ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 999/2013/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC GIAO ĐẤT, CHO THUÊĐẤT THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐẤU THẦU DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ "Về thi hànhLuật đất đai";

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyềnsử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư "Hướng dẫn lựa chọn Nhà đầu tưthực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất";

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 720/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 củaỦy ban nhân dân Tỉnh "về việc ban hành quychế bán đấu giá tài sản";

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 76/TTr-TNMT-KHTC ngày 07/02/2013 và của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 06/BC-STP ngày 05/01/2013, đềnghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 848/TNMT-KH ngày 03/4/2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành quy định tạm thời để xác định các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đấuthầu lựa chọn chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

1. Nguyên tắc chung: Tất cả các dự áncó sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khi Nhà nước giao đất, cho thuê đấtphải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư cácdự án có sử dụng đất. Các dự án này phải được lập, công bố danh mục và thựchiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn hoặc xét chọn chỉ định Nhàđầu tư thực hiện dự án theo quy định của Pháp luật về đất đai, đầu tư và đấugiá, đấu thầu.

2. Việc đấu giáquyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định ban hành kèm theo quyết định số 720/2011/QĐ- UBND ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân dân Tỉnh "về việc ban hành quy chếbán đấu giá tài sản" và Điều 62 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004của Chính phủ; Việc lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất thôngqua đấu thầu hoặc chỉ định Nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Thông tưsố 03/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư "Hướng dẫn lựa chọnNhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất".

Điều 2. Xácđịnh các dự án phải đấu giá quyền sử dụng đất, Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cácdự án có sử dụng đất hoặc lựa chọn và chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án có sửdụng đất đối với các dự án mới bắt đầu xin phê duyệt chủ trương, địa điểm.

1. Đấu giá quyền sử dụng đất (Nhànước bố trí ngân sách lập quy hoạch, bồi thường GPMB tạo quỹ đất sạch và tổchức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành) đối với các dự án sau:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán;

- Dự án sử dụng đất làm mặt bằng xâydựng cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong phạm vi nội thị các thành phố, thị xãcó lợi thế về vị trí, điều kiện hạ tầng;

- Dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốnthanh toán cho Nhà đầu tư xây dựng công trình BT cho đầu tư xây dựng kết cấu hạtầng (theo hai hình thức quy định tại Điều 62 Nghị định 181/2004/NĐ-CP: Đấu giáquyền sử dụng đất tạo vốn bằng tiền để sử dụng trực tiếp cho đầu tư xây dựngkết cấu hạ tầng hoặc đấu thầu xây dựng công trình và đấu giá quyền sử dụng đấtđể tạo vốn xây dựng công trình đó trong cùng một gói thầu).

2. Đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thựchiện dự án có sử dụng đất:

Các dự án đầu tư có sử dụng đất khôngphải đấu giá quyền sử dụng đất (không nằm trong danh mục các dự án đấu giá) vàcó từ 02 Nhà đầu tư trở lên quan tâm đăng ký tham dự. Nhà nước lập quy hoạch chitiết sử dụng đất để làm căn cứ lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu; Nhà đầutư sau khi được lựa chọn thông qua đấu thầu sẽ triển khai thực hiện công tácbồi thường GPMB; Sau khi bồi thường GPMB xong, Nhà đầu tư sẽ được Nhà nước giaođất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án (các tiêu chí đấu thầu sẽ được côngkhai cụ thể trong từng dự án).

3. Xét chọn và chỉ định Nhà đầu tưthực hiện dự án có sử dụng đất:

- Các dự án đã được công bố danh mụcđấu giá quyền sử dụng đất, đấu thu lựa chọn chủ đu tư dự án có sử dụng đt nhưng trong thời hạn quyđịnh chỉ có duy nhất một Nhà đầu tư đăng ký tham dự. Nhà nước lập quy hoạch chi tiết sử dụng đất và lập hồ sơ mời thầu (trường hợpdanh mục dự án đấu thầu); Sau khi công bố danh mục đấu giá, đấu thầu mà chỉ có1 nhà đầu tư đăng ký tham dự thì sẽ tổ chức xét chọn Nhà đầu tư; Nhà đầu tư nếucó đủ năng lực sẽ được chỉ định làm Chủ đầu tư thực hiện dự án; Sau khi đượcxét chọn, Nhà đầu tư triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB; Sau khi bồithường GPMB xong Nhà đầu tư sẽ được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để thựchiện dự án.

- Các dự án cấp bách do Thủ tướngChính phủ quyết định. Nhà nước sẽ tổ chức xét chọn và chỉ định Nhà đầu tư thựchiện dự án; xem xét giao cho Nhà đầu tư lập quy hoạch và thực hiện công tác bồithường GPMB; Sau khi bồi thường GPMB xong Nhà đầu tư sẽ được Nhà nước giao đấthoặc cho thuê đất để thực hiện dự án.

4. Đối với việc cho thuê đất thuộcquỹ đất nông nghiệp do Ủy ban nhândân cp xã đang quản lý (quỹ đất 5%) để sử dụng vào mụcđích công ích và sản xuất nông nghiệp; Giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân:

Các địa phương tổ chức đấu giá quyềnsử dụng đất, đấu thầu lựa chọn Chủ đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy địnhhiện hành.

Điều 3. Khôngđấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đấtđối với các dự án mới, trong các trường hp sau:

- Các trường hợp không phải đấu giáquyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 (Phụ lục kèm theo).

- Các trường hợp không phải đấu giá,đấu thầu theo quy định tại Điều 2 quyết định này.

- Các dự án nằm trong danh mực thuhút đầu tư của Tỉnh; Các dự án sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuấtkinh doanh nằm ngoài khu vực thành phố, thị xã.

Các trường hợp không phải thực hiệnđấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất;Nhà đầu tư được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuêđất.

Điều 4. Xửlý chuyển tiếp các dự án đang thực hiện:

1. Đối với các Dự án đầu tư xây dựngnhà ở để bán hoặc cho thuê; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượnghoặc cho thuê; sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng:

1.1. Các dự án đã được phê duyệt chủtrương địa điểm, đã được Ủy ban nhândân Tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; đã có quyết định lựa chọn Chủ đầu tư; đang lập dự án đầu tư và đang tiến hành bồi thườngGPMB:

Chủ đầu tư được tiếp tục thực hiện dựán theo phương thức giao đất có thu tiền sử dụng đất mà không phải thông quađấu giá, đấu thầu; Yêu cầu Chủ đầu tư cam kết về tiến độ triển khai thực hiệndự án, ký quỹ thực hiện dự án theo quy định; nếu không thực hiện đúng cam kếtsẽ thu hồi.

1.2. Đối với các dự án đã được phêduyệt chtrương địa điểm, đang lập quy hoạch; đã được phêduyệt quy hoạch nhưng chưa có quyết định lựa chọn Chủ đầu tư; chưa tiến hànhbồi thường GPMB:

- Ủy ban nhândân Tỉnh giao Sở Xây dựng quản lý quy hoạch sau khi được phê duyệt; Chủ trìphối hợp với các ngành và các địa phương đề xuất các dự án có lợi thế về vịtrí, điều kiện hạ tầng, lập danh mục dự án cần đấu giá để giao cho Trung tâmPhát triển quỹ đất của Tỉnh (hoặc của huyện) thực hiện việc bồi thường GPMB;sau khi có quỹ đất sạch sẽ tchức đấu giá quyền sử dụng đất;Chủ đầu tư nếu đã được giao lập quy hoạch sẽ được xem xét ưu tiên cộng 10% tổngsđiểm khi tham gia đấu giá quyn sửdụng đt.

- Các dự án không thuộc danh mục đấugiá quyền sử dụng đất sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án;Chủ đầu tư nếu đã được giao lập quy hoạch sẽ được xem xét ưu tiên cộng 10% tổngsố điểm khi tham gia đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất.

- Nếu chỉ có 01 Nhà đầu tư đăng kýtham gia đấu thầu lựa chọn thì sẽ tổ chức xét chọn chỉ định Chủ đầu tư theo quy định của Pháp luật về đấu thầu.

2. Các dự án sử dụng đất làm mặt bằngxây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh nằm trong phạm vi các thành phố, thị xã:

2.1. Các dự án đã được phê duyệt chủtrương, địa điểm và phê duyệt quy hoạch chi tiết đã có quyết định lựa chọn Chủđầu tư: Cho tiếp tục thực hiện dự án theo phương thức cho thuê đất hoặc giaođất có thu tiền sử dụng đất (không thông qua đấu giá, đấu thầu). Yêu cầu Chủđầu tư cam kết về tiến độ triển khai thực hiện dự án, ký quỹthực hiện dự án theo quy định; nếu không thực hiện đúngcam kết sẽ thu hồi.

2.2. Các dự án mới có quyết định vềchủ trương, địa điểm; Chưa được phê duyệt quy hoạch, hoặcđã được phê duyệt nhưng chưa có quyết định lựa chọn Chủ đu tư:

- Ủy ban nhândân Tỉnh giao cho Sở Xây dựng quản lý quy hoạch sau khi được phê duyệt; Chủ trìphối hợp với các ngành và các địa phương đề xuất các dự án có lợi thế vvị trí, điu kiện hạ tng lập danh mục các dự án cn đu giá để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất của Tỉnh (hoặc củahuyện) thực hiện việc bồi thường GPMB; sau khi có quỹ đất sạch sẽ tổ chức đấu giáquyền sử dụng đất; Chủ đầu tư nếu đã được giao lập quy hoạch sẽ được xem xét ưutiên cộng 10% tổng số điểm khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

- Các dự án không thuộc danh mục đấugiá quyền sử dụng đất sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án;Chủ đầu tư nếu đã được giao lập quy hoạch sẽ được xem xét ưu tiên cộng 10% tổngsố điểm khi tham gia đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

- Nếu chỉ có 01 Nhà đầu tư đăng kýtham gia đấu thầu thì sẽ tổ chức chỉ định Chủ đầu tư theoquy định của Pháp luật về đu thầu.

Điều 5. Tráchnhiệm của các Sở, ban, ngành và các địa phương:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Kiểm tra rà soát các dự án có sử dụngđất trên địa bàn đã và đang triển khai thực hiện để yêucầu Chủ đầu tư có cam kết cụ thể và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nội dung Mục1.1 và Mục 2.1 Điều 4 của Quyết địnhnày; theo dõi việc thực hiện và xử lý vi phạm theo quy định.

2. Sở Xây dựng:

Rà soát, thống kê danh sách các côngtrình, dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạchđể tiến hành phân loại và trin khai thực hiện các bướctiếp theo theo quy định.

Chủ trì phối hợp với các ngành và địaphương liên quan để xây dựng, đề xuất danh mục dự án đấugiá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đối với cácdự án chuyển tiếp (mục 1.2 và 2.2 Điều 4 Quyết định này)

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai,chủ trì việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất hoặc xét chọnchỉ định Chủ đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của Thông tư số 03/2009/TT-BKHcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư:

Có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đềnghị của các tổ chức, đơn vị để triển khai các bước theo chức năng nhiệm vụđược giao. Lập danh mục và công bố danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất,đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất, các dự án thu hút đầu tư củaTỉnh (các dự án mới bắt đầu xin phê duyệt chủ trương, địa điểm)

5. Sở Tài chính:

Bố trí ngân sách lập quy hoạch đốivới các dự án thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sửdụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quảnlý; Ngân sách bồi thường GPMB để thực hiện các dự án thuộc trường hợp phải đấugiá quyền sử dụng đất.

Hướng dẫn triển khai thực hiện côngtác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đấu giá do Tỉnh quản lý.

6. Ủy ban nhândân các địa phương có trách nhiệm tổ chức đấu giá, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tưcác dự án quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định này và các dự án có sử dụngđất do huyện quản lý theo phân cấp của Tỉnh.

7. Các Sở, ban, ngành và các địaphương có trách nhiệm phối hợp tham mưu về việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấuthầu dự án có sử dụng đất theo quy định khi có yêu cầu.

Điều 6. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các ông, bà: Chánh Vănphòng y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các địa phương; Giám đốc các Sở, ban,ngành căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tnh ủy, TT HĐND Tỉnh;
- CT, Các Phó CTUBND tỉnh;
- Như Điều 6 (thực hiện)
- V0, V1, V2, V4, QH1-2-3; QLĐĐ1-2, TM2; XD1-2;
- Lưu
: VT, QLĐĐ1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông

PHỤ LỤC

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNGPHẢI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003
(Kèm theo Quyết định số 999/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND Tỉnh)

1. Các trường hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 60Luật Đất đai năm 2003 gm:

a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất,kinh doanh thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư (theo danh mục quy định tạiPhụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 củaChính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư);

b) Sử dụng đất để xây dựng công trìnhcông cộng có mục đích kinh doanh;

c) Thực hiện chính sách nhà ở, đất ởđối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểusố ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

d) Nhà máy, xí nghiệp phải di dờitheo quy hoạch;

đ) Sử dụng đất để xây dựng nhà chungcư cho công nhân của các khu công nghiệp, ký túc xá sinh viên, nhà ở cho ngườiphải di dời do thiên tai;

e) Các trường hợp khác theo quy địnhcủa Chính phủ.

2. Các trường hptheo quy định tại Khoản 2 Điều 61 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 củaChính phủ về thi hành Luật Đất đai gồm:

a) Trường hợp tổ chức kinh tế chuyểntừ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất;

b) Trường hợp người sử dụng đất đượccơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Các trường hpquy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP gồm:

a) Trường hợp đất đưa ra đấu giá màkhông có người tham gia hoặc đấu giá ít nhất là hai lần nhưng không thành hoặctrường hợp chỉ có một nhà đầu tư lập dự án xin giao hoặc thuê một diện tích đấtcụ thể để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch;

b) Các trường hợp sử dụng đất để thựchiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, xây dựng nhà ở cho ngườinghèo và người có thu nhập thấp thuê hoặc mua, xây dựng nhàở công vụ;

c) Trường hợp giao đất ở cho cán bộ,công chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩmquyền.

d) Đất chưa được bồi thường, giảiphóng mặt bằng.