QUYẾT ĐỊNH

CỦA LIÊNHIỆP CÁC XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ SỐ 309-QĐ-TC-LĐ NGÀY 8 THÁNG 5NĂM 1991 VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THUỶ

TỔNG GIÁM ĐỐCLIÊN HIỆP CÁC XÍ NGHIỆP
QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ

- Căn cứ Quyết định số1843-QĐ-TCCB-LĐ ngày 2/8/1988 của Bộ GTVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơcấu tổ chức của Liên hiệp các xí nghiệp quản lý giao thông đường thuỷ.

- Căn cứ Quyết định số249-PC ngày 20/2/1991 của Bộ GTVT và Bưu điện về nghiệp vụ, quyền hạn của Thanhtra Giao thông vận tải đường thuỷ và giao cho Liên hiệp quyết định biên chế lựclượng thanh tra;

- Theo đề nghị của ôngTrưởng phòng TC-LĐ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hệ thống tổ chức Thanh tra Giaothông vận tải đường thuỷ - theo Quyết định số 249-PC ngày 20/2/1991 của Bộ -được xác lập đồng thời theo hệ thống tổ chức quản lý giao thông đường thuỷ từLiên hiệp đến Trạm quản lý giao thông đường thuỷ, kể từ ngày ký quyết định.

Hệ thống tổ chức và chức danh thanh tra được quy định:

1. Thanh tra Trạm đường thuỷ: gồm các thanh tra viên cơ sở,do trạm trưởng, trạm phó và kỹ thuật viên trạm đảm nhiệm.

Trạm trưởng là Trưởng thanh tra Trạm.

2. Thanh tra Đoạn đường thuỷ: gồm Trưởng thanh tra và phóThanh tra Đoạn do Đoạn trưởng - Đoạn phó phụ trách đường thuỷ đảm nhiệm; Ngoàira còn có từ 2 đến 3 thanh tra viên đường thủy được phân công đảm nhiệm.

3. Thanh tra xí nghiệp đường thuỷ: gồm Trưởng thanh tra vàPhó thanh tra xí nghiệp do Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách đường thuỷ đảmnhiệm; Ngoài ra có các trợ lý trưởng thanh tra xí nghiệp do Trưởng - phó phòngđường thuỷ xí nghiệp đảm nhiệm và 2 đến 3 thanh tra viên xí nghiệp là các kỹthuật viên đường thuỷ được phân công đảm nhiệm.

4. Thanh tra Liên hiệp: gồm Trưởng thanh tra và Phó trưởngthanh tra Liên hiệp do Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phụ trách đường thuỷđảm nhiệm; Ngoài ra có các trợ lý trưởng thanh tra Liên hiệp do Trưởng - Phóphòng Quản lý đường thuỷ và một số phòng - ban chức năng liên quan đảm nhiệm vàmột số thanh tra viên Liên hiệp là các kỹ sư quản lý đường thuỷ được phân côngđảm nhiệm.

Danh sách Thanh tra GTVT do Tổng Giám đốc Liên hiệp quyếtđịnh trên cơ sở đề nghị của Trưởng thanh tra xí nghiệp và tiêu chuẩn thanh traviên chuyên ngành.

Điều 2. Lực lượng Thanh tra GTVTĐT -đồng thời với chức năng quản lý đường thuỷ thường xuyên - có chức năng Thanhtra Nhà nước chuyên ngành về Giao thông vận tải đường thuỷ, được giao nhiệm vụkiểm tra - xử lý việc chấp hành luật lệ, thể chế GTVTĐT theo Pháp lệnh xử phạthành chính và các văn bản pháp luật có quy định xử phạt hành chính do Nhà nướcvà Bộ GTVT - Bưu điện ban hành theo phân cấp dưới đây:

I. THANH TRA TRẠM ĐƯỜNG THUỶ:

Thanh tra trạm là đơn vị cơ sở, thực hiện nhiệm vụ thanh trathường xuyên, có nhiệm vụ quyền hạn cụ thể như sau:

1. Trực tiếp quan hệ, phối hợp với chính quyền địa phương vàcác ngành hữu quan trên phạm vi đường thủy được phân công để tổ chức tuyêntruyền, phổ biến hướng dẫn các tổ chức và nhân dân chấp hành luật lệ thể chếgiao thông vận tải đường thuỷ.

2. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra các phương tiện thuỷ cáccơ quan, xí nghiệp, Công ty, nhà máy, HTX và nhân dân trong việc chấp hành luậtlệ, thể chế GTVT đường thuỷ như:

a. Bảo vệ luồng lạch, phao tiêu tín hiệu và các công trìnhtrong hệ thống GTĐT (kể cả hành lang bảo vệ luồng lạch và các công trình).

b. Các tàu thuyền phải bảo đảm an toàn và chấp hành nghiêmchỉnh qui tắc giao thông;

c. Các phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá công cộngphải có giấy phép kinh doanh theo đúng luồng tuyến và đăng ký hành chính của cơquan giao thông vận tải có thẩm quyền cấp;

d. Các phương tiện thủy phải nộp phí giao thông theo quiđịnh.

3. Được quyền xử lý các vi phạm theo các hình thức và biệnpháp:

a. Cảnh cáo, phạt bằng tiền đến mức tối đa 50.000đ

b. Lập biên bản đình chỉ, buộc bồi thường hoặc buộc khôiphục tình trạng luồng lạch, công trình đối với những việc làm gây cản trở haytổn hại đến GTĐT, tàu thuyền không đảm bảo an toàn, không chấp hành các qui tắcgiao thông; Các loại phương tiện vận tải khách hàng hoá công cộng bằng đườngthuỷ không có giấy phép kinh doanh và đăng ký hành chính hợp lệ, không nộp lệphí giao thông, người điều khiển phương tiện không có bằng chuyên môn do cấp cóthẩm quyền cấp.

c. Thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ngăn ngừa tai nạn cóthể xảy ra; lập biên bản và tạm giữ các giấy tờ phương tiện , bằng lái củathuyền trưởng - lái trưởng, dụng cụ hành nghề của người vi phạm đến tối đa 3ngày và báo cáo ngay lên cấp trên giải quyết.

4. Có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công tác thanhtra của Trạm và đề xuất kịp thời biện pháp giải quyết những trường hợp vượt quáthẩm quyền với cấp trên trực tiếp.

Thu, giao nộp tiềnphạt, các giấy tờ dụng cụ tạm giữ và ghi chép sổ sách đúng qui định.

II. THANH TRA ĐOẠN ĐƯỜNG THUỶ

1. Tổ chức thanh tra laị các trọng điểm là chủ yếu và triểnkhai các chiến dịch kiểm tra - thanh tra kế hoạch của xí nghiệp trong phạm viĐoạn phụ trách; Đồng thời thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra giám sát các Trạm trựcthuộc thi hành nhiệm vụ.

2. Trong quá trình thanh tra, được quyền áp dụng tất cả cáchình thức, biện pháp xử phạt các vi phạm như Thanh tra Trạm, Trưởng và phóthanh tra Đoạn được quyền phạt tiền đến tối đa 100.000 đồng.

3. Tổng hợp tình hình công tác kiểm tra - thanh tra do Đoạnphụ trách và báo cáo đề xuất với cấp trên giải quyết những trường hợp vượt quáthẩm quyền của Đoạn.

III. THANH TRA XÍ NGHIỆP ĐƯỜNG THUỶ

1. Xây dựng - trình duyệt - và tổ chức thực hiện kế hoạch,chương trình - thanh tra của xí nghiệp.

Trực tiếp thanh tra theo chiến dịch tại các trọng điểm ,đồng thời giải quyết kịp thời các vụ việc do thanh tra cấp dưới đềnghị.

2. Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, được quyền:

a. Áp dụng tấtcả các hình thức, biện pháp xử phạt các vi phạm như thanh tra Đoạn - Trạm.

b. Trưởng và phó thanh tra XN được tạm giữ giấy tờ lưu hànhcủa phương tiện, bằng lái của thuyền trưởng - lái trưởng, dụng cụ hành nghề củangười vi phạm, trạm đình chỉ thi công các công trình tối đa đến 5 ngày, cóquyền đề nghị truy tố trước pháp luật đối với những vi phạm nghiêm trọng.

3. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra - giám sát thanh tra Đoạn -Trạm thi hành nhiệm vụ, xử lý CBCNV vi phạm kỷ luật trong công tác thanh tratheo phân cấp quản lý cán bộ.

4. Tổng hợp, báo cáo LH kết quả thực hiện công tác thanh tracủa Xí nghiệp và kiến nghị với LH, Bộ GTVT về công tác thanh tra chuyên ngành.

IV. THANH TRA LIÊN HIỆP

1. Tổ chức công tác kiểm tra chuyên ngành thông qua kế hoạchhoá và chỉ đạo - kiểm tra - giám sát thanh tra các cấp từ XN - Đoạn - Trạm thihành nhiệm vụ.

Thường xuyên uốn nắn, chấn chỉnh và tổ chức tổng kết đúc rútkinh nghiệm công tác thanh tra toàn LH;

Xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ làm công tác thanh tra đápứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Tổ chức nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn thihành Luật và tham gia với Bộ và Nhà nước trong việc ban hành - sửa đổi - bổ sungluật lệ thể chế, chính sách nhằm duy trì và tăng cường trật tư, an toàn GTVTđường thuỷ.

3. Được quyền đề nghị Bộ thu vĩnh viễn giấy phép hoạt độngcủa phương tiện, bằng lái của Thuyền trưởng - lái trưởng và đề nghị truy tốtrước pháp luật đối với những vi phạm nghiêm trọng.

4. Xét cấp giấy chứng nhận thanh tra chuyên ngành cho lựclượng thanh tra toàn Liên hiệp và xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật trong công tácthanh tra theo phân cấp.

Các cấp thanh tra Liên hiệp - Xí nghiệp - Đoạn - Trạm sửdụng con dấu hiện tại của tổ chức quản lý giao thông đường thuỷ trong các vănbản, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công tác thanh tra - người ký phải ghirõ họ tên, chức vụ thanh tra như đã qui định tại điều 1 của quyết định này - vàchỉ có trưởng phó thanh tra các cấp mới đóng dấu vào chữ ký.

Điều 3. Trang phục của Lực lượng thanhtra GTVT đường thuỷ:

1. Mặc đồng phục như đồng phục lực lượng kiểm tra ATGT đườngthuỷ tại quyết định số 282-TCCB-LĐ ngày 27/2/1990.

2. Đeo phù hiệu mũ, phù hiệu ve áo như quyết định số 249/PC .

3. Cấp hiệu: có 4 cấp thanh tra được qui định bằng số vạchchéo gắn trên phù hiệu ve áo.

+ 1 vạch: Thanh tra viên cơ sở (Trạm)

Thanh tra viên Đoạn; Thanh traviên XN

+ 2 vạch: Trưởng và phó thanh tra Đoạn

Trợ lý trưởng thanh tra xí nghiệp

Thanh tra Liên hiệp.

+ 3 vạch: Trưởng và phó thanh tra xí nghiệp

Trợ lý trưởng thanh tra Liênhiệp.

+ 4 vạch: Trưởng và phó thanh tra Liên hiệp.

4. Biển đeo ngực: là một tấm biển cứng hình chữ nhật, nềntrắng, có ghi:

+ Phía trên: hàng chữ : "THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THUỶ".

+ Phía dưới: Số hiệu của người thi hành công vụ: Số hiệu gồm5 số chia thành 2 nhóm:

a. Nhóm thứ nhất gồm 2 số: chỉ đơn vị theo qui định.

10: Cơ quan Liên hiệp

11: XN quản lý GTĐT 1

12: XN quản lý GTĐT 2

13: XN quản lý GTĐT 3

14: XN quản lý GTĐT 4

15: XN quản lý GTĐT Miền Nam

b. Nhóm thứ 2: Chỉ số thứ tự, của thanh tra viên theo đơnvị.

5. Giấy chứng nhận thanh tra GTVT đường thuỷ: kích thước(100 x 70cm), ghi số hiệu, họ tên, chức vụ, đơn vị thanh tra, dán ảnh, có 1vạch chéo đỏ ở phần dán ảnh - Do Bộ hay Liên hiệp ký, đóng dấu theo phân cấpquản lý cán bộ.

Điều 4.

1. Lực lượng thanh tra GTVTĐT chỉ được phép kiểm tra và xửphạt theo vi phạm quản lý và thẩm quyền qui định tại văn bản này.

Trong khi làm nhiệm vụphải tuân theo các qui định hướng dẫn xử phạt tại văn bản số......../QLĐTngày......... và qui định chế độ công tác thanh tra tại văn bản số 310/TC-LĐ ngày 8-5-1991.

2. Nghiêm cấm việc lợidụng chức tráchquyền hạn thanh tra đểsách nhiễu, gây phiền hà trên đường thuỷ, hoặc cho người khác sử dụng trangphục thanh tra của mình.

3. Những người có thànhtích trong công tác thanh tra sẽ được xét khen thưởng về tinh thần và vật chấttheo quy chế hiện hành;

Những người vi phạm hoặcthiếu tinh thần trách nhiệm sẽ tuỳ theo mức độ - tính chất sai phạm và có thểbị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; Trường hợp nghiêm trọng cóthể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 5. Tổ chức quản lý giao thông đường thuỷ các cấp - Từ Liên hiệp đến Trạm -chịu trách nhiệm trực tiếp, thường xuyên triển khai công tác thanh tra giaothông vận tải đường thuỷ trên cơ sở sự phân cấp đã ghi ở điều 2 để đảm bảo giaothông đường thuỷ thông suốt, trật tự, an toàn.

Điều 6. Các ông Giám đốc các xí nghiệpquản lý giao thông đường thuỷ, thủ trưởng các phòng - ban đơn vị có liên quancăn cứ phạm vi trách nhiệm của mình thi hành Quyết định này.