Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 3752/GD-ĐT
NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1994 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG CÁC QUYCHẾ THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP
PHỔ THÔNG CƠ SỞ, PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy củaBộ Giáo dục và Đào tạo;

- Theo đề nghị của Ôngvụ trưởng Vụ Trung học Phổ thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Bổ sung một số điểm trong Điều13 và 14 của Quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học (PTTH) ban hànhkèm theo Quyết định số 215/QĐ ngày 27-2-1986 của Bộ Giáo dục (cũ) về tráchnhiệm đối với toàn bộ công tác thi và xét tốt nghiệp PTTH. Cụ thể là:

- Các Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) chịu trách nhiệm sao inđề thi tốt nghiệp PTTH đến từng học sinh dự thi và sao in bản hướng dẫn chấmthi đến từng cặp giám khảo chấm thi của địa phương.

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương raquyết định thành lập Hội đồng sao in đề thi và hướng dẫn chấm thi tốt nghiệpPTTH của địa phương. Thành phần hội đồng gồm chủ tịch là Giám đốc Sở GD-ĐT, thưký và uỷ viên là chuyên viên Sở GD-ĐT (mỗi môn thi tốt nghiệp có một chuyênviên bộ môn để đọc soát, sao in và vào bì môn thi, cả Hội đồng từ 1 đến 2 cánbộ máy tính).

- Hội đồng chịu trách nhiệm sao in đề thi, hướng dẫn chấmthi tốt nghiệp PTTH và phải đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối suốt quá trìnhnhận, sao in, đóng gói, bảo quản, phân phối và gửi đến các Hội đồng coi thi,chấm thi. Chỉ sao in bản hướng dẫn chấm sau khi đã thi xong môn thi đó.

Điều 2.Sửa đổi, bổ sung một số điểm vềchế độ cộng thêm điểm khuyến khích và điều kiện tốt nghiệp quy định tại Điều 1trong văn bản bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp PTCS và PTTH ban hành kèm theoQuyết định số 107/QĐ ngày 27-2-1990 của Bộ Giáo dục (cũ). Cụ thể là:

1. Thực hiện chế độ cộng thêm điểm khuyến khích vào tổng sốđiểm các bài thi tốt nghiệp PTCS, PTTH. Điểm tốt nghiệp là tổng điểm các bàithi và điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có).

Các đối tượng được cộng điểm và số điểm khuyến khích đượccộng thêm quy định như sau:

a. Học sinh được cấp giấy chứng nhận nghề qua kỳ thi nghề doSở GD-ĐT tổ chức tại các trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp;trung tâm dạy nghề hoặc các trường, lớp dạy nghề của Nhà nước đặt tại địa phươngsẽ được cộng thêm điểm khuyến khích khi dự thi tốt nghiệp PTCS, PTTH.

Mức điểm cộng thêm căn cứ vào kết quả xếp loại nghề ghitrong giấy chứng nhận. Loại giỏi được cộng 2 điểm; loại khá: 1,5 điểm; loạitrung bình: 1 điểm.

Chỉ những giấy chứng nhận nghề được cấp trước ngày thi tốtnghiệp mới có giá trị cộng thêm điểm khuyến khích. Kết quả thi nghề được bảolưu trong cả cấp học.

Những học sinh có nhiều giấy chứng nhận nghề cũng chỉ đượchưởng điểm khuyến khích theo một chứng nhận có xếp loại cao nhất.

b. Học sinh được giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các bộmôn lớp cuối cấp PTCS, PTTH do Sở, Bộ GD-ĐT tổ chức: Đạt giải nhất được cộngthêm 2 điểm; giải nhì: 1,5 điểm; giải ba: 1 điểm. Học sinh trước lớp cuối cấpdự thi đạt giải được bảo lưu kết quả trong cấp học.

c. Học sinh đạt giải trong các cuộc thi về thể dục thể thao,văn nghệ, vẽ... do ngành Giáo dục - Đào tạo và các ngành thể dục thể thao, vănhoá - thông tin từ cấp tỉnh, thành phố trở lên phối hợp tổ chức trong năm họcsinh thi tốt nghiệp: đạt giải nhất được cộng thêm 2 điểm; giải nhì: cộng 1,5điểm; giải ba: cộng 1 điểm.

- Những học sinh đồng thời được cộng thêm điểm theo các tiêuchuẩn nêu tại các điểm a, b, c chỉ được hưởng mức điểm cộng thêm cao nhất là 3điểm.

2. Được công nhận tốt nghiệp những học sinh đủ điều kiện dựthi tốt nghiệp PTCS, PTTH; không có bài thi nào bị điểm không (0), đạt điểm tốtnghiệp tối thiểu quy định cho từng diện sau đây:

a. Diện 1: Đạt từ 20 điểm trở lên (đối với học sinh bìnhthường)

b. Diện 2: Đạt từ 18 điểm trở lên và thuộc một trong các đốitượng sau:

+ Học sinh là con liệt sĩ.

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số đang cư trú và học tậptại vùng cao (Theo quy định của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi Trung ương); vùngsâu, hải đảo, khu kinh tế mới (Theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương) hoặc đang học trong các trường Dân tộc nội trú các cấp huyện,tỉnh...

+ Học sinh có xếp loại cả năm về học lực và hạnh kiểm từloại khá trở lên.

c. Diện 3: Đạt từ 19 điểm trở lên và thuộc về một trong cácđối tượng sau:

- Học sinh là cong thương binh nặng hạng 1/4 và 2/4 hoặc conbệnh binh nặng hạng 1/4

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số cư trú và học tập tạicác địa phương ngoài khu vực đã quy định tại diện 2.

+ Học sinh là người Kinh cư trú và học tập tại các khu vựcđã nêu trong diện 2.

Các điều kiện tốt nghiệp nêu trên áp dụng cho mọi đối tượngdự thi: học sinh đang học - học sinh cũ, thí sinh tự do.

3. Những học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp nêu trên sẽ đượcxếp loại tốt nghiệp Giỏi, Khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Loại giỏi: (được Sở GD-ĐT cấp giấy khen).

Xếp loại cả năm về hạnh kiểm đạt loại tốt, học lực đạt loạigiỏi và có tổng số điểm tốt nghiệp đạt từ 34 điểm trở lên; trong các môn thikhông có bài nào đạt dưới 7 điểm.

b. Loại khá: Xếp loại cả năm về hạnh kiểm và học lực đạt từkhá trở lên; có tổng số điểm tốt nghiệp đạt từ 28 điểm trở lên; trong các mônthi chỉ có một bài đạt điểm thấp nhất là 5 (hoặc 5,5)

Những học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp còn lại không ghi xếploại tốt nghiệp.

Điều 3. Thay thế Điều 16 của Quy chếthi và xét tốt nghiệp PTCS và Điều 23 của Quy chế thi và xét tốt nghiệp PTTHbằng các quy định sau:

Đặc cách tốt nghiệp cho những học sinh thuộc một trong hailoại sau:

a. Học sinh bị ốm ngay trước ngày thi không thể tham dự kỳthi được, có giấy xác nhận hợp lệ của bệnh viện và trường đang học; có xếp loạicả năm về hạnh kiểm và học lực đạt từ khá trở lên (chỉ áp dụng cho học sinhđang học)

b. Học sinh bị ốm khi đang thi hoặc có việc đột xuất đặcbiệt xẩy ra không thể tiếp tục thi được, có biên bản xác nhận hợp lệ của Hộiđồng coi thi và cơ quan y tế hoặc của UBND xã, phường (nếu là việc đột xuất)đồng thời có đủ các điều kiện sau:

- Điểm bài thi các môn đã thi đạt từ 5 trở lên.

- Điểm trung bình cả năm môn không thi đạt từ 5,0 trở lên.

- Xếp loại cả năm về học lực đạt trung bình trở lên: hạnhkiểm đạt khá trở lên.

Những trường hợp đột xuất khác cần đề nghị đặc cách tốtnghiệp, Sở GD-ĐT lập hồ sơ đề nghị Bộ xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

2. Học sinh được miễn thi và được xét công nhận tốt nghiệpnếu có đủ các điều kiện sau:

- Trong thời gian cuối học kỳ 2 của lớp cuối cấp PTCS (hoặcPTTH) học sinh được tuyển chọn để bồi dưỡng hoặc dự thi lập đội tuyển thi quốctế về toán, vật lý, tin học, thể dục thể thao... có giấy chứng nhận hoặc côngvăn đề nghị của cơ quan tuyển chọn gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngàythi.

- Có xếp loại cả năm về hạnh kiểm đạt từ khá trở lên; về họclực từ trung bình trở lên.

Học sinh miễn thi sẽ được xếp loại tốt nghiệp là:

Loại giỏi: Nếu có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi.

Loại khá: nếu có hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên.

(Học sinh được miễn thi và được xếp loại giỏi được tính nhưdự thi đạt loại giỏi và chỉ được điểm tốt nghiệp là 34 điểm. Nếu học sinh muốndành điểm cao hơn cần phải tham dự kỳ thi và kết quả xếp loại tốt nghiệp căn cứvào kết quả thực tế của các bài thi.

Điều 4.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây tráivới Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5.Các Ông (bà) Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tổchức và Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Vụ trưởng Vụ Trung học phổthông Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Ông Bà Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.