BỘ THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ tiết 2 mục II Thông tư 07/TMDL /QLTT ngày 18/5/1992 và Quyết định số 747/TM-KD ngày 7/9/1995

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4/12/1993 của CHính Phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Luật Thương mại của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 10/5/1997;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26/2/1998.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Bãi bỏ tiết a,, điểm 2, mục II Thông tư số 07/TMDL/QLTT ngày 18/5/1992 và điểm 6.1 điều 6 bản Qui chế kinh doanh ăn uống bình dân và nhà trọ ban hành kèm theo Quyết định số 747/TM-KD ngày 7/9/1995 của Bộ Thương mại .

Điều 2.- Các ông Giám đốc Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lê Danh Vĩnh