THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 995/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG NGA VỀ VIỆC CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI LIÊN BANG NGA VÀ CÔNG DÂN LIÊN BANG NGA LÀM VIỆCCÓ THỜI HẠN TẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 35/TTr-LĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệpđịnh giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liênbang Nga về việc công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm việc cóthời hạn tại Liên bang Nga và công dân Liên bang Nga làm việc có thời hạn tạinước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 27 tháng 10 năm 2008 tạiMatxcơva, Liên bang Nga.

Điều 2. Hiệp định được ápdụng toàn bộ nội dung trong thời gian thực hiện.

Điều 3. Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Hiệp định.

Điều 4. Bộ Ngoại giaohoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan liênquan của ta biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KGVX, TH;
- Lưu VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Phạm Gia Khiêm