Luat Minh Khue
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2017 có hiệu ...

Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016

Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016

Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành quy định về Hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Quyết định ...

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND quyết định về việc bãi bỏ văn bản

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND quyết định về việc bãi bỏ văn bản

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. Nội dung: bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ...

Dịch vụ nổi bật