QUYếT địNH

CủA HộI đồNG Bộ TRưởNG Số 63-HĐBT NGàY 18-3-1991

Về VIệC SáP NHậP TRườNG CAO đẳNG Sư PHạM VIệT BắC

VàO TRườNG ĐạI HọC Sư PHạM VIệT BắC.

HộI đồNG Bộ TRưởNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hộiđồng Chính phủ ban hành Quy chế mở trường, mở lớp đại học, trung học chuyênnghiệp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYếT địNH:

Điều 1. Sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc vàotrường Đại học Sư phạm Việt Bắc.

Từ nay, trường Đại học Sư phạm Việt Bắc có thêm nhiệm vụ đàotạo và bồi dưỡng giáo viên cấp 2 trình độ cao đẳng cho các tỉnh miền núi phíaBắc.

Điều 2. Ông Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắccó nhiệm vụ bàn giao học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, tài sản, tàichính của trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc cho ông Hiệu trưởng trường Đại họcSư phạm Việt Bắc theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Bộ Giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ chỉ đạo cụ thểviệc sáp nhập trường bảo đảm mọi hoạt động thường xuyên của trường trong nămhọc 1990-1991.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ nhiệm Uỷban Kế hoạch Nhà nước, Trưởng ban Ban Tổ chức - cán bộ của Chính phủ, các đồngchí Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước và Thủ tướng các cơ quan khácthuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.