>> Tải quyết định số 2207/QĐ-BNN-TCTL về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------------------

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2207/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP ĐÊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị phân cấp các tuyến đê trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 06/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại, phân cấp các tuyến đê trên địa bàn thành phố Hà Nội để làm cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp và hộ đê phòng lụt như sau:

1) Đê cấp đặc biệt:

Tên tuyến đê

Vị trí

(Từ Km - Km)

Chiều dài

(m)

Loại đê

- Đê hữu Hồng

K47+980-K85+689

37.709

Đê sông

2) Đê cấp I:

Tên tuyến đê

Vị trí

(Từ Km - Km)

Chiều dài

(m)

Loại đê

- Đê hữu Hồng

K0+000-K36+200

36.200

Đê sông

- Đê hữu Hồng

K40+350-K47+980

7.630

Đê sông

- Đê hữu Hồng

K85+689-K117+850

32.161

Đê sông

- Đê tá Hồng

K28+503-K77+284

48.781

Đê sông

- Đê hữu Đuống

K0+000-K21+447

21.447

Đè sông

- Đê tả Đuống

K0+000-K22+458

22.460

Đê sông

- Đê tả Đáy

K0+000-K65+350

65.350

Đê sông

- Đê Vân Cốc

K0+000-K15+160

15.160

Đê sông

Tổng

249.489

 

Đối với tuyến đê Vân Cốc, Thành phố cần tập trung nâng cấp để đảm bảo yêu cầu chống lũ theo quy định tại Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng.

3) Đê cấp II:

Tên tuyến đê

Vị trí (Từ Km - Km)

Chiều dài (m)

Loại đê

- Đê hữu Đà

K0+000-K9+700

9.700

Đê sông

- Đê tả Đáy

K65+350-K80+022

14.670

Đê sông

- Đê La Thạch

K0+000-K6+500

6.500

Đê sông

- Đê Ngọc Tảo

K0+000-K14+134

14.134

Đê sông

Tổng

45.004

 

4) Đê cấp III:

Tên tuyến đê

Vị trí (Từ Km - Km)

Chiều dài

(m)

Loại đê

- Đê hữu Cầu

K17+000-K28+828

11.828

Đê sông

- Đê tả Cà Lồ

K0+000-K20+252

20.252

Đê sông

- Đê hữu Cà Lồ

K0+000-K9+065

9.065

Đê sông

- Đê hữu Đáy

K0+000-K18+420

18.420

Đê sông

- Đê Quang Lãng

K0+000-K1+600

1.600

Đê bao

- Đê Liên Trung

K0+000-K4+000

4.000

Đê bao

- Đê Tiên Tân

K0+000-K7+000

7.000

Đê bao

Tổng

72.165

 

5) Đê cấp IV:

Tên tuyến đê

Vị trí (Từ Km - Km)

Chiều dài

(m)

Loại đê

- Đê hữu Đáy

K18+420-K69+670

51.250

Đê sông

- Đê tả Tích

K0+000-K32+620

32.620

Đê sông

- Đê tả Bùi

K0+000-K14+566

14.566

Đê sông

- Đê hữu Bùi

K0+000-K18+650

18.650

Đê sông

- Đê Mỹ Hà

K0+000-K12+700

12700

Đê sông

- Đê Khánh Minh

Khánh Thượng - Minh Quang

6.230

Đê bao

- Đê Vòng Âm

Trung Giã - Nam Sơn (Sóc Sơn)

1.000

Đê bao

- Đê Đô Tân

Trung Giã - Nam Sơn (Sóc Sơn)

7.000

Đê bao

- Đê bao hồ Quan Sơn - Tuy Lai - Vĩnh An

Thuộc 5 xã: Tuy Lai, Mỹ Thành, An Mỹ, Hồng Sơn, Hợp Tiến (Mỹ Đức)

16.000

Đê chuyên dùng

Tổng

160.016

 

6) Đê cấp V:

a) Đê bối

Tên đê bối

Tên đê chính

Vị trí tương ứng với Km đê chính

Chiều dài

(m)

- Bối Thuần Mỹ

Đê hữu Đà

K0 - K2+270

2.270

- Bối Ba Vì

Đê hữu Hồng

K11+700- K17+000

5.300

- Bối Vân Phúc

Đê hữu Hồng

K4+000-K5+000

2.000

- Bối Vân Nam

Đê hữu Hồng

K5+000-K6+700

2.000

- Bối sông Hồng

Đê hữu Hồng

K47+980-K52+900

4.920

- Bối Nhật Tân - Tứ Liên

Đê hữu Hồng

K58+766-K62+600

3.834

- Bối hữu Hồng

Đê hữu Hồng

K91+300 - K92+700

1.400

- Bối hữu Hồng

Đê hữu Hồng

K92+700 - K93+500

800

- Bối Đan Phượng

Đê Vân Cốc

K8+800-K10+000

2.800

- Bối Chi Đông- Chi Nam

Đê hữu Đuống

K19+850-K21+447

1.597

 

Tổng

26.921

b) Đê chuyên dùng

Tên tuyến đê

Sông

Thuộc địa bàn

Chiều dài

(m)

- Đê Đồng Chiêm

Ngăn lũ rừng ngang từ Hòa Bình đổ ra

xã An Phú, huyện Mỹ Đức

3.120

- Đê Quán Mai - Nam Hưng

xã An Phú, huyện Mỹ Đức

5.000

- Đê vùng Hương Sơn

xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức

10.000

- Đê vùng 700

xã An Phú, huyện Mỹ Đức

5.000

- Đê Linh Cẩm

sông Cà Lồ

xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn

3.200

- Đê Phú Cường

sông Cà Lồ

xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn

2.600

- Đê Phủ Lỗ

sông Cà Lồ

xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn

4.400

“ Đê Thanh Xuân

sông Cà Lồ

xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn

1.800

 

Tổng

35.120

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại Điều 1 để chỉ đạo các cấp, ngành của Thành phố trong việc thực hiện đảm bảo an toàn cho đê điều.

Điều 3. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND thành phố Hà Nội;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội;
- Chi cục ĐĐ&PCLB thành phố Hà Nội;
- Cục QLĐĐ&PCLB (VT, QHKH, CLB, QLĐ.5b);
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

-----------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;