Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNGGIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM SỐ 365/PT-HK91 NGÀY 08-3-1991 VỀ VIỆCBAN HÀNH QUY TẮC BẢO HIỂMHÀNG KHÔNG (QTHK 91)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định số45-QĐTC ngày 02-3-1989 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạtđộng của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam;

- Theo đề nghị củađồng chí Trưởng phòng Bảo hiểm Phương tiện Đường bộ - Hàng không,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày:

- Quy tắc bảo hiểm Hàng không thay cho Quy tắc bảo hiểm Hàngkhông ban hành ngày 31-12-1981.

- Điều khoản mở rộng bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối vớithân máy bay và trách nhiệm của người vận chuyển.

Điều 2. Quyết định này được thi hành kểtừ ngày ký, các văn bản đã ban hành trước đây liên quan đến bảo hiểm Hàngkhông, trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các đồng chí Giám đốc Công tyBảo hiểm, Trưởng phòng Phương tiện Đường bộ - Hàng không và Trưởng phòng cácphòng có liên quan thuộc Văn phòng Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

QUY TẮC

BẢO HIỂMHÀNG KHÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 365/PT-KH91 ngày 8-3-1991
của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam)

CHƯƠNG I
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Điều 1. Theo Quy tắc này, Tổng Công tyBảo hiểm Việt Nam (dưới đây gọi tắt là BAOVIET) nhận bảo hiểm cho các Hãng Hàngkhông (dưới đây gọi là Người được bảo hiểm) những đối tượng sau:

- Thân máy bay (bao gồm vỏ, máy và trang thiết bị của máybay);

- Trách nhiệm dân sự của Người được bảo hiểm đối với hànhkhách, hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách;

- Trách nhiệm dân sự của Người được bảo hiểm đối với ngườithứ ba.

CHƯƠNG II
PHẠM VI TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

PHẦN I. BẢO HIỂM THÂN MÁY BAY

Điều 2. Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm:Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thân máy bay theo một trong haiđiều kiện bảo hiểm A hoặc B dưới đây:

A. Bảo hiểm mọi rủi ro: Theo điều kiện này, BAOVIET nhậntrách nhiệm bồi thường:

1. Tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận xảy ra đối với máybay do tai nạn bất ngờ gây ra (kể cả trường hợp máy bay bị mất tích) trong thờigian được bảo hiểm.

2. Chi phí cần thiết và hợp lý trong trường hợp khẩn cấp màNgười được bảo hiểm đã phải chịu nhằm đảm bảo an toàn cho máy bay ngay sau khihư hỏng hoặc phải hạ cánh bắt buộc, nhưng tối đa không vượt quá 10% giá trị bảohiểm của chiếc máy bay đó.

3. Chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

B. Bảo hiểm tổn thất toàn bộ: Theo điều kiện này, BAOVIETnhận trách nhiệm bồi thường tổn thất toàn bộ thực tế hoặc ước tính xảy ra đốivới máy bay do tai nạn bất ngờ gây ra (kể cả trường hợp máy bay bị mất tích)trong thời gian được bảo hiểm.

Điều 3. Không thuộc phạm vi trách nhiệmbảo hiểm:

BAOVIET không nhận trách nhiệm bồi thường với:

1. Trường hợp hao mòn tự nhiên, giảm dần chất lượng, gây vỡ,hỏng hóc hoặc trục trặc xảy ra bên trong bất kỳ bộ phận nào của máy bay cũngnhư hậu quả do những hiện tượng ấy gây ra trong phạm vi bộ phận đó.

2. Trường hợp hư hỏng xảy ra với bất kỳ bộ phận nào do nhữngvật có tác dụng phá huỷ dần dần, lâu dài gây ra.

Tuy nhiên, những trường hợp nêu ở điểm (1) hoặc (2) nói trêngây ra tai nạn bất ngờ đối với máy bay thì sẽ được bồi thường theo Điều 2(A)(1) và (B) của Quy tắc này.

PHẦN II
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA NGƯỜIĐƯỢC BẢO HIỂM ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ, HÀNG HOÁ VÀ TƯ TRANG CỦA HÀNH KHÁCH


Điều 4. Phạm vi tráchnhiệm bảo hiểm: BAOVIET nhận trách nhiệm bồi thường:

1. Những khoản tiền mà Người được bảo hiểm phải bồi thườngtheo chế độ trách nhiệm dân sự do:

a. Gây thương vong (chết hoặc không chết người) cho hànhkhách khi họ đang ở trong máy bay hoặc đang lên, xuống máy bay.

b. Làm mất hoặc hư hỏng hành lý, hàng hoá trong quá trìnhvận chuyển và bảo quản theo phiếu hành lý hoặc vận đơn do Người được bảo hiểmphát hành.

c. Mất, hư hỏng tư trang và hành lý xách tay do hành kháchtự bảo quản trong quá trình vận chuyển (chỉ bồi thường trong trường hợp máy baybị tổn thất toàn bộ).

2. án phí dân sự và các chi phí cần thiết, hợp lý đã đượcBAOVIET thoả thuận bằng văn bản.

3. Chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Điều 5. Không thuộc phạm vi trách nhiệmbảo hiểm:

BAOVIET không nhận trách nhiệm bồi thường với:

- Tổn thất về người và tài sản của Người được bảo hiểm hoặcbên cùng tham gia kinh doanh với Người được bảo hiểm khi những người này đangthi hành nhiệm vụ của họ đối với Người được bảo hiểm.

- Tổn thất về người và tài sản của nhân viên tổ bay khi họđang làm nhiệm vụ trên máy bay.

PHẦN III
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA NGƯỜIĐƯỢC
BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

Điều 6. Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm:BAOVIET nhận trách nhiệm bồi thường:

1. Những khoản tiền mà Người được bảo hiểm phải bồi thườngtheo chế độ trách nhiệm dân sự do:

- Gây thương vong (chết hoặc không chết người);

- Làm hư hỏng, thiệt hại tài sản của người thứ ba do máy bayhoặc bất kỳ một người, một vật thể nào từ trên máy bay rơi xuống gây ra.

2. án phí dân sự và các chi phí cần thiết, hợp lý đã đượcBAOVIET thoả thuận bằng văn bản.

3. Chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Điều 7. Không thuộc phạm vi trách nhiệmbảo hiểm:

A. BAOVIET không nhận trách nhiệm bồi thường đối với:

1. Tổn thất về người và tài sản xảy ra đối với Người đượcbảo hiểm hoặc bên cùng tham gia kinh doanh với Người được bảo hiểm khi nhữngngười này đang thi hành nhiệm vụ của họ đối với Người được bảo hiểm.

2. Tổn thất về người và tài sản xảy ra đối với nhân viên tổbay khi họ đang làm nhiệm vụ trên chuyến bay.

3. Tổn thất về người và tài sản xảy ra đối với hành kháchkhi họ đang ở trong máy bay hoặc đang lên xuống máy bay.

4. Tổn thất hoặc hư hỏng xảy ra đối với bất kỳ tài sản nàothuộc quyền quản lý và sở hữu của Người được bảo hiểm.

B. BAOVIET không chịu trách nhiệm đối với những khiếu nạiphát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ những hiện tượng sau đây:

a. Tiếng động (dù tai người có nghe thấy hay không), sự chấnđộng sóng âm thanh, nổ do kích sóng đột biến khi máy bay bay vượt tốc độ tiếngđộng và bất kỳ rủi ro nào khác gắn liền với những hiện tượng nói trên.

b. Ô nhiễm và tất cả các loại nhiễm bẩn.

c. Nhiễu sóng điện và sóng điện từ.

d. Những trở ngại trong việc sử dụng tài sản.

Trừ trường hợp, những hiện tượng nói trên là hậu quả của tainạn bất ngờ như: máy bay rơi, cháy, nổ, đâm va, hoặc một tình trạng khẩn cấpđược ghi nhận của máy bay trong khi bay.

Điều 8. Những điểm rơi loại trừ chungáp dụng cho tất cả các loại bảo hiểm nói ở phần I, II, III:

1. Khi máy bay được sử dụng khác với mục đích sử dụng ghitrên giấy chứng nhận bảo hiểm.

2. Khi máy bay vượt ra ngoài phạm vi địa lý nêu trong giấychứng nhận bảo hiểm, trừ trường hợp do những điều kiện không thể tránh khỏi. 3.Khi máy bay hoạt động dưới sự điều khiển của bất kỳ người nào khác với quy địnhtrong giấy chứng nhận bảo hiểm, trừ trường hợp máy bay chạy trên mặt đất với sựđiều khiển của những người được phép làm việc đó.

4. Khi máy bay hạ, cất cánh ở những nơi không phù hợp vớitính năng kỹ thuật của máy bay, trừ trường hợp do những điều kiện không thểtránh khỏi.

5. Khi máy bay được vận chuyển bằng bất kỳ phương tiện vậnchuyển nào, trừ trường hợp đó là hậu quả của một tai nạn có thể dẫn đến khiếunại thuộc Điều 4 của Quy tắc này.

6. Đối với những trách nhiệm và quyền lợi mà Người được bảohiểm chấp nhận hoặc từ bỏ theo bất kỳ một thoả thuận nào khác với vé hànhkhách, phiếu hành lý hoặc vận đơn đã phát hành liên quan đến Điều 4 của Quy tắcnày.

7. Khi tổng số hành khách vận chuyển trên máy bay vượt quásố hành khách tối đa ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm (02 trẻ em dưới 12 tuổiđược tính là 01 hành khách).

8. Đối với những khiếu nại mà Người được bảo hiểm có thểđược bồi thường theo bất kỳ một hợp đồng bảo hiểm nào khác, trừ phần vượt quásố tiền bồi thường quy định trong các hợp đồng khác đó mà vẫn thuộc phạm vitrách nhiệm bảo hiểm trong Quy tắc này.

9. Đối với những khiếu nại tổn thất do hiện tượng phóng xạhoặc nhiễm phóng xạ gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc có thể quy cho nhữnghiện tượng ấy.

10. Đối với những khiếu nại tổn thất do:

a. Chiến tranh, nội chiến, xâm lược và các hành động thùđịch khác của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không) cũng như mọi biến cốchính trị ở nước ngoài.

b. Tiến hành có tính chất thù địch các vụ nổ của bất kỳ loạivũ khí chiến tranh nào có sử dụng năng lượng nguyên tử hoặc các chất phản ứngphân huỷ hoặc liên kết hạt nhân hoặc các năng lượng và các chất phản ứng và phóngxạ tương tự khác.

c. Đình công, bãi công, gây rối dân sự, phá rối lao động.

d. Mọi hành động của một người hay một nhóm người nhằm mụcđích chính trị hoặc khủng bố và dù những thiệt hại bắt nguồn từ đó có tính chấtvà tai nạn bất ngờ.

e. Mọi hành động ác ý hay phá hoại.

f. Bị tịch thu, trưng thu, chiếm giữ, chiếm đoạt, khống chế,bắt giữ để chiếm hữu hoặc sử dụng theo lệnh của bất kỳ nhà đương cục địa phươngnào ở nước ngoài.

g. Khi máy bay hoặc tổ bay bị bất kỳ một người hay một nhómngười trên máy bay bắt cóc, cưỡng đoạt hoặc khống chế một cách phi pháp khi máybay đang bay (kể cả những cố gắng nhằm thực hiện những hành động đó).

Ngoài ra, BAOVIET cũng không chịu trách nhiệm về những khiếunại phát sinh khi máy bay vượt ra ngoài sự kiểm soát của Người được bảo hiểm donhững nguyên nhân nói trên.

Quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm đối với máy bay trởlại bình thường sau khi máy bay được trả về an toàn cho Người được bảo hiểm tạimột sân bay thuộc phạm vi địa lý quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm vàhoàn toàn thích hợp với sự hoạt động của chiếc máy bay đó. (Việc trả lại antoàn như vậy phải đáp ứng yêu cầu là chiếc máy bay đó đang để ở sân bay, tắtmáy và không chịu sự khống chế nào).

CHƯƠNG III
GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT

Điều 9. Giám định tổn thất:

1. Trường hợp máy bay bị tai nạn:

- Người được bảo hiểm không được di chuyển, tháo dỡ, hoặcsửa chữa khi chưa được BAOVIET đồng ý bằng văn bản trừ trường hợp làm như vậylà cần thiết để đảm bảo an toàn hoặc ngăn ngừa máy bay hư hỏng thêm hoặc vìphải thi hành chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền.

- Người được bảo hiểm và BAOVIET phải thực hiện đầy đủ mọiquy định trong "Thể lệ giám định tai nạn máy bay".

2. Trường hợp hành lý, hàng hoá bị tổn thất: Người được bảohiểm phải cùng hành khách lập biên bản bất thường về tài sản ngay tại sân bayđến (theo mẫu của BAOVIET).

Điều 10. Thủ tục khiếu nại: Khi yêu cầubồi thường Người được bảo hiểm cung cấp cho BAOVIET những giấy tờ sau:

1. Thân máy bay:

- Thư yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm;

- Bản tường trình tai nạn của Người được bảo hiểm;

- Bản tường trình tai nạn của tổ lái (nếu có);

- Giấy chứng nhận khả phi;

- Bảng trọng tải máy bay;

- Biên bản giám định tai nạn máy bay;

- Bảng tổng hợp các chi phí sửa chữa kèm theo hoá đơn chứngtừ liên quan (trường hợp tổn thất bộ phận);

- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

2. Trách nhiệm dân sự đối với hành khách:

- Thư yêu cầu bồi thường của hành khách hoặc Người đượchưởng tiền bồi thường;

- Danh sách hành khách đi máy bay;

- Vé hành khách hoặc cuống vé hoặc phiếu lên máy bay;

- Bảng kê khai thiệt hại và chứng minh thiệt hại thực tế;

- Giấy báo tử (nếu hành khách bị chết trong quá trình điềutrị).

3. Trách nhiệm dân sự đối với hành lý, hàng hoá và tư trangcủa hành khách:

- Thư yêu cầu bồi thường của hành khách hoặc người thừa kếhợp pháp;

- Biên bản bất thường về tài sản;

- Vé hành khách, phiếu hành lý hoặc vận đơn;

- Bảng kê hành lý, hàng hoá chuyên chở trên máy bay (trườnghợp máy bay bị tổn thất toàn bộ);

Bảng kê khai thiệt hại và chứng minh thiệt hại đối với từngloại tài sản theo giá mua mới và giá trị còn lại.

4. Trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba:

- Thư khiếu nại của người thứ ba;

- Bản tường trình tai nạn của Người được bảo hiểm;

- Biên bản giám định thiệt hại;

- Bảng kê chi tiết thiệt hại và các giấy tờ liên quan chứngminh thiệt hại.

Điều 11. Bồi thường tổn thất:

1. Bồi thường tổn thất toàn bộ:

- Trường hợp bảo hiểm dưới giá trị thực tế: BAOVIET bồithường theo giá trị bảo hiểm của máy bay.

- Trường hợp bảo hiểm trên giá trị thực tế: BAOVIET bồithường theo giá trị thực tế trước khi xảy ra tai nạn của máy bay. Mỗi khiếu nạibồi thường phải áp dụng mức khấu trừ quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Sau khi bồi thường tổn thất toàn bộ, BAOVIET có quyền thuhồi chiếc máy bay bị tổn thất cùng toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan. Trườnghợp, BAOVIET không thực hiện quyền thu hồi đó thì chiếc máy bay bị tổn thấtluôn luôn là tài sản của Người được bảo hiểm và Người được bảo hiểm không đượctừ bỏ tài sản đó cho BAOVIET, đồng thời hiệu lực bảo hiểm theo Quy tắc này cũngđược chấm dứt.

2. Bồi thường tổn thất bộ phận: BAOVIET chỉ bồi thường giátrị riêng biệt của từng bộ phận bị tổn thất theo phương pháp kinh tế nhất baogồm: Chi phí sửa chữa, thay thế; chi phí vận chuyển nhân công và vật liệu; chiphí bay thử sau khi sửa chữa hoặc thay thế. Trường hợp bảo hiểm dưới giá trị,BAOVIET sẽ áp dụng bằng tỷ lệ cấu thành của máy bay để xét bồi thường.

Mỗi khiếu nại bồi thường thuộc phần này đều phải khấu trừ:

- Phần chi phí sửa chữa lớn tương ứng với thời gian đã sửdụng so với tuổi thọ của bộ phận được sửa chữa hoặc thay thế.

- Mức khấu trừ quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Ngoài ra, BAOVIET còn bồi thường cả những chi phí quy địnhtrong Điều 2.A (2,3) của Quy tắc này, nhưng tối đa, tổng số tiền bồi thườngkhông vượt quá giá trị bảo hiểm của máy bay ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

B. Trách nhiệm dân sự đối với hành khách, hành lý, hàng hoávà tư trang của hành khách và người thứ ba:

BAOVIET bồi thường theo thiệt hại thực tế của từng đối tượngbảo hiểm.

- Trường hợp thiệt hại thực tế thấp hơn giới hạn bồi thườngquy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm: BAOVIET sẽ bồi thường theo thiệt hạithực tế.

- Trường hợp thiệt hại thực tế lớn hơn giới hạn bồi thườngquy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm: BAOVIET sẽ bồi thường theo giới hạntrách nhiệm bảo hiểm.

Ngoài ra, BAOVIET còn bồi thường cả những chi phí quy địnhtrong Điều 4 (2,3) và Điều 6 (2,3) của Quy tắc này. Tuy nhiên, nếu tổng số tiềnphải bồi thường vượt quá giới hạn bồi thường quy định trong giấy chứng nhận bảohiểm thì BAOVIET chỉ bồi thường những chi phí quy định trong Điều 4 (2,3) vàĐiều 6 (2,3) nói trên theo tỷ lệ giữa giới hạn bồi thường và tổng số tiền phảibồi thường.

CHƯƠNG IV
NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 12.

1. Người được bảo hiểm chấp hành nghiêm chỉnh và đầy đủ mọiquy định, điều kiện và điều khoản bổ sung trong Quy tắc này là điều kiện tiênquyết ràng buộc trách nhiệm bồi thường của BAOVIET.

2. Người được bảo hiểm phải luôn chủ động áp dụng mọi biệnpháp nhằm tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho đối tượng bảo hiểm.

3. Người được bảo hiểm phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quychế và yêu cầu của ngành Hàng không do các cơ quan có thẩm quyền quy định đểđảm bảo an toàn bay và đảm bảo chắc chắn rằng:

a. Máy bay đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn bay trước khi bắtđầu mỗi chuyến bay.

b. Mọi sổ sách liên quan đến máy bay phải luôn được ghi chépđầy đủ, kịp thời và xuất trình cho BAOVIET hoặc đại lý của BAOVIET khi có yêucầu.

c. Mọi nhân viên và đại lý của Người được bảo hiểm đều phảichấp hành nghiêm chỉnh những quy chế và yêu cầu trên.

4. Người được bảo hiểm phải thông báo cho BAOVIET biết mọisự việc có thể dẫn đến khiếu nại theo Quy tắc này. Cụ thể:

a. Mọi tin tức, chi tiết về việc khiếu nại cùng toàn bộ thưtừ và giấy tờ liên quan.

b. Mọi khả năng khởi tố có thể xảy ra và trách nhiệm giúpBAOVIET khi được yêu cầu một cách hợp lý.

c. Tránh mọi hành động có thể gây thiệt hại đến quyền lợicủa BAOVIET.

Người bảo hiểm không được tự ý thừa nhận bất kỳ trách nhiệmnào hoặc hứa hẹn, bồi thường bất kỳ khoản tiền nào khi chưa được BAOVIET thoảthuận bằng văn bản.

5. Trong thời gian bảo hiểm, nếu có bất kỳ sự thay đổi nàoliên quan đến rủi ro được bảo hiểm thì Người được bảo hiểm phải thông báo ngaycho BAOVIET biết và mọi khiếu nại phát sinh do những thay đổi đó gây nên sẽ chỉđược bồi thường theo Quy tắc này khi BAOVIET đã chấp nhận bảo hiểm bổ sung bằngvăn bản.

6. BAOVIET có quyền tham gia các cuộc thương lượng, kiệntụng thay mặt Người được bảo hiểm giải quyết hoặc theo kiện bất kỳ vụ khiếu nạinào liên quan đến trách nhiệm bảo hiểm.

7. Sau khi đã được trả tiền bồi thường, Người được bảo hiểmchuyển mọi quyền lợi cho BAOVIET và có trách nhiệm hỗ trợ BAOVIET thực hiệnnhững quyền lợi đó.

8. Người được bảo hiểm và BAOVIET có thể thoả thuận huỷ bỏbảo hiểm theo Quy tắc này sau khi bên yêu cầu thông báo bằng văn bản trước 15ngày.

- Nếu BAOVIET đề nghị huỷ bỏ: BAOVIET sẽ hoàn lại cho Ngườiđược bảo hiểm số phí tương ứng của thời gian huỷ bỏ bảo hiểm.

- Nếu Người được bảo hiểm đề nghị huỷ bỏ hoặc ngừng bay:Việc hoàn phí bảo hiểm sẽ do BAOVIET quyết định khi chấp thuận huỷ bỏ bảo hiểm.

BAOVIET sẽ không hoàn phí đối với máy bay đã được bồi thườnghoặc sẽ được bồi thường theo Quy tắc này.

9. Giấy chứng nhận bảo hiểm cấp theo Quy tắc này không đượcchuyển nhượng dù toàn bộ hay một phần, trừ trường hợp BAOVIET đồng ý bằng điềukhoản bổ sung đính kèm.

10. Nếu Người bảo hiểm cố tình gian lận hoặc dối trá trongviệc khiếu nại hoặc trong các vấn đề khác thì Người được bảo hiểm cũng bị mấtmọi quyền lợi quy định trong Quy tắc này.

11. Khi có từ 2 máy bay trở lên được bảo hiểm theo Quy tắcnày thì các điều khoản của Quy tắc này sẽ được áp dụng riêng đối với từng chiếcmáy bay.

12. Quy tắc này có thể bổ sung thêm tên Người được bảo hiểmbằng một điều khoản đính kèm. Tuy nhiên, tổng trách nhiệm của BAOVIET đối vớimỗi và mọi Người được bảo hiểm sẽ không bao giờ vượt quá các giới hạn tráchnhiệm bồi thường đã quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

13. Quy tắc này phải được giải thích theo luật Việt Nam vàtập quán quốc tế. Vì vậy, mọi tranh chấp hoặc bất đồng ý kiến giữa BAOVIET vàNgười được bảo hiểm, nếu không giải quyết được bằng thương lượng sẽ đưa ra Toàán hay Trọng tài Việt Nam xét xử.

Một số thuật ngữ dùng trong Quy tắc này được hiểu như sau:

- "Tai nạn": Là một hay một loạt sự cố bất ngờ xảyra do cùng một nguyên nhân.

- "Bộ phận": Là bất kỳ một đơn vị nào để cấu thànhmáy bay theo thiết kế kỹ thuật có quy định tuổi thọ riêng.

- "Tuổi thọ": Là thời gian sử dụng, hoặc thời gianhoạt động, hoặc cơ quan tự nhiên mà người sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyềnquy định cho mỗi bộ phận và khi thời gian đó chấm dứt thì bộ phận đó phải đượcsửa chữa lớn hoặc thay thế.

- "Chi phí sửa chữa lớn": Là số lao động, vật tưhao phí trong quá trình tiến hành sửa chữa lớn thay thế khi chấm dứt tuổi thọcủa bộ phận bị hư hỏng.

- "Bay": Là sự hoạt động của máy bay bắt đầu từkhi chạy lấy đà để cất cánh cho đến khi máy bay chạy hết quãng đường chạy hãmđà.

- "Lăn bánh": Là di chuyển của máy bay bằng lựcđẩy của bản thân nó nhưng nhằm mục đích cất cánh hoặc hạ cánh (bao gồm cả thờigian máy bay tạm dừng trong quá trình lăn bánh).

- "Đỗ trên mặt đất": Là máy bay không bay, lănbánh như đã định nghĩa ở trên.

- "Người được bảo hiểm": Bao gồm toàn bộ các thànhviên của hãng Hàng không: Giám đốc, nhân viên, người làm thuê trong khi họ đanglàm nhiệm vụ đối với hãng Hàng không.

- "Mất tích": Là máy bay sau 60 ngày kể từ khi bắtđầu chuyến bay không có tin tức gì về Sở chỉ huy.

- "Tổn thất toàn bộ thực tế": Là máy bay bị pháhuỷ hoàn toàn không thể phục hồi được hoặc máy bay bị mất tích.

- "Tổn thất toàn bộ ước tính": Là máy bay bị hưhỏng mà xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ hoặc chi phí sửa chữa,phục hồi sẽ vượt quá giá trị bảo hiểm.

ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG BẢO HIỂM RỦI RO
CHIẾN TRANH ĐỐI VỚI THÂN MÁY BAY

1. Theo quy định của điều khoản này BAOVIET nhận bảo hiểmnhững rủi ro đã loại trừ trong Điều 8 (10) của Quy tắc Bảo hiểm Hàng không.Luôn với điều kiện là: BAOVIET chỉ chấp nhận bảo hiểm những rủi ro (c), (e),(g) khi Người được bảo hiểm đã tham gia bảo hiểm những rủi ro (a), (b), (d), và(f) của Điều 8 (10) nói trên.

2. Số tiền bồi thường tối đa đối với mỗi và mọi tổn thấtliên quan đến máy bay trong suốt thời gian được bảo hiểm không vượt quá giá trịbảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3. Người được bảo hiểm và BAOVIET có thể huỷ bỏ bảo hiểmtheo điều khoản này sau khi đã thông báo bằng văn bản trước 15 ngày kể từ ngàyhuỷ bỏ.

ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG BẢO HIỂM RỦI RO CHIẾN TRANH ĐỐI
VỚI TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VẬN CHUYỂN

1. Theo quy định của điều khoản này, BAOVIET nhận bảo hiểmnhững rủi ro đã loại trừ trong Điều 8 (10) của Quy tắc bảo hiểm Hàng không.

2. Tuy nhiên, điều khoản bảo hiểm này tự động chấm dứt trongcác trường hợp:

a. Chiến tranh nổ ra (dù có tuyên chiến hay không) giữa bấtkỳ một trong các nước sau Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc.

Nhưng nếu chiến tranh nói trên nổ ra khi máy bay đang baythì việc bảo hiểm theo điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực đối với máy bayđó cho đến khi máy bay đã hoàn toàn hạ cánh xuống nơi đỗ đầu tiên. b. Hành độngcó tính chất thù địch của các vụ nổ của bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào cósử dụng năng lượng nguyên tử hoặc các chất phản ứng phân huỷ hoặc nấu chảy hạtnhân hoặc các phản ứng, các chất hoặc năng lượng phóng xạ tương tự khác cho dùcác vụ nổ như vậy xảy ra ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ khi nào và máy bay được bảohiểm có bị liên luỵ hay không.

3. Trong trường hợp máy bay được bảo hiểm bị trưng thu để sởhữu hay sử dụng thì việc bảo hiểm theo điều khoản này sẽ chấm dứt đối với máybay đó.

4. Số tiền bồi thường tối đa đối với mỗi tổn thất liên quanđến trách nhiệm của Người được bảo hiểm không vượt quá thiệt hại thực tế và cácgiới hạn bồi thường được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

5. Người được bảo hiểm và BAOVIET có thể huỷ bỏ bảo hiểmtheo điều khoản này sau khi một trong hai bên đã thông báo bằng văn bản trước15 ngày kể từ ngày huỷ bỏ.