QUYếT ĐịNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 37/2001/QĐ-TTG
NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC NGHỈ DƯỠNG SỨC,
PHỤC HỒI SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
THAM GIA BẢO HIỂM Xà HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Bộ luật Laođộng ngày 23 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ nghỉ dưỡngsức, phục hồi sức khoẻ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộccó từ đủ 3 năm làm việc trở lên tại cơ quan, đơn vị mà bị suy giảm sức khoẻ;sau khi điều trị do ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà chưa hồi phụcsức khoẻ hoặc lao động nữ nếu yếu sức khoẻ sau khi nghỉ thai sản.

Điều 2.

1. Người bị suy giảm sức khoẻ được nghỉ dưỡng sức, phục hồisức khoẻ một lần trong năm. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05đến 10 ngày tuỳ thuộc vào mức độ suy giảm sức khoẻ của người lao động.

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức không bị trừ vào thời gian nghỉphép hàng năm của người lao động.

Điều 3.

1. Mức chi phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe gồm 2 mứclà: 80.000 đồng/ngày/người đối với người nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tạicơ sở tập trung; 50.000 đồng/ngày/người đối với người nghỉ dưỡng sức, phục hồisức khoẻ tại gia đình; lao động nữ nếu yếu sức khoẻ sau khi nghỉ thai sản.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức quản lý cấp phát vàquyết toán kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho từng cơ quan, đơn vị,doanh nghiệp.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp vớiCông đoàn cơ sở quyết định những người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều1 Quyết định này và tổ chức cho người lao động đi nghỉ dưỡng sức; thực hiệnviệc quyết toán kinh phí dưỡng sức với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Điều 4. Kinh phí để thực hiện nghỉdưỡng sức, phục hồi sức khỏe do Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm bằng 0,6% tổng quỹtiền lương thực đóng bảo hiểm xã hội, được trích trong nguồn 5% tính trên tổngquỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị cho 3 chế độ ốm đau, thai sản,tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2001.

Điều 6. Bộ Lao động - Thương Binh và Xãhội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này saukhi trao đổi với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.