UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 99/2000/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẮNG

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động1 của Trung tâm Xúc tiến

du lịch thành phố Đà Nẵng

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Quyết định số 3667/1998/QĐ- UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức - bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức hành chính - sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý;

- Căn cứ Quyết định số 55/ 1999/ QĐ- UB ngày 19 tháng 4 năm 1999 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v thành lập Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng;

- Theo đề nghị của Giám đốc Du lịch thành phố và Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nầng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền, Giám đốc các Sở Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có liên quan, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2000/QĐ-UB ngày 11 tháng 9 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, được thành lập tại Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 19 tháng 4 nãm 1999 của UBND thành phố Đà Nẩng.

Điều 2: Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng có chức năng giúp Giám đốc Sở Du lịch trong công tác quản lý Nhà nước và tổ chức các hoạt động về xúc tiến du lịch tại địa phương.

- Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và được mở tài khoản tại Ngân hàng để giao dịch.

- Trụ sở của Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nầng đặt tại số nhà 118, đường Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỂN HẠN

Điều 3:Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ chung được giao tại Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 19 tháng 4 năm 1999 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 4: Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá du lịch và các dịch vụ thông tin du lịch cho các cá nhân, tổ chức thuộc các thành phần kinh tế trong các hoạt động kinh doanh du lịch đi tham quan, nghiên cứu, khảo sát thị trường, khai thác nguồn khách trong và ngoài nước.

- Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức đào tạo, dạy nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch.

- Đón tiếp, phục vụ các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Sở Du lịch.

- Cung ứng các dịch vụ du lịch cho khách du lịch.

- Tham gia thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở quy hoạch chung về du lịch của thành .phố và tổ chức giới thiệu các dự án với các đôi tác.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ và các hoạt dộng giao lưu trong ngành du lịch theo đúng chủ trương, định hướng của ngành-du lịch.

Ngoài ra Trung tâm Xúc tiến du lịch còn thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ có liên quan trong lĩnh vực du lịch.

Chương III

TỔ CHỨC, BỘ MÁY, LAO ĐỘNG

Điều 5: Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng có Giám đốc phụ trách, Phó Giám đốc và Kế toán giúp việc.

- Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có thỏa thuận bằng văn bản của Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nầng.

- Phó Giám đốc và Kế toán Trung tâm do Giám đốc Sở Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng được tổ chức bộ máy để giúp việc trên cơ sở quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và môi quan hệ công tác của các bộ phận.

Điều 6: Căn cứ tình hình khôi lượng công việc thực tế Giám đốc Trung tâm được ký kết hợp đồng lao động đúng theọ quy định của Nhà nước.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM, NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

Điều 7: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của Trung tâm trước Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng và trước pháp luật.

Điều 8: Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, được Giám đốc Trung tâm phân công phụ trách một số công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về phần việc được phân công phụ trách, ý kiến của Phó Giám đốc Trung tâm trong lĩnh vực công tác được Giám đốc Trung tâm phân công được xem như ý kiên của Giám đốc Trung tâm. Những vấn đề nảy sinh ngoài nội dung các mặt công tác được phân công, Phó Giám đốc phải xin ý kiến Giám đốc trước khi giải quyết.

- Khi Giám đốc Trung tâm đi công tác vắng Phó Giám đốc được ủy quyền thay mặt.

Điều 9: Kế toán Trung tâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chế độ kế toán phù hợp với đặc điểm tổ chức và hoạt động của Trung tâm và theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan chủ quản về tính dầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời của các số liệu kế toán và báo cáo kế toán của Trung tâm.

Điều 10: Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Du lịch, thực hiện đúng các quy định về kỷ luật lao động, chế độ công tác, báo cáo, hội họp, sinh hoạt do Giám đốc Sở Du lịch quy định phù hợp với Quyết định thành lập Trung tâm.

- Quan hệ công tác giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng với các đơn vị trực thuộc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng là quan hệ phối hợp.

Chương V

CHẾ Độ TÀI CHÍNH

Điều 11: Công tác tài chính của Trung tâm Xức tiến Du lịch Đà Nẵng thực hiện theo đúng pháp lệnh Kế toán - Thông kê và các quy định khác của ngành tài chính.

Điền 12: Nguồn thu của Trung tâm thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Thu đủ đối với các khoản thu có giá hoặc khung giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Đối với các hoạt động thu khác, đơn vị được quyết định giá theo nguyên tắc thỏa thuận bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có lãi.

Điều 13: Nội dung chi của Trung tâm bao gồm:

- Chi tiền lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp, các khoản đóng góp theo quỹ tiền lương cho cán bộ, viên chức; chi trả công lao động hợp đồng trong đơn vị.

- Chi đảm bảo hoạt động thường xuyên (công tác phí, nghiệp vụ phí...).

- Chi hoạt động cung ứng dịch vụ (trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế theo Luật định...).

- Chi khác phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có).

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, dôn đốc Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện Quy chế này; Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng báo cáo Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng trình UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh