Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 1/2000/QĐ-BCN
NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC
DỰ TOÁN XDCB CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT, THÍ NGHIỆM
HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộmáy Bộ Công nghiệp;

- Căn cứ Quy chế quản lý đầutư xây dựng được ban hành theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;

- Với sự thoả thuận của BộXây dựng (Công văn số 35/BXD-VKT ngày10/01/2000);

- Theo đề nghị của Vụ trưởngVụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức dự toán XDCB chuyên ngành lắp đặt,thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực .

Điều 2. Định mức dự toán XDCB chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiếtbị và đường dây thông tin điện lực đượcsử dụng làm căn cứ để lập đơn giá XDCB, lập dự toán cho công tác lắp đặt, thínghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực.

Điều 3. Định mức dự toán này được áp dụng thống nhất trongcả nước kể từ ngày 01/01/1999, thay thế cho tập Định mức dự toán chuyên ngànhlắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực banhành kèm theo Quyết định số 3283 /QĐ - KHĐT ngày 29/10/1996 của Bộ Công nghiệp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng các Vụchức năng,Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, các đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.