ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-----------------

Số: 2645/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP THUỘC

PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ CÔNG AN THÀNH PHỐ

------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp;

Can cứ Thông tư số 09/2006/TT-BCA-C11 ngày 22 tháng 8 năm 2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp trong lực lượng Công an nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giải thể Tổ chức giám định kỹ thuật hình sự thành phố và miễn nhiệm Giám định viên trưởng;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 1318/STP-BTTP ngày 15 tháng 5 năm 2009 và của Công an thành phố tại Công văn số 1064/CATP(PC21) ngày 10 tháng 11 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà Ngô Thị Tuyết Hạnh làm giám định viên tư pháp thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và bà Ngô Thị Tuyết Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP;
- Tòa án nhân dân TP, CATP;
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;
- Các Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
- VPUB : PVP/PC, VX; Phòng PCNC;
- Lưu: VT, (NC/K) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC


 

 
Nguyễn Thành Tài