Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 680/2001/QĐ-TCBĐ NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀVIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 519/2001/QĐ-TCBĐ NGÀY28/6/2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET GIÁN TIẾP
QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG (PSTN)

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;

Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 21/CP ngày 5/03/1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về quảnlý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cướcbưu chính, viễn thông;

Căn cứ Thông tư liêntịch số 08/TTLT ngày 24/05/1997 của Tổng cục Bưu điện, Bộ Nội vụ (nay là BộCông an), Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn cấp phép việc kết nối, cung cấp vàsử dụng Internet ở Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thôngvà Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quảnlý giá và cước bưu chính, viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 679/1997/QĐ-TCBĐ ngày 14/11/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việcban hành Thể lệ dịch vụ Internet;

Xét đề nghị của Tổnggiám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn tại Công văn số 396/CV-SPT ngày 23/07/2001 về việc xin ý kiến điều chỉnh giá truy nhập Internetvào giờ ban đêm, Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 3963/GC-TT ngày 1/8/2001 về việc giải trình cước truy nhập Internet của Tổngcông ty;

Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Kinh tế kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 1Quyết định số 519/2001/QĐ-TCBĐ ngày 28/06/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưuđiện ban hành cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoạicông cộng (PSTN) như sau:

Cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại côngcộng:

(Đơn vị tính: đồng/phút)

1

2

3

Từ sau 07 giờ đến 19 giờ trong ngày (trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật

Từ sau 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày và từ sau 07 giờ đến 19 giờ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật

Các thời gian còn lại (từ sau 0 giờ đến 07 giờ trong ngày và từ sau 19 giờ đến 07 giờ sáng ngày hôm sau đối với các ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật

210

150

130

- Các ISP được giảm cước quy định tại cột 3 bảng cước trênđể khuyến khích người sử dụng. Mức giảm trong khoảng từ 0 đến 30 đồng/phút(cước thu khách hàng sau khi giảm không được thấp hơn 100 đồng/phút)

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày 01/08/2001 và thay thế Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 519/2001/QĐ-TCBĐngày 28/06/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành bảngcước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN).

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Kinh tế kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện;Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông vàInternet chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.