ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 988/2008/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 16 tháng 05 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỂ BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG, PHÓTRƯỞNG PHÒNG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊXÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, côngchức được sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 181/TTr-SNV ngày 05/5/2008 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báocáo số 49/BC-STP ngày 02/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm trưởng phòng, phótrưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành trực thuộc;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

QUY ĐỊNH

TIÊUCHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỂ BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CÁC CƠ QUAN CHUYÊNMÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 988/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tiêuchuẩn, điều kiện đối với người được xét đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữchức vụ trưởng phòng, chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,chánh thanh tra, phó trưởng phòng, phó chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân, phó chánh thanh tra (sau đây gọi là trưởng phòng, phó trưởngphòng) các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã(sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với chứcvụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dâncấp huyện và đối với cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc bổ nhiệm

1. Trưởng phòng, phó trưởng phòngđược bổ nhiệm phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật vàquy định cụ thể tại Quy định này.

2. Bổ nhiệm trưởng phòng, phótrưởng phòng phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và đảm bảo sự ổn định, có tínhkế thừa phát triển của đội ngũ công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân huyện và đảm bảo đúng số lượng theo quy định.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỦA TRƯỞNGPHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Điều 4. Phẩm chất chính trị

1. Có tinh thần yêu nước sâu sắc,tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xãhội và đường lối đổi mới của Đảng.

2. Cần kiệm, liêm chính, chí côngvô tư, không tham nhũng và cương quyết đấu tranh chống tham nhũng, trung thực,thẳng thắn, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình.

3. Đoàn kết, dân chủ, được tập thểtín nhiệm gắn bó, liên hệ mật thiết với nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tínnhiệm.

4. Có ý thức tổ chức kỷ luật, bảnthân và gia đình chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng; chínhsách pháp luật của Nhà nước.

5. Gương mẫu chấp hành nội quy, quychế của cơ quan.

Điều 5. Trình độ

1. Tốt nghiệp đại học trở lên, cóchuyên ngành được đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác được giao phụ trách (theodanh mục trình độ đào tạo chuyên môn đính kèm); ưu tiên bổ nhiệm nhữngngười có trình độ sau đại học, những người là nữ, đồng bào dân tộc ít người.

2. Có trình độ trung cấp lý luậnchính trị hoặc tương đương trở lên.

3. Đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệpvụ quản lý Nhà nước (chương trình chuyên viên trở lên) hoặc quản lý chuyênngành.

4. Có chứng chỉ trình độ B trở lên1 trong 5 ngoại ngữ (Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc).

5. Có chứng chỉ tin học văn phòngtrình độ A trở lên.

Điều 6. Năng lực

1. Có khả năng xây dựng quy hoạch,kế hoạch, chương trình; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quảnlý nhà nước được giao.

2. Có khả năng nghiên cứu, xây dựngtrình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị về các lĩnh vựcthuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Có năng lực tham mưu, đề xuấtcác ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ với lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; tiếpthu ý kiến chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

4. Có năng lực quản lý, điều hànhcác hoạt động của cơ quan mình; có khả năng quy tụ, đoàn kết cán bộ, công chứctrong cơ quan mình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, chuyênngành được giao.

đ) Phối hợp với các cơ quan, đơn vịcó liên quan để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dâncấp huyện giao.

Điều 7. Hiểu biết

1. Nắm vững chủ trương, đường lốicủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực chuyên môn, chuyênngành được giao;

2. Nắm vững các kiến thức cơ bản vềchuyên môn nghiệp vụ, các văn bản quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước vềchuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

3. Hiểu biết về nghiệp vụ quản lýthuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao; có kinh nghiệm tổ chức, quảnlý, điều hành.

4. Am hiểu tình hình chính trị,kinh tế - xã hội của địa phương; nắm được những vấn đề lớn về tình hình chínhtrị, kinh tế - xã hội của đất nước; quan tâm đến diễn biến chính trị của cácnước trong khu vực và thế giới.

Điều 8. Điều kiện, tiêu chuẩnkhác

1. Tuổi bổ nhiệm theo quy định củaChính phủ;

2. Không trong thời gian bị thihành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

3. Có sức khỏe để hoàn thành nhiệmvụ được giao.

Điều 9. Quy định số lượng trưởngphòng, phó trưởng phòng

Mỗi phòng có trưởng phòng phụ tráchvà có thể có phó trưởng phòng; việc bổ nhiệm phó trưởng phòng phải tuân theonguyên tắc chỉ những phòng có từ 04 công chức trở lên mới bổ nhiệm 01 phótrưởng phòng, có 08 công chức trở lên và có nhiều lĩnh vực công tác được bổnhiệm 02 phó trưởng phòng. Tổng số lãnh đạo mỗi phòng không quá 03 người.

Chương 3.

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA TRƯỞNG PHÒNG, PHÓTRƯỞNG PHÒNG

Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiệncụ thể của trưởng phòng

1. Tiêu chuẩn về thực hiện chứctrách, nhiệm vụ

a. Trưởng phòng chuyên môn là côngchức đứng đầu một cơ quan chuyên môn, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấphuyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do mình phụ trách.

b. Căn cứ các quy định của phápluật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xây dựng quy chế làm việc, chếđộ thông tin, báo cáo của cơ quan chuyên môn mình phụ trách và chỉ đạo, kiểmtra việc thực hiện quy chế đó.

c. Thực hành tiết kiệm, chống lãngphí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, gây thiệt hạitrong cơ quan chuyên môn thuộc quyền quản lý của mình.

d. Có trách nhiệm báo cáo với Ủyban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở quản lý ngành,lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn do mình phụ trách; xin ýkiến về những vấn đề vượt quá thẩm quyền và báo cáo công tác trước Hội đồngnhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được yêu cầu, phối hợp vớiThủ trưởng cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để giảiquyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. Điều kiện để bổ nhiệm

Đã được bổ nhiệm giữ chức vụ phótrưởng phòng hoặc đã là lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, giám đốc,phó giám đốc, kế toán trưởng các công ty nhà nước, từ 02 năm trở lên.

Điều 11. Tiêu chuẩn và điều kiệncụ thể của phó trưởng phòng

1. Tiêu chuẩn về thực hiện chứctrách, nhiệm vụ

Phó trưởng phòng chuyên môn làngười giúp trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trướctrường phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt 01 phó trưởngphòng được trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của cơ quan chuyên mônmình.

2. Điều kiện để bổ nhiệm

Là công chức có thời gian làm côngtác quản lý nhà nước ở ngạch chuyên viên từ 03 năm trở lên (không kể thờigian tập sự, dự bị) hoặc đã là lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp của nhà nước,giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng các công ty nhà nước. Những người khôngphải lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, giám đốc, phó giám đốc, kếtoán trưởng các công ty nhà nước, lực lượng vũ trang chuyển sang thì phải cóthời gian làm công tác quản lý nhà nước ở ngạch chuyên viên ít nhất 01 năm trởlên.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy bannhân dân cấp huyện

Căn cứ Quy định này và các văn bảnhướng dẫn của các cơ quan chức năng để tiến hành quy trình bổ nhiệm trưởngphòng, phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện.

Điều 13. Khen thưởng và xử lý viphạm

Tổ chức và cá nhân có thành tíchxuất sắc trong việc thực hiện quy định này thì được khen thưởng, nếu tổ chức cánhân nào vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của phápluật.

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung quyđịnh

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc hoặc có những vấn đề chưa phù hợp, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để sửa đổi, bổ sungcho phù hợp./.

DANH MỤC

TRÌNHĐỘ ĐÀO TẠO, CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CÁC CƠ QUAN CHUYÊNMÔN THUỘC UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 988/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnhNinh Bình)

Số TT

Tên phòng

Yêu cầu trình độ
(tốt nghiệp đại học trở lên)

1

Phòng Nội vụ

Đại học các chuyên ngành

2

Phòng Tư pháp

Đại học các chuyên ngành Luật; Cử nhân hành chính

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng

4

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Nông hóa thổ nhưỡng, Môi trường, Mỏ, Địa chất, Khí tượng, Thủy văn

5

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Đại học các chuyên ngành Lao động xã hội; chuyên ngành Kinh tế lao động, Bảo hộ lao động, Bảo hiểm

6

Phòng Văn hóa và Thông tin

Đại học các chuyên ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Báo chí

7

Phòng Giáo dục và Đào tao

Đại học các chuyên ngành Sư phạm

8

Phòng Y tế

Đại học các chuyên ngành Y - Dược

9

Phòng Kinh tế

Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Ngoại Thương, Kỹ thuật công nghiệp

10

Phòng Quản lý đô thị

Đại học các chuyên ngành ngành Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông

11

Phòng Công thương

Đại học các chuyên ngành Thương mại, Ngoại Thương, Kỹ thuật công nghiệp, Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông

12

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đại học các chuyên ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi

13

Phòng Kinh tế biển

Đại học các chuyên ngành Thủy sản (áp dụng đối với huyện Kim Sơn)

14

Phòng Dân tộc và Tôn giáo

Đại học các chuyên ngành (áp dụng đối với huyện Nho Quan)

15

Thanh tra huyện

Đại học các chuyên ngành

16

Văn phòng HĐND&UBND

Đại học các chuyên ngành