Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CHẤT LƯỢNG SỐ 650/2001/QĐ-TĐC NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2001
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/PHÒNG THỬ NGHIỆM NƯỚC NGOÀITHỰC HIỆN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
MŨ BẢO HIỂM NHẬP KHẨU DÙNG CHO NGƯỜI ĐI XE MÁY

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG
CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Pháp lệnh Chấtlượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 22/HĐBT ngày 08 tháng 2 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyđịnh chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng;

Căn cứ Quyết định số 52/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 08/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môitrường về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xemaý;

Theo đề nghị của ÔngTrưởng ban Tổng hợp Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố "Danh sách các tổ chứcchứng nhận/phòng thử nghiệm nước ngoài thực hiện kiểm tra chất lượng mũ bảohiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy".

Danh sách này sẽ được điều chỉnh, bổ sung kịp thời khi cóthay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký.


DANH SÁCH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/PHÒNG THỬ NGHIỆM NƯỚC NGOÀI
THỰC HIỆN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM NHẬP KHẨU DÙNG CHO NGƯỜI ĐI XE MÁY

(Banhành kèm theo Quyết định số 650/2001/QĐ-TĐC ngày 04 tháng 12 năm 2001
của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng)

STT

Tổ chức chứng nhận/Phòng thủ nghiệm nước ngoài

Địa chỉ

Lôgô của Tổ chức chứng nhận/Phòng thử nghiệm

Dấu an toàn/dấu chất lượng

01

Singapore

PSB Corporation Pte Ltd (PSB)

1 Science Part Drive

Singapore 118221

Tel: 65 772 9620

Fax: 65 775 9725

E.mail: [email protected]

Quyết định về việc công bố danh sách các tổ chức chứng nhận phòng thử nghiệm nước ngoài thực hiện kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy

Quyết định về việc công bố danh sách các tổ chức chứng nhận phòng thử nghiệm nước ngoài thực hiện kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy

02

Malaysia

SIRIM QAS Sdn.Bhd

No.1,Petsiaran Dato' Menteri, P.O.Box 7035, Section 2, 40911 Shah Alam, Selaangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: 603-55 44 63 79

Fax: 603-55 44 63 81

E.mail: abdullah [email protected]

Quyết định về việc công bố danh sách các tổ chức chứng nhận phòng thử nghiệm nước ngoài thực hiện kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy

Quyết định về việc công bố danh sách các tổ chức chứng nhận phòng thử nghiệm nước ngoài thực hiện kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy