Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNGLIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM SỐ 1724/QĐ-TLĐ
NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH
TẠM THỜI VỀ TRẢ LƯƠNG CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
CHUYÊN TRÁCH ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC
DOANH NGIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Côngđoàn năm 1990 và Điều lệ công đoàn Việt Nam (1998).

- Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-TW ngày 17/5/1993 của Ban bí thư TW quy định tạm thời chế độ tiền lươngcủa CBCNV cơ quan đoàn thể.

- Căn cứ Thông tư số 17/1998/TTLB-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động- Thương binh vàXã hội - Tài chính.

- Căn cứ Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 20/6/2000 của Văn phòng Chính phủ; Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 07/ 9/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ Công văn số 1117/TC-HCSN ngày 14/2/2001 của Bộ Tài chính và Công văn số 3638/LĐTBXH-TL ngày21/11/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết địnhnày bản "Quy định tạm thời về trả lương cho cán bộ công đoàn khu vực kinh tếngoài quốc doanh".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từngày ký.

Điều 3: Các cấp công đoàn, các Ban, đơnvị trực thuộc TLĐ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TRẢLƯƠNG CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-TLĐ ngày 03 tháng 12 năm 2001)

- Căn cứ Luật Côngđoàn năm 1990, Nghị định 133-HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay làChính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn;

- Căn cứ Thông báo số76/TB-VPCP ngày 20/6/2000 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 1213/QĐ-TTgngày 07/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí để trả lương cho cánbộ công đoàn ngoài quốc doanh;

- Căn cứ Quyết định số69/QĐ-TW ngày 17/5/1993 của Ban bí thư Trung ương qui định tạm thời chế độ tiềnlương mới của cán bộ công nhân viên cơ quan Đảng, đoàn thể;

- Căn cứ Thông báo số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội - Tài chính về hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp nhà nước;

Sau khi thoả thuận vớiBộ Tài chính tại Công văn số 1117/TC-HCNS ngày 14/2/2001và với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3638/LĐTBXH-TL ngày 21/11/2001, Đoàn Chủtịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc trả lương cán bộ công đoànkhu vực kinh tế ngoài quốc doanh (NQD) theo tinh thần nội dung Quyết định số1213/QĐ-TTg ngày 7/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc trả lương, phụ cấp có tính chất lương hoặc tiền côngcho cán bộ công đoàn được nêu trong điểm 1, mục II dưới đây là để bù đắp cho sựcống hiến, đóng góp của cán bộ công đoàn trong các cơ sở nói trên, tạo điềukiện để công đoàn có thể thu hút những cán bộ công đoàn có năng lực, có trìnhđộ, có bản lĩnh dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích công nhân viên chức laođộng; Có điều kiện để khuyến khích cán bộ công đoàn tích cực học tập nâng caotrình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nâng cao hiệu quảhoạt động công đoàn khu vực kinh tế NQD, góp phần ổn định quan hệ lao động, tạoviệc làm, tăng thu nhập cho công nhân lao động, trực tiếp góp phần thúc đẩy sảnxuất phát triển.

2. Phạm vi áp dụng của quy định này là công đoàn trong cácxí nghiệp liên doanh có vốn đầu tư của nước ngoài, 100% vốn nước ngoài, doanhnghiệp ngoài quốc doanh (doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH),công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất trong cả nước.

3. Qui định này được áp dụng tạm thời trong 3 năm từ 2001đến 2003.

II. QUI ĐỊNH CỤ THỂ

1. Về đối tượng

Đối tượng được chi trả tiền lương, phụ cấp có tính chấtlương hoặc tiền công là những cán bộ công đoàn sau đây:

- Cán bộ công đoàn trong các xí nghiệp liên doanh có vốn đầutư nước ngoài (CVĐTNN), doanh nghiệp100% vốn nước ngoài. Mỗi cơ sở được một định suất lương.

- Cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh(doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH) có sử dụng từ 300 laođộng trở lên. Mỗi cơ sở được một định suất lương.

- Cán bộ công đoàn của công đoàn các khu công nghiệp, khuchế xuất.

2. Về nội dung:

Khoản kinh phí này được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để trảtiền lương, phụ cấp có tính chất lương hoặc tiền công cho những cán bộ côngđoàn khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nêu ở điểm II.1 trên đây theo các mức cụthể sau:

- Đối với cán bộ công đoàn các doanh nghiệp liên doanh cóvốn đầu tư nước ngoài, 100% vốn nước ngoài, mức trả lương cho một định suất 1người/1 tháng là: 3.000.000đ (ba triệu đồng/người/tháng (tương đương 200USD)).

- Đối với cán bộ công đoàn các doanh nghiệp tư nhân, công tytrách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, mức trả lương cho một định suất 1 người/1tháng là: 4,32 x mức lương tối thiểu hiện hành theo quy định của nhànước/người/tháng.

- Đối với cán bộ công đoàn của công đoàn các khu côngnghiệp, khu chế xuất thì trả theo mức lương hiện hưởng theo NĐ 25/CP ngày 23tháng 5 năm 1993 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Chính phủ về tiềnlương.

3. Về phương thức trả lương và thanh quyết toán tiền lương

- Hàng năm LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, Côngđoàn Tổng công ty trực thuộc báo cáo số lượng, danh sách cán bộ công đoàn vớimức lương được hưởng ở các điểm 1, 2 mục II và kinh phí để trả lương cho cácđối tượng nêu tại quy định này về Tổng Liên đoàn.

- Tổng liên Đoàn Lao động Việt Nam tập hợp, xem xét cân đốivới nguồn đảm bảo được cấp thẩm quyền phê duyệt, phân bổ và thông báo đến cácLĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộcTLĐ.

- Sau khi được TLĐ phân bổ, các TLĐ tỉnh, thành phố, côngđoàn ngành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ thực hiện tiếp các việc sau:

+ Trực tiếp trả lương hoặc uỷ quyền cho LĐLĐ quận, huyện,ngành địa phương, CĐ Tổng công ty trả lương cho cán bộ công đoàn ngoài quốcdoanh.

+ 6 tháng một lần phải có số liệu tổng hợp về số lượng cánbộ được trả lương theo từng mức được quy định tại các điểm 2, mục II và tổng sốtiền đã chi trả báo cáo về Tổng Liên đoàn.

+ Hàng năm, chậm nhất là 25/12 phải thực hiện báo cáo quyếttoán trả lương theo danh sách với Tổng Liên đoàn theo quy định của Nhà nước vàcủa Tổng liên đoàn.

Cuối năm, Tổng Liên đoàn tổng hợp để quyết toán phần kinhphí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ trả lương cho cán bộ công đoàn theo quy địnhtại điểm 1, mục II để báo cáo Bộ Tài chính để Bộ Tài chính tổng hợp và đưa vàotổng quyết toán ngân sách Nhà nước và trình Quốc hội phê duyệt. Và từ đầu quýIII năm trước phải lập dự toán kinh phí xin hỗ trợ cho năm sau gửi Bộ Tài chínhđể Bộ Tài chính tổng hợp đưa vào tổng dựtoán chi ngân sách nhà nước năm sau báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội phêduyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban tổ chức Tổng liên đoàn có trách nhiệm:

- Tổng hợp số liệu, lập kế hoạch quĩ lương, phân bổ kinh phícho các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộcTLĐ.

- Theo dõi biến động về số lượng cán bộ công đoàn thuộc đốitượng trả lương theo hướng dẫn này để điều chỉnh tăng giảm quỹ lương cho LĐLĐtỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, CĐ Tổng Công ty trực thuộc TLĐ.

- Tiếp tục nghiên cứu đối tượng và mức chi trả để giúp ĐoànChủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị các cơ quan hữu quan điều chỉnh khi cần thiết.

- Phối hợp cùng với Ban Tài chính Tổng Liên đoàn theo dõitổng hợp báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW để lập dựtoán và quyết toán phần được ngân sách nhà nước hỗ trợ trả lương cho cán bộcông đoàn ngoài quốc doanh gửi Bộ Tài chính.

2. Ban Tài chính Tổng liên đoàn có nhiệm vụ:

- Chuyển quỹ lương được phân bổ theo kế hoạch được Đoàn chủtịch TLĐLĐ Việt Nam phê duyệt đến từng LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngànhTW, CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn.

- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức theo dõi, hướng dẫn kiểmtra các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộcTổng Liên đoàn thực hiện việc chi trả lương và xét duyệt quyết toán theo đúng các quy định hiện hànhcủa Luật Ngân sách Nhà nước (phần do Ngân sách nhà nước hỗ trợ) và của TổngLiên đoàn (phần do kinh phí công đoàn đảm bảo), tổng hợp quyết toán năm trướcvà lập dự toán năm sau trình Đoàn Chủ tịch TLĐ thông qua để báo cáo với Nhànước.

3. Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW,CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: Có trách nhiệm tổ chức thực hiệnviệc chi trả lương cán bộ công đoàn ngoài quốc doanh theo đúng đối tượng và mứcchi trả lương cho cán bộ công đoàn khu vực ngoài kinh tế ngoài quốc doanh quyđịnh trong hướng dẫn này.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Việc chi trả tiền lương, phụ cấp có tính chất lương hoặctiền công cho cán bộ công đoàn ngoài quốc doanh được thực hiện từ 01/7/2001.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện việc chi trả tiềnlương, phụ cấp có tính chất lương hoặc tiền công cho cán bộ công đoàn ngoàiquốc doanh, nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo về Đoàn Chủ tịch Tổng Liênđoàn để nghiên cứu giải quyết.