QUYếT địNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 293-BYT/QĐ NGÀY 7-4-1988

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

BAN ĐẦU CỦA NGÀNH Y TẾ

BỘTRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 153-CP ngày 5-10-1961 của Hội đồng Chính phủquy định nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Y tế;

Xét nhu cầu Chỉ đạo công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong cảnước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khoẻ ban đầu củaNgành Y tế gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Tiến sĩ Đặng Hồi Xuân, Bộtrưởng, Trưởng ban.

2. Bác sĩ Đoàn Thuý Ba, Thứtrưởng, Phó trưởng ban.

3. Giáo sư Hoàng Thuỷ Nguyên,Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Hà Nội, Phó trưởng ban.

4. Bác sĩ Nguyễn Cao Thâm, ChánhVăn phòng Bộ, Uỷ viên thường trực.

5. Bác sĩ Nguyễn Kim Phong, Vụtrưởng Vụ Kế hoạch, Uỷ viên

6. Bác sĩ Nguyễn Gia Lương, Vụtrưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ viên

7. Phó tiến sĩ Lê Diên Hồng, Vụtrưởng Vụ Vệ sinh phòng dịch, Uỷ viên.

8. Bác sĩ Nguyên Kim Đương, Vụtrưởng Vụ Điều trị, Uỷ viên.

9. Dược sĩ Phan Văn Tín, Vụtrưởng Vụ Dược, Uỷ viên.

10. Giáo sư Đỗ Doãn Đại, Vụtrưởng Vụ Đào tạo, Uỷ viên.

11. Bác sĩ Tô Văn Sáng, Vụ trưởngVụ Y học dân tộc, Uỷ viên

12. Bác sĩ Lê Văn Luyện, Giám đốcTrung tâm Giáo dục sức khoẻ, Uỷ viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo công tác Chăm sóc sức khoẻ ban đầu có cácnhiệm vụ:

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thựchiện kế hoạch triển khai công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở các tỉnh, thànhphố và các ngành trong cả nước.

- Chỉ đạo việc xây dựng và triểnkhai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, mở các hội thao chuyên đề về nội dung chămsóc sức khoẻ ban đầu cho các cán bộ lãnh đạo quản lý y tế các cấp, các ngànhtrong cả nước theo kế hoạch hàng năm.

- Chỉ đạo kế hoạch phối hợp, liênkết với các chuyên khoa đầu ngành với các tỉnh, thành nhằm phục vụ tốt nội dungvà yêu cầu của công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

- Chỉ đạo phương hướng nghiêncứu; chủ yếu về kế hoạch biên soạn tài liệu giảng dạy, tài liệu tuyên truyềngiáo dục sức khoẻ.

- Nghiên cứu đề xuất với Bộ nhữngvấn đề về tổ chức chính sách chế độ quản lý nhằm phục vụ có hiệu quả yêu cầucủa công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

- Thường trực của Ban đặt tại Vănphòng Bộ, có trách nhiệm thu thập thông tin và xử lý, định kỳ sơ kết, tổng kếtcông tác và đề nghị khen thưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, cácquyết định trước đây khác với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các vụ,ban trong cơ quan Bộ, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Ytế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các cơ quan hoặc bộ phận ytế các ngành trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên trong điều 1 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.