Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 2759/QĐ
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 1991 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH
VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TRONG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, TRƯỜNG DẠY NGHỀ"

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 418/HĐBT ngày 7-12-1990 của Hội đồng bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Nghị định số 196/HĐBT ngày 11-12-1989 của Hội đồng bộ trưởng quy định nhiệm vụ, quyền hạn vàtrách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ;

- Theo đề nghị của ôngVụ trưởng Vụ THCN và Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyếtđịnh này bản "quy định về xây dựng, quản lý chương trình môn học trong cáctrường THCN và Dạy nghề".

Điều 2: Quy định này được áp dụng thốngnhất cho hệ chuẩn các trường THCN, trường dạy nghề và có hiệu lực kể từ ngàyký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng, Vụtrưởng Vụ THCN-Dạy nghề, Vụ trưởng các Vụ có liên quan, Thủ trưởng các cơ quanquản lý đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục - Đào tạo, Hiệu trưởng các trườngTHCN, các trường Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆCXÂY DỰNG, QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TRONG TRƯỜNG THCN VÀ DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết địnhsố 2759/QĐ
ngày 30 tháng 10 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bản quy định này nhằm mục đích đưa công tác "Xây dựngvà quản lý chương trình môn học" vào nề nếp thống nhất trong hệ thống giáodục THCN và DN.

CHƯƠNG I: Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
MÔN HỌC

Điều 1: Chương trình môn học (CTMH) quy định những kiến thức, kỹ năng, kỳ xảocần trang bị cho học sinh của môn học đã được đề ra "trong kế hoạch đàotạo (KHĐT) mỗi ngành, mỗi nghề đào tạo";

Chương trình môn học là căn cứ để triển khai việc giảng dạy,biên soạn giáo trình, sách giáo khoa cho môn học và để kiểm tra công tác đàotạo trong nhà trường.

CHƯƠNG II: NỘI DUNG CTMH

Điều 2: Nội dung môn học phải bảo đảmtính tư tưởng, tính khoa học, tính sư phạm và tính thực tiễn; phải thể hiện đầyđủ các yêu cầu đề ra trong KHĐT. Tuỳ theo tính chất và yêu cầu của mục tiêu đàotạo đối với môn học, nội dung môn học có thể gồm hai phần:

- Phần cơ bản (phần cứng) bao gồm những nội dung kiến thức,kỹ năng bắt buộc chung đối với ngành, nghề đào tạo.

- Phần đặc thù (phần mềm) bao gồm những nội dung kiến thức,kỹ năng chuyên sâu hoặc mở rộng cần bổ sung cho phù hợp với đặc điểm và yêu cầucụ thể của từng ngành, từng khoá học, từng địa phương.

Quỹ thời gian danh cho phần đặc thù không vượt quá 25% tổngquỹ thời gian của môn học.

Nội dung phần đặc thù có thể được thực hiện xen kẽ trongphần cơ bản hoặc sau khi đã kết thúc phần cơ bản.

Điều 3: Mỗi môn học trong KHĐT đều phảicó CTMH, CTMH được cấu trúc gồm các phần sau:

Phần thứ nhất: - Vị trí, tính chất và mục đích yêucầu của môn học.

Phần thứ hai: - Nội dung tổng quát và phân phốithời gian.

Phần thứ ba: - Nộidung chi tiết.

Phần thứ tư: - Hướng dẫn thực hiện.

Yêu cầu về nội dung và cách trình bày của các phần trên đượchướng dẫn trong phụ lục 1 kèm theo.

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CTMH

Điều 4: Xây dựng, ban hành CTMH đượctiến hành theo các bước xau:

a) Bước chuẩn bị

b) Xây dựng CTMH

c) Xét duyệt, ban hành CTMH

Nội dung công việc của các bước trên được hướng dẫn trongphụ lục 2.

Điều 5: Mỗi CTMH do một người hoặc mộttập thể biên soạn và bảo vệ trước hội đồng xét duyệt (nếu là tập thể phải cóngười là chủ biên).

Việc lựa chọn và ký hợp đồng trách nhiệm biên soạn CTMH dotổ chức giúp việc cho thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền ban hành CTMH chịu tráchnhiệm thực hiện.

Người được lựa chọn biên soạn CTMH phải có trình độ giáoviên chính THCN (đối với CTMH đào tạo THCN) giáo viên chính dạy nghề (đối vớiCTMH đào tạo nghề) hoặc tương đương trở lên.

Điều 6: Hội đồng xét duyệt (HĐXD)chương trình môn học là tổ chức tư vấn, được thành lập theo quyết định của thủtrưởng cơ quan có thẩm quyền ban hành CTMH, có nhiệm vụ xét duyệt CTMH trướckhi ra quyết định ban hành.

Hội đồng CTMH gồm chủ tịch và 10-12 uỷ viên trong đó có 3phản biện và một uỷ viên thư ký. Các uỷ viên của hội đồng không ở trong bộ phậnbiên soạn CTMH.


PHỤ LỤC 1

(Kèm theo bản quy định xây dựng, quản lý CTMHtrong các trường THCN và DN)

CẤU TRÚC MỘT BẢN CTMH

Cấu trúc CTMH gồm 4 phần:

I. PHẦNTHỨ NHẤT - VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT,
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU MÔN HỌC

1- Vị trí tính chất của môn học: Mục này ghi tóm tắt về vịtrí của môn học trong cấu trúc chung của hệ thống môn học quy định trong KHĐTmỗi ngành, nghề đào tạo. Môn học đó nằm trong nhóm môn học nào của KHĐT. Yêucầu môn học phải học trước các môn học nào, và ngược lại nó phục vụ cho các mônhọc khác ra sao. Trong mục này cũng trình bày tính chất bao quát của môn học:môn học lý thuyết, môn học khoa học thực nghiệm, môn học thực hành...

2- Mục đích yêu cầu của môn học. Trình bày rõ những yêu cầuvề kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo học sinh đạt được ở mức độ nào sau khi học xongmôn học, môn học giải quyết một vài yêu cầu cụ thể nào của MTĐT một cách trựctiếp hay gián tiết trong cấu trúc chung của hệ thống môn học trong KHĐTN.

II. PHẦNTHỨ HAI: NỘI DUNG TỔNG QUÁT
VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN

Phần này được trình bày dưới dạng một bảng phân phối thờigian cho các phần, mục trong môn học. Trong mỗi phần, mục của môn học cần ghirõ thời gian học lý thuyết, thời gian thực hành (bao gồm bài tập, thí nghiệm,thực hành môn học, bài tập lớn, thiết kế môn học, hội thảo, tham quan, kiểm trađịnh kỳ...). Việc phân phối thời gian cho từng phần, mục phải cân đối giữa nộidung và quỹ thời gian cho phép, theo đúng các quy định về tỷ lệ thời gian lýthuyết và thực hành đã quy định trong các KHĐTN.

III. PHẦNTHỨ BA: NỘI DUNG CHI TIẾT

Trình bày tên và nội dung chính của các phần, chương mục củamôn học. Trong từng phần, chương, mục phải ghi rõ yêu cầu đạt được sau khi học.

IV. PHẦNTHỨ TƯ: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CTMH

Phần này bao gồm những nội dung sau:

- Phạm vi áp dụng CTMH

- Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mônhọc.

- Những điều cần thiết để thực hiện tốt CTMH

- Những chương mục trọng tâm cần chú ý

- Mối liên quan với các môn học khác (nếu trong phần I chưacó điều kiện trình bày rõ).

- Sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo chính để giảng dạymôn học.


PHỤ LỤC 2

(Kèmtheo bản quy định xây dựng, quản lý CTMH trong
trường THCN và DN)

Cácbước và công việc tiến hành khi xây dựng CTMH

A- BƯỚC CHUẨN BỊ

1- Làm các thủ tục và chọn người biên soạn (hoặc người chủbiên) và thành lập HĐXDCTMH theo quy định của các điều 6 và điều 7.

2- Người biên soạn CTMH thống nhất với cơ quan ban hành CTMHvề kế hoạch và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

3- Người (tác giả) biên soạn CTMH thu thập, chuẩn bị các tàiliệu, hồ sơ có liên quan. Đánh giá lại các bản CTMH cũ và đề ra những yêu cầu,nội dung cần cải tiến đối với CTMH cũ (trường hợp đã có CTMH cũ).

B- BƯỚC XÂY DỰNG CTMH

1- Viết bản dự thảo CTMH.

2- Gửi bản dự thảo CTMH đi xin ý kiến đóng góp của các giáoviên đang trực tiếp giảng dạy và các cán bộ khác có liên quan tới môn học.

3 - Tổ chức hội thảo khoa học (khi thấy cần thiết) về nhữngvấn đề liên quan đến môn học, về dự thảo CTMH.

4- Trên cơ sở các ý kiến đóng góp và kết quả của hội thảo,tác giả biên soạn lại dự thảo CTMH, viết bản thuyết minh những vấn đề có liênquan và thu thập các phiếu góp ý, các biên bản và hồ sơ có liên quan để bàngiao cho thư ký HĐXDCTMH.

5- Uỷ viên thư ký và Chủ tịch HĐXDCTMH xem xét kiểm tra tìnhhình chuẩn bị của tác giả, chọn cán bộ phản biện và gửi tài liệu liên quan chohọ viết bài phát biểu. Nếu không có vấn đề gì yêu cầu tác giả chuẩn bị thêm,chủ tịch HĐXDCTMH triệu tập họp hội đồng và gửi bản dự thảo CTMH cùng các tàiliệu có liên quan khác đến từng uỷ viên của HĐXDCTMH trước khi họp ít nhất mộttuần.