ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1241/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH TẠM THỜI

VỀVIỆC TRÍCH LÃI HỢP TÁC XÃ MUA BÁN VÀ HỢP TÁC XÃ TIÊU THỤ CỦA PHƯỜHG, XÃ, THỊTRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Để thúc đẩy chánh quyền địa phương quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển sảnxuất, quản lý thị trường, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên của địa phương,khai thác hợp lý đúng chánh sách, sức người, sức của của địa phương phục vụ cholợi ích tập thể nhân dân lao động ở các phường, xã, thị trấn ;
Chấp hành nghị định 50/CP ngày 09-4-1968 của Hội đồng Chính phủ về chế độ hợptác xã mua bán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Hàng tháng, hợptác xã mua bán hoặc tiêu thụ xã, phường, thị trấn kinh doanh có lời trên 20đồng thì phảI trích 30% tiền thực lời : 20% nộp thẳng vào ngân sách xã, phường(qua sự đối chiếu của Phòng tài chánh quận, huyện và chuyển nộp vào tài khoảntiền gửi ngân sách xã, phường tại ngân hàng Quận, huyện) để xây dựng chung choxã, phường, thị trấn. Còn 10% thì nộp vào ngân sách thành phố để điều hoà chocác địa phương gặp khó khăn.

Điều 2.- Ủy ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn phải quan tâm giúp đỡ hợp tác xã mua bán hoặc tiêuthụ, quản lý, phục vụ ngày càng tốt và tham gia vận động xã viên góp nhiều cổphần để hợp tác xã mua bán hoặc tiêu thụ có dồi dào vốn kinh doanh. Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn không được dùng tiền của ngân sách mình để đầu tưcho các hợp tác xã này.

Điều 3.- Đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, các đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh, SởThương nghiệp và các đồng chí Giám đốc các Sở có liên quan, các đồng chí Chủtịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hànhvà tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình mà hướng dẫn cụ thể việc thi hànhquyết định này cho tốt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn