THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 992/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂNTỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮUHẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyểnđổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổchức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sởhữu;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Tổng côngty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, với những nội dung chính sau đây:

1. Tên gọi sau khi chuyển đổi:

a) Tên gọi đầy đủ: Tổng công tyĐầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

b) Tên giao dịch: Tổng công tyĐầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

c) Tên giao dịch quốc tế: STATECAPITAL INVESTMENT CORPORATION.

d) Tên gọi tắt: SCIC.

2. Loại hình doanh nghiệp: côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Tổng công ty Đầu tư và Kinhdoanh vốn nhà nước có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam có con dấuriêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức vàhoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liênquan và Điều lệ tổ chức và hoạt động do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Trụ sở chính: số 15A phố TrầnKhánh Dư, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

5. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư và quản lý vốn đầu tưvào các lĩnh vực theo nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao,

- Tiếp nhận và thực hiện quyềnđại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Thủtướng Chính phủ;

- Quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợsắp xếp doanh nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện nhiệm vụ hợp tácquốc tế trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh vốn.

b) Ngành, nghề có liên quan đếnngành, nghề kinh doanh chính:

- Tổ chức huy động các nguồn vốntrong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Đầu tư và kinh doanh vốn vàocác ngành, lĩnh vực đem lại hiệu quả kinh tế cao;

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn:đầu tư, tài chính, chuyển đổi doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, mua, bán,sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật;

- Các ngành, nghề khác theo quyđịnh của pháp luật và quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Việc đầu tư kinh doanh trong cácngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính phải tuân theo cácquy định hiện hành.

6. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ tại thời điểm chuyểnđổi: 19.000 tỷ đồng (Mười chín nghìn tỷ đồng).

Việc xác định để điều chỉnh, bổsung mức vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các quyền, nghĩa vụcủa chủ sở hữu:

Thủ tướng Chính phủ và các Bộtheo sự uỷ quyền của Chính phủ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhànước đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

8. Thành viên Hội đồng thànhviên thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Chủ tịch và các thành viên Hộiđồng quản trị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là Chủ tịch vàthành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhànước cho đến khi Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm mới Chủ tịch và các thành viênHội đồng thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

9. Sau khi chuyển đổi thành côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốnnhà nước kế thừa các quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồntại và phát sinh của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trước khichuyển đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc vàtheo dõi việc thực hiện Quyết định này kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thựchiện vượt thẩm quyền.

b) Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổngcông ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủtại công văn số 1065/TTg-ĐMDN ngày 23 tháng 6 năm 2010 về việc triển khai thựchiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP .

c) Chủ trì, phối hợp với Tổngcông ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trong việc xác định để điều chỉnh mứcvốn điều lệ phù hợp quy định hiện hành.

d) Quyết định sửa đổi, bổ sungQuy chế quản lý tài chính phù hợp với sự thay đổi về hình thức tổ chức và hoạtđộng của Tổng công ty.

2. Hội đồng thành viên Tổng côngty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốnnhà nước.

b) Thực hiện việc xác định đểđiều chỉnh mức vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nướctheo quy định hiện hành.

c) Đăng ký doanh nghiệp và đăngký lại quyền sở hữu tài sản đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhànước theo quy định.

d) Trình Thủ tướng Chính phủchấp thuận để bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhànước.

3. Tổng giám đốc Tổng công tyĐầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trước khi chuyển đổi có trách nhiệm điều hànhhoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước cho đến khi Hộiđồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước bổ nhiệm Tổnggiám đốc mới.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Laođộng - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơquan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quảntrị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Hội đồng thành viên Tổngcông ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng