>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2001/QĐ-TTg

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành Lập Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giải quyết những vấn đề liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Điều 2. Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiệm vụ:

1. Đề xuất những chủ trương, chính sách liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; phối hợp các cơ quan liên quan để hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

2. Quản lý việc xét, cấp, sửa đổi và thu hồi Giấy phép hoạt động, Giấy phép lập văn phòng dự án, Giấy phép lập văn phòng đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam theo Quy chế hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có các thành viên:

1. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban;

2. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Uỷ viên thường trực;

3. Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên;

4. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên;

5. Phó trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Uỷ viên;

6. Trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ, Uỷ viên;

7. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên;

và mời một đồng chí Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Uỷ viên.

Điều 4. Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài không có biên chế, có con dấu riêng và sử dụng trụ sở, bộ máy của cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để làm việc.

Điều 5. Lề lối làm việc của Uỷ ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Uỷ ban do Chủ nhiệm Uỷ ban quyết định. Các thành viên của Uỷ ban có trách nhiệm cử cán bộ, chỉ đạo ngành, cơ quan mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 7. Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài các Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

Phan Văn Khải