Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 238/2001/QĐ-NHNN
NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LàI SUẤT
TIỀN GỬI TỐI ĐA BẰNG ĐÔ LA MỸ CỦA PHÁP NHÂN
TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lýnhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức lãi suất tiền gửibằng đô la Mỹ của Pháp nhân tại các tổ chức tín dụng như sau:

- Tiền gửi không kỳ hạn tối đa là: 0,1%/năm

- Tiền gửi có kỳ hạn đến 6 tháng tối đa là: 1,5%/năm

- Tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng tối đa là: 2,0%/năm

Pháp nhân nói tại Điều 1 này bao gồm: Tổ chức kinh tế, côngty Bảo hiểm (trừ các tổ chức tín dụng); cơ quan Nhà nước; đơn vị vũ trang; tổchức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội nghềnghiệp; quỹ xã hội, quỹ từ thiện; các tổ chức khác có đủ điều kiện quy định tạiĐiều 94 của Bộ Luật dân sự.

Điều 2. Lãi suất tiền gửi tối đa bằngđô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng quy định tại Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày 1/4/2001. Các quy định trước đây về lãi suất tiền gửibằng đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng trái với quy định tại Quyếtđịnh này hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộcNgân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh,thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chứctín dụng và khách hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.