QUYẾTĐỊNH

CỦA CHỦTỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 341-CT NGÀY 9-12-1987
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU
NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ

CHỦTỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Pháp lệnh quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởngNhà nước; Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ,nhà giáo và thầy thuốc ngày 30-5-1985;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ đại học -trung học chuyên nghiệp và dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhândân và Nhà giáo Ưu tu giúp việc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Nhiệm vụ của Hội đồng như sau:

- Lựa chọn những người đủ tiêuchuẩn nhận danh hiệu vinh dự này đề nghị Hội đồng Bộ trưởng xét trình Hội đồngNhà nước phê chuẩn.

- Đề nghị bãi bỏ danh hiệu nàyđối với những người không còn xứng đáng.

Điều 2. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhàgiáo Ưu tú gồm có:

Chủ tịch: Giáo sư Phạm Minh Hạc,Bộ trưởng Bộ giáo dục.

Phó Chủ tịch: Giáo sư Trần HồngQuân, Bộ trưởng Bộ Đại học trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Uỷ viên thường trực: NghiêmChưởng Châu, Thứ trưởng Bộ Giáo dục.

Các Uỷ viên khác:

- Thượng tướng Bùi Phùng, Thứtrưởng Bộ Quốc phòng.

- Phó tiến sĩ Vũ Khắc Liên, Thứtrưởng Bộ Văn hoá.

- Giáo sư Vũ Văn Đàn, Thứ trưởngBộ Y tế.

- Vũ Kim Quỳnh, Uỷ viên ban thưký Tổng Công đoàn Việt nam.

- Phó tiến sĩ Lương Lãng, Thư kýCông đoàn ngành đại học và trung học chuyên nghiệp.

- Phó tiến sĩ Đinh Văn Phiêu,quyền Thư ký công đoàn ngành Giáo dục Việt nam.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủtrưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có liên quan, Chủ tịch Uỷ banNhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và các đồng chí cótên trong điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.