THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 997/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI THỜI KỲ GIÁP HẠT NĂM 2010 CHO TỈNH QUẢNG NGÃI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 7972/BTC-NSNN ngày 18 tháng 6 năm2010, ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1955/LĐTBXH-BTXH ngày 15 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất2.929 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi để cứu đói nhândân thời kỳ giáp hạt năm 2010.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãitiếp nhận số gạo nêu trên quản lý, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và theo quyđịnh hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ:Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng