Luat Minh Khue
QUYẾT ĐỊNH 4286/QĐ-BYT-2018 Tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, từ chức miễn nhiệm chức danh Bộ Y Tế

QUYẾT ĐỊNH 4286/QĐ-BYT-2018 Tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, từ chức miễn nhiệm chức danh Bộ Y Tế

QUYẾT ĐỊNH 4286/QĐ-BYT NĂM 2018 QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA BỘ Y TẾ (thay thế QUYẾT ĐỊNH 5068/QĐ-BYT NĂM 2017 )

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang Ban hành ngày : 22/10/2018 Có hiệu lực ...

Quyết định 6437/QĐ-BYT năm 2018 Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 6437/QĐ-BYT năm 2018 Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành ngày : 25/10/2018 Có hiệu lực kể từ ngày ...

Quyết định 2638/QĐ-BTP điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018

Quyết định 2638/QĐ-BTP điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018 Ban hành ngày: 24/10/2018 Có hiệu lực kể từ ...

Dịch vụ nổi bật