Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 31 tháng 01 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2019.

Quyết định 1989/QĐ-BTC đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn Quyết định 1989/QĐ-BTC của Bộ Trưởng Bộ tài chính đính chính thông tin về thu tiền sử dụng đất và 10 công văn hướng dẫn ...

Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí

Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Bộ Chính trị ban hành Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 quy định về chế độ đảng phí. Luật Minh KHuê giới thiệu toàn văn quyết định ...