Tư vấn pháp luật trực tuyến https://luatminhkhue.vn Văn phòng luật Minh Khuê: Văn phòng tư vấn pháp luật trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam T7, 08 Thg5 2021 09:11:07 GMT https://luatminhkhue.vn Copyright © luatminhkhue.vn vi-VN Hối lộ là gì? Khái niệm hối lộ được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/hoi-lo-la-gi---khai-niem-hoi-lo-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-lo-la-gi---khai-niem-hoi-lo-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T7, 08 Thg5 2021 09:04:30 GMT Hợp đồng tặng cho tài sản có hiệu lực khi nào? https://luatminhkhue.vn/hop-dong-tang-cho-tai-san-co-hieu-luc-khi-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-tang-cho-tai-san-co-hieu-luc-khi-nao.aspx T7, 08 Thg5 2021 09:02:20 GMT Hối lộ là gì? Quy định pháp luật hình sự hiện hành về các tội phạm liên quan đến hối lộ là gì? https://luatminhkhue.vn/hoi-lo-la-gi-quy-dinh-phap-luat-hinh-su-hien-hanh-ve-cac-toi-pham-lien-quan-den-hoi-lo-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-lo-la-gi-quy-dinh-phap-luat-hinh-su-hien-hanh-ve-cac-toi-pham-lien-quan-den-hoi-lo-la-gi.aspx T7, 08 Thg5 2021 08:34:44 GMT Chủ hàng có phải đóng góp tổn thất chung hay không khi tổn thất chung xảy ra do xếp hàng không thích hợp (Bad Stowage) https://luatminhkhue.vn/chu-hang-co-phai-dong-gop-ton-that-chung-hay-khong-khi-ton-that-chung-xay-ra-do-xep-hang-khong-thich-hop-bad-stowage.aspx https://luatminhkhue.vn/chu-hang-co-phai-dong-gop-ton-that-chung-hay-khong-khi-ton-that-chung-xay-ra-do-xep-hang-khong-thich-hop-bad-stowage.aspx T7, 08 Thg5 2021 08:30:11 GMT Nhân viên ngoại giao là gì ? Quy định pháp luật về nhân viên ngoại giao https://luatminhkhue.vn/nhan-vien-ngoai-giao-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-nhan-vien-ngoai-giao.aspx https://luatminhkhue.vn/nhan-vien-ngoai-giao-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-nhan-vien-ngoai-giao.aspx T7, 08 Thg5 2021 08:27:13 GMT Chủ hàng có phải đóng góp tổn thất chung hay không khi tổn thất chung xảy ra do tàu không đủ khả năng đi biển? https://luatminhkhue.vn/chu-hang-co-phai-dong-gop-ton-that-chung-hay-khong-khi-ton-that-chung-xay-ra-do-tau-khong-du-kha-nang-di-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/chu-hang-co-phai-dong-gop-ton-that-chung-hay-khong-khi-ton-that-chung-xay-ra-do-tau-khong-du-kha-nang-di-bien.aspx T7, 08 Thg5 2021 08:06:29 GMT Việc xác định trị giá chịu đóng góp tổn thất chung (Contributory Value) của tàu và hàng như thế nào? https://luatminhkhue.vn/viec-xac-dinh-tri-gia-chiu-dong-gop-ton-that-chung-contributory-value-cua-tau-va-hang-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/viec-xac-dinh-tri-gia-chiu-dong-gop-ton-that-chung-contributory-value-cua-tau-va-hang-nhu-the-nao.aspx T7, 08 Thg5 2021 07:42:02 GMT Tổn thất chung được phân bổ như thế nào? Các tài liệu và chứng từ cần thiết cho việc phân bổ tổn thất chung? https://luatminhkhue.vn/ton-that-chung-duoc-phan-bo-nhu-the-nao-cac-tai-lieu-va-chung-tu-can-thiet-cho-viec-phan-bo-ton-that-chung.aspx https://luatminhkhue.vn/ton-that-chung-duoc-phan-bo-nhu-the-nao-cac-tai-lieu-va-chung-tu-can-thiet-cho-viec-phan-bo-ton-that-chung.aspx T6, 07 Thg5 2021 21:16:00 GMT Hợp đồng tặng cho tài sản là gì? Đặc điểm của hợp đồng tặng cho tài sản https://luatminhkhue.vn/hop-dong-tang-cho-tai-san-la-gi-dac-diem-cua-hop-dong-tang-cho-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-tang-cho-tai-san-la-gi-dac-diem-cua-hop-dong-tang-cho-tai-san.aspx T6, 07 Thg5 2021 20:49:04 GMT Giám định các tổn thất của tàu và hàng để phục vụ cho việc phân bổ tổn thất chung và ví dụ minh họa https://luatminhkhue.vn/giam-dinh-cac-ton-that-cua-tau-va-hang-de-phuc-vu-cho-viec-phan-bo-ton-that-chung-va-vi-du-minh-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/giam-dinh-cac-ton-that-cua-tau-va-hang-de-phuc-vu-cho-viec-phan-bo-ton-that-chung-va-vi-du-minh-hoa.aspx T6, 07 Thg5 2021 20:41:09 GMT Các bước giải quyết của chủ hàng khi chủ tàu tuyên bố tổn thất chung và ví dụ minh họa https://luatminhkhue.vn/cac-buoc-giai-quyet-cua-chu-hang-khi-chu-tau-tuyen-bo-ton-that-chung-va-vi-du-minh-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-buoc-giai-quyet-cua-chu-hang-khi-chu-tau-tuyen-bo-ton-that-chung-va-vi-du-minh-hoa.aspx T6, 07 Thg5 2021 20:13:36 GMT Thủ tục tuyên bố tổn thất chung và mẫu văn bản tuyên bố tổn thất chung https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-tuyen-bo-ton-that-chung-va-mau-van-ban-tuyen-bo-ton-that-chung.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-tuyen-bo-ton-that-chung-va-mau-van-ban-tuyen-bo-ton-that-chung.aspx T6, 07 Thg5 2021 19:38:02 GMT Quy định của pháp luật về hợp đồng trao đổi tài sản https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hop-dong-trao-doi-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hop-dong-trao-doi-tai-san.aspx T6, 07 Thg5 2021 19:05:26 GMT Giá mở cửa là gì ? Khái niệm về giá mở cửa https://luatminhkhue.vn/gia-mo-cua-la-gi---khai-niem-ve-gia-mo-cua.aspx https://luatminhkhue.vn/gia-mo-cua-la-gi---khai-niem-ve-gia-mo-cua.aspx T6, 07 Thg5 2021 18:35:02 GMT Cán cân xuất nhập khẩu là gì? Khái niệm về cán cân xuất nhập khẩu? https://luatminhkhue.vn/can-can-xuat-nhap-khau-la-gi---khai-niem-ve-can-can-xuat-nhap-khau--.aspx https://luatminhkhue.vn/can-can-xuat-nhap-khau-la-gi---khai-niem-ve-can-can-xuat-nhap-khau--.aspx T6, 07 Thg5 2021 18:30:01 GMT Sĩ quan là gì? Khái niệm sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp khác nhau như nào? https://luatminhkhue.vn/si-quan-la-gi---khai-niem-si-quan-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/si-quan-la-gi---khai-niem-si-quan-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T6, 07 Thg5 2021 18:02:15 GMT Đào tạo nghề là gì ? Khái niệm về đào tạo nghề https://luatminhkhue.vn/dao-tao-nghe-la-gi---khai-niem-ve-dao-tao-nghe.aspx https://luatminhkhue.vn/dao-tao-nghe-la-gi---khai-niem-ve-dao-tao-nghe.aspx T6, 07 Thg5 2021 17:45:23 GMT Tổng công ty nhà nước là gì? Quy định về tổng công ty nhà nước https://luatminhkhue.vn/tong-cong-ty-nha-nuoc-la-gi---quy-dinh-ve-tong-cong-ty-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-cong-ty-nha-nuoc-la-gi---quy-dinh-ve-tong-cong-ty-nha-nuoc.aspx T6, 07 Thg5 2021 17:34:11 GMT Tòa án tư pháp, tòa án hành chính, tòa án Hiến pháp ở Pháp? https://luatminhkhue.vn/toa-an-tu-phap-toa-an-hanh-chinh-toa-an-hien-phap-o-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/toa-an-tu-phap-toa-an-hanh-chinh-toa-an-hien-phap-o-phap.aspx T6, 07 Thg5 2021 17:15:43 GMT Công sở là gì ? Khái niệm công sở được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/cong-so-la-gi---khai-niem-cong-so-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-so-la-gi---khai-niem-cong-so-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T6, 07 Thg5 2021 17:14:51 GMT Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng - soạn thảo tờ trình https://luatminhkhue.vn/ky-nang-soan-thao-van-ban-hanh-chinh-thong-dung-soan-thao-to-trinh.aspx https://luatminhkhue.vn/ky-nang-soan-thao-van-ban-hanh-chinh-thong-dung-soan-thao-to-trinh.aspx T6, 07 Thg5 2021 17:08:58 GMT Bổ trợ tư pháp là gì ? Khái niệm về bổ trợ tư pháp ? https://luatminhkhue.vn/bo-tro-tu-phap-la-gi---khai-niem-ve-bo-tro-tu-phap--.aspx https://luatminhkhue.vn/bo-tro-tu-phap-la-gi---khai-niem-ve-bo-tro-tu-phap--.aspx T6, 07 Thg5 2021 17:05:27 GMT Phạm tội nhiều lần là gì ? Quy định pháp luật về phạm tội nhiều lần https://luatminhkhue.vn/pham-toi-nhieu-lan-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-pham-toi-nhieu-lan.aspx https://luatminhkhue.vn/pham-toi-nhieu-lan-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-pham-toi-nhieu-lan.aspx T6, 07 Thg5 2021 17:03:45 GMT Tìm hiểu về cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam? https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-cuoc-cach-mang-thang-tam-1945-o-viet-nam--.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-cuoc-cach-mang-thang-tam-1945-o-viet-nam--.aspx T6, 07 Thg5 2021 16:50:46 GMT Bảo hiểm y tế là gì ? Khái niệm bảo hiểm y tế ? https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-y-te-la-gi---khai-niem-bao-hiem-y-te--.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-y-te-la-gi---khai-niem-bao-hiem-y-te--.aspx T6, 07 Thg5 2021 16:44:26 GMT Mối quan hệ giữa tôn giáo với chính trị và pháp luật. https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-giua-ton-giao-voi-chinh-tri-va-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-giua-ton-giao-voi-chinh-tri-va-phap-luat.aspx T6, 07 Thg5 2021 16:43:31 GMT Rút khỏi điều ước quốc tế là gì? Quy định về rút khỏi điều ước quốc tế https://luatminhkhue.vn/rut-khoi-dieu-uoc-quoc-te-la-gi---quy-dinh-ve-rut-khoi-dieu-uoc-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/rut-khoi-dieu-uoc-quoc-te-la-gi---quy-dinh-ve-rut-khoi-dieu-uoc-quoc-te.aspx T6, 07 Thg5 2021 16:30:44 GMT Gia hạn nợ là gì ? Khái niệm về gia hạn nợ ? https://luatminhkhue.vn/gia-han-no-la-gi---khai-niem-ve-gia-han-no--.aspx https://luatminhkhue.vn/gia-han-no-la-gi---khai-niem-ve-gia-han-no--.aspx T6, 07 Thg5 2021 16:27:38 GMT Hoạt động của Nghị viện Pháp và sự thay đổi vai trò của Nghị viện Pháp? https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-cua-nghi-vien-phap-va-su-thay-doi-vai-tro-cua-nghi-vien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-cua-nghi-vien-phap-va-su-thay-doi-vai-tro-cua-nghi-vien-phap.aspx T6, 07 Thg5 2021 16:17:11 GMT Phạm vi điều chỉnh của pháp luật là gì ? Quy định về phạm vi điều chính pháp luật https://luatminhkhue.vn/pham-vi-dieu-chinh-cua-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-pham-vi-dieu-chinh-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/pham-vi-dieu-chinh-cua-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-pham-vi-dieu-chinh-phap-luat.aspx T6, 07 Thg5 2021 16:16:43 GMT Một số trường hợp mua, bán đặc thù trong hợp đồng mua bán tài sản https://luatminhkhue.vn/mot-so-truong-hop-mua-ban-dac-thu-trong-hop-dong-mua-ban-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-truong-hop-mua-ban-dac-thu-trong-hop-dong-mua-ban-tai-san.aspx T6, 07 Thg5 2021 16:09:00 GMT Kỳ phiếu là gì? Cách hiểu về khái niệm kỳ phiếu https://luatminhkhue.vn/ki-phieu-la-gi---cach-hieu-ve-khai-niem-ki-phieu.aspx https://luatminhkhue.vn/ki-phieu-la-gi---cach-hieu-ve-khai-niem-ki-phieu.aspx T6, 07 Thg5 2021 15:57:37 GMT Công tác giám sát, kiểm sát việc thi hành án hình sự https://luatminhkhue.vn/cong-tac-giam-sat-kiem-sat-viec-thi-hanh-an-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-tac-giam-sat-kiem-sat-viec-thi-hanh-an-hinh-su.aspx T6, 07 Thg5 2021 15:56:55 GMT Hợp đồng phụ là gì ? Khái niệm về hợp đồng phụ và phụ lục hợp đồng https://luatminhkhue.vn/hop-dong-phu-la-gi---khai-niem-ve-hop-dong-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-phu-la-gi---khai-niem-ve-hop-dong-phu.aspx T6, 07 Thg5 2021 15:52:58 GMT Quá trình hình thành của pháp luật về dân số trên thế giới. https://luatminhkhue.vn/qua-trinh-hinh-thanh-cua-phap-luat-ve-dan-so-tren-the-gioi.aspx https://luatminhkhue.vn/qua-trinh-hinh-thanh-cua-phap-luat-ve-dan-so-tren-the-gioi.aspx T6, 07 Thg5 2021 15:48:25 GMT Hướng dẫn phân tích tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-phan-tich-toi-xui-giuc-hoac-giup-nguoi-khac-tu-sat-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-phan-tich-toi-xui-giuc-hoac-giup-nguoi-khac-tu-sat-theo-quy-dinh-moi.aspx T6, 07 Thg5 2021 15:37:02 GMT Mại dâm là gì ? Quy định pháp luật về mại dâm https://luatminhkhue.vn/mai-dam-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-mai-dam.aspx https://luatminhkhue.vn/mai-dam-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-mai-dam.aspx T6, 07 Thg5 2021 15:34:16 GMT Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật là gì ? Khái niệm về bác bỏ văn bản quy phạm pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-la-gi---khai-niem-ve-bac-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat--.aspx https://luatminhkhue.vn/bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-la-gi---khai-niem-ve-bac-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat--.aspx T6, 07 Thg5 2021 15:15:44 GMT Một số nghĩa vụ của người bán trong hợp đồng mua bán tài sản https://luatminhkhue.vn/mot-so-nghia-vu-cua-nguoi-ban-trong-hop-dong-mua-ban-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-nghia-vu-cua-nguoi-ban-trong-hop-dong-mua-ban-tai-san.aspx T6, 07 Thg5 2021 15:12:03 GMT Hợp đồng tái bảo hiểm là gì ? Khái niệm về hợp đồng tái bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/hop-dong-tai-bao-hiem-la-gi---khai-niem-ve-hop-dong-tai-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-tai-bao-hiem-la-gi---khai-niem-ve-hop-dong-tai-bao-hiem.aspx T6, 07 Thg5 2021 15:06:31 GMT Quy định của pháp luật về khái niệm chào hàng là gì? Quy định pháp luật về chào hàng theo pháp luật thương mại quốc tế https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-khai-niem-chao-hang-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-chao-hang-theo-phap-luat-thuong-mai-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-khai-niem-chao-hang-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-chao-hang-theo-phap-luat-thuong-mai-quoc-te.aspx T6, 07 Thg5 2021 14:56:42 GMT Nguyên tắc thi hành án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-thi-hanh-an-hinh-su-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-thi-hanh-an-hinh-su-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi.aspx T6, 07 Thg5 2021 14:48:21 GMT Cơ cấu tổ chức của Nghị viện và quy chế Nghị sĩ ở Pháp? https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-nghi-vien-va-quy-che-nghi-si-o-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-nghi-vien-va-quy-che-nghi-si-o-phap.aspx T6, 07 Thg5 2021 14:47:42 GMT Mối quan hệ giữa phong tục, tập quán của một dân tộc với chính trị và pháp luật. https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-giua-phong-tuc-tap-quan-cua-mot-dan-toc-voi-chinh-tri-va-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-giua-phong-tuc-tap-quan-cua-mot-dan-toc-voi-chinh-tri-va-phap-luat.aspx T6, 07 Thg5 2021 14:36:13 GMT Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ? https://luatminhkhue.vn/vo-dong-bao-hiem-tu-nguyen-chong-co-duoc-huong-tro-cap-thai-san-1-lan-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/vo-dong-bao-hiem-tu-nguyen-chong-co-duoc-huong-tro-cap-thai-san-1-lan-khong--.aspx T6, 07 Thg5 2021 14:31:42 GMT Cải tạo không giam giữ là gì ? Khái niệm về cải tạo không giam giữ ? https://luatminhkhue.vn/cai-tao-khong-giam-giu-la-gi---khai-niem-ve-cai-tao-khong-giam-giu--.aspx https://luatminhkhue.vn/cai-tao-khong-giam-giu-la-gi---khai-niem-ve-cai-tao-khong-giam-giu--.aspx T6, 07 Thg5 2021 14:31:39 GMT Bị cáo là gì ? Khái niệm về bị cáo ? Phân biệt giữa bị can và bị cáo https://luatminhkhue.vn/bi-cao-la-gi---khai-niem-ve-bi-cao--.aspx https://luatminhkhue.vn/bi-cao-la-gi---khai-niem-ve-bi-cao--.aspx T6, 07 Thg5 2021 14:30:05 GMT Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng mua bán tài sản https://luatminhkhue.vn/thoi-han-dia-diem-phuong-thuc-thuc-hien-hop-dong-mua-ban-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-dia-diem-phuong-thuc-thuc-hien-hop-dong-mua-ban-tai-san.aspx T6, 07 Thg5 2021 14:29:05 GMT Giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ? Hết thời hạn thuê đất UBND xã có quyền thu hồi không ? https://luatminhkhue.vn/gia-boi-thuong-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/gia-boi-thuong-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat.aspx T6, 07 Thg5 2021 14:23:03 GMT Bảo hiểm xã hội: Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-xa-hoi--che-do-tai-nan-lao-dong--benh-nghe-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-xa-hoi--che-do-tai-nan-lao-dong--benh-nghe-nghiep.aspx T6, 07 Thg5 2021 14:15:58 GMT Đặc điểm về con người, pháp luật và phong tục tập quán trong thể chế Quân chủ ở Trung Hoa thời phong kiến. https://luatminhkhue.vn/dac-diem-ve-con-nguoi-phap-luat-va-phong-tuc-tap-quan-trong-the-che-quan-chu-o-trung-hoa-thoi-phong-kien.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-diem-ve-con-nguoi-phap-luat-va-phong-tuc-tap-quan-trong-the-che-quan-chu-o-trung-hoa-thoi-phong-kien.aspx T6, 07 Thg5 2021 14:06:17 GMT Hội đồng hòa giải lao động cơ sở là gì ? https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-hoa-giai-lao-dong-co-so-la-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-hoa-giai-lao-dong-co-so-la-gi--.aspx T6, 07 Thg5 2021 13:58:35 GMT Covid-19 có phải là sự kiện bất khả kháng? Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng vay? Một số lưu ý thực hiện hợp đồng thương mại hàng hóa trong dịch Covid https://luatminhkhue.vn/covid-19-co-phai-la-su-kien-bat-kha-khang-trach-nhiem-do-vi-pham-hop-dong-vay-mot-so-luu-y-thuc-hien-hop-dong-thuong-mai-hang-hoa-trong-dich-covid.aspx https://luatminhkhue.vn/covid-19-co-phai-la-su-kien-bat-kha-khang-trach-nhiem-do-vi-pham-hop-dong-vay-mot-so-luu-y-thuc-hien-hop-dong-thuong-mai-hang-hoa-trong-dich-covid.aspx T6, 07 Thg5 2021 13:51:44 GMT Quan điểm về nền tự do thương mại thời kỳ phong kiến Quân chủ. https://luatminhkhue.vn/quan-diem-ve-nen-tu-do-thuong-mai-thoi-ky-phong-kien-quan-chu.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-diem-ve-nen-tu-do-thuong-mai-thoi-ky-phong-kien-quan-chu.aspx T6, 07 Thg5 2021 13:48:35 GMT Quản chế là gì ? Quy định pháp luật về quản chế https://luatminhkhue.vn/quan-che-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-quan-che.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-che-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-quan-che.aspx T6, 07 Thg5 2021 13:44:27 GMT Hợp đồng mua bán tài sản là gì? Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản https://luatminhkhue.vn/hop-dong-mua-ban-tai-san-la-gi-doi-tuong-cua-hop-dong-mua-ban-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-mua-ban-tai-san-la-gi-doi-tuong-cua-hop-dong-mua-ban-tai-san.aspx T6, 07 Thg5 2021 13:30:38 GMT Những chính sách về thương mại hàng hóa trên các thuộc địa của các quốc gia Quân chủ thời kỳ phong kiến. https://luatminhkhue.vn/nhung-chinh-sach-ve-thuong-mai-hang-hoa-tren-cac-thuoc-dia-cua-cac-quoc-gia-quan-chu-thoi-ky-phong-kien.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-chinh-sach-ve-thuong-mai-hang-hoa-tren-cac-thuoc-dia-cua-cac-quoc-gia-quan-chu-thoi-ky-phong-kien.aspx T6, 07 Thg5 2021 13:29:29 GMT Nghị sĩ là gì ? Khái niệm nghị sĩ được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/nghi-si-la-gi---khai-niem-nghi-si-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-si-la-gi---khai-niem-nghi-si-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T6, 07 Thg5 2021 13:25:14 GMT Quan điểm về thương mại và tiền tệ thời kì phong kiến Quân chủ. https://luatminhkhue.vn/quan-diem-ve-thuong-mai-va-tien-te-thoi-ki-phong-kien-quan-chu.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-diem-ve-thuong-mai-va-tien-te-thoi-ki-phong-kien-quan-chu.aspx T6, 07 Thg5 2021 13:18:19 GMT Vật chứng là gì ? Quy định pháp luật về vật chứng https://luatminhkhue.vn/vat-chung-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-vat-chung.aspx https://luatminhkhue.vn/vat-chung-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-vat-chung.aspx T6, 07 Thg5 2021 13:08:53 GMT Đấu giá tài sản là gì ? khái niệm về đấu giá tài sản https://luatminhkhue.vn/dau-gia-tai-san-la-gi---khai-niem-ve-dau-gia-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/dau-gia-tai-san-la-gi---khai-niem-ve-dau-gia-tai-san.aspx T6, 07 Thg5 2021 12:54:59 GMT Sự kiện bất khả kháng là gì? Nghĩa vụ hoàn trả tài sản khi xảy ra sự kiện bất khả kháng được quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/su-kien-bat-kha-khang-la-gi-nghia-vu-hoan-tra-tai-san-khi-xay-ra-su-kien-bat-kha-khang-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/su-kien-bat-kha-khang-la-gi-nghia-vu-hoan-tra-tai-san-khi-xay-ra-su-kien-bat-kha-khang-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx T6, 07 Thg5 2021 11:28:07 GMT Nghĩa vụ bảo hành trong hợp đồng mua bán tài sản https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-bao-hanh-trong-hop-dong-mua-ban-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-bao-hanh-trong-hop-dong-mua-ban-tai-san.aspx T6, 07 Thg5 2021 11:26:14 GMT Hình phạt bổ sung là gì ? Khái niệm về hình phạt bổ sung https://luatminhkhue.vn/hinh-phat-bo-sung-la-gi---khai-niem-ve-hinh-phat-bo-sung.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-phat-bo-sung-la-gi---khai-niem-ve-hinh-phat-bo-sung.aspx T6, 07 Thg5 2021 11:25:22 GMT Bảo hiểm con người là gì ? Khái niệm về bảo hiểm con người https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-con-nguoi-la-gi---khai-niem-ve-bao-hiem-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-con-nguoi-la-gi---khai-niem-ve-bao-hiem-con-nguoi.aspx T6, 07 Thg5 2021 11:24:01 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ Pháp? https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-chinh-phu-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-chinh-phu-phap.aspx T6, 07 Thg5 2021 11:09:56 GMT Góc nhìn khi phân tích tội bức tử theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/goc-nhin-khi-phan-tich-toi-buc-tu-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/goc-nhin-khi-phan-tich-toi-buc-tu-theo-quy-dinh-moi.aspx T6, 07 Thg5 2021 11:04:44 GMT Không ra quyết định thi hành án bị xử lý như thế nào? Quy định về việc tha trái pháp luật người đang bị tạm giam. https://luatminhkhue.vn/khong-ra-quyet-dinh-thi-hanh-an-bi-xu-ly-nhu-the-nao-quy-dinh-ve-viec-tha-trai-phap-luat-nguoi-dang-bi-tam-giam.aspx https://luatminhkhue.vn/khong-ra-quyet-dinh-thi-hanh-an-bi-xu-ly-nhu-the-nao-quy-dinh-ve-viec-tha-trai-phap-luat-nguoi-dang-bi-tam-giam.aspx T6, 07 Thg5 2021 10:49:38 GMT Viên chức lãnh sự là gì ? Quy định về viên chức lãnh sự https://luatminhkhue.vn/vien-chuc-lanh-su-la-gi---quy-dinh-ve-vien-chuc-lanh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/vien-chuc-lanh-su-la-gi---quy-dinh-ve-vien-chuc-lanh-su.aspx T6, 07 Thg5 2021 10:41:23 GMT Chế độ là gì ? Khái niệm và cách hiểu về chế độ https://luatminhkhue.vn/che-do-la-gi---khai-niem-va-cach-hieu-ve-che-do.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-la-gi---khai-niem-va-cach-hieu-ve-che-do.aspx T6, 07 Thg5 2021 10:40:38 GMT Một số vấn đề pháp lý trong quá trình thực hiện hợp đồng dân sự https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-phap-ly-trong-qua-trinh-thuc-hien-hop-dong-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-phap-ly-trong-qua-trinh-thuc-hien-hop-dong-dan-su.aspx T6, 07 Thg5 2021 10:29:53 GMT Sự kiện bất khả kháng là gì? Tìm hiểu về khái niệm "sự kiện bất khả kháng" https://luatminhkhue.vn/su-kien-bat-kha-khang-la-gi---khai-niem-ve-su-kien-bat-kha-khang.aspx https://luatminhkhue.vn/su-kien-bat-kha-khang-la-gi---khai-niem-ve-su-kien-bat-kha-khang.aspx T6, 07 Thg5 2021 10:24:22 GMT Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cách thức bầu cử Tổng thống của một số nước? https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-cach-thuc-bau-cu-tong-thong-cua-mot-so-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-cach-thuc-bau-cu-tong-thong-cua-mot-so-nuoc.aspx T6, 07 Thg5 2021 10:21:51 GMT Kiểm lâm là gì ? Quy định pháp luật về kiểm lâm https://luatminhkhue.vn/kiem-lam-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-kiem-lam.aspx https://luatminhkhue.vn/kiem-lam-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-kiem-lam.aspx T6, 07 Thg5 2021 10:06:23 GMT Top 4 yếu tố cấu thành tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp? https://luatminhkhue.vn/top-4-yeu-to-cau-thanh-toi-vo-y-lam-chet-nguoi-do-vi-pham-quy-tac-nghe-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/top-4-yeu-to-cau-thanh-toi-vo-y-lam-chet-nguoi-do-vi-pham-quy-tac-nghe-nghiep.aspx T6, 07 Thg5 2021 10:01:49 GMT Cảnh cáo là gì ? Khái niệm về hình phạt kỷ luật cảnh cáo ? https://luatminhkhue.vn/canh-cao-la-gi---khai-niem-ve-canh-cao--.aspx https://luatminhkhue.vn/canh-cao-la-gi---khai-niem-ve-canh-cao--.aspx T6, 07 Thg5 2021 09:51:07 GMT Giám thị trại giam là gì ? Khái niệm về giám thị trại giam https://luatminhkhue.vn/giam-thi-trai-giam-la-gi---khai-niem-ve-giam-thi-trai-giam.aspx https://luatminhkhue.vn/giam-thi-trai-giam-la-gi---khai-niem-ve-giam-thi-trai-giam.aspx T6, 07 Thg5 2021 09:46:36 GMT Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng và hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-huy-bo-hop-dong-va-hau-qua-phap-ly-cua-viec-huy-bo-hop-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-huy-bo-hop-dong-va-hau-qua-phap-ly-cua-viec-huy-bo-hop-dong.aspx T6, 07 Thg5 2021 09:44:18 GMT Lịch sử lập hiến của Pháp đã trải qua 5 chế độ cộng hòa? https://luatminhkhue.vn/lich-su-lap-hien-cua-phap-da-trai-qua-5-che-do-cong-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/lich-su-lap-hien-cua-phap-da-trai-qua-5-che-do-cong-hoa.aspx T6, 07 Thg5 2021 09:27:05 GMT Công ty TNHH một thành viên là gì? Tìm hiểu khái niệm và đặc điểm của công ty TNHH một thành viên? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-va-dac-diem-cua-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-va-dac-diem-cua-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-.aspx T6, 07 Thg5 2021 09:27:01 GMT Công bố tác phẩm là gì ? Khái niệm về công bố tác phẩm hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/cong-bo-tac-pham-la-gi---khai-niem-ve-cong-bo-tac-pham-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-bo-tac-pham-la-gi---khai-niem-ve-cong-bo-tac-pham-hieu-nhu-the-nao--.aspx T6, 07 Thg5 2021 09:24:05 GMT Thế nào là phạt vi phạm hợp đồng? So sánh phạt vi phạm với bồi thường thiệt hại https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-phat-vi-pham-hop-dong-so-sanh-phat-vi-pham-voi-boi-thuong-thiet-hai.aspx https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-phat-vi-pham-hop-dong-so-sanh-phat-vi-pham-voi-boi-thuong-thiet-hai.aspx T6, 07 Thg5 2021 08:55:36 GMT Bồi thường khi gây thương tích cho người khác như thế nào? https://luatminhkhue.vn/boi-thuong-khi-gay-thuong-tich-cho-nguoi-khac-.aspx https://luatminhkhue.vn/boi-thuong-khi-gay-thuong-tich-cho-nguoi-khac-.aspx T6, 07 Thg5 2021 08:48:30 GMT Giải quyết tranh chấp là gì ? Khái niệm về giải quyết tranh chấp? https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-tranh-chap-la-gi---khai-nien-ve-giai-quyet-tranh-chap.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-tranh-chap-la-gi---khai-nien-ve-giai-quyet-tranh-chap.aspx T5, 06 Thg5 2021 22:02:38 GMT Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba là gì ? https://luatminhkhue.vn/bao-lanh-bang-tai-san-cua-ben-thu-ba--la-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-lanh-bang-tai-san-cua-ben-thu-ba--la-gi--.aspx T5, 06 Thg5 2021 21:22:27 GMT Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản https://luatminhkhue.vn/thuc-hien-hop-dong-khi-hoan-canh-thay-doi-co-ban.aspx https://luatminhkhue.vn/thuc-hien-hop-dong-khi-hoan-canh-thay-doi-co-ban.aspx T5, 06 Thg5 2021 20:43:33 GMT Thẩm quyền của quốc hội (nghị viện) được quy định như thế nào trong Hiến pháp Việt Nam? https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-cua-quoc-hoi-nghi-vien-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-hien-phap-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-cua-quoc-hoi-nghi-vien-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-hien-phap-viet-nam.aspx T5, 06 Thg5 2021 19:38:41 GMT Thu nhập là gì ? Tiền lương là gì? Quy định pháp luật về thu nhập, tiền lương https://luatminhkhue.vn/thu-nhap-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-thu-nhap.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-nhap-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-thu-nhap.aspx T5, 06 Thg5 2021 18:05:09 GMT Thừa phát lại là gì? Tìm hiểu quy định về Thừa phát lại theo quy định hiện hành https://luatminhkhue.vn/thua-phat-lai-la-gi-tim-hieu-quy-dinh-ve-thua-phat-lai-theo-quy-dinh-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/thua-phat-lai-la-gi-tim-hieu-quy-dinh-ve-thua-phat-lai-theo-quy-dinh-hien-hanh.aspx T5, 06 Thg5 2021 17:25:33 GMT Sơ lược về lịch sử lĩnh vực công chứng tại Việt Nam qua từng thời kỳ https://luatminhkhue.vn/so-luoc-ve-lich-su-linh-vuc-cong-chung-tai-viet-nam-qua-tung-thoi-ky.aspx https://luatminhkhue.vn/so-luoc-ve-lich-su-linh-vuc-cong-chung-tai-viet-nam-qua-tung-thoi-ky.aspx T5, 06 Thg5 2021 16:57:02 GMT Đất lâm nghiệp là gì? Khái niệm về đất lâm nghiệp? lưu ý khi sử dụng đất lâm nghiệp? https://luatminhkhue.vn/dat-lam-nghiep-la-gi---khai-niem-ve-dat-lam-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/dat-lam-nghiep-la-gi---khai-niem-ve-dat-lam-nghiep.aspx T5, 06 Thg5 2021 16:54:26 GMT Lịch sử lập hiến của Pháp và các cuộc cách mạng tiêu biểu? https://luatminhkhue.vn/lich-su-lap-hien-cua-phap-va-cac-cuoc-cach-mang-tieu-bieu.aspx https://luatminhkhue.vn/lich-su-lap-hien-cua-phap-va-cac-cuoc-cach-mang-tieu-bieu.aspx T5, 06 Thg5 2021 16:49:19 GMT Chi phí cứu hộ có phải là chi phí tổn thất chung hay không? Những vụ tai nạn hàng hải thường xảy ra dẫn đến tổn thất chung https://luatminhkhue.vn/chi-phi-cuu-ho-co-phai-la-chi-phi-ton-that-chung-hay-khong-nhung-vu-tai-nan-hang-hai-thuong-xay-ra-dan-den-ton-that-chung.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-phi-cuu-ho-co-phai-la-chi-phi-ton-that-chung-hay-khong-nhung-vu-tai-nan-hang-hai-thuong-xay-ra-dan-den-ton-that-chung.aspx T5, 06 Thg5 2021 16:47:50 GMT Bản cáo trạng là gì ? Khái niệm về bản cáo trạng ? https://luatminhkhue.vn/ban-cao-trang-la-gi---khai-niem-ve-ban-cao-trang--.aspx https://luatminhkhue.vn/ban-cao-trang-la-gi---khai-niem-ve-ban-cao-trang--.aspx T5, 06 Thg5 2021 16:43:08 GMT Bộ luật Gia Long là gì ? Tìm hiểu về bộ luật Gia Long ? https://luatminhkhue.vn/bo-luat-gia-long-la-gi---tim-hieu-ve-bo-luat-gia-long--.aspx https://luatminhkhue.vn/bo-luat-gia-long-la-gi---tim-hieu-ve-bo-luat-gia-long--.aspx T5, 06 Thg5 2021 16:40:44 GMT Quy định của luật về biện pháp bắt buộc chữa bệnh ?Điều kiện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-luat-ve-bien-phap-bat-buoc-chua-benh-dieu-kien-ap-dung-bien-phap-bat-buoc-chua-benh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-luat-ve-bien-phap-bat-buoc-chua-benh-dieu-kien-ap-dung-bien-phap-bat-buoc-chua-benh.aspx T5, 06 Thg5 2021 16:35:51 GMT Sự ảnh hưởng của môi trường khí hậu và địa hình đối với xã hội loài người. https://luatminhkhue.vn/su-anh-huong-cua-moi-truong-khi-hau-va-dia-hinh-doi-voi-xa-hoi-loai-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/su-anh-huong-cua-moi-truong-khi-hau-va-dia-hinh-doi-voi-xa-hoi-loai-nguoi.aspx T5, 06 Thg5 2021 16:32:07 GMT Tập quyền là gì ? Khái niệm tập quyền được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/tap-quyen-la-gi---khai-niem-tap-quyen-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/tap-quyen-la-gi---khai-niem-tap-quyen-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T5, 06 Thg5 2021 16:29:42 GMT Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng song vụ https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-phap-ly-lien-quan-den-hop-dong-song-vu.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-phap-ly-lien-quan-den-hop-dong-song-vu.aspx T5, 06 Thg5 2021 16:22:58 GMT Cổ vật là gì ? Khái niệm cổ vật được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/co-vat-la-gi---khai-niem-co-vat-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/co-vat-la-gi---khai-niem-co-vat-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T5, 06 Thg5 2021 16:19:24 GMT Hệ thống các cơ quan tư pháp ở một số nước trên thế giới? https://luatminhkhue.vn/he-thong-cac-co-quan-tu-phap-o-mot-so-nuoc-tren-the-gioi.aspx https://luatminhkhue.vn/he-thong-cac-co-quan-tu-phap-o-mot-so-nuoc-tren-the-gioi.aspx T5, 06 Thg5 2021 16:07:06 GMT Biên bản hòa giải vụ án dân sự là gì ? Khái niệm về biên bản hòa giải vụ án dân sự ? https://luatminhkhue.vn/bien-ban-hoa-giai-vu-an-dan-su-la-gi---khai-niem-ve-bien-ban-hoa-giai-vu-an-dan-su--.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-ban-hoa-giai-vu-an-dan-su-la-gi---khai-niem-ve-bien-ban-hoa-giai-vu-an-dan-su--.aspx T5, 06 Thg5 2021 15:58:34 GMT Phân biệt tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không hưởng lương theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/phan-biet-tam-hoan-thuc-hien-hop-dong-lao-dong-va-nghi-viec-khong-huong-luong-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-tam-hoan-thuc-hien-hop-dong-lao-dong-va-nghi-viec-khong-huong-luong-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx T5, 06 Thg5 2021 15:51:58 GMT Năng lực pháp luật là gì ? Quy định về năng lực pháp luật https://luatminhkhue.vn/nang-luc-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-nang-luc-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/nang-luc-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-nang-luc-phap-luat.aspx T5, 06 Thg5 2021 15:42:19 GMT Lạm dụng chính sách về quân sự để gia tăng hoạt động chạy đua vũ trang trong các thể chế chính trị. https://luatminhkhue.vn/lam-dung-chinh-sach-ve-quan-su-de-gia-tang-hoat-dong-chay-dua-vu-trang-trong-cac-the-che-chinh-tri.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-dung-chinh-sach-ve-quan-su-de-gia-tang-hoat-dong-chay-dua-vu-trang-trong-cac-the-che-chinh-tri.aspx T5, 06 Thg5 2021 15:41:52 GMT Thư tín là gì ? Khái niệm thư tín được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/thu-tin-la-gi---khai-niem-thu-tin-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tin-la-gi---khai-niem-thu-tin-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T5, 06 Thg5 2021 15:32:15 GMT Sổ lao động là gì ? đặc điểm của sổ lao động? https://luatminhkhue.vn/so-lao-dong-la-gi---khai-niem-ve-so-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/so-lao-dong-la-gi---khai-niem-ve-so-lao-dong.aspx T5, 06 Thg5 2021 15:31:46 GMT Lương khoán là gì ? Khái niệm lương khoán được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/luong-khoan-la-gi---khai-niem-luong-khoan-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/luong-khoan-la-gi---khai-niem-luong-khoan-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T5, 06 Thg5 2021 15:31:24 GMT Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm là như thế nào ?Quy định của luật về tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm https://luatminhkhue.vn/tich-thu-vat-tien-truc-tiep-lien-quan-den-toi-pham-la-nhu-the-nao-quy-dinh-cua-luat-ve-tich-thu-vat-tien-truc-tiep-lien-quan-den-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/tich-thu-vat-tien-truc-tiep-lien-quan-den-toi-pham-la-nhu-the-nao-quy-dinh-cua-luat-ve-tich-thu-vat-tien-truc-tiep-lien-quan-den-toi-pham.aspx T5, 06 Thg5 2021 15:19:00 GMT Tìm hiểu về hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-hop-dong-vi-loi-ich-cua-nguoi-thu-ba.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-hop-dong-vi-loi-ich-cua-nguoi-thu-ba.aspx T5, 06 Thg5 2021 15:18:35 GMT Mối quan hệ giữa tổn thất chung và bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-giua-ton-that-chung-va-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-giua-ton-that-chung-va-bao-hiem.aspx T5, 06 Thg5 2021 14:59:21 GMT Sa thải là gì ? Quy định pháp luật về sa thải. https://luatminhkhue.vn/sa-thai-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-sa-thai.aspx https://luatminhkhue.vn/sa-thai-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-sa-thai.aspx T5, 06 Thg5 2021 14:58:39 GMT Phong tỏa tài sản là gì ? Quy định pháp luật về phong tỏa tài sản https://luatminhkhue.vn/phong-toa-tai-san-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-phong-toa-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/phong-toa-tai-san-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-phong-toa-tai-san.aspx T5, 06 Thg5 2021 14:57:52 GMT Cơ cấu, cách thức bầu cử Quốc hội và nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội? https://luatminhkhue.vn/co-cau-cach-thuc-bau-cu-quoc-hoi-va-nhiem-vu-quyen-han-cua-quoc-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/co-cau-cach-thuc-bau-cu-quoc-hoi-va-nhiem-vu-quyen-han-cua-quoc-hoi.aspx T5, 06 Thg5 2021 14:47:45 GMT Làm thế nào để nhận biết một vụ tổn thất chung? https://luatminhkhue.vn/lam-the-nao-de-nhan-biet-mot-vu-ton-that-chung.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-the-nao-de-nhan-biet-mot-vu-ton-that-chung.aspx T5, 06 Thg5 2021 14:43:27 GMT Phụ lục hợp đồng là gì? Phân biệt phụ lục hợp đồng với hợp đồng phụ https://luatminhkhue.vn/phu-luc-hop-dong-la-gi-phan-biet-phu-luc-hop-dong-voi-hop-dong-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/phu-luc-hop-dong-la-gi-phan-biet-phu-luc-hop-dong-voi-hop-dong-phu.aspx T5, 06 Thg5 2021 14:32:37 GMT Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội? Đối với pháp nhân thương mại phạm tội? https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-tu-phap-doi-voi-nguoi-pham-toi-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-tu-phap-doi-voi-nguoi-pham-toi-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai-pham-toi.aspx T5, 06 Thg5 2021 14:31:43 GMT Hạch toán độc lập là gì ? Khái niệm về hạch toán độc lập https://luatminhkhue.vn/don-vi-hach-toan-doc-lap-la-gi---khai-niem-ve-don-vi-hach-toan-doc-lap.aspx https://luatminhkhue.vn/don-vi-hach-toan-doc-lap-la-gi---khai-niem-ve-don-vi-hach-toan-doc-lap.aspx T5, 06 Thg5 2021 14:24:14 GMT Địa bàn là gì ? Địa bàn vùng sâu, vùng xa được hiểu như thế nào? https://luatminhkhue.vn/dia-ban-la-gi---khai-niem-dia-ban-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/dia-ban-la-gi---khai-niem-dia-ban-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T5, 06 Thg5 2021 14:11:49 GMT Các trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-toa-an-tra-lai-don-khoi-kien-vu-an-hanh-chinh-theo-quy-dinh-cua-luat-to-tung-hanh-chinh-nam-2015.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-toa-an-tra-lai-don-khoi-kien-vu-an-hanh-chinh-theo-quy-dinh-cua-luat-to-tung-hanh-chinh-nam-2015.aspx T5, 06 Thg5 2021 14:11:20 GMT Chủ thể phân bổ những tổn thất chung trên thế giới và ở Việt Nam https://luatminhkhue.vn/chu-the-phan-bo-nhung-ton-that-chung-tren-the-gioi-va-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/chu-the-phan-bo-nhung-ton-that-chung-tren-the-gioi-va-o-viet-nam.aspx T5, 06 Thg5 2021 14:05:03 GMT Địa giới hành chính là gì ? Khái niệm về địa giới hành chính https://luatminhkhue.vn/dia-gioi-hanh-chinh-la-gi---khai-niem-ve-dia-gioi-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/dia-gioi-hanh-chinh-la-gi---khai-niem-ve-dia-gioi-hanh-chinh.aspx T5, 06 Thg5 2021 13:57:55 GMT Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cong-nhan-va-cho-thi-hanh-tai-viet-nam-ban-an-quyet-dinh-dan-su-cua-toa-an-nuoc-ngoai-quyet-dinh-cua-trong-tai-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cong-nhan-va-cho-thi-hanh-tai-viet-nam-ban-an-quyet-dinh-dan-su-cua-toa-an-nuoc-ngoai-quyet-dinh-cua-trong-tai-nuoc-ngoai.aspx T5, 06 Thg5 2021 13:57:41 GMT Hình phạt Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đoi với tội phạm nào?Phân biệt tài sản và tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm https://luatminhkhue.vn/hinh-phat-tich-thu-tai-san-chi-duoc-ap-dung-doi-voi-toi-pham-nao-phan-biet-tai-san-va-tich-thu-vat-tien-truc-tiep-lien-quan-den-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-phat-tich-thu-tai-san-chi-duoc-ap-dung-doi-voi-toi-pham-nao-phan-biet-tai-san-va-tich-thu-vat-tien-truc-tiep-lien-quan-den-toi-pham.aspx T5, 06 Thg5 2021 13:53:40 GMT Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là gì ? Quy định về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn https://luatminhkhue.vn/ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-la-gi---quy-dinh-ve-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon.aspx https://luatminhkhue.vn/ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-la-gi---quy-dinh-ve-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon.aspx T5, 06 Thg5 2021 13:52:20 GMT Ngân sách Nhà nước trong các thể chế chính trị thời kỳ phong kiến. https://luatminhkhue.vn/ngan-sach-nha-nuoc-trong-cac-the-che-chinh-tri-thoi-ky-phong-kien.aspx https://luatminhkhue.vn/ngan-sach-nha-nuoc-trong-cac-the-che-chinh-tri-thoi-ky-phong-kien.aspx T5, 06 Thg5 2021 13:41:59 GMT Nguyên tắc suy đoán vô tội là gì? Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc suy đoán vô tội là gì? https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-la-gi-khai-niem-noi-dung-va-y-nghia-cua-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-la-gi-khai-niem-noi-dung-va-y-nghia-cua-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-la-gi.aspx T5, 06 Thg5 2021 13:41:05 GMT Cảnh sát điều tra là gì ? Tổ chức bộ máy của cơ quan cảnh sát điều tra. https://luatminhkhue.vn/canh-sat-dieu-tra-la-gi---khai-niem-ve-canh-sat-dieu-tra--.aspx https://luatminhkhue.vn/canh-sat-dieu-tra-la-gi---khai-niem-ve-canh-sat-dieu-tra--.aspx T5, 06 Thg5 2021 13:39:24 GMT Chế tài hình sự là gì ? Khái niệm về chế tài hình sự https://luatminhkhue.vn/che-tai-hinh-su-la-gi---khai-niem-ve-che-tai-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/che-tai-hinh-su-la-gi---khai-niem-ve-che-tai-hinh-su.aspx T5, 06 Thg5 2021 13:31:03 GMT Tổn thất chung và những tiêu chí của tổn thất chung https://luatminhkhue.vn/ton-that-chung-va-nhung-tieu-chi-cua-ton-that-chung.aspx https://luatminhkhue.vn/ton-that-chung-va-nhung-tieu-chi-cua-ton-that-chung.aspx T5, 06 Thg5 2021 13:26:23 GMT Quy tắc York-Antwerp (York-Antwerp Rules - YAR) https://luatminhkhue.vn/quy-tac-york-antwerp-york-antwerp-rules-yar.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-tac-york-antwerp-york-antwerp-rules-yar.aspx T5, 06 Thg5 2021 13:25:30 GMT Một số loại hợp đồng trong quan hệ dân sự https://luatminhkhue.vn/mot-so-loai-hop-dong-trong-quan-he-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-loai-hop-dong-trong-quan-he-dan-su.aspx T5, 06 Thg5 2021 13:23:53 GMT Lỗi vô ý là gì?Lỗi cố ý gián tiếp hay lỗi vô ý vì quá tự tin dưới góc độ tâm lý tội phạm? https://luatminhkhue.vn/loi-vo-y-la-gi---khai-niem-ve-loi-vo-y.aspx https://luatminhkhue.vn/loi-vo-y-la-gi---khai-niem-ve-loi-vo-y.aspx T5, 06 Thg5 2021 12:09:31 GMT Công hàm là gì ? Khái niệm về công hàm được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/cong-ham-la-gi---khai-niem-ve-cong-ham-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-ham-la-gi---khai-niem-ve-cong-ham-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T5, 06 Thg5 2021 11:53:01 GMT Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thống Hoa Kỳ? https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-tong-thong-hoa-ky.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-tong-thong-hoa-ky.aspx T5, 06 Thg5 2021 11:45:48 GMT Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/thue-loi-tuc-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-thue-loi-tuc.aspx https://luatminhkhue.vn/thue-loi-tuc-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-thue-loi-tuc.aspx T5, 06 Thg5 2021 11:41:56 GMT Nhìn nhận sai phạm trong tố tụng hình sự thông qua những vụ án oan sai do không quán triệt nguyên tắc suy đoán vô tội https://luatminhkhue.vn/nhin-nhan-sai-pham-trong-to-tung-hinh-su-thong-qua-nhung-vu-an-oan-sai-do-khong-quan-triet-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhin-nhan-sai-pham-trong-to-tung-hinh-su-thong-qua-nhung-vu-an-oan-sai-do-khong-quan-triet-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi.aspx T5, 06 Thg5 2021 11:34:06 GMT Đại lý là gì ? Khái niệm đại lí được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/dai-ly-la-gi---khai-niem-dai-li-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/dai-ly-la-gi---khai-niem-dai-li-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T5, 06 Thg5 2021 11:26:29 GMT Quy định về tội “khi quân” trong thể chế Quân chủ. https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-toi-khi-quan-trong-the-che-quan-chu.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-toi-khi-quan-trong-the-che-quan-chu.aspx T5, 06 Thg5 2021 11:24:45 GMT Địa điểm, thời điểm giao kết hợp đồng dân sự https://luatminhkhue.vn/dia-diem-thoi-diem-giao-ket-hop-dong-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/dia-diem-thoi-diem-giao-ket-hop-dong-dan-su.aspx T5, 06 Thg5 2021 11:18:00 GMT Buộc tội là gì? Quyền bào chữa của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi? https://luatminhkhue.vn/buoc-toi-la-gi---khai-niem-va-dinh-nghia-ve-buoc-toi--.aspx https://luatminhkhue.vn/buoc-toi-la-gi---khai-niem-va-dinh-nghia-ve-buoc-toi--.aspx T5, 06 Thg5 2021 11:10:50 GMT Mẫu luận cứ bào chữa cho bị cáo trong vụ án hình sự https://luatminhkhue.vn/mau-luan-cu-bao-chua-cho-bi-cao-trong-vu-an-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-luan-cu-bao-chua-cho-bi-cao-trong-vu-an-hinh-su.aspx T5, 06 Thg5 2021 11:04:00 GMT Lịch sử lâp Hiến của Hoa Kỳ diễn ra như thế nào? https://luatminhkhue.vn/lich-su-lap-hien-cua-hoa-ky-dien-ra-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/lich-su-lap-hien-cua-hoa-ky-dien-ra-nhu-the-nao.aspx T5, 06 Thg5 2021 10:53:04 GMT Bội chi ngân sách nhà nước là gì ? Khái niệm về bội chi ngân sách nhà nước ? https://luatminhkhue.vn/boi-chi-ngan-sach-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-boi-chi-ngan-sach-nha-nuoc--.aspx https://luatminhkhue.vn/boi-chi-ngan-sach-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-boi-chi-ngan-sach-nha-nuoc--.aspx T5, 06 Thg5 2021 10:52:06 GMT Sự khác nhau giữa việc bắt tàu để thực hiện quyền Maritime Lien và Maritime Claims https://luatminhkhue.vn/su-khac-nhau-giua-viec-bat-tau-de-thuc-hien-quyen-maritime-lien-va-maritime-claims.aspx https://luatminhkhue.vn/su-khac-nhau-giua-viec-bat-tau-de-thuc-hien-quyen-maritime-lien-va-maritime-claims.aspx T5, 06 Thg5 2021 10:49:48 GMT Công chứng là gì ? Khái niệm công chứng được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/cong-chung-la-gi---khai-niem-cong-chung-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-chung-la-gi---khai-niem-cong-chung-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T5, 06 Thg5 2021 10:32:40 GMT Tiếp công dân là gì? Nhận thức chung về tiếp công dân. https://luatminhkhue.vn/phap-luat-hinh-thuc-la-gi---quy-dinh-ve-phap-luat-hinh-thuc.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-hinh-thuc-la-gi---quy-dinh-ve-phap-luat-hinh-thuc.aspx T5, 06 Thg5 2021 10:27:35 GMT Khi nào hợp đồng có hiệu lực? Các trường hợp hợp đồng vô hiệu https://luatminhkhue.vn/khi-nao-hop-dong-co-hieu-luc-cac-truong-hop-hop-dong-vo-hieu.aspx https://luatminhkhue.vn/khi-nao-hop-dong-co-hieu-luc-cac-truong-hop-hop-dong-vo-hieu.aspx T5, 06 Thg5 2021 10:22:51 GMT Nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự Việt Nam https://luatminhkhue.vn/noi-dung-va-y-nghia-cua-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-trong-to-tung-hinh-su-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-va-y-nghia-cua-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-trong-to-tung-hinh-su-viet-nam.aspx T5, 06 Thg5 2021 10:17:37 GMT Đại hội xã viên của hợp tác xã là gì ? Nhận thức chung về đại hội thành viên của hợp tác xã. https://luatminhkhue.vn/dai-hoi-xa-vien-la-gi---khai-niem-ve-dai-hoi-xa-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/dai-hoi-xa-vien-la-gi---khai-niem-ve-dai-hoi-xa-vien.aspx T5, 06 Thg5 2021 10:10:14 GMT Đại sứ đặc mệnh toàn quyền là gì ?Quy định về trường hợp đặc biệt bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền? https://luatminhkhue.vn/dai-su-dac-menh-toan-quyen-la-gi---khai-niem-ve-dai-su-dac-menh-toan-quyen.aspx https://luatminhkhue.vn/dai-su-dac-menh-toan-quyen-la-gi---khai-niem-ve-dai-su-dac-menh-toan-quyen.aspx T5, 06 Thg5 2021 10:09:29 GMT Quyền lực của vua trong thể chế Quân chủ ở Hy Lạp và Roma thời phong kiến. https://luatminhkhue.vn/quyen-luc-cua-vua-trong-the-che-quan-chu-o-hy-lap-va-roma-thoi-phong-kien.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-luc-cua-vua-trong-the-che-quan-chu-o-hy-lap-va-roma-thoi-phong-kien.aspx T5, 06 Thg5 2021 10:05:42 GMT Chủ thể phải trả hoa hồng cho môi giới thuê tàu? https://luatminhkhue.vn/chu-the-phai-tra-hoa-hong-cho-moi-gioi-thue-tau.aspx https://luatminhkhue.vn/chu-the-phai-tra-hoa-hong-cho-moi-gioi-thue-tau.aspx T5, 06 Thg5 2021 09:59:32 GMT Địa chính là gì ? Khái niệm về hồ sơ địa chính được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/dia-chinh-la-gi---khai-niem-ve-dia-chinh-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/dia-chinh-la-gi---khai-niem-ve-dia-chinh-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T5, 06 Thg5 2021 09:44:19 GMT Bổ nhiệm là gì ? Quy định về bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý. https://luatminhkhue.vn/bo-nhiem-la-gi---khai-niem-ve-bo-nhiem--.aspx https://luatminhkhue.vn/bo-nhiem-la-gi---khai-niem-ve-bo-nhiem--.aspx T5, 06 Thg5 2021 09:28:58 GMT Môi giới hàng hải theo quy định của Bộ luật Hàng hải năm 2015 https://luatminhkhue.vn/moi-gioi-hang-hai-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-hang-hai-nam-2015.aspx https://luatminhkhue.vn/moi-gioi-hang-hai-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-hang-hai-nam-2015.aspx T5, 06 Thg5 2021 09:26:35 GMT Các vấn đề pháp lý liên quan đến "chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng" https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-phap-ly-lien-quan-den-chap-nhan-de-nghi-giao-ket-hop-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-phap-ly-lien-quan-den-chap-nhan-de-nghi-giao-ket-hop-dong.aspx T5, 06 Thg5 2021 09:25:09 GMT Thực tiễn áp dụng nguyên tắc giả định vô tội trong tố tụng hình sự Việt Nam và một số giải pháp khắc phục hạn chế tồn tại https://luatminhkhue.vn/thuc-tien-ap-dung-nguyen-tac-gia-dinh-vo-toi-trong-to-tung-hinh-su-viet-nam-va-mot-so-giai-phap-khac-phuc-han-che-ton-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/thuc-tien-ap-dung-nguyen-tac-gia-dinh-vo-toi-trong-to-tung-hinh-su-viet-nam-va-mot-so-giai-phap-khac-phuc-han-che-ton-tai.aspx T5, 06 Thg5 2021 09:10:15 GMT Sự kiện pháp lý là gì ? Khái niệm về sự kiện pháp lý https://luatminhkhue.vn/su-kien-phap-ly-la-gi---khai-niem-ve-su-kien-phap-ly.aspx https://luatminhkhue.vn/su-kien-phap-ly-la-gi---khai-niem-ve-su-kien-phap-ly.aspx T5, 06 Thg5 2021 09:01:15 GMT Tập trung kinh tế là gì ? Phân tích khái niệm tập trung kinh tế https://luatminhkhue.vn/tap-trung-kinh-te-la-gi----phan-tich-khai-niem-tap-trung-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/tap-trung-kinh-te-la-gi----phan-tich-khai-niem-tap-trung-kinh-te.aspx T5, 06 Thg5 2021 08:53:33 GMT Hủy bỏ, thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng https://luatminhkhue.vn/huy-bo-thay-doi-rut-lai-de-nghi-giao-ket-hop-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/huy-bo-thay-doi-rut-lai-de-nghi-giao-ket-hop-dong.aspx T5, 06 Thg5 2021 08:33:21 GMT Đại lý tàu biển theo quy định của Bộ luật hàng hải mới nhất https://luatminhkhue.vn/dai-ly-tau-bien-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-hang-hai-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/dai-ly-tau-bien-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-hang-hai-moi-nhat.aspx T5, 06 Thg5 2021 08:33:04 GMT Nhận thức chung về miễn hình phạt trong luật hình sự https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-gia-toc-la-gi---khai-niem-ve-hoi-dong-gia-toc.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-gia-toc-la-gi---khai-niem-ve-hoi-dong-gia-toc.aspx T5, 06 Thg5 2021 08:32:48 GMT Tội phạm về kinh tế là gì ? Quy định pháp luật về tội phạm kinh tế https://luatminhkhue.vn/toi-pham-ve-kinh-te-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-toi-pham-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-pham-ve-kinh-te-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-toi-pham-kinh-te.aspx T5, 06 Thg5 2021 08:31:02 GMT Suy đoán vô tội hay giả định vô tội mới là đúng? Bàn về sự phù hợp khi sử dụng thuật ngữ "suy đoán" và "giả định" https://luatminhkhue.vn/suy-doan-vo-toi-hay-gia-dinh-vo-toi-moi-la-dung-ban-ve-su-phu-hop-khi-su-dung-thuat-ngu-suy-doan-va-gia-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/suy-doan-vo-toi-hay-gia-dinh-vo-toi-moi-la-dung-ban-ve-su-phu-hop-khi-su-dung-thuat-ngu-suy-doan-va-gia-dinh.aspx T5, 06 Thg5 2021 08:28:32 GMT Hành vi phạm tội là gì ? Khái niệm chung về hành vi phạm tội? https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-pham-toi-la-gi---khai-niem-chung-ve-hanh-vi-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-pham-toi-la-gi---khai-niem-chung-ve-hanh-vi-pham-toi.aspx T4, 05 Thg5 2021 23:07:06 GMT Điều kiện kinh doanh là gì ? Khái niệm về điều kiện kinh doanh https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-la-gi---khai-niem-ve-dieu-kien-kinh-doanh.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-la-gi---khai-niem-ve-dieu-kien-kinh-doanh.aspx T4, 05 Thg5 2021 20:51:12 GMT Lãi ròng là gì ? Cách hiểu đúng về lãi ròng? Quy định về doanh nghiệp nhà nước? https://luatminhkhue.vn/lai-rong-la-gi---cach-hieu-dung-ve-lai-rong.aspx https://luatminhkhue.vn/lai-rong-la-gi---cach-hieu-dung-ve-lai-rong.aspx T4, 05 Thg5 2021 20:22:57 GMT Một số vấn đề pháp lý liên quan đến đề nghị giao kết hợp đồng https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-phap-ly-lien-quan-den-de-nghi-giao-ket-hop-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-phap-ly-lien-quan-den-de-nghi-giao-ket-hop-dong.aspx T4, 05 Thg5 2021 20:01:31 GMT Hợp đồng dân sự là gì? Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng dân sự https://luatminhkhue.vn/hop-dong-la-gi---khai-niem-hop-dong-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-la-gi---khai-niem-hop-dong-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T4, 05 Thg5 2021 19:30:38 GMT Ngành là gì ? khái niệm ngành được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/nganh-la-gi---khai-niem-nganh-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/nganh-la-gi---khai-niem-nganh-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T4, 05 Thg5 2021 19:16:05 GMT Làm thẻ căn cước có phải về quê không ? Muốn làm căn cước phải thực hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/lam-the-can-cuoc-co-phai-ve-que-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-the-can-cuoc-co-phai-ve-que-khong--.aspx T4, 05 Thg5 2021 19:12:49 GMT Hình thức của hợp đồng là gì ? Khái niệm về hình thức của hợp đồng https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-cua-hop-dong-la-gi---khai-niem-ve-hinh-thuc-cua-hop-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-cua-hop-dong-la-gi---khai-niem-ve-hinh-thuc-cua-hop-dong.aspx T4, 05 Thg5 2021 19:01:45 GMT Vài nét về chính sách giáo dục và đào tạo https://luatminhkhue.vn/vai-net-ve-chinh-sach-giao-duc-va-dao-tao.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-net-ve-chinh-sach-giao-duc-va-dao-tao.aspx T4, 05 Thg5 2021 18:06:57 GMT Quan điểm về quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp trong các thể chế chính trị thời kỳ cận đại. https://luatminhkhue.vn/quan-diem-ve-quyen-hanh-phap-lap-phap-va-tu-phap-trong-cac-the-che-chinh-tri-thoi-ky-can-dai.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-diem-ve-quyen-hanh-phap-lap-phap-va-tu-phap-trong-cac-the-che-chinh-tri-thoi-ky-can-dai.aspx T4, 05 Thg5 2021 17:46:45 GMT Bổ sung điểm mới trong quy định về triển khai thực hiện dự án đầu tư như thế nào? https://luatminhkhue.vn/bo-sung-diem-moi-trong-quy-dinh-ve-trien-khai-thuc-hien-du-an-dau-tu-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/bo-sung-diem-moi-trong-quy-dinh-ve-trien-khai-thuc-hien-du-an-dau-tu-nhu-the-nao.aspx T4, 05 Thg5 2021 17:26:14 GMT Mối quan hệ giữa quân sự với tư tưởng chính trị và pháp luật. https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-giua-quan-su-voi-tu-tuong-chinh-tri-va-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-giua-quan-su-voi-tu-tuong-chinh-tri-va-phap-luat.aspx T4, 05 Thg5 2021 17:16:10 GMT Cơ quan bảo hiến là gì? Đặc điểm của cơ quan bảo hiến? https://luatminhkhue.vn/co-quan-bao-hien-la-gi-dac-diem-cua-co-quan-bao-hien.aspx https://luatminhkhue.vn/co-quan-bao-hien-la-gi-dac-diem-cua-co-quan-bao-hien.aspx T4, 05 Thg5 2021 17:09:52 GMT Hình phạt Tước một sổ quyền công dân được áp dụng trong trường hợp nào? Trình tự thi hành án phạt tước một số quyền công dân https://luatminhkhue.vn/hinh-phat-tuoc-mot-so-quyen-cong-dan-duoc-ap-dung-trong-truong-hop-nao-trinh-tu-thi-hanh-an-phat-tuoc-mot-so-quyen-cong-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-phat-tuoc-mot-so-quyen-cong-dan-duoc-ap-dung-trong-truong-hop-nao-trinh-tu-thi-hanh-an-phat-tuoc-mot-so-quyen-cong-dan.aspx T4, 05 Thg5 2021 17:01:37 GMT Nên làm gì khi công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ? https://luatminhkhue.vn/nen-lam-gi-khi-cong-ty-don-phuong-cham-dut-hop-dong-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/nen-lam-gi-khi-cong-ty-don-phuong-cham-dut-hop-dong-lao-dong.aspx T4, 05 Thg5 2021 17:00:25 GMT Công tố là gì ? Thực hành quyền công tố là gì? https://luatminhkhue.vn/cong-to-la-gi---khai-niem-cong-to-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-to-la-gi---khai-niem-cong-to-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:58:54 GMT Những điều cần biết về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-co-che-tu-chung-nhan-xuat-xu-trong-asean.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-co-che-tu-chung-nhan-xuat-xu-trong-asean.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:57:33 GMT Hiện trạng của nguyên tắc giả định vô tội trong pháp luật chống rửa tiền của Indonesia https://luatminhkhue.vn/hien-trang-cua-nguyen-tac-gia-dinh-vo-toi-trong-phap-luat-chong-rua-tien-cua-indonesia.aspx https://luatminhkhue.vn/hien-trang-cua-nguyen-tac-gia-dinh-vo-toi-trong-phap-luat-chong-rua-tien-cua-indonesia.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:56:36 GMT Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại hay bằng Tòa án khi ký kết hợp đồng vận chuyển theo chuyến có tranh chấp? https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-tranh-chap-bang-trong-tai-thuong-mai-hay-bang-toa-an-khi-ky-ket-hop-dong-van-chuyen-theo-chuyen-co-tranh-chap.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-tranh-chap-bang-trong-tai-thuong-mai-hay-bang-toa-an-khi-ky-ket-hop-dong-van-chuyen-theo-chuyen-co-tranh-chap.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:55:33 GMT Dấu hiệu định khung hình phạt là gì ? Khái niệm về dấu hiệu định khung hình phạt https://luatminhkhue.vn/dau-hieu-dinh-khung-hinh-phat-la-gi---khai-niem-ve-dau-hieu-dinh-khung-hinh-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/dau-hieu-dinh-khung-hinh-phat-la-gi---khai-niem-ve-dau-hieu-dinh-khung-hinh-phat.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:46:46 GMT Thuyết Đức trị là gì ? Tìm hiểu về học thuyết Đức trị https://luatminhkhue.vn/thuyet-duc-tri-la-gi---tim-hieu-ve-hoc-thuyet-duc-tri.aspx https://luatminhkhue.vn/thuyet-duc-tri-la-gi---tim-hieu-ve-hoc-thuyet-duc-tri.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:45:53 GMT Những điều cần biết về thủ tục rút gọn trong Tố tụng Hình sự https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-thu-tuc-rut-gon-trong-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-thu-tuc-rut-gon-trong-to-tung-hinh-su.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:44:59 GMT Khái niệm về quyền tự do và các quan điểm về tự do trong lịch sử xã hội loài người. https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-quyen-tu-do-va-cac-quan-diem-ve-tu-do-trong-lich-su-xa-hoi-loai-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-quyen-tu-do-va-cac-quan-diem-ve-tu-do-trong-lich-su-xa-hoi-loai-nguoi.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:39:52 GMT Một số mô hình bảo hiến hiện nay đang tồn tại? https://luatminhkhue.vn/mot-so-mo-hinh-bao-hien-hien-nay-dang-ton-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-mo-hinh-bao-hien-hien-nay-dang-ton-tai.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:27:12 GMT Mối quan hệ giữa tự do với Nhà nước và pháp luật? https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-giua-tu-do-voi-nha-nuoc-va-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-giua-tu-do-voi-nha-nuoc-va-phap-luat.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:19:49 GMT Công cụ, phương tiện phạm tội là gì ? Quy định của pháp luật về công cụ, phương tiện phạm tội. https://luatminhkhue.vn/cong-cu-pham-toi-la-gi---khai-niem-ve-cong-cu-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-cu-pham-toi-la-gi---khai-niem-ve-cong-cu-pham-toi.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:16:48 GMT Chủ biên là gì ? Khái niệm về chủ biên theo quy định của pháp luật https://luatminhkhue.vn/chu-bien-la-gi---khai-niem-ve-chu-bien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/chu-bien-la-gi---khai-niem-ve-chu-bien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:13:51 GMT Các căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật https://luatminhkhue.vn/cac-can-cu-cham-dut-nghia-vu-dan-su-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-can-cu-cham-dut-nghia-vu-dan-su-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:09:37 GMT Khi nào thì một thỏa thuận được coi là hợp đồng? Hợp đồng bán nhà có phải công chứng, chứng thực không? https://luatminhkhue.vn/khi-nao-thi-mot-thoa-thuan-duoc-coi-la-hop-dong-hop-dong-ban-nha-co-phai-cong-chung-chung-thuc-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/khi-nao-thi-mot-thoa-thuan-duoc-coi-la-hop-dong-hop-dong-ban-nha-co-phai-cong-chung-chung-thuc-khong.aspx T4, 05 Thg5 2021 16:07:33 GMT Lịch sử hình thành và phát triển của mô hình Tòa án tối cao và tòa án các cấp có chức năng bảo hiến? https://luatminhkhue.vn/lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-mo-hinh-toa-an-toi-cao-va-toa-an-cac-cap-co-chuc-nang-bao-hien.aspx https://luatminhkhue.vn/lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-mo-hinh-toa-an-toi-cao-va-toa-an-cac-cap-co-chuc-nang-bao-hien.aspx T4, 05 Thg5 2021 15:59:42 GMT Pháp luật quốc gia là gì ? Khái niệm chung về pháp luật quốc gia https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quoc-gia-la-gi---khai-niem-chung-ve-phap-luat-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quoc-gia-la-gi---khai-niem-chung-ve-phap-luat-quoc-gia.aspx T4, 05 Thg5 2021 15:54:35 GMT Tìm hiểu về suy đoán vô tội ở Nhật Bản thông qua hai vụ án hình sự điển hình https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-suy-doan-vo-toi-o-nhat-ban-thong-qua-hai-vu-an-hinh-su-dien-hinh.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-suy-doan-vo-toi-o-nhat-ban-thong-qua-hai-vu-an-hinh-su-dien-hinh.aspx T4, 05 Thg5 2021 15:45:03 GMT Khi vận đơn bị thất lạc trong quá trình bưu điện chuyển phát từ cảng xếp hàng tới cảng đích thì phải làm gì để người nhận hàng có thể nhận được hàng? https://luatminhkhue.vn/khi-van-don-bi-that-lac-trong-qua-trinh-buu-dien-chuyen-phat-tu-cang-xep-hang-toi-cang-dich-thi-phai-lam-gi-de-nguoi-nhan-hang-co-the-nhan-duoc-hang.aspx https://luatminhkhue.vn/khi-van-don-bi-that-lac-trong-qua-trinh-buu-dien-chuyen-phat-tu-cang-xep-hang-toi-cang-dich-thi-phai-lam-gi-de-nguoi-nhan-hang-co-the-nhan-duoc-hang.aspx T4, 05 Thg5 2021 15:34:18 GMT Phân loại các hệ thống Đảng phái tư sản? https://luatminhkhue.vn/phan-loai-cac-he-thong-dang-phai-tu-san.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-loai-cac-he-thong-dang-phai-tu-san.aspx T4, 05 Thg5 2021 15:11:25 GMT Nhóm các nước G7 là gì ? Tìm hiểu về nhóm các nước G7 https://luatminhkhue.vn/nhom-cac-nuoc-g7-la-gi---tim-hieu-ve-nhom-cac-nuoc-g7.aspx https://luatminhkhue.vn/nhom-cac-nuoc-g7-la-gi---tim-hieu-ve-nhom-cac-nuoc-g7.aspx T4, 05 Thg5 2021 15:07:34 GMT Nguyên tắc suy đoán vô tội trong pháp luật và thực tiễn tư pháp ở Nhật Bản https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-trong-phap-luat-va-thuc-tien-tu-phap-o-nhat-ban.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-trong-phap-luat-va-thuc-tien-tu-phap-o-nhat-ban.aspx T4, 05 Thg5 2021 14:56:33 GMT Đặc khu kinh tế là gì ? Khái niệm đặc khu kinh tế được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/dac-khu-kinh-te-la-gi---khai-niem-dac-khu-kinh-te-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-khu-kinh-te-la-gi---khai-niem-dac-khu-kinh-te-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T4, 05 Thg5 2021 14:54:45 GMT Ai sẽ chịu trách nhiệm khi đại lý của người vận chuyển thay đổi ngày ký vận đơn? https://luatminhkhue.vn/ai-se-chiu-trach-nhiem-khi-dai-ly-cua-nguoi-van-chuyen-thay-doi-ngay-ky-van-don.aspx https://luatminhkhue.vn/ai-se-chiu-trach-nhiem-khi-dai-ly-cua-nguoi-van-chuyen-thay-doi-ngay-ky-van-don.aspx T4, 05 Thg5 2021 14:51:10 GMT Ủy nhiệm chi là gì ? Quy định pháp luật về ủy nhiệm chi https://luatminhkhue.vn/uy-nhiem-chi-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-uy-nhiem-chi.aspx https://luatminhkhue.vn/uy-nhiem-chi-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-uy-nhiem-chi.aspx T4, 05 Thg5 2021 14:49:13 GMT Tư tưởng về chiến tranh trong thời kỳ phong kiến Quân chủ. https://luatminhkhue.vn/tu-tuong-ve-chien-tranh-trong-thoi-ky-phong-kien-quan-chu.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-tuong-ve-chien-tranh-trong-thoi-ky-phong-kien-quan-chu.aspx T4, 05 Thg5 2021 14:46:30 GMT Tín ngưỡng là gì? Tôn giáo là gì? Mê tín dị đoan là gì? Mối quan hệ giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan. https://luatminhkhue.vn/chuc-sac-la-gi---khai-niem-chuc-sac-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-sac-la-gi---khai-niem-chuc-sac-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T4, 05 Thg5 2021 14:21:15 GMT Một người có thể làm giám đốc của 2 công ty cổ phần được không ? https://luatminhkhue.vn/mot-nguoi-co-the-lam-giam-doc-cua-2-cong-ty-co-phan-duoc-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-nguoi-co-the-lam-giam-doc-cua-2-cong-ty-co-phan-duoc-khong--.aspx T4, 05 Thg5 2021 14:18:28 GMT Khái niệm về điều kiện khởi kiện vụ án dân sự và điều kiện khởi kiện vụ án dân sự là gì? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-khoi-kien-vu-an-dan-su-la-gi---khai-niem-ve-dieu-kien-khoi-kien-vu-an-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-khoi-kien-vu-an-dan-su-la-gi---khai-niem-ve-dieu-kien-khoi-kien-vu-an-dan-su.aspx T4, 05 Thg5 2021 14:14:03 GMT Giá đất là gì ? Giá đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 https://luatminhkhue.vn/gia-dat-la-gi---khai-niem-ve-gia-dat-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/gia-dat-la-gi---khai-niem-ve-gia-dat-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx T4, 05 Thg5 2021 14:09:36 GMT Trách nhiệm của người vận chuyển sẽ được xác định như thế nào khi người vận chuyển giao hàng ở cảng đích cho người cầm vận đơn giả? https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-nguoi-van-chuyen-se-duoc-xac-dinh-nhu-the-nao-khi-nguoi-van-chuyen-giao-hang-o-cang-dich-cho-nguoi-cam-van-don-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-nguoi-van-chuyen-se-duoc-xac-dinh-nhu-the-nao-khi-nguoi-van-chuyen-giao-hang-o-cang-dich-cho-nguoi-cam-van-don-gia.aspx T4, 05 Thg5 2021 14:03:26 GMT Chuyển giao nghĩa vụ là gì? Chuyển giao nghĩa vụ khác gì so với chuyển giao quyền yêu cầu? https://luatminhkhue.vn/chuyen-giao-nghia-vu-la-gi-chuyen-giao-nghia-vu-khac-gi-so-voi-chuyen-giao-quyen-yeu-cau.aspx https://luatminhkhue.vn/chuyen-giao-nghia-vu-la-gi-chuyen-giao-nghia-vu-khac-gi-so-voi-chuyen-giao-quyen-yeu-cau.aspx T4, 05 Thg5 2021 13:37:30 GMT Chế tài hành chính là gì ? Khái niệm về chế tài hành chính https://luatminhkhue.vn/che-tai-hanh-chinh-la-gi---khai-niem-ve-che-tai-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/che-tai-hanh-chinh-la-gi---khai-niem-ve-che-tai-hanh-chinh.aspx T4, 05 Thg5 2021 13:37:15 GMT Bất hồi tố là gì ? Khái niệm về bất hồi tố ? https://luatminhkhue.vn/bat-hoi-to-la-gi---khai-niem-ve-bat-hoi-to--.aspx https://luatminhkhue.vn/bat-hoi-to-la-gi---khai-niem-ve-bat-hoi-to--.aspx T4, 05 Thg5 2021 13:14:48 GMT Suy đoán vô tội ở Canada: tiếp cận so sánh với Việt Nam https://luatminhkhue.vn/suy-doan-vo-toi-o-canada-tiep-can-so-sanh-voi-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/suy-doan-vo-toi-o-canada-tiep-can-so-sanh-voi-viet-nam.aspx T4, 05 Thg5 2021 12:12:20 GMT Người gửi hàng (người giao hàng) có quyền định đoạt hàng hóa đã xếp lên tàu cho tới khi nào? https://luatminhkhue.vn/nguoi-gui-hang-nguoi-giao-hang-co-quyen-dinh-doat-hang-hoa-da-xep-len-tau-cho-toi-khi-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-gui-hang-nguoi-giao-hang-co-quyen-dinh-doat-hang-hoa-da-xep-len-tau-cho-toi-khi-nao.aspx T4, 05 Thg5 2021 11:57:24 GMT Ngành luật là gì ? khái niệm về ngành luật được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/nganh-luat-la-gi---khai-niem-ve-nganh-luat-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/nganh-luat-la-gi---khai-niem-ve-nganh-luat-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T4, 05 Thg5 2021 11:48:25 GMT Vai trò của các Đảng phái trong tổ chức, hoạt động Bộ máy nhà nước và trong bầu cử? https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-cac-dang-phai-trong-to-chuc-hoat-dong-bo-may-nha-nuoc-va-trong-bau-cu.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-cac-dang-phai-trong-to-chuc-hoat-dong-bo-may-nha-nuoc-va-trong-bau-cu.aspx T4, 05 Thg5 2021 11:44:37 GMT Đặc điểm nền an ninh chính trị của thể chế Cộng hòa Liên bang. https://luatminhkhue.vn/dac-diem-nen-an-ninh-chinh-tri-cua-the-che-cong-hoa-lien-bang.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-diem-nen-an-ninh-chinh-tri-cua-the-che-cong-hoa-lien-bang.aspx T4, 05 Thg5 2021 11:37:22 GMT Chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ dân sự https://luatminhkhue.vn/chuyen-giao-quyen-yeu-cau-trong-quan-he-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/chuyen-giao-quyen-yeu-cau-trong-quan-he-dan-su.aspx T4, 05 Thg5 2021 11:26:05 GMT Khái niệm Đảng phái chính trị ở nước ngoài? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-dang-phai-chinh-tri-o-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-dang-phai-chinh-tri-o-nuoc-ngoai.aspx T4, 05 Thg5 2021 11:15:42 GMT Thù lao là gì ? Quy định pháp luật về thù lao https://luatminhkhue.vn/thu-lao-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-thu-lao.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-lao-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-thu-lao.aspx T4, 05 Thg5 2021 11:01:13 GMT Khi nào thì tranh chấp về hàng hải giữa chủ hàng và người vận chuyển Việt Nam có thể đưa ra Tòa Án hay trọng Tài thương mại giải quyết? https://luatminhkhue.vn/khi-nao-thi-tranh-chap-ve-hang-hai-giua-chu-hang-va-nguoi-van-chuyen-viet-nam-co-the-dua-ra-toa-an-hay-trong-tai-thuong-mai-giai-quyet.aspx https://luatminhkhue.vn/khi-nao-thi-tranh-chap-ve-hang-hai-giua-chu-hang-va-nguoi-van-chuyen-viet-nam-co-the-dua-ra-toa-an-hay-trong-tai-thuong-mai-giai-quyet.aspx T4, 05 Thg5 2021 11:00:13 GMT Nguyên nhân sụp đổ của nền Quân chủ trên thế giới. https://luatminhkhue.vn/nguyen-nhan-sup-do-cua-nen-quan-chu-tren-the-gioi.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-nhan-sup-do-cua-nen-quan-chu-tren-the-gioi.aspx T4, 05 Thg5 2021 10:50:16 GMT Lịch sử phát triển và hiện trạng về nguyên tắc suy đoán vô tội ở Liên Bang Nga https://luatminhkhue.vn/lich-su-phat-trien-va-hien-trang-ve-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-o-lien-bang-nga.aspx https://luatminhkhue.vn/lich-su-phat-trien-va-hien-trang-ve-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-o-lien-bang-nga.aspx T4, 05 Thg5 2021 10:47:42 GMT Mẫu thư tư vấn pháp lý thường được sử dụng https://luatminhkhue.vn/mau-thu-tu-van-phap-ly-thuong-duoc-su-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-thu-tu-van-phap-ly-thuong-duoc-su-dung.aspx T4, 05 Thg5 2021 10:41:17 GMT Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-boi-thuong-thiet-hai-do-vi-pham-nghia-vu.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-boi-thuong-thiet-hai-do-vi-pham-nghia-vu.aspx T4, 05 Thg5 2021 10:34:13 GMT Các mô hình tổ chức chính quyền địa phương? https://luatminhkhue.vn/cac-mo-hinh-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-mo-hinh-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong.aspx T4, 05 Thg5 2021 10:19:28 GMT Thời hạn và thời hiệu khởi kiện người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển https://luatminhkhue.vn/thoi-han-va-thoi-hieu-khoi-kien-nguoi-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-va-thoi-hieu-khoi-kien-nguoi-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien.aspx T4, 05 Thg5 2021 10:17:28 GMT Pháp luật nội dung là gì ? Mối quan hệ giữa pháp luật nội dung và pháp luật thủ tục. https://luatminhkhue.vn/phap-luat-noi-dung-la-gi---quy-dinh-ve-phap-luat-noi-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-noi-dung-la-gi---quy-dinh-ve-phap-luat-noi-dung.aspx T4, 05 Thg5 2021 10:10:59 GMT Giả định vô tội trong khuôn khổ pháp lý của nước Đức https://luatminhkhue.vn/gia-dinh-vo-toi-trong-khuon-kho-phap-ly-cua-nuoc-duc.aspx https://luatminhkhue.vn/gia-dinh-vo-toi-trong-khuon-kho-phap-ly-cua-nuoc-duc.aspx T4, 05 Thg5 2021 10:06:14 GMT Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì ? Khái niệm về bảo hiểm trách nhiệm dân sự https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-trach-nhiem-dan-su-la-gi---khai-niem-ve-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-trach-nhiem-dan-su-la-gi---khai-niem-ve-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su.aspx T4, 05 Thg5 2021 09:57:03 GMT Quyền là gì ? Khái niệm quyền được hiểu như thế nào theo quy định pháp luật https://luatminhkhue.vn/quyen-la-gi---khai-niem-quyen-duoc-hieu-nhu-the-nao-theo-quy-dinh-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-la-gi---khai-niem-quyen-duoc-hieu-nhu-the-nao-theo-quy-dinh-phap-luat.aspx T4, 05 Thg5 2021 09:50:29 GMT Trách nhiệm dân sự trong trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ, chậm tiếp nhận thực hiện nghĩa vụ https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-dan-su-trong-truong-hop-cham-thuc-hien-nghia-vu-cham-tiep-nhan-thuc-hien-nghia-vu.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-dan-su-trong-truong-hop-cham-thuc-hien-nghia-vu-cham-tiep-nhan-thuc-hien-nghia-vu.aspx T4, 05 Thg5 2021 09:41:08 GMT Điều khoản là gì ? Điều khoản trong hợp đồng dân sự https://luatminhkhue.vn/dieu-khoan-la-gi---khai-niem-ve-dieu-khoan.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-khoan-la-gi---khai-niem-ve-dieu-khoan.aspx T4, 05 Thg5 2021 09:34:25 GMT Điểm mới trong thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giây chứng nhận đăng ký đầu tư như thế nào? https://luatminhkhue.vn/diem-moi-trong-thu-tuc-cap-dieu-chinh-va-thu-hoi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/diem-moi-trong-thu-tuc-cap-dieu-chinh-va-thu-hoi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-nhu-the-nao.aspx T4, 05 Thg5 2021 09:33:24 GMT Tại sao chủ hàng phải mua bảo hiểm trong khi người vận chuyển phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu tổn thất xảy ra do lỗi của họ? https://luatminhkhue.vn/tai-sao-chu-hang-phai-mua-bao-hiem-trong-khi-nguoi-van-chuyen-phai-chiu-trach-nhiem-boi-thuong-neu-ton-that-xay-ra-do-loi-cua-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-sao-chu-hang-phai-mua-bao-hiem-trong-khi-nguoi-van-chuyen-phai-chiu-trach-nhiem-boi-thuong-neu-ton-that-xay-ra-do-loi-cua-ho.aspx T4, 05 Thg5 2021 09:29:45 GMT Hệ quả về mặt luật nội dung của suy đoán vô tội theo quy định của Cộng hòa Pháp https://luatminhkhue.vn/he-qua-ve-mat-luat-noi-dung-cua-suy-doan-vo-toi-theo-quy-dinh-cua-cong-hoa-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/he-qua-ve-mat-luat-noi-dung-cua-suy-doan-vo-toi-theo-quy-dinh-cua-cong-hoa-phap.aspx T4, 05 Thg5 2021 09:18:54 GMT Tổ chức bộ máy nhà nước của các chủ thể của Nhà nước liên bang? https://luatminhkhue.vn/to-chuc-bo-may-nha-nuoc-cua-cac-chu-the-cua-nha-nuoc-lien-bang.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-bo-may-nha-nuoc-cua-cac-chu-the-cua-nha-nuoc-lien-bang.aspx T4, 05 Thg5 2021 09:10:54 GMT Chức năng của pháp luật là gì ? Khái niệm về chức năng của pháp luật https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-cua-phap-luat-la-gi---khai-niem-ve-chuc-nang-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-cua-phap-luat-la-gi---khai-niem-ve-chuc-nang-cua-phap-luat.aspx T4, 05 Thg5 2021 09:04:25 GMT Truy cứu trách nhiệm hình sự là gì ?Quy định về truy cứu trách nhiệm hình sự? https://luatminhkhue.vn/truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-la-gi---quy-dinh-ve-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-la-gi---quy-dinh-ve-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su.aspx T4, 05 Thg5 2021 09:01:51 GMT Hệ quả về mặt thủ tục của suy đoán vô tội theo quy định của nước Cộng hòa Pháp là gì? https://luatminhkhue.vn/he-qua-ve-mat-thu-tuc-cua-suy-doan-vo-toi-theo-quy-dinh-cua-nuoc-cong-hoa-phap-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/he-qua-ve-mat-thu-tuc-cua-suy-doan-vo-toi-theo-quy-dinh-cua-nuoc-cong-hoa-phap-la-gi.aspx T4, 05 Thg5 2021 08:56:33 GMT Suy đoán vô tội được ghi nhận trong pháp luật của nước Cộng hòa Pháp như thế nào? Tìm hiểu nội dung của quyền được tôn trọng suy đoán vô tội https://luatminhkhue.vn/suy-doan-vo-toi-duoc-ghi-nhan-trong-phap-luat-cua-nuoc-cong-hoa-phap-nhu-the-nao-tim-hieu-noi-dung-cua-quyen-duoc-ton-trong-suy-doan-vo-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/suy-doan-vo-toi-duoc-ghi-nhan-trong-phap-luat-cua-nuoc-cong-hoa-phap-nhu-the-nao-tim-hieu-noi-dung-cua-quyen-duoc-ton-trong-suy-doan-vo-toi.aspx T4, 05 Thg5 2021 08:50:09 GMT Trách nhiệm dân sự là gì? Các trường hợp không phải chịu trách nhiệm dân sự https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-dan-su-la-gi-cac-truong-hop-khong-phai-chiu-trach-nhiem-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-dan-su-la-gi-cac-truong-hop-khong-phai-chiu-trach-nhiem-dan-su.aspx T4, 05 Thg5 2021 08:45:44 GMT Khiếu nại hàng hải và hồ sơ khiếu nại người vận chuyển về tổn thất của hàng hóa https://luatminhkhue.vn/khieu-nai-hang-hai-va-ho-so-khieu-nai-nguoi-van-chuyen-ve-ton-that-cua-hang-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/khieu-nai-hang-hai-va-ho-so-khieu-nai-nguoi-van-chuyen-ve-ton-that-cua-hang-hoa.aspx T4, 05 Thg5 2021 08:40:15 GMT Hối phiếu là gì ? Khái niệm hối phiếu được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/hoi-phieu-la-gi---khai-niem-hoi-phieu-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-phieu-la-gi---khai-niem-hoi-phieu-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T4, 05 Thg5 2021 08:31:56 GMT Xử lý tài sản đảm bảo theo phương thức bán đấu giá https://luatminhkhue.vn/xu-ly-tai-san-dam-bao-theo-phuong-thuc-ban-dau-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-ly-tai-san-dam-bao-theo-phuong-thuc-ban-dau-gia.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:28:07 GMT Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ cầm cố. Người cầm cố có được quyền bán tài sản đang cầm cố không? https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-quan-he-cam-co-nguoi-cam-co-co-duoc-quyen-ban-tai-san-dang-cam-co-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-quan-he-cam-co-nguoi-cam-co-co-duoc-quyen-ban-tai-san-dang-cam-co-khong.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:27:38 GMT Thế nào là cầm cố tài sản? Cầm cố tài sản có bắt buộc phải lập thành văn bản không? https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-cam-co-tai-san-cam-co-tai-san-co-bat-buoc-phai-lap-thanh-van-ban-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-cam-co-tai-san-cam-co-tai-san-co-bat-buoc-phai-lap-thanh-van-ban-khong.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:27:00 GMT Quyền về lối đi qua được pháp luật quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/quyen-ve-loi-di-qua-duoc-phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-ve-loi-di-qua-duoc-phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:26:23 GMT Địa điểm, thời gian thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/dia-diem-thoi-gian-thuc-hien-nghia-vu-dan-su-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/dia-diem-thoi-gian-thuc-hien-nghia-vu-dan-su-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:25:44 GMT Có thể ủy quyền cho người khác thực hiện nghĩa vụ dân sự thay cho mình không? https://luatminhkhue.vn/co-the-uy-quyen-cho-nguoi-khac-thuc-hien-nghia-vu-dan-su-thay-cho-minh-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/co-the-uy-quyen-cho-nguoi-khac-thuc-hien-nghia-vu-dan-su-thay-cho-minh-khong.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:25:03 GMT Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thế chấp tài sản https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-quan-he-the-chap-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-quan-he-the-chap-tai-san.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:24:20 GMT Biện pháp bảo lưu quyền sở hữu để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự https://luatminhkhue.vn/bien-phap-bao-luu-quyen-so-huu-de-dam-bao-thuc-hien-nghia-vu-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-bao-luu-quyen-so-huu-de-dam-bao-thuc-hien-nghia-vu-dan-su.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:23:37 GMT Tìm hiểu về biện pháp kỹ quỹ theo quy định của pháp luật https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-bien-phap-ky-quy-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-bien-phap-ky-quy-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:22:38 GMT Tìm hiểu về biện pháp ký cược, phân biệt ký cược với biện pháp đặt cọc, ký quỹ https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-bien-phap-ky-cuoc-phan-biet-ky-cuoc-voi-bien-phap-dat-coc-ky-quy.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-bien-phap-ky-cuoc-phan-biet-ky-cuoc-voi-bien-phap-dat-coc-ky-quy.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:21:12 GMT Đặt cọc là gì? Hình thức của hợp đồng đặt cọc https://luatminhkhue.vn/dat-coc-la-gi-hinh-thuc-cua-hop-dong-dat-coc.aspx https://luatminhkhue.vn/dat-coc-la-gi-hinh-thuc-cua-hop-dong-dat-coc.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:19:24 GMT Những vấn đề pháp lý liên quan đến biện pháp cầm giữ tài sản https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-phap-ly-lien-quan-den-bien-phap-cam-giu-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-phap-ly-lien-quan-den-bien-phap-cam-giu-tai-san.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:17:56 GMT Biện pháp tín chấp theo quy định của pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/bien-phap-tin-chap-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-tin-chap-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:15:47 GMT Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ dân sự https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-quan-he-bao-lanh-thuc-hien-nghia-vu-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-quan-he-bao-lanh-thuc-hien-nghia-vu-dan-su.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:14:24 GMT Hình thức của bảo lãnh và một số vấn đề pháp lý liên quan đến biện pháp bảo lãnh https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-cua-bao-lanh-va-mot-so-van-de-phap-ly-lien-quan-den-bien-phap-bao-lanh.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-cua-bao-lanh-va-mot-so-van-de-phap-ly-lien-quan-den-bien-phap-bao-lanh.aspx T3, 04 Thg5 2021 21:12:02 GMT Tiếp cận nguyên tắc suy đoán vô tội trong bối cảnh Trung Quốc https://luatminhkhue.vn/tiep-can-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-trong-boi-canh-trung-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/tiep-can-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-trong-boi-canh-trung-quoc.aspx T3, 04 Thg5 2021 17:32:09 GMT Mặt tiêu cực trong nguyên tắc của thể chế Dân chủ. https://luatminhkhue.vn/mat-tieu-cuc-trong-nguyen-tac-cua-the-che-dan-chu.aspx https://luatminhkhue.vn/mat-tieu-cuc-trong-nguyen-tac-cua-the-che-dan-chu.aspx T3, 04 Thg5 2021 17:17:08 GMT Quản chế là gì ?Thủ tục thi hành án phạt quản chế quy định theo pháp luật https://luatminhkhue.vn/quan-che-la-gi-thu-tuc-thi-hanh-an-phat-quan-che-quy-dinh-theo-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-che-la-gi-thu-tuc-thi-hanh-an-phat-quan-che-quy-dinh-theo-phap-luat.aspx T3, 04 Thg5 2021 17:10:51 GMT Hương ước là gì ? Khái niệm hương ước được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/huong-uoc-la-gi---khai-niem-huong-uoc-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-uoc-la-gi---khai-niem-huong-uoc-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T3, 04 Thg5 2021 17:02:10 GMT Bằng chứng là gì ? Khái niệm về bằng chứng ? Quy định về khiếu nại? https://luatminhkhue.vn/bang-chung-la-gi---khai-niem-ve-bang-chung--.aspx https://luatminhkhue.vn/bang-chung-la-gi---khai-niem-ve-bang-chung--.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:59:42 GMT Lỗi trong việc điều khiển tàu và lỗi trong việc quản trị tàu của thuyền trưởng, thuyền viên, hoa tiêu hàng hải hoặc người làm công của người vận chuyển https://luatminhkhue.vn/loi-trong-viec-dieu-khien-tau-va-loi-trong-viec-quan-tri-tau-cua-thuyen-truong-thuyen-vien-hoa-tieu-hang-hai-hoac-nguoi-lam-cong-cua-nguoi-van-chuyen.aspx https://luatminhkhue.vn/loi-trong-viec-dieu-khien-tau-va-loi-trong-viec-quan-tri-tau-cua-thuyen-truong-thuyen-vien-hoa-tieu-hang-hai-hoac-nguoi-lam-cong-cua-nguoi-van-chuyen.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:42:51 GMT Trách nhiệm của người vận chuyển và các trường hợp được miễn đối với người vận chuyển trong thông lệ hàng hải quốc tế và pháp luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-nguoi-van-chuyen-va-cac-truong-hop-duoc-mien-doi-voi-nguoi-van-chuyen-trong-thong-le-hang-hai-quoc-te-va-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-nguoi-van-chuyen-va-cac-truong-hop-duoc-mien-doi-voi-nguoi-van-chuyen-trong-thong-le-hang-hai-quoc-te-va-phap-luat-viet-nam.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:41:31 GMT Phân tích các quy định của pháp luật về giải quyết tố cáo trong thi hành án hình sự https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-giai-quyet-to-cao-trong-thi-hanh-an-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-giai-quyet-to-cao-trong-thi-hanh-an-hinh-su.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:41:23 GMT Quyền đòi bồi thường tổn thất hàng hóa khi hàng hóa được vận chuyển theo vận đơn đích danh trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển https://luatminhkhue.vn/quyen-doi-boi-thuong-ton-that-hang-hoa-khi-hang-hoa-duoc-van-chuyen-theo-van-don-dich-danh-trong-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-doi-boi-thuong-ton-that-hang-hoa-khi-hang-hoa-duoc-van-chuyen-theo-van-don-dich-danh-trong-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:40:24 GMT Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam xét xử các vụ kiện về tổn thất hàng hóa vận chuyển theo vận đơn do chủ tàu nước ngoài ký phát và tình huống thực tế https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-cua-toa-an-viet-nam-xet-xu-cac-vu-kien-ve-ton-that-hang-hoa-van-chuyen-theo-van-don-do-chu-tau-nuoc-ngoai-ky-phat-va-tinh-huong-thuc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-cua-toa-an-viet-nam-xet-xu-cac-vu-kien-ve-ton-that-hang-hoa-van-chuyen-theo-van-don-do-chu-tau-nuoc-ngoai-ky-phat-va-tinh-huong-thuc-te.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:39:43 GMT Tìm hiểu việc thông qua nguyên tắc suy đoán vô tội của pháp luật hình sự Trung Quốc https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-viec-thong-qua-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-cua-phap-luat-hinh-su-trung-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-viec-thong-qua-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-cua-phap-luat-hinh-su-trung-quoc.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:39:27 GMT Quyền của người thuê vận chuyển đối với một số trường hợp trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-nguoi-thue-van-chuyen-doi-voi-mot-so-truong-hop-trong-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-nguoi-thue-van-chuyen-doi-voi-mot-so-truong-hop-trong-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:39:14 GMT Khái niệm cấm cư trú là gì ? Thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú được quy định như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-cam-cu-tru-la-gi-thu-tuc-thi-hanh-an-phat-cam-cu-tru-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-cam-cu-tru-la-gi-thu-tuc-thi-hanh-an-phat-cam-cu-tru-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:37:58 GMT Xác định trách nhiệm của người vận chuyển trong mốt số trường hợp của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển https://luatminhkhue.vn/xac-dinh-trach-nhiem-cua-nguoi-van-chuyen-trong-mot-so-truong-hop-cua-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/xac-dinh-trach-nhiem-cua-nguoi-van-chuyen-trong-mot-so-truong-hop-cua-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:37:10 GMT Những vấn đề liên quan đến giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-lien-quan-den-gioi-han-trach-nhiem-cua-nguoi-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-lien-quan-den-gioi-han-trach-nhiem-cua-nguoi-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:35:38 GMT Một số loại hình cơ cấu chính trị lãnh thổ? https://luatminhkhue.vn/mot-so-loai-hinh-co-cau-chinh-tri-lanh-tho.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-loai-hinh-co-cau-chinh-tri-lanh-tho.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:31:07 GMT Pháp luật về bình đẳng giới và quyền tham chính của nữ giới ở Việt Nam. https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-binh-dang-gioi-va-quyen-tham-chinh-cua-nu-gioi-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-binh-dang-gioi-va-quyen-tham-chinh-cua-nu-gioi-o-viet-nam.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:23:45 GMT Hướng dẫn bổ nhiệm phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên ? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-bo-nhiem-pho-giam-doc-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-bo-nhiem-pho-giam-doc-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien--.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:13:00 GMT Chuyên viên là gì ? Khái niệm chuyên viên được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/chuyen-vien-la-gi---khai-niem-chuyen-vien-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/chuyen-vien-la-gi---khai-niem-chuyen-vien-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:10:49 GMT Mẫu thư tư vấn pháp lý phản hồi yêu cầu tư vấn cụ thể của khách hàng. https://luatminhkhue.vn/mau-thu-tu-van-phap-ly-phan-hoi-yeu-cau-tu-van-cu-the-cua-khach-hang.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-thu-tu-van-phap-ly-phan-hoi-yeu-cau-tu-van-cu-the-cua-khach-hang.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:05:39 GMT Những điểm mới trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 về phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước https://luatminhkhue.vn/nhung-diem-moi-trong-luat-phong-chong-tham-nhung-nam-2018-ve-phong-chong-tham-nhung-trong-doanh-nghiep-to-chuc-khu-vuc-ngoai-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-diem-moi-trong-luat-phong-chong-tham-nhung-nam-2018-ve-phong-chong-tham-nhung-trong-doanh-nghiep-to-chuc-khu-vuc-ngoai-nha-nuoc.aspx T3, 04 Thg5 2021 16:00:01 GMT Quyền dân sự là gì ? Quy định pháp luật về quyền dân sự https://luatminhkhue.vn/quyen-dan-su-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-quyen-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-dan-su-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-quyen-dan-su.aspx T3, 04 Thg5 2021 15:49:42 GMT Kiếm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là gì? https://luatminhkhue.vn/kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-la-gi.aspx T3, 04 Thg5 2021 15:48:25 GMT Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở cập nhật mới nhất năm 2021 https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-thi-cong-xay-dung-nha-o.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-thi-cong-xay-dung-nha-o.aspx T3, 04 Thg5 2021 15:37:22 GMT Xã hội dân sự và hiến pháp có mối quan hệ như thế nào? https://luatminhkhue.vn/xa-hoi-dan-su-va-hien-phap-co-moi-quan-he-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/xa-hoi-dan-su-va-hien-phap-co-moi-quan-he-nhu-the-nao.aspx T3, 04 Thg5 2021 15:32:18 GMT Tổ chức chính quyền địa phương theo lãnh thổ? https://luatminhkhue.vn/to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-theo-lanh-tho.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-theo-lanh-tho.aspx T3, 04 Thg5 2021 15:29:11 GMT Hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cẩm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được áp dụng khi nào? https://luatminhkhue.vn/hinh-phat-cam-dam-nhiem-chuc-vu-cam-hanh-nghe-hoac-lam-cong-viec-nhat-dinh-duoc-ap-dung-khi-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-phat-cam-dam-nhiem-chuc-vu-cam-hanh-nghe-hoac-lam-cong-viec-nhat-dinh-duoc-ap-dung-khi-nao.aspx T3, 04 Thg5 2021 15:28:06 GMT Hậu quả của tình trạng bất bình đẳng về kinh tế đối với thể chế chính trị? https://luatminhkhue.vn/hau-qua-cua-tinh-trang-bat-binh-dang-ve-kinh-te-doi-voi-the-che-chinh-tri.aspx https://luatminhkhue.vn/hau-qua-cua-tinh-trang-bat-binh-dang-ve-kinh-te-doi-voi-the-che-chinh-tri.aspx T3, 04 Thg5 2021 15:25:49 GMT Hiến pháp có những nội dung cơ bản nào? https://luatminhkhue.vn/hien-phap-co-nhung-noi-dung-co-ban-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/hien-phap-co-nhung-noi-dung-co-ban-nao.aspx T3, 04 Thg5 2021 15:20:46 GMT Vốn vay là gì ? Đặc trưng cơ bản của vốn vay? https://luatminhkhue.vn/von-vay-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-von-vay.aspx https://luatminhkhue.vn/von-vay-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-von-vay.aspx T3, 04 Thg5 2021 15:18:14 GMT Nhận thức chung về bộ, cơ quan ngang bộ. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ https://luatminhkhue.vn/ban-la-gi---khai-niem-ve-ban-theo-quy-dinh-cua-phap-luat--.aspx https://luatminhkhue.vn/ban-la-gi---khai-niem-ve-ban-theo-quy-dinh-cua-phap-luat--.aspx T3, 04 Thg5 2021 15:07:57 GMT Chế độ kinh tế là gì ,được quy định như thế nào trong hiến pháp Việt Nam? https://luatminhkhue.vn/che-do-kinh-te-la-gi-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-hien-phap-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-kinh-te-la-gi-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-hien-phap-viet-nam.aspx T3, 04 Thg5 2021 15:05:55 GMT Nhân phẩm, danh dự là gì ? Mối quan hệ của danh dự và nhân phẩm. https://luatminhkhue.vn/nhan-pham-la-gi---khai-niem-nhan-pham-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/nhan-pham-la-gi---khai-niem-nhan-pham-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T3, 04 Thg5 2021 14:45:19 GMT Tìm hiểu nguyên tắc suy đoán vô tội theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx T3, 04 Thg5 2021 14:38:27 GMT Tổ chức của Tòa án Hoa Kỳ và Tòa án Vương quốc Anh? https://luatminhkhue.vn/to-chuc-cua-toa-an-hoa-ky-va-toa-an-vuong-quoc-anh.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-cua-toa-an-hoa-ky-va-toa-an-vuong-quoc-anh.aspx T3, 04 Thg5 2021 14:35:27 GMT Nhà nước và cách mạng là gì ? Tìm hiểu về tác phẩm "Nhà nước và Cách mạng” https://luatminhkhue.vn/nha-nuoc-va-cach-mang-la-gi---tim-hieu-ve-tac-pham--nha-nuoc-va-cach-mang-.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-nuoc-va-cach-mang-la-gi---tim-hieu-ve-tac-pham--nha-nuoc-va-cach-mang-.aspx T3, 04 Thg5 2021 14:23:09 GMT Vị trí, vai trò của các cơ quan tư pháp trong hệ thống các cơ quan nhà nước? https://luatminhkhue.vn/vi-tri-vai-tro-cua-cac-co-quan-tu-phap-trong-he-thong-cac-co-quan-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/vi-tri-vai-tro-cua-cac-co-quan-tu-phap-trong-he-thong-cac-co-quan-nha-nuoc.aspx T3, 04 Thg5 2021 14:16:03 GMT Văn bằng là gì ? Quy định pháp luật về văn bằng https://luatminhkhue.vn/van-bang-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-van-bang.aspx https://luatminhkhue.vn/van-bang-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-van-bang.aspx T3, 04 Thg5 2021 14:06:04 GMT Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự. Người khiếu nại và người bị khiếu nại có quyền và nghĩa vụ như thế nào? https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-khieu-nai-trong-thi-hanh-an-hinh-su-nguoi-khieu-nai-va-nguoi-bi-khieu-nai-co-quyen-va-nghia-vu-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-khieu-nai-trong-thi-hanh-an-hinh-su-nguoi-khieu-nai-va-nguoi-bi-khieu-nai-co-quyen-va-nghia-vu-nhu-the-nao.aspx T3, 04 Thg5 2021 14:04:44 GMT Công báo là gì ? Khái niệm công báo được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/cong-bao-la-gi---khai-niem-cong-bao-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-bao-la-gi---khai-niem-cong-bao-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx T3, 04 Thg5 2021 13:58:39 GMT