ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 99/2009/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THU LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồngnhân dân thành phố về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ ChíMinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành mức thu lệ phí cấpbiển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Lệ phí cấp mới biển số nhà: 30.000đồng/1 số nhà;

- Lệ phí cấp lại biển số nhà: 20.000đồng/1 số nhà.

Điều 2. Quản lý và sử dụng nguồn thu phícấp biển số nhà như sau: Cơ quan thu lệ phí phải nộp toàn bộ (100%) số tiền lệphí cấp biển số nhà thu được vào ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc các sở, ngànhthành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài