Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘNÔI VỤ SỐ 112/NV NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 1961 VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN THIẾU NIÊNNHI ĐỒNG VIỆT NAM

Điều 1. Nay cho phép Uỷ ban Thiếu niênnhi đồng Việt Nam thành lập và hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành vàtheo bản nội quy đã được duyệt.

Uỷ ban Thiếu niên nhi đồng Việt Nam là tổ chức quần chúng cónhiệm vụ phụ trách việc giáo dục thiếu niên nhi đồng một cách toàn diện và chỉđạo phong trào thiếu niên nhi đồng trong cả nước.

Uỷ ban Thiếu niên nhi đồng Việt Nam được thành lập từ trungương đến cấp huyện.

Trung ương,khu, thành phố, tỉnh, huyện có Uỷ ban Thiếu niên nhi đồng Trung ương, khu,thành phố, tỉnh, huyện.

xã, có BanThiếu nhi xã.

Điều 2. Ông Vụ trưởng Vụ dân chính vàThương binh, Bộ Nội vụ và Uỷ ban Thiếu niên nhi đồng Việt Nam chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.