QUYếT địNH

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 71-NH/QĐ NGÀY 29-5-1989

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC LàI SUẤT TIỀN GỬI TIẾTKIỆM

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 55-CT ngày 10-3-1989 của Chủ tịch Hội đồngBộ trưởng giao cho Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất tiền gửitiết kiệm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay quy định mức lãi suất gửi tiết kiệm như sau:

1. Tiền gửi tiết kiệm không kỳhạn: 7% tháng.

2. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 3tháng: 9% tháng.

Mức lãi suất trên được điều chỉnhphù hợp với sự biến động của chỉ số giá cả thị trường xã hội.

Điều 2.- Mức lãi suất quy định tại điều 1 thi hành từ ngày1-6-1989, áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước cho các Ngân hàng chuyêndoanh, Ngân hàng cổ phần, Quỹ tín dụng, Hợp tác xã tín dụng. Số dư tiền gửi tiếtkiệm có kỳ hạn đã gửi đến cuối ngày 31-5-1989 được giữ nguyên mức lãi suất 12%cho đến khi hết kỳ hạn 3 tháng tính từ ngày gửi. Số dư tiền gửi tiết kiệm khôngkỳ hạn đến cuối ngày 31-5-1989 chuyển sang hưởng lãi suất mới từ ngày 1-6-1989.

Quyết định này thay thế Quyếtđịnh số 29-NH/QĐ ngày 16-3-1989.

Điều 3. - Chánh văn phòng, Tổng giám đốc Ngân hàng chuyêndoanh Trung ương, Vụ trưởng, Viện trưởng, Trưởng ban của Ngân hàng Nhà nướcTrung ương, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng chuyên doanh tỉnh, thànhphố, đặc khu, khu vực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.