Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 5374/2001/QĐ-BYT
NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC CÔNG BỐ 13 HOÁ CHẤT,
CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC
GIA DỤNG VÀ Y TẾ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNGBỘ Y TẾ

- Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn vàtổ chức bộ máy Bộ Y tế;

- Căn cứ Quyết định số 3486/2001/QĐ-BYT ngày 13/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chếquản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực giadụng và y tế;

- Xét đề nghị của Hộiđồng thẩm định, xét duyệt hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và ytế;

- Theo đề nghị của ôngVụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố 13 hoá chất, chếphẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấpgiấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Các đơn vị có hoá chất, chếphẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấpgiấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải in số đăng ký đã cấp lênnhãn, nội dung nhãn phải theo đúng nội dung đã ghi trong giấy chứng nhận đăngký lưu hành và phải chấp hành đúng các quy định hiện hành của pháp luật ViệtNam có liên quan tới việc quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩndùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, Bà: Chánh Vănphòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Ytế dự phòng và Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược ViệtNam; Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Thủ trưởngcác đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương; Các đơn vị có hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng tronglĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại ViệtNam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

DANH MỤC HOÁ CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG,
DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNGVÀ Y TẾ
ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI
VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số5374/2001/QĐ-BYT
ngày 14 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Tên thương mại

Tên chung
và hàm lượng

Tên đơn vị đăng ký

Số đăng ký

1

ARS NO MAT P45

0,666% Prallethrin

Công ty TNHH TM Viễn Phát

VNDP-HC-081-12-01

2

KILLPEST

0,05% Deltamethrin+0,15% Etofenprox

Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam

VNDP-HC-082-12-01

3

CRACKDOWN 10SC

1% Deltamethrin

Công ty TNHH Aventis CropScience Việt Nam

VNDP-HC-083-12-01

4

HIBISOL

0,5% Chlorhexidine Gluconate

VPĐD thường trú AstraZeneca Singapore Pte, Ltd.tại TP.Hà Nội

VNDP-HC-084-12-01

5

NHANG TRỪ MUỖI VICTOR NOMOS

0,3% d-Allethrin

Cơ sở Mỹ Hảo Sài Gòn

VNDP-HC-085-12-01

6

JUMBO Z

0,3% d-Allethrin

(Richalpha 90EC)

Công ty HH Technopia Việt Nam

VNDP-HC-086-12-01

7

AGN1QUE MMF

100% Poly (oxy-1,2-ethanediyl), a-isooctadecyl-w-hydroxyl

Công ty TNHH Hoá Việt Nam

VNDP-HC-087-12-01

8

KEM CHÔNG MUỖI LIFEBUOY

7,5% DEET + 1% DMP

Công ty liên doanh Lever Việt Nam

VNDP-HC-088-12-01

9

CIDEZYME

5% Protcase

Văn phòng đại diện thường trú johnson & johnson Medical S.A., tại TP. Hà Nội

VNDP-HC-089-12-01

10

DIAZINON-D

10% Diazinon

Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam

VNDP-HC-090-12-01

11

RICHALPHA 90EC

80% d-Allethrin

Công ty TNHH Toàn Diện

VNDP-HC-091-12-01

12

PYNAMIN FORTE

³ 90% d-Allethrin

Văn phòng đại diện thường trú công ty Sumitomo Corporation tại TP.Hà Nội

VNDP-HC-092-12-01

13

GOLIATH GEL

0,05% Fipronil

Công ty TNHH Aventis CropScience Việt Nam

VNDP-HC-093-12-01