Xem toàn văn: Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 quy địnhvề diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế cho Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2016.