QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 3479/1997-QĐ-BGD&ĐT NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM1997 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA CÁC BẬC HỌC PHỔTHÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy củaBộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hàn và trách nhiệm quảnlý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của cácông Vụ trưởng Vụ Tiểu học và Trung học phổ thông;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết địnhnày ban "Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia các bậc học phổthông".

Điều 2:

- Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụtrưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Vụ trưởng Trung học phổthông, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Hiệu trưởng trường đại học có khối lớpPTTH chuyên, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ chịunhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

THI CHỌNHỌC SINH GIỎI QUỐC GIA CÁC BẬC HỌC PHỔ THÔNG

(Ban hành theo Quyết địnhsố 3479/1997-QĐ-BGD&ĐT ngày 01-11-1997
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

CHƯƠNG I:
NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1: Thi chọn học sinh giỏi quốc gianhằm động viên, khích lệ những học sinh học giỏi và các giáo viên dạy giỏi; gópphần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lương dạy và học, chất lượng củacông tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục; đồng thời nhằm pháthiện học sinh có năng khiếu về môn học để tiếp tục bồi dưỡng ở cấp học cao hơn,nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước.

Điều 2: Hàng năm, Bộ tổ chức kỳ thichọn học sinh giỏi quốc gia các bậc học phổ thông (lớp 5, lớp 9 và lớp 12).Việc tổ chức và chỉ đạo các kỳ thi dưới cấp quốc gia ở địa phương sẽ do Sở Giáodục - Đào tạo trình UBND tỉnh (thành phố) xem xét và quyết định.

CHƯƠNG II:
ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ VIỆC LẬP
ĐỘI TUYỂN DỰ THI

Điều 3: Đối tượng dự thi:

Học sinh đang học lớp cuối bậc hoặc cấp học. Riêng với cấpPTTH, học sinh đang học lớp 11 được phép dự thi.

Điều 4: Điều kiện dự thi:

Học sinh thuộc đối tượng quy định ở Điều 3 và phải có đủ cácđiều kiện sau:

1. Đạt kết quả xếp loại học kỳ I (năm dự thi):

a. Dự thi lớp 5:

- Học lực loại Giỏi

- Hạnh kiểm loại Tốt.

b. Dự thi lớp 9 và lớp 12:

- Hạnh kiểm Tốt và học lực từ Khá trở lên;

- Điểm trung bình của môn học mà học sinh đăng ký dự thiphải đạt từ 8,0 trở lên.

2. Được chọn vào đội tuyển sau kỳ thi tuyển ở cấp tỉnh (TP,trường đại học).

Điều 5: Đơn vị dự thi:

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường đại học cókhối lớp PTTH chuyên (đã được Bộ cho phép tổ chức đào tạo) và trường phổ thôngdân tộc nội trú trực thuộc Bộ (nếu có đề nghị) được đăng ký là một đơn vị dựthi.

Điều 6: Bảng thi:

Các đơn vị dự thi đăng ký dự thi theo bảng thi. Có 2 bảngthi A và B với đề thi riêng cho từng bảng. Việc phân định bảng thi dựa trên 3căn cứ sau:

1. Theo vùng:

a. Các trường đại học, các thành phố trực thuộc Trung ương,các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh trung du Bắc Bộ và miền Trung xếp vào bảngA.

b. Các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, các tỉnh miềnĐông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long, các trường phổ thông dân tộc nội trútrực thuộc Bộ xếp vào bảng B.

c. Riêng đối với bậc Tiểu học: Các tỉnh, thành phố có xenhuyện miền núi có thể đăng ký dự thi ở cả 2 bảng A và B, nhưng đội tuyển khôngvượt quá số học sinh do Bộ quy định.

2. Theo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của 3 nămtrước tổ chức thi (áp dụng riêng cho bậc PTTH).

3. Theo đăng ký chuyển bảng thi của địa phương.

Điều 7: Số lượng nhiều nhất cho mỗi độituyển:

a. Lớp 5: Căn cứ vào số học sinh Tiểu học, hàng năm Bộ sẽ cóhướng dẫn cụ thể.

b. Lớp 9:10 thí sinh/1 môn/1 đơn vị dự thi.

c. Lớp 12: 8 thí sinh/1 môn/1 đơn vị dự thi. Có quy địnhriêng cho một số tỉnh, thành phố lớn và các trường đại học. Các trường đại họcchỉ được lập đội tuyển về các môn chuyên mà Bộ đã cho phép tổ chức đào tạo.

Điều 8: Việc thành lập đội tuyển dự thiđược thực hiện như sau:

Các đơn vị dự thi tổ chức một kỳ thi cho những thí sinh đạtgiải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (cấp trường đại học) để lập đội tuyểntham dự kỳ thi quốc gia theo nguyên tắc lấy từ điểm cao trở xuống; riêng bậcTiểu học không có điểm bài thi dưới trung bình.

Việc tổ chức kỳ thi nêu trên phải do Sở Giáo dục - Đào tạohoặc trường đại học trực tiếp đảm nhiệm (bao gồm: soạn thảo đề thi, coi thi,chấm thi, xét kết quả, lập đội tuyển,...).

Điều 9: Việc đăng ký dự thi:

1. Quyết định thành lập đội tuyển kèm theo danh sách từngđội tuyển cần được gửi tới Bộ trước ngày thi 15 ngày. Kể từ ngày đó, không đượcthay đổi danh sách thí sinh.

2. Riêng bậc THPT, các đơn vị phải đăng ký môn thi với Bộtrước ngày thi 60 ngày. Nếu quá thời hạn coi như không tham dự kỳ thi.

Điều 10: Hồ sơ thí sinh dự thi:

1. Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (Hiệutrưởng trường đại học) về việc thành lập đội tuyển kèm theo danh sách từng độituyển đăng ký dự thi (theo mẫu của Bộ);

2. Học bạ chính của cấp học (hợp lệ, tính đến hết học kỳ Inăm dự thi);

3. Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);

4. Thẻ dự thi có ảnh cỡ 4 cm x 6 cm do Thủ trưởng cơ quan raquyết định thành lập Hội đồng coi thi (Giám đốc Sở GD-ĐT hoặc Hiệu trưởngtrường đại học sở tại) cấp (theo mẫu của Bộ).

CHƯƠNG III.
MÔN THI, THỜI GIAN THI,
CHƯƠNG TRÌNH THI, ĐỀ THI

Điều 11: Môn thi:

1. Lớp 5: Mỗi học sinh phải thi đồng thời hai môn bắt buộcToán, Tiếng Việt và có thể các môn thi khác theo quy định hàng năm.

2. Lớp 9 và lớp 12: Mỗi thí sinh chỉ tham dự 1 môn thi; Bộsẽ công bố vào đầu mỗi năm học.

Điều 12: Ngày thi và thời gian thi:

1. Ngày thi: Được công bố vào đầu năm học.

2. Thời gian thi:

a. Lớp 5: 90 phút/môn thi

b. Lớp 9: 150 phút/môn thi.

c. Lớp 12: 180 phút/môn thi/ngày thi. Riêng Toán, Lý, Hoá,Sinh, Tin học lớp 12, mỗi môn có 2 ngày thi.

Điều 13: Chương trình thi:

a. Lớp 5: Theo chương trình Tiểu học hiện hành (tính đếnthời điểm thi).

b. Lớp 9: Theo chương trình THCS hiện hành (tính đến thờiđiểm thi).

c. Lớp 12: Chủ yếu là chương trình toàn cấp PTTH hiện hành;có tính đến chương trình áp dụng cho các lớp PTTH chuyên và THCB.

Điều 14: Hình thức thi:

Thi viết. Riêng môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính;các môn Ngoại ngữ ngoài thi viết, có kiểm tra kỹ năng nghe hiểu.

Điều 15: Đề thi:

Được gửi tới địa phương trước ngày thi. Chỉ có đề thi bắtbuộc với mọi môn (không có dạng 2 đề chọn 1); không có đề thi dự trữ. Nơi nàocó sự cố đột xuất, không tổ chức thi được, coi như nơi đó không tham dự kỳ thi.

CHƯƠNG IV.
TỔ CHỨC VÀ LàNH ĐẠO KỲ THỊ

Điều 16: Bộ Giáo dục và Đào tạo chịutrách nhiệm:

1. Ban hành quy chế và các văn bản hướng dẫn.

2. Tổ chức và chỉ đạo kỳ thi quốc gia, bao gồm:

a. Soạn thảo đề thi, chấm thi, duyệt kết quả, cấp giấy chứngnhận,...;

b. Điều động và giám sát các Hội đồng coi thi ở các địaphương.

Điều 17: Sở Giáo dục - Đào tạo, trườngđại học chịu trách nhiệm:

1. Hướng dẫn và tổ chức các kỳ thi dưới cấp quốc gia.

2. Ra quyết định thành lập:

a. Hội đồng thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (TP, trường đạihọc) và Hội đồng thi lập đội tuyển tham dự kỳ thi quốc gia (quy định tại Điều8) bao gồm: soạn thảo đề thi, coi thi, chấm thi,...

b. Hội đồng coi thi kỳ thi quốc gia đặt tại địa phương.

3. Cử người đi coi thi, chấm thi (nếu có) kỳ thi quốc giatheo sự điều động của Bộ.

4. Tổ chức việc thi và coi thi của Hội đồng coi thi kỳ thiquốc gia đặt tại địa phương.

Điều 18: Cán bộ, giáo viên tham gia cácHội đồng soạn thảo đề thi, coi thi, chấm thi,... phải là những người có cácđiều kiện sau:

1. Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao;

2. Có năng lực chuyên môn và nắm vững nghiệp vụ làm công tácthi;

3. Không có con hoặc em ruột dự thi;

4. Không bị kỷ luật về thi từ mức cảnh cáo trở lên;

Thành viên của các Hội đồng soạn thảo đề thi, chấm thi quốcgia, ngoài các điều kiện 1, 2, 3, 4 trên, còn phải:

- Không tham gia luyện học sinh của đội tuyển dự thi dướibất kỳ hình thức nào;

- Không là người thuộc biên chế dạy ở các khối lớp PTTHchuyên của các trường đại học.

Thành viên của Hội đồng coi thi, nếu là người sở tại, ngoàicác điều kiện 1, 2, 3, 4 trên còn phải:

- Không tham gia luyện học sinh của đội tuyển dự thi dướibất kỳ hình thức nào;

- Không là người của trường có học sinh dự thi (nếu là Hộiđồng coi thi tỉnh, TP);

- Không dạy ở khối lớp có học sinh dự thi (nếu là Hội đồngcoi thi trường đại học).

Điều 19: Việc điều động người coi thi:

Trước ngày thi 60 ngày, Bộ sẽ thông báo điều động các đơn vịđi làm nhiệm vụ coi thi. Trước ngày thi 45 ngày, đơn vị sở tại có trách nhiệmthông báo cho đơn vị bạn biết số phòng thi của mình (số tối đa/ngày thi) để đơnvị bạn ra quyết định cử người di coi thi. Quyết định kèm theo danh sách ngườiđi coi thi của đơn vị bạn được gửi cho đơn vị sở tại trước ngày thi 30 ngày.

Điều 20: Mỗi đơn vị dự thi tổ chức mộtHội đồng coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các bậc học phổ thông. Hộiđồng này do Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh (thành phố) hoặc Hiệu trưởngtrường đại học sở tại ra quyết định thành lập. Một số Hội đồng thi ghép sẽ doBộ quy định.

1. Thành phần của Hội đồng:

a. Hội đồng coi thi tỉnh (thành phố):

- Chủ tịch: Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo sở tại;

- 2 Phó chủ tịch (1 của sở tại và 1 của tỉnh khác): Trưởngphòng Tiểu học hoặc Trung học phổ thông của Sở Giáo dục - Đào tạo;

- 4 thư ký: Chuyên viên các phòng Tiểu học, THPT của Sở Giáodục - Đào tạo. Phân thành 2 nhóm thư ký: Tiểu học và THPT; mỗi nhóm 2 người (1của sở tại và 1 của tỉnh khác);

- Các giám thị: Cán bộ, giáo viên ở các bậc Tiểu học, THPT.Mỗi phòng có 3 giám thị:

+ Giám thị số 1: Người của tỉnh khác;

+ Giám thị số 2 và 3: Người của tỉnh sở tại.

b. Hội đồng coi thi trường đại học:

- Chủ tịch: Phó hiệu trưởng trường đại học sở tại;

- 2 Phó chủ tịch (1 của sở tại và 1 của trường khác): Trưởnghoặc Phó phòng đào tạo của trường đại học;

- 2 thư ký (1 của sở tại và 1 của trường khác): Chuyên viênphòng đào tạo của trường đại học;

- Các giám thị: Cán bộ, giáo viên ở khối lớp PTTH chuyên củatrường đại học. Mỗi phòng thi có 3 giám thị: + Giám thị số 1: Người của trườngkhác;

+ Giám thị số 2 và 3: Người của trường sở tại.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng:

- Kiểm tra hồ sơ và xét điều kiện dự thi của từng thí sinh.

- Tổ chức toàn bộ các khâu: thi và coi thi, bảo quản đề thivà bài thi, niêm phong và gửi hồ sơ thi về Bộ... đảm bảo nghiêm túc, an toàn theocác quy định về bảo mật và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 21: Các Hội đồng soạn thảo đề thi,chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được thành lập riêng theo từng bậchọc và do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định.

A. HỘI ĐỒNG SOẠN THẢO ĐỀ THI QUỐC GIA:

1. Thành phần của Hội đồng:

a. Chủ tịch: Lãnh đạo Bộ;

b. Các phó chủ tịch: Lãnh đạo Vụ Tiểu học (đối với Hội đồngthi bậc Tiểu học) hoặc THPT (đối với Hội đồng thi bậc THPT);

c. Các thư ký: Chuyên viên Vụ Tiểu học (đối với Hội đồng thibậc Tiểu học) hoặc THPT (đối với Hội đồng thi bậc THPT);

d. Các uỷ viên soạn thảo đề thi: Được chọn trong số cácchuyên gia khoa học, chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên có uy tín khoahọc ở các cơ quan và trường đại học.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng:

a. Tổ chức soạn thảo các đề thi và hướng dẫn chấm thi. Nộidung của đề thi và hướng dẫn chấm phải đảm bảo tính chính xác khoa học, tính sưphạm và chưa được công bố.

b. Tổ chức đánh máy, in, sao băng (với các môn Ngoại ngữ,nếu có), vào bì, niêm phong và gửi đề thi về địa phương.

c. Đảm bảo tuyệt đối bí mật và an toàn của đề thi và hướngdẫn chấm từ lúc bắt đầu soạn thảo cho tới khi thi xong. Hội đồng làm việc theonguyên tắc độc lập và trực tiếp giữa lãnh đạo với từng tổ soạn thảo đề thi.

Mỗi thành viên của Hội đồng soạn thảo đề thi phải chịu tráchnhiệm cá nhân trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ nội dung, về việc bảo đảmbí mật, an toàn của đề thi theo đúng chức trách của mình, theo các nguyên tắccủa việc bảo vệ tài liệu mật quốc gia.

B. HỘI ĐỒNG CHẤM THI QUỐC GIA:

1. Thành phần của Hội đồng:

a. Chủ tịch: Lãnh đạo Bộ;

b. Các phó chủ tịch: Lãnh đạo Vụ Tiểu học (đối với Hội đồngthi bậc Tiểu học) hoặc THPT (đối với Hội đồng thi bậc THPT);

c. Các thư ký: Chuyên viên Vụ Tiểu học (đối với Hội đồng thibậc Tiểu học) hoặc THPT (đối với Hội đồng thi bậc THPT);

d. Các uỷ viên châm thi: Được chọn trong số các chuyên giakhoa học, chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên có uy tín khoa học ở cáctrường đại học và ở các cơ quan giáo dục Trung ương và địa phương.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng:

a. Chấm bài thi của thí sinh một cách chính xác, công bằng,vô tư theo hướng dẫn chấm và biểu cho điểm của Bộ, theo quy chế và văn bảnhướng dẫn về thi chọn học sinh giỏi quốc gia và các thể lệ về chấm thi tốtnghiệp Tiểu học (đối với Hội đồng thi bậc Tiểu học) hoặc PTTH (đối với Hội đồngthi bậc THPT). Phách và khoá phách bài thi phải được niêm phong ngay sau khirọc phách và do Lãnh đạo Hội đồng bảo quản.

b. Tổ chức xét giải (khi chưa ghép phác) theo đề nghị của tổchấm thi và các quy định hiện hành. Việc ghép phách và lên điểm bài thi chỉđược thực hiện sau khi đã hoàn thành việc xét giải.

c. Bảo đảm an toàn bài thi. Thực hiện nghiêm túc, chính xác,khách quan trong mọi khâu công việc của Hội đồng.

d. Tổng hợp kết quả thi (kết quả chung, kết quả riêng từngmôn: số lượng và thang điểm của từng loại giải). Kết quả thi chỉ công bố saukhi được Chủ tịch Hội đồng ký duyệt.

CHƯƠNG V.
THỂ LỆ VỀ COI THI, CHẤM THI, XÉT KẾT QUẢ,
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT THI.

Điều 22: Thí sinh có mặt tại địa điểmthi theo đúng ngày, giờ quy định. Thí sinh đến muộn, kể từ khi có hiệu lệnh làmbài, sẽ không được dự buổi thi. Thí sinh phải thực hiện nghiêm túc nội quy thi.Thí sinh không đủ điều kiện dự thi hoặc vi phạm quy chế thi sẽ không được chấm bàithi, hoặc nếu bài thi đã chấm, cũng không được công nhận kết quả thi.

Điều 23: Việc mở đề thi được thực hiệntheo như quy định của quy chế thi tốt nghiệp PTTH. Đề của ngày thi chỉ mở sớmnhất là 15 phút trước thời điểm giao đề thi (ghi trong lịch thi). Môn Tin học:sau 30 phút (tính từ thời điểm giao đề thi, ghi trong lịch thi), sự cố mất điệnvẫn không khắc phục được thì kỳ thi phải huỷ bỏ.

Điều 24: Chấm thi và cho điểm bài thi:

1. Các giám khảo chấm độc lập 1 bài thi và mỗi bài ít nhấtcó 2 giám khảo chấm. Đối với những bài thi đạt điểm cao, cần đưa ra tổ chấm đểcó sự thống nhất chung.

2. Điểm cao nhất của 1 bài thi là 20 điểm. Với những môn 2ngày thi (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin học lớp 12) điểm cao nhất là 40 điểm.

Điều 25: Các nguyên tắc xét giải:

1 Chỉ xét giải cá nhân (nhất, nhì, ba, khuyến khích) và xéttheo từng bảng thi.

2. Không đưa vào diện xét giải đối với học sinh có điểm mônthi dưới trung bình.

3. Riêng bậc Trung học phổ thông: Tổng số đạt giải (từkhuyến khích trở lên) không quá 50% số thí sinh của từng bảng thi, trong đó sốđạt từ giải ba trở lên không quá 2/3 của tổng số được giải.

Điều 26: Quyền lợi của học sinh đạtgiải:

1. Được Bộ cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi.

2. Được hưởng chính sách ưu tiên trong xét tốt nghiệp cácbậc và cấp học ở phổ thông, trong xét tuyển và thi tuyển vào các trường THCS,PTTH, THCB, đại học và cao đẳng theo quy định tại các quy chế thi hiện hành.

Điều 27: Vụ trưởng các Vụ Tiểu học,THPT chịu trách nhiệm thông báo kết quả thi chính thức (sau khi được Chủ tịchHội đồng chấm thi duyệt) và cấp giấy chứng nhận cho từng học sinh thuộc bậc họcmình đạt giải trong kỳ thi quốc gia, hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 của nămtổ chức thi. Giấy chứng nhận chỉ cấp 1 lần. Mọi trường hợp bị thất lạc giấychứng nhận đều không cấp lại mà chỉ xác nhận vào đơn đề nghị của học sinh (nếucó lý do chính đáng).

Điều 28: Lưu trữ hồ sơ thi:

a. Trong thời hạn 1 năm (tính từ ngày thi):

- Toàn bộ bài thi, các biên bản của Hội đồng coi thi, chấmthi được lưu giữ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các phong bì đề thi đã sử dụng được lưu giữ tại Sở Giáodục - Đào tạo và trường đại học.

b. Các bảng danh sách kèm theo kết quả của từng thí sinh dựthi được lưu giữ không thời hạn tại Bộ, Sở và trường đại học.

Điều 29: Việc khen thưởng và xử lý kỷ luậtđối với những người tham gia làm công tác thi và thí sinh dự thi (kể cả các kỳthi dưới cấp quốc gia): áp dụng theo các quy định tại các quy chế thi tốt nghiệp Tiểu học và PTTH hiện hành.

CHƯƠNG VI.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30: Bản quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành các văn bản hướngdẫn thực hiện quy chế này.