THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 199/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1. Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
2. Trường Đại học Thủy lợi.
3. Trường Đại học Lâm nghiệp.
4. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.
5. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
6. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
7. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

>> Xem thêm:  Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ? Thẩm quyền thu hồi đất

8. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I.
9. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II.
10. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III.
11. Viện Nghiên cứu Hải sản.
12. Viện Chăn nuôi.
13. Viện Thú y.
14. Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.
15. Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp.
16. Viện Quy hoạch Thủy lợi.
17. Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam.

>> Xem thêm:  Nhà nước thu hồi đất đai thì được nhận những khoản đền bù nào ? Thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất

18. Viện Điều tra, Quy hoạch rừng.
19. Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản.
20. Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp.
21. Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi.
22. Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp.
23. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1.
24. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2.
25. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3.
26. Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4.
27. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lại 5.

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

28. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6.
29. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7.
30. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8.
31. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9.
32. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10.
33. Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.
34. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
35. Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
36. Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp.
37. Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng SPS Việt Nam).

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí, sắp xếp nhân lực và bàn giao cơ sở vật chất, kinh phí của Trung tâm Y tế lao động và Trung tâm phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ.
2. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.
3. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội.
4. Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung.
5. Trường Cao đẳng Lương thực, thực phẩm.
6. Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc.
7. Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.
8. Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

9. Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ.
10. Trường Cao đẳng Thủy sản.
11. Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm.
Điều 3. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội.
2. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ.
3. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lại.
4. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc.
5. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô.
6. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

7. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện, Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ.
8. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội.
9. Trường Cao đẳng nghề Cơ giới.
10. Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình.
11. Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi.
12. Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp.
13. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.
14. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.
15. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ.
16. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản.

>> Xem thêm:  Tranh chấp quyền sử dụng đất khi cho ở nhờ ? Tư vấn về việc lấy lại phần đất tranh chấp ?

17. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản.
Điều 4. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Trường Trung học Công nghệ lương thực, thực phẩm.
2. Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên.
3. Trường Trung học Thủy sản.
4. Trường Trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?