Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦATRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ SỐ 100/2001/QĐ-VGCP
NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ THU CHÊNH LỆCH
GIÁ PHÔI THÉP NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 05/01/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máycủa Ban Vật giá Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 của Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lýQuỹ hỗ trợ xuất khẩu;

Căn cứ ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 942/CP-KTTH ngày 19/10/2001 về việc thuchênh lệch giá phôi thép nhập khẩu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quy định thu chênh lệch giáphôi thép nhập khẩu là 2% trên giá nhập khẩu CIF.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01/11/2001 đến 31/12/2001.