - HĐH; tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ 09/NQ-CP của Chính phủ và chươngtrình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình quốc gia phòng chống ma tuýcủa Chính phủ ...

+ Các đề án về phòng chống tội phạm, tệ nạn xãhội, ma tuý, HIV/AIDS và an toàn giao thông.

4. Tổ chức triển khai, cụ thể hóa cơ chế chínhsách đối với thanh niên.

- Ngoài việc triển khai các chính sách pháttriển thanh niên của Chính phủ; nghiên cứu, bổ sung một số cơ chế, chính sáchcụ thể sau đây:

+ Triển khai có hiệu quả Luật Thanh niên.

+ Tạo cơ chế thuận lợi cho thanh niên tham giathực hiện các chương trình mục tiêu, dự án trọng điểm về thuỷ lợi, giao thông,xây dựng hạ tầng nông thôn vùng đặc biệt khó khăn.

+ Chính sách ưu tiên hỗ trợ thanh niên vay vốn,GQVL.

+ Xây dựng chính sách thu hút lao động có trìnhđộ tay nghề cao, sinh viên ra trường có trình độ khá trở lên về phục vụ tại quêhương.

+ Cụ thể hóa cơ chế phát huy vai trò của Đoànthanh niên tham gia phát triển kinh tế, theo hướng: Tạo điều kiện thuận lợi đểtổ chức Đoàn trợ giúp thanh niên phát triển kinh tế và tổ chức các đội hìnhthanh niên tham gia phát triển kinh tế.

+ Có chính sách huy động và khuyến khích thanhniên tham gia các phong trào tình nguyện tham gia giải quyết những vấn đề bứcxúc trong xã hội. Có biện pháp thiết thực để ngăn chặn, hạn chế, giảm mạnhthanh niên mắc tệ nạn xã hội.

+ Có cơ chế huy động nguồn lực xây dựng các điểmvui chơi, giải trí, sân bãi thể dục thể thao cho thanh niên

+ Có chính sách động viên đội ngũ cán bộ làmcông tác thanh niên, quan tâm việc bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn; tăng cường đàotạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Đoàn các cấp; chế độ phụ cấp cho Bí thư chiđoàn và thực hiện tốt chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác Đoàn- Đội trongtrường học.

5. Chăm lo xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - HộiLHTN vững mạnh toàn diện làm nòng cốt trong các phong trào TN.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động củaĐoàn, Hội LHTN; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền các cơchế chính sách đối với TN. Kiên quyết khắc phục tình trạng quan liêu, hànhchính hoá trong công tác Đoàn và phong trào TN.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đoàn viên và tổchức cơ sở Đoàn, tăng cường đoàn kết tập hợp các tầng lớp TN, nhất là ở nhữngvùng khó khăn, khu vực đặc thù, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, liên doanhvới nước ngoài, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, là hạt nhân chính trịtrong phong trào TN,

- Tổ chức có hiệu quả các chương trình hành độngcách mạng.Tổ chức tốt các mô hình, đội hình TN phát triển kinh tế, đảm nhận cácchương trình, dự án phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là các dự án sử dụng nhiềulao động trẻ, các phần việc mới, việc khó.

- Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; tậptrung các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đủ về sốlượng, có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn, phongtrào TTN.

- Phát triển các hình thức đoàn kết tập hợpthanh niên thông qua tổ chức Hội LHTN, Hội Doanh nghiệp trẻ và Câu lạc bộ… chútrọng phát triển mở rộng các hình thức tập hợp thanh niên tại cộng đồng; pháttriển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; quan tâm tập hợp cácđối tượng thanh niên tôn giáo, dân tộc, thanh niên đi làm ăn xa. Tăng cường lãnhđạo của Đoàn đối với tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác Thiếuniên - nhi đồng

IV. Phân công trách nhiệm:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn, các Ban,ngành, địa phương tổ chức, triển khai Chương trình phát triển thanh niên ThanhHóa giai đoạn 2007 - 2010.

- Nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh về cơchế, chính sách và hướng dẫn Đoàn TN lập các dự án khuyến khích thanh niên thamgia phát triển kinh tế - xã hội.

- Tham mưu đề xuất vốn (phần tỉnh hỗ trợ) cho dựán xây dựng Trung tâm hoạt động TTN tỉnh tại thành phố Thanh Hoá.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn và các banngành liên quan, chỉ đạo thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm,giai đoạn 2007 - 2010.

- Hướng dẫn Đoàn thanh niên tham gia vào chươngtrình tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động, khôi phục làng nghề truyền thống,phát triển các hình thức nâng cao tay nghề cho thanh niên.

- Ưu tiên vốn vay giải quyết việc làm cho đốitượng là lao động trẻ; tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên tham gia đẩy mạnhphòng chống tệ nạn xã hội trong thanh niên.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên, các Sở,ban, ngành triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên trong lĩnhvực giáo dục - đào tạo.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn, đẩy mạnh việc nâng caochất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, nhất là giáo dục về đạo đức,lối sống, nếp sống lành mạnh, trong sáng trong thanh - thiếu niên.

- Phối hợp chỉ đạo giáo dục về an toàn giao thông,đấu tranh đẩy lùi và thanh toán tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội trong nhà trường.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chínhsách của Chính phủ đối với cán bộ Đoàn - Hội - Đội trong trường học.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên, cácngành liên quan, các địa phương, tăng cường phổ biến, chuyển giao tiến bộ kỹthuật cho thanh niên nông thôn, hướng dẫn thanh niên nông thôn ứng dụng côngnghệ sinh học vào sản xuất và đời sống.

- Tư vấn, hỗ trợ Đoàn thanh niên thực hiện cácdự án xây dựng mô hình thanh niên phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình hộgia đình trẻ có thu nhập 50 triệu đồng/năm.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, xây dựng, củngcố hệ thống CLB thanh niên làm kinh tế giỏi, các làng nghề TN trong nông thôn.

- Phối hợp tổ chức tốt việc thực hiện dự án xâydựng làng thanh niên lập nghiệp tại Như Xuân .

5. Sở Bưu chính Viễn thông:

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, tổ chức các họatđộng khuyến khích phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh niên, đặcbiệt là thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên ngoài nhà trường.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn, xây dựng dự án học tậpvà ứng dụng công nghệ thông tin cho TN ngoài nhà trường, giai đoạn 2007 - 2010.

- Đề xuất phương án phát huy hệ thống INTERNETtại các điểm văn hoá xã phục vụ cho các đội tượng TN.

- Phối hợp tổ chức Hội thi tin học trẻ khôngchuyên khối CNVC, LLVT, khối trường học thường kỳ hàng năm.

6. Sở Khoa học Công nghệ:

- Phối hợp với Đoàn thanh niên duy trì, mở rộngcác hình thức cổ vũ, động viên, khuyến khích phong trào học tập và ứng dụngcông nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, ứng dung các tiến bộ KHKT vào sảnxuất, đời sống trong thanh niên.

- Hỗ trợ Đoàn TN triển khai phong trào sáng tạotrẻ và tổ chức tốt các hội thi sáng tạo kỹ thuật trong ĐVTN.

- Hướng dẫn Đoàn TN xây dựng đề tài, dự án vềkhoa học công nghệ.

7. Sở Văn hóa Thông tin:

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, tăng cường côngtác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa trong thanh niên;đẩy mạnh cuộc vận động "Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở"; cưới nếpsống mới trong TN.

- Hỗ trợ Tỉnh Đoàn tổ chức “Liên hoan thanh niênhát dân ca và ca khúc cách mạng” theo định kỳ 2 năm/lần.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn, xây dựng đề án hỗ trợthiết bị truyền thông, báo Đoàn, báo TN cho các xã đặc biệt khó khăn và các xãbãi ngang.

8. Sở Thể dục Thể thao:

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên và cácban, ngành liên quan đẩy mạnh phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước"trong cán bộ đoàn viên thanh niên.

- Tiến hành rà soát, đánh giá hệ thống sân bãiphục vụ hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao ở các cấp; xây dựng đề ánphát triển và đề xuất cơ chế khuyến khích, huy động nguồn lực xây dựng sân bãithể dục thể thao ở cơ sở theo Nghị định 174 và Quyết định 100 của Chính phủ.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, tổ chức giảibóng đá "Cúp truyền hình thanh niên", giải Việt dã, hội thao cán bộĐoàn truyền thống hàng năm.

9. Công an tỉnh:

- Phối hợp với Đoàn thanh niên và các sở, ban,ngành liên quan, các địa phương cụ thể hóa các chỉ tiêu phòng, chống tệ nạn matúy trong thanh thiếu niên; triển khai có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 02giữa Bộ công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranhphòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; đấu tranh bảo vệThanh thiếu niên trước mọi âm mưu, hành vi phá hoại, chia rẽ, lôi kéo, gây rốicủa phần tử xấu.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên duy trì, củng cốcác "Đội thanh niên xung kích an ninh"; mô hình xã, phường, chi đoàn,chi hội không có tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần bảo đảm trật tự an ninh khudân cư.

10. Sở Giao thông Vận tải:

- Phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai cóhiệu quả Nghị quyết liên tịch số 124 giữa Trung ương Đoàn và Uỷ ban quốc gia vềan toàn giao thông, phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia giữ gìntrật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục chothanh thiếu niên về luật lệ an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành phápluật về ATGT.

- Tư vấn, hỗ trợ Đoàn thanh niên tiếp tục thamgia đảm nhận các dự án phát triển giao thông nông thôn, miền núi.

11. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên quyhoạch địa điểm và lập Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhicủa tỉnh .

12. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên, cụ thểhóa các chính sách khuyến khích trí thức trẻ, thanh niên tình nguyện tham giaphát triển nông thôn miền núi.

- Khuyến khích, động viên thanh niên khối côngnhân viên chức đi đầu trong cải cách hành chính.

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chính sách thuhút nguồn nhân lực trẻ có trình độ về phục vụ tại địa phương.

13. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanhniên xây dựng đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật trong thanh niên.

14. Sở Tài nguyên - Môi trường:

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tốt cáchoạt động, chương trình dự án về bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Hỗ trợ Đoàn TN xây dựng dự án bảo vệ môi trường.

15. Sở Thuỷ sản:

- Phối hợp và hỗ trợ Tỉnh Đoàn tổ chức tốt cáchoạt động về xây dựng mô hình, thực hiện các dự án nuôi trồng thuỷ sản, mở cáclớp khuyến ngư cho TN.

- Hỗ trợ Tỉnh Đoàn triển khai có hiệu quả dự ánnuôi trồng thuỷ sản Thanh Thuỷ (Tĩnh Gia).

- Hỗ trợ Tỉnh Đoàn xây dựng thí điểm mô hìnhnuôi cá nước ngọt tại các huyện miền núi.

16. Sở Thương mại: Phối hợp với Đoàn thanh niêntổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tếquốc tế cho thanh niên.

17. Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nôngnghiệp và phát triển nông thôn: Tháo gỡ cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi đểtăng nguồn vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho thanh niên. Tăngmạnh nguồn vốn do Đoàn TN tín chấp.

18. Chi cục Kiểm lâm:

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạtđộng tuyên truyền về bảo vệ rừng, xây dựng các đội hình thanh niên xung kíchphòng cháy, chữa cháy rừng.

- Hỗ trợ Tỉnh Đoàn kinh phí tuyên truyền phòngcháy, chữa cháy rừng.

19. Sở Công nghiệp: Phối hợp với Đoàn TN, mỗinăm mở từ 2-3 lớp đào tạo nghề cho TN nông thôn gắn với xây dựng thí điểm cáclàng nghề TN.

20. Sở Tài chính:

- Chủ trì, cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư xâydựng kế hoạch tài chính, hướng dẫn sử dụng kinh phí trong dự toán ngân sáchhàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụcủa Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2007-2010.

- Bố trí kinh phí cho Ban Chỉ đạo chương trìnhphát triển TN của tỉnh.

21. Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

- Xây dựng kế hoạch quán triệt và triển khaiChương trình phát triển thanh niên 2007 - 2010 trong hệ thống của Đoàn.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các chươngtrình, dự án được giao.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tìnhhình thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 2007 - 2010 của các Sở, Ban,Ngành, các địa phương, định kỳ 06 tháng, hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện vềUBND tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố, trên cơ sở Chương trình phát triểnthanh niên của Tỉnh, xây dựng Chương trình phát triển thanh niên của địaphương, đơn vị mình; đưa các chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, đơn vị.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thànhviên tăng cường giám sát các ngành, các cấp, đồng thời tích cực phối hợp, thamgia tổ chức, triển khai, thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên Thanh Hóagiai đoạn 2007 - 2010.

Định kỳ hàng năm, vào dịp tháng 3 (Tháng Thanhniên và kỷ niệm thành lập Đoàn 26/3) Thường trực UBND tỉnh bố trí làm việc vớiBTV Tỉnh Đoàn về công tác Đoàn và công tác Thanh niên.

Giao Tỉnh Đoàn thanh niên chủ trì, phối hợp vớiVăn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, đơn vị liên quan thammưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh tổng kết Chương trình phát triển thanh niên hàngnăm và của cả giai đoạn ./.