Tư vấn pháp luật trực tuyến https://luatminhkhue.vn Văn phòng luật Minh Khuê: Văn phòng tư vấn pháp luật trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam Mon, 06 Dec 2021 13:26:48 GMT https://luatminhkhue.vn Copyright © luatminhkhue.vn vi-VN Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là gì? Chế độ hạch toán xây dựng cơ bản dở dang https://luatminhkhue.vn/chi-phi-xay-dung-co-ban-do-dang-la-gi-che-do-hach-toan-xay-dung-co-ban-do-dang.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-phi-xay-dung-co-ban-do-dang-la-gi-che-do-hach-toan-xay-dung-co-ban-do-dang.aspx Mon, 06 Dec 2021 06:25:17 GMT Hướng dẫn phương pháp kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/huong-dan-phuong-phap-ke-toan-chi-phi-san-xuat-kinh-doanh-do-dang-cua-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-phuong-phap-ke-toan-chi-phi-san-xuat-kinh-doanh-do-dang-cua-doanh-nghiep.aspx Mon, 06 Dec 2021 06:23:53 GMT Hướng dẫn hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại tài khoản 212 https://luatminhkhue.vn/huong-dan-hach-toan-tai-san-co-dinh-thue-tai-chinh-tai-tai-khoan-212.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-hach-toan-tai-san-co-dinh-thue-tai-chinh-tai-tai-khoan-212.aspx Mon, 06 Dec 2021 06:22:37 GMT Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu https://luatminhkhue.vn/giay-chung-nhan-luu-hanh-tu-do-cfs-doi-voi-hang-hoa-nhap-khau-va-hang-hoa-xuat-khau.aspx https://luatminhkhue.vn/giay-chung-nhan-luu-hanh-tu-do-cfs-doi-voi-hang-hoa-nhap-khau-va-hang-hoa-xuat-khau.aspx Mon, 06 Dec 2021 04:49:20 GMT Nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-ke-toan-chi-phi-san-xuat-kinh-doanh-do-dang-cua-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-ke-toan-chi-phi-san-xuat-kinh-doanh-do-dang-cua-doanh-nghiep.aspx Mon, 06 Dec 2021 04:29:58 GMT Lưu ý khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho nhóm sản phẩm thực phẩm https://luatminhkhue.vn/luu-y-khi-nop-don-dang-ky-nhan-hieu-cho-nhom-san-pham-thuc-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/luu-y-khi-nop-don-dang-ky-nhan-hieu-cho-nhom-san-pham-thuc-pham.aspx Mon, 06 Dec 2021 04:09:38 GMT Hướng dẫn cách hạch toán đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Tài khoản 222) https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-hach-toan-dau-tu-vao-cong-ty-lien-doanh-lien-ket-tai-khoan-222.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-hach-toan-dau-tu-vao-cong-ty-lien-doanh-lien-ket-tai-khoan-222.aspx Mon, 06 Dec 2021 02:54:04 GMT Khái niệm về thời kỳ quá độ? Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-thoi-ky-qua-do-tinh-tat-yeu-khach-quan-cua-thoi-ky-qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-thoi-ky-qua-do-tinh-tat-yeu-khach-quan-cua-thoi-ky-qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam.aspx Mon, 06 Dec 2021 02:34:14 GMT Quy định pháp luật về chế độ kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-che-do-ke-toan-giao-dich-hop-dong-hop-tac-kinh-doanh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-che-do-ke-toan-giao-dich-hop-dong-hop-tac-kinh-doanh.aspx Mon, 06 Dec 2021 02:33:35 GMT Các phương thức phân tản quyền lực trong nội bộ nhánh hành pháp trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/cac-phuong-thuc-phan-tan-quyen-luc-trong-noi-bo-nhanh-hanh-phap-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-phuong-thuc-phan-tan-quyen-luc-trong-noi-bo-nhanh-hanh-phap-trong-hien-phap.aspx Mon, 06 Dec 2021 02:29:32 GMT Các phương án thiết kế nhánh hành pháp trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/cac-phuong-an-thiet-ke-nhanh-hanh-phap-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-phuong-an-thiet-ke-nhanh-hanh-phap-trong-hien-phap.aspx Mon, 06 Dec 2021 02:12:42 GMT Cảng cạn là gì? Quy định pháp luật về xây dựng và công bổ mở, đóng cảng cạn https://luatminhkhue.vn/cang-can-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-xay-dung-va-cong-bo-mo-dong-cang-can.aspx https://luatminhkhue.vn/cang-can-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-xay-dung-va-cong-bo-mo-dong-cang-can.aspx Mon, 06 Dec 2021 02:11:13 GMT Đổi tên cảng cạn khi nào? Quy định về thủ tục đề nghị đổi tên cảng cạn https://luatminhkhue.vn/doi-ten-cang-can-khi-nao-quy-dinh-ve-thu-tuc-de-nghi-doi-ten-cang-can.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-ten-cang-can-khi-nao-quy-dinh-ve-thu-tuc-de-nghi-doi-ten-cang-can.aspx Mon, 06 Dec 2021 02:07:34 GMT Ý nghĩa về điểm mạnh và hạn chế của các mô hình tổ chức nhà nước trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/y-nghia-ve-diem-manh-va-han-che-cua-cac-mo-hinh-to-chuc-nha-nuoc-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/y-nghia-ve-diem-manh-va-han-che-cua-cac-mo-hinh-to-chuc-nha-nuoc-trong-hien-phap.aspx Mon, 06 Dec 2021 01:56:00 GMT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học và công nghệ https://luatminhkhue.vn/danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.aspx Mon, 06 Dec 2021 01:49:20 GMT Các lựa chọn chính trị và kết luận trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/cac-lua-chon-chinh-tri-va-ket-luan-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-lua-chon-chinh-tri-va-ket-luan-trong-hien-phap.aspx Mon, 06 Dec 2021 01:37:13 GMT Thiết kế nhánh hành pháp trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/thiet-ke-nhanh-hanh-phap-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/thiet-ke-nhanh-hanh-phap-trong-hien-phap.aspx Mon, 06 Dec 2021 01:34:24 GMT Hướng dẫn thực hiện trực tuyến thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận mã số, mã vạch https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thuc-hien-truc-tuyen-thu-tuc-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-ma-so-ma-vach.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thuc-hien-truc-tuyen-thu-tuc-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-ma-so-ma-vach.aspx Sun, 05 Dec 2021 08:28:45 GMT Quy định kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ công thương https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-san-pham-trong-san-xuat-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-cong-thuong.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-san-pham-trong-san-xuat-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-cong-thuong.aspx Sun, 05 Dec 2021 08:20:29 GMT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ lao động - Thương binh và xã hội https://luatminhkhue.vn/danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-mat-an-toan-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-mat-an-toan-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi.aspx Sun, 05 Dec 2021 08:00:31 GMT Đăng kí biển số vàng cho xe kinh doanh vận tải theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/dang-ki-bien-so-vang-cho-xe-kinh-doanh-van-tai-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/dang-ki-bien-so-vang-cho-xe-kinh-doanh-van-tai-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Sun, 05 Dec 2021 04:12:04 GMT Nội dung kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu tại cơ sở sản xuất https://luatminhkhue.vn/noi-dung-kiem-tra-xac-minh-xuat-xu-hang-hoa-xuat-khau-tai-co-so-san-xuat.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-kiem-tra-xac-minh-xuat-xu-hang-hoa-xuat-khau-tai-co-so-san-xuat.aspx Sun, 05 Dec 2021 01:48:25 GMT Quy trình khai báo và cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được thực hiện như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-khai-bao-va-cap-giay-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-khai-bao-va-cap-giay-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Sun, 05 Dec 2021 01:17:07 GMT Sổ đỏ ghi tên hộ gia đình và những điều cần biết https://luatminhkhue.vn/so-do-ghi-ten-ho-gia-dinh-va-nhung-dieu-can-biet.aspx https://luatminhkhue.vn/so-do-ghi-ten-ho-gia-dinh-va-nhung-dieu-can-biet.aspx Sun, 05 Dec 2021 00:52:48 GMT Những loại hàng hóa nào bị cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/nhung-loai-hang-hoa-nao-bi-cam-xuat-khau-cam-nhap-khau-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-loai-hang-hoa-nao-bi-cam-xuat-khau-cam-nhap-khau-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Sat, 04 Dec 2021 11:03:46 GMT Kinh doanh vân tải bằng xe ô tô phải lập quy trình bảo đảm an toàn giao thông như thế nào? https://luatminhkhue.vn/kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-phai-lap-quy-trinh-bao-dam-an-toan-giao-thong-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-phai-lap-quy-trinh-bao-dam-an-toan-giao-thong-nhu-the-nao.aspx Sat, 04 Dec 2021 04:13:52 GMT Xây dựng, thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông áp dụng đối với bến xe khách, bến xe hàng https://luatminhkhue.vn/xay-dung-thuc-hien-quy-trinh-bao-dam-an-toan-giao-thong-ap-dung-doi-voi-ben-xe-khach-ben-xe-hang.aspx https://luatminhkhue.vn/xay-dung-thuc-hien-quy-trinh-bao-dam-an-toan-giao-thong-ap-dung-doi-voi-ben-xe-khach-ben-xe-hang.aspx Sat, 04 Dec 2021 04:13:18 GMT Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm quần áo https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-bao-ho-nhan-hieu-cho-san-pham-quan-ao.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-bao-ho-nhan-hieu-cho-san-pham-quan-ao.aspx Sat, 04 Dec 2021 03:51:27 GMT Nhãn hiệu và những điều cần lưu ý mới nhất https://luatminhkhue.vn/nhan-hieu-va-nhung-dieu-can-luu-y-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/nhan-hieu-va-nhung-dieu-can-luu-y-moi-nhat.aspx Sat, 04 Dec 2021 03:22:11 GMT Trách nhiệm của các đơn vị trong việc đo đếm điện năng https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-cac-don-vi-trong-viec-do-dem-dien-nang.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-cac-don-vi-trong-viec-do-dem-dien-nang.aspx Sat, 04 Dec 2021 03:13:57 GMT Hệ thống đo đếm điện năng là gì? Quy định pháp luật về yêu cầu chung đối với hệ thống đo đếm điện năng https://luatminhkhue.vn/he-thong-do-dem-dien-nang-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-yeu-cau-chung-doi-voi-he-thong-do-dem-dien-nang.aspx https://luatminhkhue.vn/he-thong-do-dem-dien-nang-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-yeu-cau-chung-doi-voi-he-thong-do-dem-dien-nang.aspx Sat, 04 Dec 2021 03:13:03 GMT Vận hành và xử lý sự cố đối với hệ thống đo đếm, hệ thống thu thập số liệu đo đếm và hệ thống quản lý số liệu đo đếm điện năng https://luatminhkhue.vn/van-hanh-va-xu-ly-su-co-doi-voi-he-thong-do-dem-he-thong-thu-thap-so-lieu-do-dem-va-he-thong-quan-ly-so-lieu-do-dem-dien-nang.aspx https://luatminhkhue.vn/van-hanh-va-xu-ly-su-co-doi-voi-he-thong-do-dem-he-thong-thu-thap-so-lieu-do-dem-va-he-thong-quan-ly-so-lieu-do-dem-dien-nang.aspx Sat, 04 Dec 2021 03:11:12 GMT Trường hợp nào phải lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải? https://luatminhkhue.vn/truong-hop-nao-phai-lap-camera-tren-xe-o-to-kinh-doanh-van-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/truong-hop-nao-phai-lap-camera-tren-xe-o-to-kinh-doanh-van-tai.aspx Sat, 04 Dec 2021 03:08:26 GMT Thủ tục đăng ký khai thác tuyến đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-khai-thac-tuyen-doi-voi-loai-hinh-kinh-doanh-van-tai-hanh-khach-theo-tuyen-co-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-khai-thac-tuyen-doi-voi-loai-hinh-kinh-doanh-van-tai-hanh-khach-theo-tuyen-co-dinh.aspx Sat, 04 Dec 2021 02:59:41 GMT Điều kiện được kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-duoc-kinh-doanh-van-tai-hanh-khach-bang-xe-buyt-theo-tuyen-co-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-duoc-kinh-doanh-van-tai-hanh-khach-bang-xe-buyt-theo-tuyen-co-dinh.aspx Sat, 04 Dec 2021 02:41:09 GMT Cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ cần điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/co-so-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-tham-tra-vien-an-toan-giao-thong-duong-bo-can-dieu-kien-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/co-so-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-tham-tra-vien-an-toan-giao-thong-duong-bo-can-dieu-kien-gi.aspx Sat, 04 Dec 2021 02:32:49 GMT Điều kiện và thủ tục cấp Chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-cap-chung-chi-tham-tra-vien-an-toan-giao-thong-duong-bo.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-cap-chung-chi-tham-tra-vien-an-toan-giao-thong-duong-bo.aspx Sat, 04 Dec 2021 02:22:51 GMT Tuần đường là gì? Quy định pháp luật về tuần đường https://luatminhkhue.vn/tuan-duong-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-tuan-duong.aspx https://luatminhkhue.vn/tuan-duong-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-tuan-duong.aspx Sat, 04 Dec 2021 02:17:14 GMT Tuần kiểm đường là gì? Quy định pháp luật về tuần kiểm đường https://luatminhkhue.vn/tuan-kiem-duong-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-tuan-kiem-duong.aspx https://luatminhkhue.vn/tuan-kiem-duong-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-tuan-kiem-duong.aspx Sat, 04 Dec 2021 02:04:03 GMT Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ là gì? Quy định về việc thành lập phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ https://luatminhkhue.vn/phong-kham-chuyen-khoa-tham-my-la-gi-quy-dinh-ve-viec-thanh-lap-phong-kham-chuyen-khoa-tham-my.aspx https://luatminhkhue.vn/phong-kham-chuyen-khoa-tham-my-la-gi-quy-dinh-ve-viec-thanh-lap-phong-kham-chuyen-khoa-tham-my.aspx Fri, 03 Dec 2021 11:21:01 GMT Chứng cứ điện tử là gì? Phân loại chứng cứ điện tử? https://luatminhkhue.vn/chung-cu-dien-tu-la-gi-phan-loai-chung-cu-dien-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/chung-cu-dien-tu-la-gi-phan-loai-chung-cu-dien-tu.aspx Fri, 03 Dec 2021 10:46:45 GMT Quy định về thẩm quyền quyết định biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-tham-quyen-quyet-dinh-bien-phap-dieu-tra-to-tung-dac-biet.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-tham-quyen-quyet-dinh-bien-phap-dieu-tra-to-tung-dac-biet.aspx Fri, 03 Dec 2021 10:26:35 GMT Khái niệm tin giả? Hành vi tung tin giả sẽ bị xử phạt như thế nào? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-tin-gia-hanh-vi-tung-tin-gia-se-bi-xu-phat-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-tin-gia-hanh-vi-tung-tin-gia-se-bi-xu-phat-nhu-the-nao.aspx Fri, 03 Dec 2021 07:29:22 GMT Nhãn hàng hóa là gì? Quy định về ghi nhãn hàng hóa? https://luatminhkhue.vn/nhan-hang-hoa-la-gi-quy-dinh-ve-ghi-nhan-hang-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/nhan-hang-hoa-la-gi-quy-dinh-ve-ghi-nhan-hang-hoa.aspx Fri, 03 Dec 2021 06:26:12 GMT Phân loại nợ quá hạn? Quy trình xử lý nợ quá hạn của ngân hàng? https://luatminhkhue.vn/phan-loai-no-qua-han-quy-trinh-xu-ly-no-qua-han-cua-ngan-hang.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-loai-no-qua-han-quy-trinh-xu-ly-no-qua-han-cua-ngan-hang.aspx Fri, 03 Dec 2021 05:52:56 GMT Các nguyên tắc liên quan đến pháp quyền trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-lien-quan-den-phap-quyen-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-lien-quan-den-phap-quyen-trong-hien-phap.aspx Fri, 03 Dec 2021 05:48:19 GMT Sự bình đẳng trong hôn nhân và các quan hệ gia đình trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/su-binh-dang-trong-hon-nhan-va-cac-quan-he-gia-dinh-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/su-binh-dang-trong-hon-nhan-va-cac-quan-he-gia-dinh-trong-hien-phap.aspx Fri, 03 Dec 2021 05:41:31 GMT Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm quần áo có khó không ? https://luatminhkhue.vn/dang-ky-nhan-hieu-cho-san-pham-quan-ao-co-kho-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/dang-ky-nhan-hieu-cho-san-pham-quan-ao-co-kho-khong.aspx Fri, 03 Dec 2021 02:43:39 GMT Một số vấn đề cần cân nhắc trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-can-can-nhac-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-can-can-nhac-trong-hien-phap.aspx Fri, 03 Dec 2021 02:40:18 GMT Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam có được tham gia bảo hiểm y tế không ? https://luatminhkhue.vn/-nguoi-nuoc-ngoai-dang-hoc-tap-tai-viet-nam-co-duoc-tham-gia-bao-hiem-y-te-khong---.aspx https://luatminhkhue.vn/-nguoi-nuoc-ngoai-dang-hoc-tap-tai-viet-nam-co-duoc-tham-gia-bao-hiem-y-te-khong---.aspx Fri, 03 Dec 2021 02:30:53 GMT Trường hợp người chuyển nhượng không có quyền sở hữu tài sản do giao dịch chuyển nhượng vô hiệu https://luatminhkhue.vn/truong-hop-nguoi-chuyen-nhuong-khong-co-quyen-so-huu-tai-san-do-giao-dich-chuyen-nhuong-vo-hieu.aspx https://luatminhkhue.vn/truong-hop-nguoi-chuyen-nhuong-khong-co-quyen-so-huu-tai-san-do-giao-dich-chuyen-nhuong-vo-hieu.aspx Fri, 03 Dec 2021 02:19:20 GMT Xác lập quyền sở hữu theo các phương thức trực tiếp khác https://luatminhkhue.vn/xac-lap-quyen-so-huu-theo-cac-phuong-thuc-truc-tiep-khac.aspx https://luatminhkhue.vn/xac-lap-quyen-so-huu-theo-cac-phuong-thuc-truc-tiep-khac.aspx Fri, 03 Dec 2021 02:11:14 GMT Quy định pháp luật về trình tự kiểm tra hoạt động điện lực https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-trinh-tu-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-trinh-tu-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc.aspx Fri, 03 Dec 2021 02:07:00 GMT Mẫu biên bản kiểm tra hoạt động điện lực và kiểm tra sử dụng điện https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-kiem-tra-su-dung-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-kiem-tra-su-dung-dien.aspx Fri, 03 Dec 2021 02:06:36 GMT Mẫu biên bản Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-tam-giu-tang-vat-phuong-tien-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dien-luc.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-tam-giu-tang-vat-phuong-tien-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dien-luc.aspx Fri, 03 Dec 2021 02:05:04 GMT Xác nhập quyền sở hữu theo thời hiệu quy định như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/xac-nhap-quyen-so-huu-theo-thoi-hieu-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/xac-nhap-quyen-so-huu-theo-thoi-hieu-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx Fri, 03 Dec 2021 01:58:27 GMT Thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-trinh-tu-giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-mua-ban-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-trinh-tu-giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-mua-ban-dien.aspx Fri, 03 Dec 2021 01:57:09 GMT Hành động hỗ trợ/phân biệt tích cực trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/hanh-dong-ho-tro-phan-biet-tich-cuc-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-dong-ho-tro-phan-biet-tich-cuc-trong-hien-phap.aspx Fri, 03 Dec 2021 01:44:45 GMT Quy định về thỏa thuận thiết kế kỹ thuật Hệ thống đo đếm và Hệ thống thu thập số liệu đo đếm https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-thoa-thuan-thiet-ke-ky-thuat-he-thong-do-dem-va-he-thong-thu-thap-so-lieu-do-dem.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-thoa-thuan-thiet-ke-ky-thuat-he-thong-do-dem-va-he-thong-thu-thap-so-lieu-do-dem.aspx Fri, 03 Dec 2021 01:44:42 GMT Hiệu lực của quyền chiếm hữu của chủ sở hữu https://luatminhkhue.vn/hieu-luc-cua-quyen-chiem-huu-cua-chu-so-huu.aspx https://luatminhkhue.vn/hieu-luc-cua-quyen-chiem-huu-cua-chu-so-huu.aspx Fri, 03 Dec 2021 01:44:35 GMT Quy chế tối huệ quốc là gì ? Tìm hiểu các nội dung về quy chế tối huệ quốc https://luatminhkhue.vn/quy-che-toi-hue-quoc-la-gi---tim-hieu-cac-noi-dung-ve-quy-che-toi-hue-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-che-toi-hue-quoc-la-gi---tim-hieu-cac-noi-dung-ve-quy-che-toi-hue-quoc.aspx Fri, 03 Dec 2021 01:42:33 GMT Quy định về kiểm định thiết bị đo đếm cấp điện áp từ trung áp trở lên https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-kiem-dinh-thiet-bi-do-dem-cap-dien-ap-tu-trung-ap-tro-len.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-kiem-dinh-thiet-bi-do-dem-cap-dien-ap-tu-trung-ap-tro-len.aspx Fri, 03 Dec 2021 01:36:03 GMT Nội dung pháp lý của quyền sở hữu ?Các yếu tố của quyền chiếm hữu của chủ sở hữu? https://luatminhkhue.vn/noi-dung-phap-ly-cua-quyen-so-huu-cac-yeu-to-cua-quyen-chiem-huu-cua-chu-so-huu.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-phap-ly-cua-quyen-so-huu-cac-yeu-to-cua-quyen-chiem-huu-cua-chu-so-huu.aspx Fri, 03 Dec 2021 01:26:00 GMT Việc nghiêm cấm phân biệt đối xử và điều khoản về các biện pháp đặc biệt trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/viec-nghiem-cam-phan-biet-doi-xu-va-dieu-khoan-ve-cac-bien-phap-dac-biet-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/viec-nghiem-cam-phan-biet-doi-xu-va-dieu-khoan-ve-cac-bien-phap-dac-biet-trong-hien-phap.aspx Fri, 03 Dec 2021 01:22:49 GMT Các quan điểm mâu thuẫn về một số quyền cụ thể trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/cac-quan-diem-mau-thuan-ve-mot-so-quyen-cu-the-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-quan-diem-mau-thuan-ve-mot-so-quyen-cu-the-trong-hien-phap.aspx Fri, 03 Dec 2021 01:10:12 GMT Hồ sơ, quy trình cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/ho-so-quy-trinh-cap-giay-phep-qua-canh-hang-hoa-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-quy-trinh-cap-giay-phep-qua-canh-hang-hoa-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Thu, 02 Dec 2021 16:58:22 GMT Qúa cảnh hàng hóa là gì? Những lưu ý khi quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam https://luatminhkhue.vn/qua-canh-hang-hoa-la-gi-nhung-luu-y-khi-qua-canh-hang-hoa-qua-lanh-tho-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/qua-canh-hang-hoa-la-gi-nhung-luu-y-khi-qua-canh-hang-hoa-qua-lanh-tho-viet-nam.aspx Thu, 02 Dec 2021 16:35:17 GMT Tư vấn về điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-bao-hiem-that-nghiep--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-bao-hiem-that-nghiep--.aspx Thu, 02 Dec 2021 14:33:12 GMT Không tố giác tội phạm là gì ? Khái niệm về không tố giác tội phạm https://luatminhkhue.vn/khong-to-giac-toi-pham-la-gi---khai-niem-ve-khong-to-giac-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/khong-to-giac-toi-pham-la-gi---khai-niem-ve-khong-to-giac-toi-pham.aspx Thu, 02 Dec 2021 14:05:55 GMT Tạm nhập, tái xuất là gì ? Hồ sơ và quy trình cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định hiện nay https://luatminhkhue.vn/tam-nhap-tai-xuat-la-gi-ho-so-va-quy-trinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-theo-quy-dinh-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/tam-nhap-tai-xuat-la-gi-ho-so-va-quy-trinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-theo-quy-dinh-hien-nay.aspx Thu, 02 Dec 2021 10:41:11 GMT Cho vay là gì? Quy định về cấm cho vay và hạn chế cho vay? https://luatminhkhue.vn/cho-vay-la-gi-quy-dinh-ve-cam-cho-vay-va-han-che-cho-vay.aspx https://luatminhkhue.vn/cho-vay-la-gi-quy-dinh-ve-cam-cho-vay-va-han-che-cho-vay.aspx Thu, 02 Dec 2021 10:22:13 GMT Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-cuc-giam-dinh-nha-nuoc-ve-chat-luong-cong-trinh-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-cuc-giam-dinh-nha-nuoc-ve-chat-luong-cong-trinh-xay-dung.aspx Thu, 02 Dec 2021 09:50:40 GMT Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực là gì? Trình tự, thủ tục cấp Thẻ kiểm tra viên điện lực https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-va-quyen-han-cua-kiem-tra-vien-dien-luc-la-gi-trinh-tu-thu-tuc-cap-the-kiem-tra-vien-dien-luc.aspx https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-va-quyen-han-cua-kiem-tra-vien-dien-luc-la-gi-trinh-tu-thu-tuc-cap-the-kiem-tra-vien-dien-luc.aspx Thu, 02 Dec 2021 09:46:22 GMT Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-tren-thi-truong-dien-luc.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-tren-thi-truong-dien-luc.aspx Thu, 02 Dec 2021 09:41:11 GMT Trình tự đàm phán và kiểm tra hợp đồng mua bán điện https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-dam-phan-va-kiem-tra-hop-dong-mua-ban-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-dam-phan-va-kiem-tra-hop-dong-mua-ban-dien.aspx Thu, 02 Dec 2021 09:40:00 GMT Tại sao nhiều doanh nghiệp phải ủy thác nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam https://luatminhkhue.vn/tai-sao-nhieu-doanh-nghiep-phai-uy-thac-nhap-khau-hang-hoa-ve-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-sao-nhieu-doanh-nghiep-phai-uy-thac-nhap-khau-hang-hoa-ve-viet-nam.aspx Thu, 02 Dec 2021 09:30:35 GMT Sự phân biệt giữa quyền cơ bản và các quyền khác trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/su-phan-biet-giua-quyen-co-ban-va-cac-quyen-khac-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/su-phan-biet-giua-quyen-co-ban-va-cac-quyen-khac-trong-hien-phap.aspx Thu, 02 Dec 2021 09:10:20 GMT Quy định mới về quản lý hoạt động quảng cáo trên Internet https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-quan-ly-hoat-dong-quang-cao-tren-internet.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-quan-ly-hoat-dong-quang-cao-tren-internet.aspx Thu, 02 Dec 2021 09:09:41 GMT Lý thuyết về sản nghiệp trong luật học phương Tây và sự phát triển của pháp luật về tài sản trong luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/ly-thuyet-ve-san-nghiep-trong-luat-hoc-phuong-tay-va-su-phat-trien-cua-phap-luat-ve-tai-san-trong-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/ly-thuyet-ve-san-nghiep-trong-luat-hoc-phuong-tay-va-su-phat-trien-cua-phap-luat-ve-tai-san-trong-luat-viet-nam.aspx Thu, 02 Dec 2021 08:56:49 GMT Nhóm không có tư cách pháp nhân trong luật phương Tây https://luatminhkhue.vn/nhom-khong-co-tu-cach-phap-nhan-trong-luat-phuong-tay.aspx https://luatminhkhue.vn/nhom-khong-co-tu-cach-phap-nhan-trong-luat-phuong-tay.aspx Thu, 02 Dec 2021 08:44:31 GMT Hậu quả của việc thông báo sai tuổi trong bảo hiểm nhân thọ https://luatminhkhue.vn/hau-qua-cua-viec-thong-bao-sai-tuoi-trong-bao-hiem-nhan-tho.aspx https://luatminhkhue.vn/hau-qua-cua-viec-thong-bao-sai-tuoi-trong-bao-hiem-nhan-tho.aspx Thu, 02 Dec 2021 08:38:16 GMT Các quy phạm nội luật và luật quốc tế về quyền con người trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/cac-quy-pham-noi-luat-va-luat-quoc-te-ve-quyen-con-nguoi-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-quy-pham-noi-luat-va-luat-quoc-te-ve-quyen-con-nguoi-trong-hien-phap.aspx Thu, 02 Dec 2021 08:30:54 GMT Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là gì ? https://luatminhkhue.vn/hiep-uoc-khong-pho-bien-vu-khi-hat-nhan-la-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/hiep-uoc-khong-pho-bien-vu-khi-hat-nhan-la-gi--.aspx Thu, 02 Dec 2021 08:30:08 GMT Đại diện của pháp nhân được quy định BLDS 2015 https://luatminhkhue.vn/dai-dien-cua-phap-nhan-duoc-quy-dinh-blds-2015.aspx https://luatminhkhue.vn/dai-dien-cua-phap-nhan-duoc-quy-dinh-blds-2015.aspx Thu, 02 Dec 2021 08:26:01 GMT Một nền văn hóa quyền con người trong xây dựng hiến pháp chịu ảnh hưởng của xung đột https://luatminhkhue.vn/mot-nen-van-hoa-quyen-con-nguoi-trong-xay-dung-hien-phap-chiu-anh-huong-cua-xung-dot.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-nen-van-hoa-quyen-con-nguoi-trong-xay-dung-hien-phap-chiu-anh-huong-cua-xung-dot.aspx Thu, 02 Dec 2021 08:12:34 GMT Quy định của pháp luật về hợp đồng bảo hiểm con người https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hop-dong-bao-hiem-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hop-dong-bao-hiem-con-nguoi.aspx Thu, 02 Dec 2021 08:10:50 GMT Trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-tiep-nhan-phan-loai-xu-ly-giai-quyet-to-giac-tin-bao-ve-toi-pham-kien-nghi-khoi-to-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-tiep-nhan-phan-loai-xu-ly-giai-quyet-to-giac-tin-bao-ve-toi-pham-kien-nghi-khoi-to-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan.aspx Thu, 02 Dec 2021 08:09:18 GMT Năng lực pháp luật của pháp nhân và năng lực hành vi của pháp nhân https://luatminhkhue.vn/nang-luc-phap-luat-cua-phap-nhan-va-nang-luc-hanh-vi-cua-phap-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/nang-luc-phap-luat-cua-phap-nhan-va-nang-luc-hanh-vi-cua-phap-nhan.aspx Thu, 02 Dec 2021 07:56:21 GMT Xây dựng văn hóa quyền con người trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/xay-dung-van-hoa-quyen-con-nguoi-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/xay-dung-van-hoa-quyen-con-nguoi-trong-hien-phap.aspx Thu, 02 Dec 2021 07:52:44 GMT Pháp nhân tư pháp và pháp nhân hỗn hợp,Pháp nhân công pháp https://luatminhkhue.vn/phap-nhan-tu-phap-va-phap-nhan-hon-hop-phap-nhan-cong-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-nhan-tu-phap-va-phap-nhan-hon-hop-phap-nhan-cong-phap.aspx Thu, 02 Dec 2021 07:46:01 GMT Lịch sử của chế định pháp nhân? Quan niệm về tính hiện thực của pháp nhân. https://luatminhkhue.vn/lich-su-cua-che-dinh-phap-nhan-quan-niem-ve-tinh-hien-thuc-cua-phap-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/lich-su-cua-che-dinh-phap-nhan-quan-niem-ve-tinh-hien-thuc-cua-phap-nhan.aspx Thu, 02 Dec 2021 07:25:19 GMT Bị đóng trùng bảo hiểm xã hội thì phải làm thế nào ? https://luatminhkhue.vn/muon-ho-so-di-lam-va-bi-dong-trung-bao-hiem-5-thang-thi-giai-quyet-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/muon-ho-so-di-lam-va-bi-dong-trung-bao-hiem-5-thang-thi-giai-quyet-the-nao--.aspx Thu, 02 Dec 2021 06:36:03 GMT Khái niệm về nơi cư trú của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự? Thời hạn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-noi-cu-tru-cua-bi-can-bi-cao-trong-to-tung-hinh-su-thoi-han-ap-dung-bien-phap-cam-di-khoi-noi-cu-tru.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-noi-cu-tru-cua-bi-can-bi-cao-trong-to-tung-hinh-su-thoi-han-ap-dung-bien-phap-cam-di-khoi-noi-cu-tru.aspx Thu, 02 Dec 2021 04:24:57 GMT Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-hop-dong-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-hop-dong-bao-hiem.aspx Thu, 02 Dec 2021 04:07:34 GMT Quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc.aspx Thu, 02 Dec 2021 03:44:20 GMT Mối quan hệ liên quan giữa Hiến pháp và tôn giáo https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-lien-quan-giua-hien-phap-va-ton-giao.aspx https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-lien-quan-giua-hien-phap-va-ton-giao.aspx Thu, 02 Dec 2021 03:40:41 GMT Nguyên tắc thế quyền trong bảo hiểm tài sản là gì ? https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-the-quyen-trong-bao-hiem-tai-san-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-the-quyen-trong-bao-hiem-tai-san-la-gi.aspx Thu, 02 Dec 2021 03:23:28 GMT Điều kiện, hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-ho-so-thanh-lap-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-ho-so-thanh-lap-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx Thu, 02 Dec 2021 02:57:55 GMT Bản chào giá là gì? Quy định pháp luật về nguyên tắc lập và sửa đổi bản chào giá bán điện năng lên thị trường điện https://luatminhkhue.vn/ban-chao-gia-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-nguyen-tac-lap-va-sua-doi-ban-chao-gia-ban-dien-nang-len-thi-truong-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/ban-chao-gia-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-nguyen-tac-lap-va-sua-doi-ban-chao-gia-ban-dien-nang-len-thi-truong-dien.aspx Wed, 01 Dec 2021 15:03:49 GMT Có những cấp độ thị trường điện lực nào? Điều kiện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực là gì? https://luatminhkhue.vn/co-nhung-cap-do-thi-truong-dien-luc-nao-dieu-kien-de-hinh-thanh-va-phat-trien-cac-cap-do-thi-truong-dien-luc-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/co-nhung-cap-do-thi-truong-dien-luc-nao-dieu-kien-de-hinh-thanh-va-phat-trien-cac-cap-do-thi-truong-dien-luc-la-gi.aspx Wed, 01 Dec 2021 14:59:46 GMT Khởi động đen là gì? Quy định pháp luật về nguyên tắc khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia https://luatminhkhue.vn/khoi-dong-den-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-nguyen-tac-khoi-dong-den-va-khoi-phuc-he-thong-dien-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/khoi-dong-den-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-nguyen-tac-khoi-dong-den-va-khoi-phuc-he-thong-dien-quoc-gia.aspx Wed, 01 Dec 2021 14:55:28 GMT Mẫu hợp đồng mua bán điện ký kết giữa đơn vị mua điện với đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-mua-ban-dien-ky-ket-giua-don-vi-mua-dien-voi-don-vi-phat-dien-truc-tiep-giao-dich.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-mua-ban-dien-ky-ket-giua-don-vi-mua-dien-voi-don-vi-phat-dien-truc-tiep-giao-dich.aspx Wed, 01 Dec 2021 14:48:56 GMT Hướng dẫn cách đánh số, đặt tên các thiết bị điện nhất thứ trong hệ thống điện quốc gia https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-danh-so-dat-ten-cac-thiet-bi-dien-nhat-thu-trong-he-thong-dien-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-danh-so-dat-ten-cac-thiet-bi-dien-nhat-thu-trong-he-thong-dien-quoc-gia.aspx Wed, 01 Dec 2021 14:47:30 GMT Hướng dẫn quy trình thao tác đối với máy biến áp, thanh cái https://luatminhkhue.vn/huong-dan-quy-trinh-thao-tac-doi-voi-may-bien-ap-thanh-cai.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-quy-trinh-thao-tac-doi-voi-may-bien-ap-thanh-cai.aspx Wed, 01 Dec 2021 14:44:56 GMT Can thiệp thị trường điện là gì? Can thiệp thị trường điện khi nào? https://luatminhkhue.vn/can-thiep-thi-truong-dien-la-gi-can-thiep-thi-truong-dien-khi-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/can-thiep-thi-truong-dien-la-gi-can-thiep-thi-truong-dien-khi-nao.aspx Wed, 01 Dec 2021 14:37:03 GMT Xin hỏi về mức đóng Bảo hiểm xã hội mới là bao nhiêu tiền ? Căn cứ vào tiền lương cơ bản hay lương thực lĩnh ? https://luatminhkhue.vn/xin-hoi-ve-muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-moi-la-bao-nhieu-tien---can-cu-vao-tien-luong-co-ban-hay-luong-thuc-linh--.aspx https://luatminhkhue.vn/xin-hoi-ve-muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-moi-la-bao-nhieu-tien---can-cu-vao-tien-luong-co-ban-hay-luong-thuc-linh--.aspx Wed, 01 Dec 2021 14:30:10 GMT Quy định về giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-giam-50-le-phi-truoc-ba-doi-voi-o-to-lap-rap-trong-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-giam-50-le-phi-truoc-ba-doi-voi-o-to-lap-rap-trong-nuoc.aspx Wed, 01 Dec 2021 14:29:14 GMT Điều kiện và thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp ? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thoi-gian-huong-bao-hiem-that-nghiep--.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thoi-gian-huong-bao-hiem-that-nghiep--.aspx Wed, 01 Dec 2021 13:53:03 GMT Mức phạt tù cao nhất đối với người chưa đủ 18 tuổi là bao nhiêu năm ? https://luatminhkhue.vn/muc-phat-tu-cao-nhat-doi-voi-nguoi-chua-du-18-tuoi-la-bao-nhieu-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-tu-cao-nhat-doi-voi-nguoi-chua-du-18-tuoi-la-bao-nhieu-nam.aspx Wed, 01 Dec 2021 13:18:35 GMT Quy định về trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trach-nhiem-hoan-tra-cua-nguoi-thi-hanh-cong-vu.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trach-nhiem-hoan-tra-cua-nguoi-thi-hanh-cong-vu.aspx Wed, 01 Dec 2021 10:41:59 GMT Dịch vụ công là gì? Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia? https://luatminhkhue.vn/dich-vu-cong-la-gi-quy-che-quan-ly-van-hanh-khai-thac-cong-dich-vu-cong-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/dich-vu-cong-la-gi-quy-che-quan-ly-van-hanh-khai-thac-cong-dich-vu-cong-quoc-gia.aspx Wed, 01 Dec 2021 10:16:45 GMT Cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Hội đồng nhà trường, Hội đồng quản tri, Giám đốc và Hiệu trưởng nhà trường. https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-hoi-dong-nha-truong-hoi-dong-quan-tri-giam-doc-va-hieu-truong-nha-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-hoi-dong-nha-truong-hoi-dong-quan-tri-giam-doc-va-hieu-truong-nha-truong.aspx Wed, 01 Dec 2021 09:29:51 GMT Mức hưởng chế độ thai sản đối với người lao động ? https://luatminhkhue.vn/muc-huong-che-do-thai-san-doi-voi-nguoi-lao-dong--.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-huong-che-do-thai-san-doi-voi-nguoi-lao-dong--.aspx Wed, 01 Dec 2021 09:25:24 GMT Chính sách tài khóa là gì? Khái quát về chính sách tài khóa? https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-tai-khoa-la-gi-khai-quat-ve-chinh-sach-tai-khoa.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-tai-khoa-la-gi-khai-quat-ve-chinh-sach-tai-khoa.aspx Wed, 01 Dec 2021 09:16:57 GMT Các nguyên tắc liên quan đến giới trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-lien-quan-den-gioi-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-lien-quan-den-gioi-trong-hien-phap.aspx Wed, 01 Dec 2021 08:27:24 GMT Nội dung và quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/noi-dung-va-quy-trinh-kham-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-va-quy-trinh-kham-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Wed, 01 Dec 2021 07:24:46 GMT Giao dịch độc lập (ARM’S LENGTH TRANSACTION) là gì ? https://luatminhkhue.vn/giao-dich-doc-lap-arm’s-length-transaction-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-dich-doc-lap-arm’s-length-transaction-la-gi.aspx Wed, 01 Dec 2021 07:06:15 GMT Quyền lợi của người dân khi tham gia (mua) bảo hiểm y tế tự nguyện ? https://luatminhkhue.vn/quyen-loi-cua-nguoi-dan-khi-tham-gia--mua--bao-hiem-y-te-tu-nguyen--.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-loi-cua-nguoi-dan-khi-tham-gia--mua--bao-hiem-y-te-tu-nguyen--.aspx Wed, 01 Dec 2021 05:40:05 GMT Các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ https://luatminhkhue.vn/cac-che-do-chinh-sach-doi-voi-ha-si-quan-binh-si-phuc-vu-tai-ngu.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-che-do-chinh-sach-doi-voi-ha-si-quan-binh-si-phuc-vu-tai-ngu.aspx Wed, 01 Dec 2021 05:08:45 GMT Tìm hiểu về tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra và phục hồi điều tra https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-tam-dinh-chi-dieu-tra-dinh-chi-dieu-tra-va-phuc-hoi-dieu-tra.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-tam-dinh-chi-dieu-tra-dinh-chi-dieu-tra-va-phuc-hoi-dieu-tra.aspx Wed, 01 Dec 2021 04:33:02 GMT Ai có thẩm quyền giải quyết xuất ngũ theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/ai-co-tham-quyen-giai-quyet-xuat-ngu-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/ai-co-tham-quyen-giai-quyet-xuat-ngu-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Wed, 01 Dec 2021 04:30:14 GMT Thông tin đăng ký đấu nối vào lưới điện phân phối gồm những gì? https://luatminhkhue.vn/thong-tin-dang-ky-dau-noi-vao-luoi-dien-phan-phoi-gom-nhung-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/thong-tin-dang-ky-dau-noi-vao-luoi-dien-phan-phoi-gom-nhung-gi.aspx Wed, 01 Dec 2021 04:07:33 GMT Mẫu văn bản đề nghị đấu nối vào lưới điện truyền tải cho khách hàng có nhu cầu đấu nối https://luatminhkhue.vn/mau-van-ban-de-nghi-dau-noi-vao-luoi-dien-truyen-tai-cho-khach-hang-co-nhu-cau-dau-noi.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-van-ban-de-nghi-dau-noi-vao-luoi-dien-truyen-tai-cho-khach-hang-co-nhu-cau-dau-noi.aspx Wed, 01 Dec 2021 03:38:30 GMT Hóa đơn lãnh sự (CONSULAR INVOICE) là gì ? https://luatminhkhue.vn/hoa-don-lanh-su-consular-invoice-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/hoa-don-lanh-su-consular-invoice-la-gi.aspx Wed, 01 Dec 2021 03:13:15 GMT Tiền đặt cọc (deposit) được hiểu như thế nào? https://luatminhkhue.vn/tien-dat-coc-down-payment-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/tien-dat-coc-down-payment-la-gi.aspx Wed, 01 Dec 2021 03:12:17 GMT Điều lệ Đảng công sản Việt Nam về Đảng viên https://luatminhkhue.vn/dieu-le-dang-cong-san-viet-nam-ve-dang-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-le-dang-cong-san-viet-nam-ve-dang-vien.aspx Wed, 01 Dec 2021 03:09:22 GMT Quy định pháp luật về trình tự thực hiện thỏa thuận đấu nối vào lưới điện truyền tải https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-trinh-tu-thuc-hien-thoa-thuan-dau-noi-vao-luoi-dien-truyen-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-trinh-tu-thuc-hien-thoa-thuan-dau-noi-vao-luoi-dien-truyen-tai.aspx Wed, 01 Dec 2021 02:54:39 GMT Các nguyên tắc làm chi phối trong Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-lam-chi-phoi-trong-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-lam-chi-phoi-trong-hien-phap.aspx Wed, 01 Dec 2021 02:50:12 GMT Chuẩn bị đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của đơn vị truyền tải điện theo trình tự nào? https://luatminhkhue.vn/chuan-bi-dong-dien-diem-dau-noi-doi-voi-thiet-bi-dien-cua-don-vi-truyen-tai-dien-theo-trinh-tu-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/chuan-bi-dong-dien-diem-dau-noi-doi-voi-thiet-bi-dien-cua-don-vi-truyen-tai-dien-theo-trinh-tu-nao.aspx Wed, 01 Dec 2021 02:46:22 GMT Yêu cầu kỹ thuật chung đối với thiết bị đấu nối vào lưới điện truyền tải https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-ky-thuat-chung-doi-voi-thiet-bi-dau-noi-vao-luoi-dien-truyen-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-ky-thuat-chung-doi-voi-thiet-bi-dau-noi-vao-luoi-dien-truyen-tai.aspx Wed, 01 Dec 2021 02:40:41 GMT Các nguyên tắc hiến định tạo nền tảng để xây dựng Chính phủ hiệu quả https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-hien-dinh-tao-nen-tang-de-xay-dung-chinh-phu-hieu-qua.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-hien-dinh-tao-nen-tang-de-xay-dung-chinh-phu-hieu-qua.aspx Wed, 01 Dec 2021 02:28:49 GMT Yêu cầu kỹ thuật đấu nối đối với nhà máy thủy điện và nhiệt điện https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-ky-thuat-dau-noi-doi-voi-nha-may-thuy-dien-va-nhiet-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-ky-thuat-dau-noi-doi-voi-nha-may-thuy-dien-va-nhiet-dien.aspx Wed, 01 Dec 2021 02:21:50 GMT Quy định pháp luật về dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-du-bao-nhu-cau-phu-tai-dien-he-thong-dien-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-du-bao-nhu-cau-phu-tai-dien-he-thong-dien-quoc-gia.aspx Wed, 01 Dec 2021 02:10:08 GMT Khái niệm thượng tôn pháp luật? Các quan điểm về thượng tôn pháp luật? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-thuong-ton-phap-luat-cac-quan-diem-ve-thuong-ton-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-thuong-ton-phap-luat-cac-quan-diem-ve-thuong-ton-phap-luat.aspx Wed, 01 Dec 2021 02:06:52 GMT Hệ thống điện truyền tải là gì? Một số lưu ý khi vận hành hệ thống điện truyền tải https://luatminhkhue.vn/he-thong-dien-truyen-tai-la-gi-mot-so-luu-y-khi-van-hanh-he-thong-dien-truyen-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/he-thong-dien-truyen-tai-la-gi-mot-so-luu-y-khi-van-hanh-he-thong-dien-truyen-tai.aspx Wed, 01 Dec 2021 02:03:55 GMT Dịch vụ phụ trợ hệ thống điện là gì? Quy định về đăng ký dịch vụ phụ trợ https://luatminhkhue.vn/dich-vu-phu-tro-he-thong-dien-la-gi-quy-dinh-ve-dang-ky-dich-vu-phu-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/dich-vu-phu-tro-he-thong-dien-la-gi-quy-dinh-ve-dang-ky-dich-vu-phu-tro.aspx Wed, 01 Dec 2021 01:55:12 GMT Tổng quan các nguyên tắc và nội dung đa lĩnh vực về xây dựng Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/tong-quan-cac-nguyen-tac-va-noi-dung-da-linh-vuc-ve-xay-dung-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-quan-cac-nguyen-tac-va-noi-dung-da-linh-vuc-ve-xay-dung-hien-phap.aspx Wed, 01 Dec 2021 01:54:50 GMT Lưới điện phân phối là gì? Yêu cầu kỹ thuật chung khi đấu nối vào lưới điện phân phối https://luatminhkhue.vn/luoi-dien-phan-phoi-la-gi-yeu-cau-ky-thuat-chung-khi-dau-noi-vao-luoi-dien-phan-phoi.aspx https://luatminhkhue.vn/luoi-dien-phan-phoi-la-gi-yeu-cau-ky-thuat-chung-khi-dau-noi-vao-luoi-dien-phan-phoi.aspx Wed, 01 Dec 2021 01:49:48 GMT Yêu cầu đối với tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện đấu nối vào lưới điện phân phối https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-doi-voi-to-may-phat-dien-cua-nha-may-thuy-dien-va-nha-may-nhiet-dien-dau-noi-vao-luoi-dien-phan-phoi.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-doi-voi-to-may-phat-dien-cua-nha-may-thuy-dien-va-nha-may-nhiet-dien-dau-noi-vao-luoi-dien-phan-phoi.aspx Wed, 01 Dec 2021 01:40:53 GMT Quyền tố tụng của "người lao động cư trú” https://luatminhkhue.vn/quyen-to-tung-cua-nguoi-lao-dong-cu-tru.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-to-tung-cua-nguoi-lao-dong-cu-tru.aspx Tue, 30 Nov 2021 16:59:10 GMT Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp là gì? Điểm khác nhau giữa tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp? https://luatminhkhue.vn/to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-nghe-nghiep-la-gi-diem-khac-nhau-giua-to-chuc-chinh-tri-chinh-tri-–-xa-hoi-xa-hoi-–-nghe-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-nghe-nghiep-la-gi-diem-khac-nhau-giua-to-chuc-chinh-tri-chinh-tri-–-xa-hoi-xa-hoi-–-nghe-nghiep.aspx Tue, 30 Nov 2021 16:22:27 GMT Sự hình hành sở hữu tư nhân theo quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen https://luatminhkhue.vn/su-hinh-hanh-so-huu-tu-nhan-theo-quan-diem-cua-c-mac-va-ph-angghen.aspx https://luatminhkhue.vn/su-hinh-hanh-so-huu-tu-nhan-theo-quan-diem-cua-c-mac-va-ph-angghen.aspx Tue, 30 Nov 2021 16:08:17 GMT Dịch vụ du lịch là gì? Quy định về thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch https://luatminhkhue.vn/dich-vu-du-lich-la-gi-quy-dinh-ve-thanh-lap-doanh-nghiep-kinh-doanh-dich-vu-du-lich.aspx https://luatminhkhue.vn/dich-vu-du-lich-la-gi-quy-dinh-ve-thanh-lap-doanh-nghiep-kinh-doanh-dich-vu-du-lich.aspx Tue, 30 Nov 2021 15:53:06 GMT Khái quát về giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh? Những luận điệu sai trái về Chủ tịch Hồ Chí Minh https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-gia-tri-cua-tu-tuong-ho-chi-minh-nhung-luan-dieu-sai-trai-ve-chu-tich-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-gia-tri-cua-tu-tuong-ho-chi-minh-nhung-luan-dieu-sai-trai-ve-chu-tich-ho-chi-minh.aspx Tue, 30 Nov 2021 15:28:57 GMT Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách đối với người phạm tội dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-ap-dung-bien-phap-khien-trach-doi-voi-nguoi-pham-toi-duoi-18-tuoi-duoc-mien-trach-nhiem-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-ap-dung-bien-phap-khien-trach-doi-voi-nguoi-pham-toi-duoi-18-tuoi-duoc-mien-trach-nhiem-hinh-su.aspx Tue, 30 Nov 2021 15:21:33 GMT Có bắt buộc thực hiện thủ tục khai tử cho người chết không ? https://luatminhkhue.vn/co-bat-buoc-thuc-hien-thu-tuc-khai-tu-cho-nguoi-chet-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/co-bat-buoc-thuc-hien-thu-tuc-khai-tu-cho-nguoi-chet-khong.aspx Tue, 30 Nov 2021 14:48:49 GMT Thỏa thuận đấu nối vào lưới điện phân phối là gì? Trình tự, thủ tục thỏa thuận đấu nối vào lưới điện phân phối https://luatminhkhue.vn/thoa-thuan-dau-noi-vao-luoi-dien-phan-phoi-la-gi-trinh-tu-thu-tuc-thoa-thuan-dau-noi-vao-luoi-dien-phan-phoi.aspx https://luatminhkhue.vn/thoa-thuan-dau-noi-vao-luoi-dien-phan-phoi-la-gi-trinh-tu-thu-tuc-thoa-thuan-dau-noi-vao-luoi-dien-phan-phoi.aspx Tue, 30 Nov 2021 14:48:28 GMT Quy trình chuẩn bị đóng điện điểm đấu nối với thiết bị điện của đơn vị phân phối điện https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-chuan-bi-dong-dien-diem-dau-noi-voi-thiet-bi-dien-cua-don-vi-phan-phoi-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-chuan-bi-dong-dien-diem-dau-noi-voi-thiet-bi-dien-cua-don-vi-phan-phoi-dien.aspx Tue, 30 Nov 2021 14:45:22 GMT Những phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý hiện nay https://luatminhkhue.vn/nhung-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-phap-ly-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-phap-ly-hien-nay.aspx Tue, 30 Nov 2021 14:40:08 GMT Đối tượng nào phải đăng ký tham gia thị trường điện? Quy định về đăng ký tham gia thị trường điện https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-phai-dang-ky-tham-gia-thi-truong-dien-quy-dinh-ve-dang-ky-tham-gia-thi-truong-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-phai-dang-ky-tham-gia-thi-truong-dien-quy-dinh-ve-dang-ky-tham-gia-thi-truong-dien.aspx Tue, 30 Nov 2021 14:36:12 GMT Các xu hướng nghiên cứu về Nhà nước và Pháp luật? https://luatminhkhue.vn/cac-xu-huong-nghien-cuu-ve-nha-nuoc-va-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-xu-huong-nghien-cuu-ve-nha-nuoc-va-phap-luat.aspx Tue, 30 Nov 2021 14:31:25 GMT Điều kiện cho phép trạm điện, nhà máy điện không người trực vận hành là gì? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-cho-phep-tram-dien-nha-may-dien-khong-nguoi-truc-van-hanh-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-cho-phep-tram-dien-nha-may-dien-khong-nguoi-truc-van-hanh-la-gi.aspx Tue, 30 Nov 2021 14:26:58 GMT Nhiệm vụ của cấp điều độ quốc gia trong việc điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-cua-cap-dieu-do-quoc-gia-trong-viec-dieu-do-van-hanh-he-thong-dien-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-cua-cap-dieu-do-quoc-gia-trong-viec-dieu-do-van-hanh-he-thong-dien-quoc-gia.aspx Tue, 30 Nov 2021 14:21:33 GMT Nhiệm vụ của các bộ phân trực tiếp tham gia ông tác điều độ hệ thống điện miền https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-cua-cac-bo-phan-truc-tiep-tham-gia-ong-tac-dieu-do-he-thong-dien-mien.aspx https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-cua-cac-bo-phan-truc-tiep-tham-gia-ong-tac-dieu-do-he-thong-dien-mien.aspx Tue, 30 Nov 2021 14:16:40 GMT Đặc điểm của "Lợi ích nhóm"? Nhận diện lợi ích nhóm tiêu cực ở Việt Nam hiện nay? https://luatminhkhue.vn/dac-diem-cua-loi-ich-nhom-nhan-dien-loi-ich-nhom-tieu-cuc-o-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-diem-cua-loi-ich-nhom-nhan-dien-loi-ich-nhom-tieu-cuc-o-viet-nam-hien-nay.aspx Tue, 30 Nov 2021 14:15:44 GMT Nhiệm vụ của các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ hệ thống điện phân phối https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-cua-cac-bo-phan-truc-tiep-tham-gia-cong-tac-dieu-do-he-thong-dien-phan-phoi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-cua-cac-bo-phan-truc-tiep-tham-gia-cong-tac-dieu-do-he-thong-dien-phan-phoi.aspx Tue, 30 Nov 2021 14:10:58 GMT Khái niệm "Lợi ích nhóm"? Lợi ích nhóm thường thể hiện ở những lĩnh vực nào? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-loi-ich-nhom-loi-ich-nhom-thuong-the-hien-o-nhung-linh-vuc-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-loi-ich-nhom-loi-ich-nhom-thuong-the-hien-o-nhung-linh-vuc-nao.aspx Tue, 30 Nov 2021 14:06:51 GMT Quy định về điều kiện và nội dung đào tạo các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ hệ thống điện quốc gia https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-dieu-kien-va-noi-dung-dao-tao-cac-chuc-danh-tham-gia-truc-tiep-cong-tac-dieu-do-he-thong-dien-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-dieu-kien-va-noi-dung-dao-tao-cac-chuc-danh-tham-gia-truc-tiep-cong-tac-dieu-do-he-thong-dien-quoc-gia.aspx Tue, 30 Nov 2021 14:05:22 GMT Quy định về chuyển nhượng bất động sản là nhà ở duy nhất https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-chuyen-nhuong-bat-dong-san-la-nha-o-duy-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-chuyen-nhuong-bat-dong-san-la-nha-o-duy-nhat.aspx Tue, 30 Nov 2021 13:59:16 GMT Điều kiện, nội dung đào tạo các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ tại cấp điều độ miền https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-noi-dung-dao-tao-cac-chuc-danh-tham-gia-truc-tiep-cong-tac-dieu-do-tai-cap-dieu-do-mien.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-noi-dung-dao-tao-cac-chuc-danh-tham-gia-truc-tiep-cong-tac-dieu-do-tai-cap-dieu-do-mien.aspx Tue, 30 Nov 2021 13:58:37 GMT Một số vấn đề lý luận liên quan đến cơ cấu tổ chức của thành phố trực thuộc Trung ương https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-ly-luan-lien-quan-den-co-cau-to-chuc-cua-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-ly-luan-lien-quan-den-co-cau-to-chuc-cua-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong.aspx Tue, 30 Nov 2021 13:54:07 GMT Chế định nguyên thủ quốc gia là gì? Tìm hiểu về chế định nguyên thủ quốc gia? https://luatminhkhue.vn/che-dinh-nguyen-thu-quoc-gia-la-gi-tim-hieu-ve-che-dinh-nguyen-thu-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/che-dinh-nguyen-thu-quoc-gia-la-gi-tim-hieu-ve-che-dinh-nguyen-thu-quoc-gia.aspx Tue, 30 Nov 2021 13:40:21 GMT Quy định pháp luật về thủ tục xin tạm trú cho người nước ngoài https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thu-tuc-xin-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thu-tuc-xin-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai.aspx Tue, 30 Nov 2021 13:31:29 GMT Những nội dung nổi bật của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam https://luatminhkhue.vn/nhung-noi-dung-noi-bat-cua-luat-mat-tran-to-quoc-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-noi-dung-noi-bat-cua-luat-mat-tran-to-quoc-viet-nam.aspx Tue, 30 Nov 2021 13:26:02 GMT Điều kiện kinh doanh cầm đồ theo quy định luật đầu tư 2020 https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-cam-do-theo-quy-dinh-luat-dau-tu-2020.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-cam-do-theo-quy-dinh-luat-dau-tu-2020.aspx Tue, 30 Nov 2021 13:10:00 GMT Những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam https://luatminhkhue.vn/nhung-noi-dung-co-ban-cua-luat-bien-phong-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-noi-dung-co-ban-cua-luat-bien-phong-viet-nam.aspx Tue, 30 Nov 2021 13:09:47 GMT Lực lượng biên phòng là gì? Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng? https://luatminhkhue.vn/luc-luong-bien-phong-la-gi-vi-tri-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-bo-doi-bien-phong.aspx https://luatminhkhue.vn/luc-luong-bien-phong-la-gi-vi-tri-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-bo-doi-bien-phong.aspx Tue, 30 Nov 2021 11:23:52 GMT Ký mã hiệu hàng hóa (Marks and numbers) là gì ? https://luatminhkhue.vn/ky-ma-hieu-hang-hoa-marks-and-numbers-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/ky-ma-hieu-hang-hoa-marks-and-numbers-la-gi.aspx Tue, 30 Nov 2021 11:16:57 GMT Tài chính công là gì? Nội dung của tài chính công? https://luatminhkhue.vn/tai-chinh-cong-la-gi-noi-dung-cua-tai-chinh-cong.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-chinh-cong-la-gi-noi-dung-cua-tai-chinh-cong.aspx Tue, 30 Nov 2021 11:06:25 GMT Tư vấn về chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo chính sách mới ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-che-do-bao-hiem-xa-hoi-va-bao-hiem-that-nghiep-theo-chinh-sach-moi--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-che-do-bao-hiem-xa-hoi-va-bao-hiem-that-nghiep-theo-chinh-sach-moi--.aspx Tue, 30 Nov 2021 11:04:15 GMT Mang thai 3 tháng thì nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không? https://luatminhkhue.vn/mang-thai-3-thang-thi-nghi-viec-co-duoc-huong-che-do-thai-san-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/mang-thai-3-thang-thi-nghi-viec-co-duoc-huong-che-do-thai-san-khong-.aspx Tue, 30 Nov 2021 10:54:19 GMT Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EARNING PER SHARE - EPS) là gì ? https://luatminhkhue.vn/loi-nhuan-tren-moi-co-phan-earning-per-share-eps-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/loi-nhuan-tren-moi-co-phan-earning-per-share-eps-la-gi.aspx Tue, 30 Nov 2021 10:32:34 GMT Quy trình hoạch định chính sách công? Những nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng chính sách công? https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-hoach-dinh-chinh-sach-cong-nhung-nguyen-tac-co-ban-trong-viec-xay-dung-chinh-sach-cong.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-hoach-dinh-chinh-sach-cong-nhung-nguyen-tac-co-ban-trong-viec-xay-dung-chinh-sach-cong.aspx Tue, 30 Nov 2021 10:27:33 GMT Tư vấn trình tự và thủ tục bán đấu giá gỗ thu giữ của lâm tặc ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-trinh-tu-va-thu-tuc-ban-dau-gia-go-thu-giu-cua-lam-tac--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-trinh-tu-va-thu-tuc-ban-dau-gia-go-thu-giu-cua-lam-tac--.aspx Tue, 30 Nov 2021 10:02:47 GMT Lòng tin (GOOD FAITH) được hiểu như thế nào trong bối cảnh hiện nay ? https://luatminhkhue.vn/long-tin-good-faith-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/long-tin-good-faith-la-gi.aspx Tue, 30 Nov 2021 10:02:15 GMT Điều kiện, nội dung đào tạo đối với chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ tại cấp điều độ phân phối tỉnh https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-noi-dung-dao-tao-doi-voi-chuc-danh-tham-gia-truc-tiep-cong-tac-dieu-do-tai-cap-dieu-do-phan-phoi-tinh.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-noi-dung-dao-tao-doi-voi-chuc-danh-tham-gia-truc-tiep-cong-tac-dieu-do-tai-cap-dieu-do-phan-phoi-tinh.aspx Tue, 30 Nov 2021 09:59:22 GMT Chứng nhận vận hành là gì? Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành https://luatminhkhue.vn/chung-nhan-van-hanh-la-gi-quy-trinh-kiem-tra-va-cap-chung-nhan-van-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/chung-nhan-van-hanh-la-gi-quy-trinh-kiem-tra-va-cap-chung-nhan-van-hanh.aspx Tue, 30 Nov 2021 09:56:02 GMT Quy định pháp luật về thay đổi thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thay-doi-thong-tin-nha-dau-tu-tren-giay-chung-nhan-dau.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thay-doi-thong-tin-nha-dau-tu-tren-giay-chung-nhan-dau.aspx Tue, 30 Nov 2021 09:55:36 GMT Quy định về đào tạo chức danh tham gia trực tiếp công tác vận hành tại nhà máy điện, trạm điện và trung tâm điều khiển https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-dao-tao-chuc-danh-tham-gia-truc-tiep-cong-tac-van-hanh-tai-nha-may-dien-tram-dien-va-trung-tam-dieu-khien.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-dao-tao-chuc-danh-tham-gia-truc-tiep-cong-tac-van-hanh-tai-nha-may-dien-tram-dien-va-trung-tam-dieu-khien.aspx Tue, 30 Nov 2021 09:54:07 GMT Chính phủ điện tử là gì? Chức năng và mục tiêu của Chính phủ điện tử? https://luatminhkhue.vn/chinh-phu-dien-tu-la-gi-chuc-nang-va-muc-tieu-cua-chinh-phu-dien-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-phu-dien-tu-la-gi-chuc-nang-va-muc-tieu-cua-chinh-phu-dien-tu.aspx Tue, 30 Nov 2021 09:53:55 GMT Những thuộc tính cơ bản của tư duy phản biện https://luatminhkhue.vn/nhung-thuoc-tinh-co-ban-cua-tu-duy-phan-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-thuoc-tinh-co-ban-cua-tu-duy-phan-bien.aspx Tue, 30 Nov 2021 09:39:34 GMT Lệnh thao tác là gì? Quy định pháp luật về lệnh thao tác bằng lời nói và phiếu thao tác https://luatminhkhue.vn/lenh-thao-tac-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-lenh-thao-tac-bang-loi-noi-va-phieu-thao-tac.aspx https://luatminhkhue.vn/lenh-thao-tac-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-lenh-thao-tac-bang-loi-noi-va-phieu-thao-tac.aspx Tue, 30 Nov 2021 09:21:10 GMT Lệnh điều độ là gì? Quy định pháp luật về lệnh điều độ hệ thống điện quốc gia https://luatminhkhue.vn/lenh-dieu-do-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-lenh-dieu-do-he-thong-dien-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/lenh-dieu-do-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-lenh-dieu-do-he-thong-dien-quoc-gia.aspx Tue, 30 Nov 2021 09:17:15 GMT Tư duy phản biện là gì? Những nguyên tắc và phương pháp trong tư duy phản biện? https://luatminhkhue.vn/tu-duy-phan-bien-la-gi-nhung-nguyen-tac-va-phuong-phap-trong-tu-duy-phan-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-duy-phan-bien-la-gi-nhung-nguyen-tac-va-phuong-phap-trong-tu-duy-phan-bien.aspx Tue, 30 Nov 2021 09:12:33 GMT Quy định pháp luật về thực hiện thao tác thiết bị điện trong hệ thống điện quốc gia https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thuc-hien-thao-tac-thiet-bi-dien-trong-he-thong-dien-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thuc-hien-thao-tac-thiet-bi-dien-trong-he-thong-dien-quoc-gia.aspx Tue, 30 Nov 2021 09:10:23 GMT Định đoạt bao gồm định đoạt vật chất và định đoạt pháp lý. https://luatminhkhue.vn/dinh-doat-bao-gom-dinh-doat-vat-chat-va-dinh-doat-phap-ly.aspx https://luatminhkhue.vn/dinh-doat-bao-gom-dinh-doat-vat-chat-va-dinh-doat-phap-ly.aspx Tue, 30 Nov 2021 09:00:23 GMT Nghỉ việc sau 03 tháng có đăng ký bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được không ? Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/nghi-viec-sau-03-thang-co-dang-ky-bao-hiem-that-nghiep--bhtn--duoc-khong---muc-huong-bao-hiem-that-nghiep-tinh-nhu-the-nao-----.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-viec-sau-03-thang-co-dang-ky-bao-hiem-that-nghiep--bhtn--duoc-khong---muc-huong-bao-hiem-that-nghiep-tinh-nhu-the-nao-----.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:55:37 GMT Nội dung cơ bản của luật xử lý vi phạm hành chính https://luatminhkhue.vn/noi-dung-co-ban-cua-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-co-ban-cua-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:53:14 GMT Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-ngan-chan-va-bao-dam-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-ngan-chan-va-bao-dam-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:52:31 GMT Đối tượng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-ap-dung-cac-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-ap-dung-cac-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:51:59 GMT Các cơ quan quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Liên hợp quốc https://luatminhkhue.vn/cac-co-quan-quoc-gia-ve-bao-ve-va-thuc-day-quyen-con-nguoi-cua-lien-hop-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-co-quan-quoc-gia-ve-bao-ve-va-thuc-day-quyen-con-nguoi-cua-lien-hop-quoc.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:51:20 GMT Sự tham gia của người dân trong việc thiết kế quá trình xây dựng Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/su-tham-gia-cua-nguoi-dan-trong-viec-thiet-ke-qua-trinh-xay-dung-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/su-tham-gia-cua-nguoi-dan-trong-viec-thiet-ke-qua-trinh-xay-dung-hien-phap.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:50:35 GMT Thỏa thuận tạm thời trong việc thiết kế quá trình xây dựng Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/thoa-thuan-tam-thoi-trong-viec-thiet-ke-qua-trinh-xay-dung-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/thoa-thuan-tam-thoi-trong-viec-thiet-ke-qua-trinh-xay-dung-hien-phap.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:50:07 GMT Công ty có được chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai không? https://luatminhkhue.vn/cong-ty-co-duoc-cham-dut-hop-dong-voi-lao-dong-nu-dang-mang-thai-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-ty-co-duoc-cham-dut-hop-dong-voi-lao-dong-nu-dang-mang-thai-khong-.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:49:41 GMT Thách thức trong việc thiết kế quá trình xây dựng Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/thach-thuc-trong-viec-thiet-ke-qua-trinh-xay-dung-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/thach-thuc-trong-viec-thiet-ke-qua-trinh-xay-dung-hien-phap.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:49:30 GMT Những thách thức chung của nhà lập hiến khi xây hựng Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/nhung-thach-thuc-chung-cua-nha-lap-hien-khi-xay-hung-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-thach-thuc-chung-cua-nha-lap-hien-khi-xay-hung-hien-phap.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:48:50 GMT Tổng quan những hướng dẫn thiết thực về xây dựng Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/tong-quan-nhung-huong-dan-thiet-thuc-ve-xay-dung-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-quan-nhung-huong-dan-thiet-thuc-ve-xay-dung-hien-phap.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:48:21 GMT Kết luận trong xây dựng các bản Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/ket-luan-trong-xay-dung-cac-ban-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/ket-luan-trong-xay-dung-cac-ban-hien-phap.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:47:42 GMT Tổng quan về các chương trong các bản Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-cac-chuong-trong-cac-ban-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-cac-chuong-trong-cac-ban-hien-phap.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:47:23 GMT Vai trò của quyền con người trong xây dựng Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-quyen-con-nguoi-trong-xay-dung-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-quyen-con-nguoi-trong-xay-dung-hien-phap.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:46:53 GMT Quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-toi-loi-dung-chuc-vu-quyen-han-bat-giu-giam-nguoi-trai-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-toi-loi-dung-chuc-vu-quyen-han-bat-giu-giam-nguoi-trai-phap-luat.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:46:48 GMT Tập trung và phân tản quyền lực trong xây dựng Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/tap-trung-va-phan-tan-quyen-luc-trong-xay-dung-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/tap-trung-va-phan-tan-quyen-luc-trong-xay-dung-hien-phap.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:46:36 GMT Các vấn đề xây dựng về nội dung của Hiến pháp https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-xay-dung-ve-noi-dung-cua-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-xay-dung-ve-noi-dung-cua-hien-phap.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:46:17 GMT Xét xử kín là gì ? Xét xử kín áp dụng trong những trường hợp nào ? https://luatminhkhue.vn/xet-xu-kin-la-gi-xet-xu-kin-ap-dung-trong-nhung-truong-hop-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/xet-xu-kin-la-gi-xet-xu-kin-ap-dung-trong-nhung-truong-hop-nao.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:46:04 GMT Chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì có được rút lại tiền bhxh đã đóng hay không ? https://luatminhkhue.vn/chua-du-20-nam-dong-bao-hiem-xa-hoi-thi-co-duoc-rut-lai-tien-bhxh-da-dong-hay-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/chua-du-20-nam-dong-bao-hiem-xa-hoi-thi-co-duoc-rut-lai-tien-bhxh-da-dong-hay-khong--.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:40:46 GMT Trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động, chủ sử dụng lao động có thể bị phạt tù tới 7 năm ? https://luatminhkhue.vn/tron-dong-bao-hiem-xa-hoi--bhxh--cho-nguoi-lao-dong--chu-su-dung-lao-dong-co-the-bi-phat-tu-toi-7-nam--.aspx https://luatminhkhue.vn/tron-dong-bao-hiem-xa-hoi--bhxh--cho-nguoi-lao-dong--chu-su-dung-lao-dong-co-the-bi-phat-tu-toi-7-nam--.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:32:36 GMT Tổng quan và tính chất về quyền nhân thân https://luatminhkhue.vn/tong-quan-va-tinh-chat-ve-quyen-nhan-than.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-quan-va-tinh-chat-ve-quyen-nhan-than.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:32:26 GMT Muốn xin chuyển tuyến viện để được hưởng bảo hiểm y tế thì làm như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/muon-xin-chuyen-tuyen-vien-de-duoc-huong-bao-hiem-y-te-thi-lam-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/muon-xin-chuyen-tuyen-vien-de-duoc-huong-bao-hiem-y-te-thi-lam-nhu-the-nao--.aspx Tue, 30 Nov 2021 08:25:15 GMT Ðại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự https://luatminhkhue.vn/ðai-dien-cho-nguoi-bi-han-che-nang-luc-hanh-vi-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/ðai-dien-cho-nguoi-bi-han-che-nang-luc-hanh-vi-dan-su.aspx Tue, 30 Nov 2021 07:55:09 GMT Thi hành án hành chính là gì? Bản chất của hoạt động thi hành án hành chính? https://luatminhkhue.vn/thi-hanh-an-hanh-chinh-la-gi-ban-chat-cua-hoat-dong-thi-hanh-an-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/thi-hanh-an-hanh-chinh-la-gi-ban-chat-cua-hoat-dong-thi-hanh-an-hanh-chinh.aspx Tue, 30 Nov 2021 07:54:34 GMT Cây quyết định (DECISION TREE) là gì? Phân loại và ưu điểm của cây quyết định? https://luatminhkhue.vn/cay-quyet-dinh-decision-tree-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/cay-quyet-dinh-decision-tree-la-gi.aspx Tue, 30 Nov 2021 07:53:46 GMT Điều kiện giám hộ đối với người được giám hộ https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-giam-ho-doi-voi-nguoi-duoc-giam-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-giam-ho-doi-voi-nguoi-duoc-giam-ho.aspx Tue, 30 Nov 2021 07:38:20 GMT Khái niệm về tội cản trở việc thi hành án? Các yếu tố cấu thành tội cản trở việc thi hành án? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-toi-can-tro-viec-thi-hanh-an-cac-yeu-to-cau-thanh-toi-can-tro-viec-thi-hanh-an.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-toi-can-tro-viec-thi-hanh-an-cac-yeu-to-cau-thanh-toi-can-tro-viec-thi-hanh-an.aspx Tue, 30 Nov 2021 07:32:42 GMT Khái niệm về tội không chấp hành án? Các yếu tố cấu thành tội không chấp hành án? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-toi-khong-chap-hanh-an-cac-yeu-to-cau-thanh-toi-khong-chap-hanh-an.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-toi-khong-chap-hanh-an-cac-yeu-to-cau-thanh-toi-khong-chap-hanh-an.aspx Tue, 30 Nov 2021 07:09:17 GMT Khái niệm về tội không thi hành án? Các yếu tố cấu thành tội không thi hành án? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-toi-khong-thi-hanh-an-cac-yeu-to-cau-thanh-toi-khong-thi-hanh-an.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-toi-khong-thi-hanh-an-cac-yeu-to-cau-thanh-toi-khong-thi-hanh-an.aspx Tue, 30 Nov 2021 06:03:13 GMT Tư vấn giải quyết tình huống đấu thầu theo luật đấu thầu? https://luatminhkhue.vn/tu-van-giai-quyet-tinh-huong-dau-thau-theo-luat-dau-thau-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-giai-quyet-tinh-huong-dau-thau-theo-luat-dau-thau-.aspx Tue, 30 Nov 2021 05:48:57 GMT Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc là gì? Quy định về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc? https://luatminhkhue.vn/lam-sai-lech-ho-so-vu-an-vu-viec-la-gi-quy-dinh-ve-toi-lam-sai-lech-ho-so-vu-an-vu-viec.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-sai-lech-ho-so-vu-an-vu-viec-la-gi-quy-dinh-ve-toi-lam-sai-lech-ho-so-vu-an-vu-viec.aspx Tue, 30 Nov 2021 05:40:06 GMT Thời hạn cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân và thời hạn sử dụng thẻ căn cước là bao lâu ? https://luatminhkhue.vn/thoi-han-cap-doi--cap-lai-the-can-cuoc-cong-dan-va-thoi-han-su-dung-the-can-cuoc-la-bao-lau--.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-cap-doi--cap-lai-the-can-cuoc-cong-dan-va-thoi-han-su-dung-the-can-cuoc-la-bao-lau--.aspx Tue, 30 Nov 2021 03:59:32 GMT Quy định về thực hiện các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-thuc-hien-cac-bien-phap-dieu-tra-to-tung-dac-biet.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-thuc-hien-cac-bien-phap-dieu-tra-to-tung-dac-biet.aspx Tue, 30 Nov 2021 03:49:51 GMT Các trường hợp đặc biệt trong thực hiện quyền đại diện https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-dac-biet-trong-thuc-hien-quyen-dai-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-dac-biet-trong-thuc-hien-quyen-dai-dien.aspx Tue, 30 Nov 2021 03:15:41 GMT Thân phận của người giám hộ và các trường hợp đặc thù khác https://luatminhkhue.vn/than-phan-cua-nguoi-giam-ho-va-cac-truong-hop-dac-thu-khac.aspx https://luatminhkhue.vn/than-phan-cua-nguoi-giam-ho-va-cac-truong-hop-dac-thu-khac.aspx Tue, 30 Nov 2021 02:50:30 GMT Hoạt động ngân hàng điện tử và một số dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam? https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-ngan-hang-dien-tu-va-mot-so-dich-vu-ngan-hang-dien-tu-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-ngan-hang-dien-tu-va-mot-so-dich-vu-ngan-hang-dien-tu-tai-viet-nam.aspx Tue, 30 Nov 2021 02:49:52 GMT Nghỉ hưởng chế độ thai sản người lao động được hưởng những quyền lợi gì ? https://luatminhkhue.vn/nghi-huong-che-do-thai-san-nguoi-lao-dong-duoc-huong-nhung-quyen-loi-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-huong-che-do-thai-san-nguoi-lao-dong-duoc-huong-nhung-quyen-loi-gi--.aspx Tue, 30 Nov 2021 02:36:45 GMT Giám hộ đương nhiên và giám hộ được cử là như thế nào? https://luatminhkhue.vn/giam-ho-duong-nhien-va-giam-ho-duoc-cu-la-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/giam-ho-duong-nhien-va-giam-ho-duoc-cu-la-nhu-the-nao.aspx Tue, 30 Nov 2021 02:21:23 GMT Rủi ro tín dụng và một số phương pháp xử lý nợ xấu trong các ngân hàng thương mại? https://luatminhkhue.vn/rui-ro-tin-dung-va-mot-so-phuong-phap-xu-ly-no-xau-trong-cac-ngan-hang-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/rui-ro-tin-dung-va-mot-so-phuong-phap-xu-ly-no-xau-trong-cac-ngan-hang-thuong-mai.aspx Tue, 30 Nov 2021 02:09:26 GMT Ðại diện cho người chưa thành niên trong pháp luật dân sự https://luatminhkhue.vn/ðai-dien-cho-nguoi-chua-thanh-nien-trong-phap-luat-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/ðai-dien-cho-nguoi-chua-thanh-nien-trong-phap-luat-dan-su.aspx Tue, 30 Nov 2021 02:02:45 GMT Những điều cần lưu ý về điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội ? https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-luu-y-ve-dieu-kien-va-muc-huong-che-do-thai-san-trong-bao-hiem-xa-hoi--.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-luu-y-ve-dieu-kien-va-muc-huong-che-do-thai-san-trong-bao-hiem-xa-hoi--.aspx Tue, 30 Nov 2021 02:02:20 GMT Thỏa thuận đấu nối là gì? Quy định pháp luật về trình tự thỏa thuận đấu nối vào lưới điện truyền tải https://luatminhkhue.vn/thoa-thuan-dau-noi-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-trinh-tu-thoa-thuan-dau-noi-vao-luoi-dien-truyen-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/thoa-thuan-dau-noi-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-trinh-tu-thoa-thuan-dau-noi-vao-luoi-dien-truyen-tai.aspx Tue, 30 Nov 2021 01:51:46 GMT Tình trạng không có năng lực hành vi dân sự https://luatminhkhue.vn/tinh-trang-khong-co-nang-luc-hanh-vi-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/tinh-trang-khong-co-nang-luc-hanh-vi-dan-su.aspx Tue, 30 Nov 2021 01:22:07 GMT Thi đỗ vào công chức nhà nước thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? https://luatminhkhue.vn/thi-do-vao-cong-chuc-nha-nuoc-thi-co-phai-di-nghia-vu-quan-su-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/thi-do-vao-cong-chuc-nha-nuoc-thi-co-phai-di-nghia-vu-quan-su-khong.aspx Mon, 29 Nov 2021 17:06:05 GMT Quyết định trái pháp luật là gì? Phân tích dấu hiệu của tội ra quyết định trái pháp luật? https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-trai-phap-luat-la-gi-phan-tich-dau-hieu-cua-toi-ra-quyet-dinh-trai-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-trai-phap-luat-la-gi-phan-tich-dau-hieu-cua-toi-ra-quyet-dinh-trai-phap-luat.aspx Mon, 29 Nov 2021 16:19:23 GMT Quy định mới về chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-che-do-lam-viec-cua-giang-vien-co-so-giao-duc-dai-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-che-do-lam-viec-cua-giang-vien-co-so-giao-duc-dai-hoc.aspx Mon, 29 Nov 2021 16:14:41 GMT Quy định của pháp luật về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp? Một số dấu hiệu của tội xâm phạm hoạt động tư pháp https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hanh-vi-xam-pham-hoat-dong-tu-phap-mot-so-dau-hieu-cua-toi-xam-pham-hoat-dong-tu-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hanh-vi-xam-pham-hoat-dong-tu-phap-mot-so-dau-hieu-cua-toi-xam-pham-hoat-dong-tu-phap.aspx Mon, 29 Nov 2021 16:00:13 GMT Tài sản sinh lãi (EARNING ASSETS) là gì ? https://luatminhkhue.vn/tai-san-sinh-lai-earning-assets-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-san-sinh-lai-earning-assets-la-gi.aspx Mon, 29 Nov 2021 15:38:20 GMT Định mức giờ dạy của giáo viên dạy giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/dinh-muc-gio-day-cua-giao-vien-day-giang-day-trung-cap-chuyen-nghiep-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/dinh-muc-gio-day-cua-giao-vien-day-giang-day-trung-cap-chuyen-nghiep-nhu-the-nao.aspx Mon, 29 Nov 2021 15:35:01 GMT Nhà công vụ là gì? Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc sử dụng nhà công vụ https://luatminhkhue.vn/nha-cong-vu-la-gi-nhung-van-de-phap-ly-lien-quan-den-viec-su-dung-nha-cong-vu.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-cong-vu-la-gi-nhung-van-de-phap-ly-lien-quan-den-viec-su-dung-nha-cong-vu.aspx Mon, 29 Nov 2021 14:33:06 GMT Thông tin hàng hóa là gì? Trách nhiệm cung cấp thông tin của thương nhân đối với người tiêu dùng? https://luatminhkhue.vn/thong-tin-hang-hoa-la-gi-trach-nhiem-cung-cap-thong-tin-cua-thuong-nhan-doi-voi-nguoi-tieu-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/thong-tin-hang-hoa-la-gi-trach-nhiem-cung-cap-thong-tin-cua-thuong-nhan-doi-voi-nguoi-tieu-dung.aspx Mon, 29 Nov 2021 14:17:28 GMT Thời gian làm việc của giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-lam-viec-cua-giao-vien-giang-day-tai-cac-co-so-giao-duc-pho-thong-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-lam-viec-cua-giao-vien-giang-day-tai-cac-co-so-giao-duc-pho-thong-nhu-the-nao.aspx Mon, 29 Nov 2021 14:11:07 GMT Tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non hiện nay như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-nghe-nghiep-cua-giao-vien-mam-non-hien-nay-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-nghe-nghiep-cua-giao-vien-mam-non-hien-nay-nhu-the-nao.aspx Mon, 29 Nov 2021 13:46:14 GMT Chế độ làm việc của giáo viên mầm non như thế nào ? Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/che-do-lam-viec-cua-giao-vien-mam-non-nhu-the-nao-thoi-gian-nghi-hang-nam-cua-giao-vien-mam-non-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-lam-viec-cua-giao-vien-mam-non-nhu-the-nao-thoi-gian-nghi-hang-nam-cua-giao-vien-mam-non-nhu-the-nao.aspx Mon, 29 Nov 2021 12:33:16 GMT Các chế độ, chính sách của cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục và dạy nghề như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/cac-che-do-chinh-sach-cua-can-bo-doan-hoi-trong-cac-co-so-giao-duc-va-day-nghe-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-che-do-chinh-sach-cua-can-bo-doan-hoi-trong-cac-co-so-giao-duc-va-day-nghe-nhu-the-nao.aspx Mon, 29 Nov 2021 12:00:24 GMT Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng? https://luatminhkhue.vn/co-quan-thanh-tra-giam-sat-ngan-hang-la-gi-nhiem-vu-quyen-han-cua-co-quan-thanh-tra-giam-sat-ngan-hang.aspx https://luatminhkhue.vn/co-quan-thanh-tra-giam-sat-ngan-hang-la-gi-nhiem-vu-quyen-han-cua-co-quan-thanh-tra-giam-sat-ngan-hang.aspx Mon, 29 Nov 2021 10:51:57 GMT Giám sát ngân hàng là gì? Nội dung giám sát ngân hàng? https://luatminhkhue.vn/giam-sat-ngan-hang-la-gi-noi-dung-giam-sat-ngan-hang.aspx https://luatminhkhue.vn/giam-sat-ngan-hang-la-gi-noi-dung-giam-sat-ngan-hang.aspx Mon, 29 Nov 2021 10:35:40 GMT Dịch vụ pháp lý là gì? Khái niệm hợp đồng dịch vụ pháp lý? https://luatminhkhue.vn/dich-vu-phap-ly-la-gi-khai-niem-hop-dong-dich-vu-phap-ly.aspx https://luatminhkhue.vn/dich-vu-phap-ly-la-gi-khai-niem-hop-dong-dich-vu-phap-ly.aspx Mon, 29 Nov 2021 10:15:46 GMT Trách nhiệm của cá nhân có nhiệm vụ, quyền hạn và cơ quan Nhà nước trong hoạt động tiếp công dân https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-ca-nhan-co-nhiem-vu-quyen-han-va-co-quan-nha-nuoc-trong-hoat-dong-tiep-cong-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-ca-nhan-co-nhiem-vu-quyen-han-va-co-quan-nha-nuoc-trong-hoat-dong-tiep-cong-dan.aspx Mon, 29 Nov 2021 09:37:27 GMT Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể của Liên hợp quốc https://luatminhkhue.vn/co-che-danh-gia-dinh-ky-toan-the-cua-lien-hop-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/co-che-danh-gia-dinh-ky-toan-the-cua-lien-hop-quoc.aspx Mon, 29 Nov 2021 09:29:00 GMT Những nội dung chủ yếu trong các hướng dẫn quốc tế về HIV/AIDS và quyền con người https://luatminhkhue.vn/nhung-noi-dung-chu-yeu-trong-cac-huong-dan-quoc-te-ve-hiv-aids-va-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-noi-dung-chu-yeu-trong-cac-huong-dan-quoc-te-ve-hiv-aids-va-quyen-con-nguoi.aspx Mon, 29 Nov 2021 09:24:29 GMT Văn kiện quốc tế cơ bản và toàn diện nhất về quyền trẻ em https://luatminhkhue.vn/quyen-van-kien-quoc-te-co-ban-va-toan-dien-nhat-ve-quyen-tre-em.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-van-kien-quoc-te-co-ban-va-toan-dien-nhat-ve-quyen-tre-em.aspx Mon, 29 Nov 2021 09:22:31 GMT Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới 2021 https://luatminhkhue.vn/mau-ban-kiem-diem-dang-vien--ban-kiem-diem-ca-nhan-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-ban-kiem-diem-dang-vien--ban-kiem-diem-ca-nhan-moi-nhat.aspx Mon, 29 Nov 2021 09:20:37 GMT Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt là gì? https://luatminhkhue.vn/bien-phap-dieu-tra-to-tung-dac-biet-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-dieu-tra-to-tung-dac-biet-la-gi.aspx Mon, 29 Nov 2021 09:11:14 GMT Tranh tụng trong tố tụng dân sự là gì? Đặc điểm của hoạt động tranh tụng trong tố tụng dân sự? https://luatminhkhue.vn/tranh-tung-trong-to-tung-dan-su-la-gi-dac-diem-cua-hoat-dong-tranh-tung-trong-to-tung-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/tranh-tung-trong-to-tung-dan-su-la-gi-dac-diem-cua-hoat-dong-tranh-tung-trong-to-tung-dan-su.aspx Mon, 29 Nov 2021 09:10:12 GMT Tự ý nghỉ việc có lấy được sổ bảo hiểm xã hội không? https://luatminhkhue.vn/tu-y-nghi-viec-co-lay-duoc-so-bao-hiem-xa-hoi-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-y-nghi-viec-co-lay-duoc-so-bao-hiem-xa-hoi-khong-.aspx Mon, 29 Nov 2021 09:05:16 GMT Ngân hàng chính sách xã hội và chính sách mới về lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội https://luatminhkhue.vn/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-va-chinh-sach-moi-ve-lai-suat-cho-vay-cac-chuong-trinh-tin-dung-chinh-sach-tai-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-va-chinh-sach-moi-ve-lai-suat-cho-vay-cac-chuong-trinh-tin-dung-chinh-sach-tai-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi.aspx Mon, 29 Nov 2021 08:41:41 GMT Quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-dua-tieng-dan-toc-thieu-so-vao-day-hoc-trong-cac-co-so-giao-duc-pho-thong-va-trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-dua-tieng-dan-toc-thieu-so-vao-day-hoc-trong-cac-co-so-giao-duc-pho-thong-va-trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen.aspx Mon, 29 Nov 2021 08:40:20 GMT Sự khác nhau giữa chủ thể của tội phạm và nhân thân người phạm tội https://luatminhkhue.vn/su-khac-nhau-giua-chu-the-cua-toi-pham-va-nhan-than-nguoi-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/su-khac-nhau-giua-chu-the-cua-toi-pham-va-nhan-than-nguoi-pham-toi.aspx Mon, 29 Nov 2021 08:39:31 GMT Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? Các khung hình phạt đối với tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm https://luatminhkhue.vn/ve-sinh-an-toan-thuc-pham-la-gi-cac-khung-hinh-phat-doi-voi-toi-vi-pham-quy-dinh-ve-ve-sinh-an-toan-thuc-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/ve-sinh-an-toan-thuc-pham-la-gi-cac-khung-hinh-phat-doi-voi-toi-vi-pham-quy-dinh-ve-ve-sinh-an-toan-thuc-pham.aspx Mon, 29 Nov 2021 08:20:46 GMT Trường hợp người mất tích trở về ? Trường hợp người bị tuyên bố đã chết trở về https://luatminhkhue.vn/truong-hop-nguoi-mat-tich-tro-ve-truong-hop-nguoi-bi-tuyen-bo-da-chet-tro-ve.aspx https://luatminhkhue.vn/truong-hop-nguoi-mat-tich-tro-ve-truong-hop-nguoi-bi-tuyen-bo-da-chet-tro-ve.aspx Mon, 29 Nov 2021 08:18:25 GMT Các trường hợp được tổ chức phiên tòa trực tuyến theo quy định của pháp luật hiện hành có hiệu lực từ 01/01/2022 https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-to-chuc-phien-toa-truc-tuyen-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh-co-hieu-luc-tu-01-01-2022.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-to-chuc-phien-toa-truc-tuyen-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh-co-hieu-luc-tu-01-01-2022.aspx Mon, 29 Nov 2021 08:15:13 GMT Cách thức tính tiền hỗ trợ do xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, người sử dụng lao động chịu tác động của dịch Covid-19 https://luatminhkhue.vn/cach-thuc-tinh-tien-ho-tro-do-xac-nhan-bo-sung-thoi-gian-dong-bao-hiem-that-nghiep-cho-nguoi-lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-chiu-tac-dong-cua-dich-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-thuc-tinh-tien-ho-tro-do-xac-nhan-bo-sung-thoi-gian-dong-bao-hiem-that-nghiep-cho-nguoi-lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-chiu-tac-dong-cua-dich-covid-19.aspx Mon, 29 Nov 2021 08:10:14 GMT Quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-nguoi-quan-ly-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-nguoi-quan-ly-tai-san.aspx Mon, 29 Nov 2021 08:06:42 GMT Tư cách chủ thể quan hệ pháp luật của cá nhân https://luatminhkhue.vn/tu-cach-chu-the-quan-he-phap-luat-cua-ca-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-cach-chu-the-quan-he-phap-luat-cua-ca-nhan.aspx Mon, 29 Nov 2021 07:52:34 GMT Quy định về tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-toi-mua-ban-chiem-doat-mo-hoac-bo-phan-co-the-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-toi-mua-ban-chiem-doat-mo-hoac-bo-phan-co-the-nguoi.aspx Mon, 29 Nov 2021 07:43:30 GMT Xác định nơi cư trú dựa vào quan hệ quản lý hành chính về trật tự xã hội https://luatminhkhue.vn/xac-dinh-noi-cu-tru-dua-vao-quan-he-quan-ly-hanh-chinh-ve-trat-tu-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/xac-dinh-noi-cu-tru-dua-vao-quan-he-quan-ly-hanh-chinh-ve-trat-tu-xa-hoi.aspx Mon, 29 Nov 2021 07:37:25 GMT Thế nào là tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài? https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-to-chuc-moi-gioi-cho-nguoi-khac-tron-di-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-to-chuc-moi-gioi-cho-nguoi-khac-tron-di-nuoc-ngoai.aspx Mon, 29 Nov 2021 07:16:35 GMT Ngân sách nhà nước và dự toán ngân sách nhà nước vào năm 2022 https://luatminhkhue.vn/ngan-sach-nha-nuoc-va-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-vao-nam-2022.aspx https://luatminhkhue.vn/ngan-sach-nha-nuoc-va-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-vao-nam-2022.aspx Mon, 29 Nov 2021 07:14:43 GMT Sau khi chốt sổ làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa được hưởng thì có được đóng tiếp bảo hiểm không ? https://luatminhkhue.vn/dong-tiep-bhxh-sau-khi-chot-so--chua-huong-tro-cap-that-nghiep-.aspx https://luatminhkhue.vn/dong-tiep-bhxh-sau-khi-chot-so--chua-huong-tro-cap-that-nghiep-.aspx Mon, 29 Nov 2021 07:01:57 GMT Nội dung cải cách và nhiệm vụ, giải pháp về cải cách chính sách tiền lương https://luatminhkhue.vn/noi-dung-cai-cach-va-nhiem-vu-giai-phap-ve-cai-cach-chinh-sach-tien-luong.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-cai-cach-va-nhiem-vu-giai-phap-ve-cai-cach-chinh-sach-tien-luong.aspx Mon, 29 Nov 2021 06:47:48 GMT Quy định pháp luật về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-2050-ke-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-5-nam-2021-2025.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-2050-ke-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-5-nam-2021-2025.aspx Mon, 29 Nov 2021 04:18:19 GMT Hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu trong những trường hợp nào? Xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu? https://luatminhkhue.vn/hop-dong-bao-hiem-bi-vo-hieu-trong-nhung-truong-hop-nao-xu-ly-hop-dong-bao-hiem-vo-hieu.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-bao-hiem-bi-vo-hieu-trong-nhung-truong-hop-nao-xu-ly-hop-dong-bao-hiem-vo-hieu.aspx Mon, 29 Nov 2021 03:52:50 GMT Nội dung các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 https://luatminhkhue.vn/noi-dung-cac-giai-phap-phat-trien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-giai-doan-2021-2025.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-cac-giai-phap-phat-trien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-giai-doan-2021-2025.aspx Mon, 29 Nov 2021 03:51:39 GMT Thay đổi, cải chính nội dung chứng thư hộ tịch https://luatminhkhue.vn/thay-doi-cai-chinh-noi-dung-chung-thu-ho-tich.aspx https://luatminhkhue.vn/thay-doi-cai-chinh-noi-dung-chung-thu-ho-tich.aspx Mon, 29 Nov 2021 03:29:44 GMT Hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu khi nào? Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu có khôi phục được không? https://luatminhkhue.vn/hop-dong-bao-hiem-bi-vo-hieu-khi-nao-hop-dong-bao-hiem-bi-vo-hieu-co-the-khoi-phuc-lai-duoc-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-bao-hiem-bi-vo-hieu-khi-nao-hop-dong-bao-hiem-bi-vo-hieu-co-the-khoi-phuc-lai-duoc-khong.aspx Mon, 29 Nov 2021 03:29:33 GMT Các quy định riêng về việc lập giấy khai sinh https://luatminhkhue.vn/cac-quy-dinh-rieng-ve-viec-lap-giay-khai-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-quy-dinh-rieng-ve-viec-lap-giay-khai-sinh.aspx Mon, 29 Nov 2021 03:18:56 GMT Muốn gia hạn thời gian thuê đất để sử dụng cần làm những thủ tục nào ? https://luatminhkhue.vn/muon-gia-han-thoi-gian-thue-dat-de-su-dung-can-lam-nhung-thu-tuc-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/muon-gia-han-thoi-gian-thue-dat-de-su-dung-can-lam-nhung-thu-tuc-nao-.aspx Mon, 29 Nov 2021 03:02:50 GMT Hệ quả của việc thay đổi họ tên để lại như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/he-qua-cua-viec-thay-doi-ho-ten-de-lai-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/he-qua-cua-viec-thay-doi-ho-ten-de-lai-nhu-the-nao.aspx Mon, 29 Nov 2021 03:02:46 GMT Nguyên tắc đặt tên con trong pháp luật dân sự https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-dat-ten-con-trong-phap-luat-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-dat-ten-con-trong-phap-luat-dan-su.aspx Mon, 29 Nov 2021 02:48:20 GMT Khái quát về Đảng viên và những trường hợp (điều) Đảng viên không được làm theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-dang-vien-va-nhung-truong-hop-dieu-dang-vien-khong-duoc-lam-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-dang-vien-va-nhung-truong-hop-dieu-dang-vien-khong-duoc-lam-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Mon, 29 Nov 2021 02:43:46 GMT Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính bị xử lý ra sao? https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-loi-keo-khach-hang-bat-chinh-bi-xu-ly-ra-sao.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-loi-keo-khach-hang-bat-chinh-bi-xu-ly-ra-sao.aspx Mon, 29 Nov 2021 02:43:25 GMT Quyền và nghĩa vụ được đặt họ và tên trong luật dân sự https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-duoc-dat-ho-va-ten-trong-luat-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-duoc-dat-ho-va-ten-trong-luat-dan-su.aspx Mon, 29 Nov 2021 02:23:54 GMT Sự cố hệ thống điện quốc gia là gì? Yêu cầu và nguyên tắc xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia https://luatminhkhue.vn/su-co-he-thong-dien-quoc-gia-la-gi-yeu-cau-va-nguyen-tac-xu-ly-su-co-he-thong-dien-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/su-co-he-thong-dien-quoc-gia-la-gi-yeu-cau-va-nguyen-tac-xu-ly-su-co-he-thong-dien-quoc-gia.aspx Mon, 29 Nov 2021 02:21:19 GMT NÔNG THỊ NHUNG – Chuyên viên hỗ trợ pháp lý Công ty Luật TNHH Minh Khuê https://luatminhkhue.vn/nong-thi-nhung-–-chuyen-vien-tu-van-phap-luat-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx https://luatminhkhue.vn/nong-thi-nhung-–-chuyen-vien-tu-van-phap-luat-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx Mon, 29 Nov 2021 02:21:00 GMT Khi xảy ra sự cố hệ thống điện quốc gia phải thực hiện chế độ báo cáo như thế nào? https://luatminhkhue.vn/khi-xay-ra-su-co-he-thong-dien-quoc-gia-phai-thuc-hien-che-do-bao-cao-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/khi-xay-ra-su-co-he-thong-dien-quoc-gia-phai-thuc-hien-che-do-bao-cao-nhu-the-nao.aspx Mon, 29 Nov 2021 02:18:57 GMT Xử lý sự cố đường dây trên không cấp điện áp trên 35 kV đến 220 kV theo quy trình nào? https://luatminhkhue.vn/xu-ly-su-co-duong-day-tren-khong-cap-dien-ap-tren-35-kv-den-220-kv-theo-quy-trinh-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-ly-su-co-duong-day-tren-khong-cap-dien-ap-tren-35-kv-den-220-kv-theo-quy-trinh-nao.aspx Mon, 29 Nov 2021 02:18:40 GMT Pháp luật điều chỉnh về vấn đề an ninh hàng hải trên biển Đông https://luatminhkhue.vn/phap-luat-dieu-chinh-ve-van-de-an-ninh-hang-hai-tren-bien-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-dieu-chinh-ve-van-de-an-ninh-hang-hai-tren-bien-dong.aspx Mon, 29 Nov 2021 02:16:36 GMT Xử lý sự cố đường dây trên không cấp điện áp 500 kV như thế nào? https://luatminhkhue.vn/xu-ly-su-co-duong-day-tren-khong-cap-dien-ap-500-kv-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-ly-su-co-duong-day-tren-khong-cap-dien-ap-500-kv-nhu-the-nao.aspx Mon, 29 Nov 2021 02:15:44 GMT Hướng dẫn trích lập, chi sử dụng, quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định của pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/huong-dan-trich-lap-chi-su-dung-quan-ly-quy-binh-on-gia-xang-dau-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-trich-lap-chi-su-dung-quan-ly-quy-binh-on-gia-xang-dau-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh.aspx Mon, 29 Nov 2021 02:08:46 GMT Quy trình xử lý sự cố máy phát điện, máy biến áp theo quy định hiện hành https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-xu-ly-su-co-may-phat-dien-may-bien-ap-theo-quy-dinh-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-xu-ly-su-co-may-phat-dien-may-bien-ap-theo-quy-dinh-hien-hanh.aspx Mon, 29 Nov 2021 02:07:15 GMT Tư vấn quy trình xử lý sự cố thanh cái tại trạm điện, nhà máy điện https://luatminhkhue.vn/tu-van-quy-trinh-xu-ly-su-co-thanh-cai-tai-tram-dien-nha-may-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-quy-trinh-xu-ly-su-co-thanh-cai-tai-tram-dien-nha-may-dien.aspx Mon, 29 Nov 2021 02:00:55 GMT Điều độ viên là gì? Quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của điều độ viên https://luatminhkhue.vn/dieu-do-vien-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-nhiem-vu-quyen-han-cua-dieu-do-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-do-vien-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-nhiem-vu-quyen-han-cua-dieu-do-vien.aspx Mon, 29 Nov 2021 01:53:59 GMT Quy định pháp luật về quyền và trách nhiệm của cấp điều độ quốc gia https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-quyen-va-trach-nhiem-cua-cap-dieu-do-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-quyen-va-trach-nhiem-cua-cap-dieu-do-quoc-gia.aspx Mon, 29 Nov 2021 01:51:26 GMT Quyền và trách nhiệm của cấp điều độ phân phối theo quy định hiện hành https://luatminhkhue.vn/quyen-va-trach-nhiem-cua-cap-dieu-do-phan-phoi-theo-quy-dinh-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-trach-nhiem-cua-cap-dieu-do-phan-phoi-theo-quy-dinh-hien-hanh.aspx Mon, 29 Nov 2021 01:40:48 GMT Trách nhiệm của các đơn vị tham gia vận hành hệ thống điện quốc gia được quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-cac-don-vi-tham-gia-van-hanh-he-thong-dien-quoc-gia-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-cac-don-vi-tham-gia-van-hanh-he-thong-dien-quoc-gia-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx Mon, 29 Nov 2021 01:35:18 GMT Sự phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam https://luatminhkhue.vn/su-phat-trien-cua-phap-luat-dan-su-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/su-phat-trien-cua-phap-luat-dan-su-viet-nam.aspx Mon, 29 Nov 2021 01:10:05 GMT Cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-tien-luong-day-them-gio-doi-voi-nha-giao-trong-cac-co-so-giao-duc-cong-lap.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-tien-luong-day-them-gio-doi-voi-nha-giao-trong-cac-co-so-giao-duc-cong-lap.aspx Sun, 28 Nov 2021 18:15:56 GMT Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được lấy từ đâu ? https://luatminhkhue.vn/nguon-kinh-phi-de-thuc-hien-che-do-tien-luong-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-duoc-lay-tu-dau.aspx https://luatminhkhue.vn/nguon-kinh-phi-de-thuc-hien-che-do-tien-luong-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-duoc-lay-tu-dau.aspx Sun, 28 Nov 2021 17:51:27 GMT Cách tính phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-phu-cap-trach-nhiem-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-phu-cap-trach-nhiem-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Sun, 28 Nov 2021 17:25:34 GMT Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến ? https://luatminhkhue.vn/muc-huong-bao-hiem-y-te-khi-kham-benh--chua-benh-trai-tuyen--.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-huong-bao-hiem-y-te-khi-kham-benh--chua-benh-trai-tuyen--.aspx Sun, 28 Nov 2021 14:52:00 GMT Nạn nhân hóa và tình huống của nạn nhân hóa https://luatminhkhue.vn/nan-nhan-hoa-va-tinh-huong-cua-nan-nhan-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/nan-nhan-hoa-va-tinh-huong-cua-nan-nhan-hoa.aspx Sun, 28 Nov 2021 10:56:05 GMT Tư vấn mức đóng bảo hiểm xã hội và chế độ thai sản ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-va-che-do-thai-san--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-va-che-do-thai-san--.aspx Sun, 28 Nov 2021 09:04:29 GMT Chính sách tiền tệ (MONETARY POLICY) là gì ? https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-tien-te-monetary-policy-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-tien-te-monetary-policy-la-gi.aspx Sun, 28 Nov 2021 08:38:27 GMT