Biên nhận ký thác tại Mỹ (ADR'S) là giấy chứng nhận ký thác tại Mỹ được phát hành bởi một ngân hàng hoặc công ty tín thác ở New York đã được thừa nhận, căn cứ trên sự ký thác các cổ phần (nước ngoài) gốc với chi nhánh châu Âu thuộc tổ chức tài chính tại New York. Những biên nhận này tạo thuận lợi cho việc tìm vốn trên đất Mỹ của các công ty nước ngoài. Như những cổ phần nước ngoài được ký thác ở hải ngoại, các ADR cố giá trị tương đương được phát hành cho người mua ở New York. Khi thực hiện giao dịch, các ADR này được đổi chủ sở hữu chứ không phải những giấy chứng nhận đổi chủ. Điều này loại trừ sự chuyển vận thực thụ các cổ phiếu giữa Mỹ với nước ngoài và tiến hành các giao dịch mua bán chứng khoán dựa theo giá hối đoái.

American certificates of deposit issued by an approved New York, bank or trust company against the deposit of the original (foreign) shares with a European branch of the New York institution. These receipts facilitate the financing of foreign companies in this country. As foreign shares are deposited abroad, the equivalent ADR's are issued to buyers in New York. When transactions are made, the ADR's change hands, not the certificates. This eliminates the actual shipment of stock certificates between the U.S. and foreign countries and expedites arbitrage transactions in securities traded on foreign exchanges.