Giới thiệu https://luatminhkhue.vn/gioi-thieu.aspx Giới thiệu về Công ty luật Minh Khuê bao gồm: Hồ sơ năng lực, đội ngũ luật sư, mô hình tổ chức và các thông tin về hoạt động của công ty, đối tác, khách hàng: Sat, 27 Nov 2021 15:34:18 GMT https://luatminhkhue.vn Copyright © luatminhkhue.vn vi-VN Phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn https://luatminhkhue.vn/phu-cap-luu-dong-va-phu-cap-day-tieng-dan-toc-thieu-so-doi-voi-nha-giao-cong-tac-o-vung-co-dieu-kien-kinh-te-xa-hoi-dac-biet-kho-khan.aspx https://luatminhkhue.vn/phu-cap-luu-dong-va-phu-cap-day-tieng-dan-toc-thieu-so-doi-voi-nha-giao-cong-tac-o-vung-co-dieu-kien-kinh-te-xa-hoi-dac-biet-kho-khan.aspx Sat, 27 Nov 2021 08:20:44 GMT Điều độ viên là gì? Quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của điều độ viên https://luatminhkhue.vn/dieu-do-vien-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-nhiem-vu-quyen-han-cua-dieu-do-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-do-vien-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-nhiem-vu-quyen-han-cua-dieu-do-vien.aspx Sat, 27 Nov 2021 08:09:41 GMT Những đối tượng nào đươc hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề khi công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn? https://luatminhkhue.vn/nhung-doi-tuong-nao-duoc-huong-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-khi-cong-tac-o-vung-co-dieu-kien-kt-xh-dac-biet-kho-khan.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-doi-tuong-nao-duoc-huong-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-khi-cong-tac-o-vung-co-dieu-kien-kt-xh-dac-biet-kho-khan.aspx Sat, 27 Nov 2021 07:59:15 GMT Những đối tượng nào được hưởng tiền Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ? https://luatminhkhue.vn/nhung-doi-tuong-nao-duoc-huong-tien-tro-cap-tham-quan-hoc-tap-boi-duong-chuyen-mon-nghiep-vu.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-doi-tuong-nao-duoc-huong-tien-tro-cap-tham-quan-hoc-tap-boi-duong-chuyen-mon-nghiep-vu.aspx Sat, 27 Nov 2021 07:35:09 GMT Tư vấn quy trình xử lý sự cố thanh cái tại trạm điện, nhà máy điện https://luatminhkhue.vn/tu-van-quy-trinh-xu-ly-su-co-thanh-cai-tai-tram-dien-nha-may-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-quy-trinh-xu-ly-su-co-thanh-cai-tai-tram-dien-nha-may-dien.aspx Sat, 27 Nov 2021 07:15:02 GMT Cách tính phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-phu-cap-cong-tac-lau-nam-o-vung-co-dieu-kien-kinh-te-xa-hoi-dac-biet-kho-khan.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-phu-cap-cong-tac-lau-nam-o-vung-co-dieu-kien-kinh-te-xa-hoi-dac-biet-kho-khan.aspx Sat, 27 Nov 2021 07:14:39 GMT Đối tượng nào được nhận trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch? Mức trợ cấp là bao nhiêu? https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-duoc-nhan-tro-cap-tien-mua-va-van-chuyen-nuoc-ngot-va-sach-muc-tro-cap-la-bao-nhieu.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-duoc-nhan-tro-cap-tien-mua-va-van-chuyen-nuoc-ngot-va-sach-muc-tro-cap-la-bao-nhieu.aspx Sat, 27 Nov 2021 07:12:51 GMT Nguyễn Thị Diễm– Nhân viên hỗ trợ tư vấn thủ tục pháp lý công ty Luật TNHH Minh Khuê https://luatminhkhue.vn/nguyen-thi-diem–-nhan-vien-ho-tro-tu-van-thu-tuc-phap-ly-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-thi-diem–-nhan-vien-ho-tro-tu-van-thu-tuc-phap-ly-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx Sat, 27 Nov 2021 06:29:13 GMT Sự biến pháp lý là gì ? Khái niệm về sự biến pháp lý https://luatminhkhue.vn/su-bien-phap-ly-la-gi---khai-niem-ve-su-bien-phap-ly.aspx https://luatminhkhue.vn/su-bien-phap-ly-la-gi---khai-niem-ve-su-bien-phap-ly.aspx Sat, 27 Nov 2021 05:20:46 GMT Tìm hiểu về giai đoạn điều tra vụ án hình sự https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-giai-doan-dieu-tra-vu-an-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-giai-doan-dieu-tra-vu-an-hinh-su.aspx Sat, 27 Nov 2021 05:02:59 GMT Quy trình xử lý sự cố máy phát điện, máy biến áp theo quy định hiện hành https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-xu-ly-su-co-may-phat-dien-may-bien-ap-theo-quy-dinh-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-xu-ly-su-co-may-phat-dien-may-bien-ap-theo-quy-dinh-hien-hanh.aspx Sat, 27 Nov 2021 04:57:21 GMT Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-81-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuong-mai-ve-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-81-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuong-mai-ve-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai.aspx Sat, 27 Nov 2021 04:48:45 GMT Tổ chức triển khai thi hành luật xử lý vi phạm hành chính https://luatminhkhue.vn/to-chuc-trien-khai-thi-hanh-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-trien-khai-thi-hanh-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx Sat, 27 Nov 2021 03:53:28 GMT Xử lý sự cố đường dây trên không cấp điện áp 500 kV như thế nào? https://luatminhkhue.vn/xu-ly-su-co-duong-day-tren-khong-cap-dien-ap-500-kv-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-ly-su-co-duong-day-tren-khong-cap-dien-ap-500-kv-nhu-the-nao.aspx Sat, 27 Nov 2021 03:47:44 GMT Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Luật Minh Khuê cho tên nhà hàng https://luatminhkhue.vn/dich-vu-dang-ky-nhan-hieu-tai-luat-minh-khue-cho-ten-nha-hang.aspx https://luatminhkhue.vn/dich-vu-dang-ky-nhan-hieu-tai-luat-minh-khue-cho-ten-nha-hang.aspx Sat, 27 Nov 2021 03:43:16 GMT Xử lý sự cố đường dây trên không cấp điện áp trên 35 kV đến 220 kV theo quy trình nào? https://luatminhkhue.vn/xu-ly-su-co-duong-day-tren-khong-cap-dien-ap-tren-35-kv-den-220-kv-theo-quy-trinh-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-ly-su-co-duong-day-tren-khong-cap-dien-ap-tren-35-kv-den-220-kv-theo-quy-trinh-nao.aspx Sat, 27 Nov 2021 03:38:38 GMT Những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính https://luatminhkhue.vn/nhung-quy-dinh-doi-voi-nguoi-chua-thanh-nien-vi-pham-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-quy-dinh-doi-voi-nguoi-chua-thanh-nien-vi-pham-hanh-chinh.aspx Sat, 27 Nov 2021 03:33:49 GMT Các giai đoạn thực hiện tội phạm theo Bộ Luật Hình sự https://luatminhkhue.vn/cac-giai-doan-thuc-hien-toi-pham-theo-bo-luat-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-giai-doan-thuc-hien-toi-pham-theo-bo-luat-hinh-su.aspx Sat, 27 Nov 2021 03:30:44 GMT Khi xảy ra sự cố hệ thống điện quốc gia phải thực hiện chế độ báo cáo như thế nào? https://luatminhkhue.vn/khi-xay-ra-su-co-he-thong-dien-quoc-gia-phai-thuc-hien-che-do-bao-cao-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/khi-xay-ra-su-co-he-thong-dien-quoc-gia-phai-thuc-hien-che-do-bao-cao-nhu-the-nao.aspx Sat, 27 Nov 2021 03:18:30 GMT Nội dung cơ bản của luật xử lý vi phạm hành chính https://luatminhkhue.vn/noi-dung-co-ban-cua-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-co-ban-cua-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx Sat, 27 Nov 2021 03:16:51 GMT Chuyên viên hỗ trợ khách hàng Phạm Thị Ngọc Loan https://luatminhkhue.vn/chuyen-vien-ho-tro-khach-hang-pham-thi-ngoc-loan.aspx https://luatminhkhue.vn/chuyen-vien-ho-tro-khach-hang-pham-thi-ngoc-loan.aspx Sat, 27 Nov 2021 03:14:23 GMT Các cơ quan quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Liên hợp quốc https://luatminhkhue.vn/cac-co-quan-quoc-gia-ve-bao-ve-va-thuc-day-quyen-con-nguoi-cua-lien-hop-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-co-quan-quoc-gia-ve-bao-ve-va-thuc-day-quyen-con-nguoi-cua-lien-hop-quoc.aspx Sat, 27 Nov 2021 03:10:48 GMT Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-ngan-chan-va-bao-dam-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-ngan-chan-va-bao-dam-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx Sat, 27 Nov 2021 03:04:20 GMT Sự cố hệ thống điện quốc gia là gì? Yêu cầu và nguyên tắc xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia https://luatminhkhue.vn/su-co-he-thong-dien-quoc-gia-la-gi-yeu-cau-va-nguyen-tac-xu-ly-su-co-he-thong-dien-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/su-co-he-thong-dien-quoc-gia-la-gi-yeu-cau-va-nguyen-tac-xu-ly-su-co-he-thong-dien-quoc-gia.aspx Sat, 27 Nov 2021 02:49:38 GMT Đối tượng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-ap-dung-cac-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-ap-dung-cac-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh.aspx Sat, 27 Nov 2021 02:47:12 GMT Quy định pháp luật về bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-bao-ve-an-toan-duong-day-dan-dien-tren-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-bao-ve-an-toan-duong-day-dan-dien-tren-khong.aspx Sat, 27 Nov 2021 02:35:14 GMT Thiết bị dụng cụ điện nào phải được kiểm định an toàn kỹ thuật? https://luatminhkhue.vn/thiet-bi-dung-cu-dien-nao-phai-duoc-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat.aspx https://luatminhkhue.vn/thiet-bi-dung-cu-dien-nao-phai-duoc-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat.aspx Sat, 27 Nov 2021 02:28:15 GMT Bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, đất và cây trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không https://luatminhkhue.vn/boi-thuong-ho-tro-nha-o-cong-trinh-dat-va-cay-trong-hanh-lang-bao-ve-an-toan-duong-day-dien-tren-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/boi-thuong-ho-tro-nha-o-cong-trinh-dat-va-cay-trong-hanh-lang-bao-ve-an-toan-duong-day-dien-tren-khong.aspx Sat, 27 Nov 2021 02:27:49 GMT Quy định pháp luật về huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-huan-luyen-va-cap-the-an-toan-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-huan-luyen-va-cap-the-an-toan-dien.aspx Sat, 27 Nov 2021 02:21:27 GMT Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời nối lưới https://luatminhkhue.vn/hop-dong-mua-ban-dien-mau-ap-dung-cho-du-an-dien-mat-troi-noi-luoi.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-mua-ban-dien-mau-ap-dung-cho-du-an-dien-mat-troi-noi-luoi.aspx Sat, 27 Nov 2021 02:15:39 GMT Mẫu hợp đồng mua bán điện áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-mua-ban-dien-ap-dung-cho-he-thong-dien-mat-troi-mai-nha.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-mua-ban-dien-ap-dung-cho-he-thong-dien-mat-troi-mai-nha.aspx Sat, 27 Nov 2021 02:03:27 GMT Quyền sở hữu trí tuệ và tự do trong thương mại quốc tế theo Hiệp định TRIPS https://luatminhkhue.vn/quyen-so-huu-tri-tue-va-tu-do-trong-thuong-mai-quoc-te-theo-hiep-dinh-trips.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-so-huu-tri-tue-va-tu-do-trong-thuong-mai-quoc-te-theo-hiep-dinh-trips.aspx Fri, 26 Nov 2021 15:15:23 GMT Biện pháp bảo lĩnh là gì? Căn cứ áp dụng biện pháp bảo lĩnh? https://luatminhkhue.vn/bien-phap-bao-linh-la-gi-can-cu-ap-dung-bien-phap-bao-linh.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-bao-linh-la-gi-can-cu-ap-dung-bien-phap-bao-linh.aspx Fri, 26 Nov 2021 14:49:56 GMT Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-nhiem-vu-quyen-han-cua-chap-hanh-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-nhiem-vu-quyen-han-cua-chap-hanh-vien.aspx Fri, 26 Nov 2021 14:31:56 GMT Nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản? Các bước chuyển nhượng dự án bất động sản? https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-chuyen-nhuong-du-an-bat-dong-san-cac-buoc-chuyen-nhuong-du-an-bat-dong-san.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-chuyen-nhuong-du-an-bat-dong-san-cac-buoc-chuyen-nhuong-du-an-bat-dong-san.aspx Fri, 26 Nov 2021 14:15:56 GMT Thư tín dụng dự phòng (STANDBY LETTER OF CREDIT) là gì ? https://luatminhkhue.vn/thu-tin-dung-du-phong-standby-letter-of-credit-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tin-dung-du-phong-standby-letter-of-credit-la-gi.aspx Fri, 26 Nov 2021 11:47:24 GMT Sùng Thị Chấu - Chuyên viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng trên trang web https://luatminhkhue.vn https://luatminhkhue.vn/sung-thi-chau-chuyen-vien-ho-tro-giai-dap-thac-mac-cua-khach-hang-tren-trang-web-https-luatminhkhue-vn.aspx https://luatminhkhue.vn/sung-thi-chau-chuyen-vien-ho-tro-giai-dap-thac-mac-cua-khach-hang-tren-trang-web-https-luatminhkhue-vn.aspx Fri, 26 Nov 2021 10:52:24 GMT M.s Nguyễn Thị Xim Nhân viên hỗ trợ pháp lý công ty Luật TNHH Minh Khuê https://luatminhkhue.vn/m-s-nguyen-thi-xim-nhan-vien-ho-tro-phap-ly-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx https://luatminhkhue.vn/m-s-nguyen-thi-xim-nhan-vien-ho-tro-phap-ly-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx Fri, 26 Nov 2021 10:16:39 GMT Lại Thị Huyền - Nhân viên hỗ trợ pháp lý công ty Luật TNHH Minh Khuê https://luatminhkhue.vn/lai-thi-huyen-nhan-vien-ho-tro-phap-ly-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx https://luatminhkhue.vn/lai-thi-huyen-nhan-vien-ho-tro-phap-ly-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx Fri, 26 Nov 2021 10:14:54 GMT Điều kiện theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản ? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-bao-hiem-xa-hoi-de-huong-che-do-thai-san--.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-bao-hiem-xa-hoi-de-huong-che-do-thai-san--.aspx Fri, 26 Nov 2021 10:07:53 GMT Hỗ trợ tư vấn về vấn đề thẻ bảo hiểm y tế? https://luatminhkhue.vn/ho-tro-tu-van-ve-van-de-bao-hiem-y-te-.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-tro-tu-van-ve-van-de-bao-hiem-y-te-.aspx Fri, 26 Nov 2021 10:03:34 GMT Ms. Bùi Lệ Thương - Nhân viên hỗ trợ pháp lý công ty Luật TNHH Minh Khuê https://luatminhkhue.vn/ms--bui-le-thuong---nhan-vien-ho-tro-phap-luat-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx https://luatminhkhue.vn/ms--bui-le-thuong---nhan-vien-ho-tro-phap-luat-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx Fri, 26 Nov 2021 09:59:05 GMT Quy chuẩn về kỹ thuật đảm bảo an toàn điện trong hoạt động điện lực https://luatminhkhue.vn/quy-chuan-ve-ky-thuat-dam-bao-an-toan-dien-trong-hoat-dong-dien-luc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-chuan-ve-ky-thuat-dam-bao-an-toan-dien-trong-hoat-dong-dien-luc.aspx Fri, 26 Nov 2021 09:57:58 GMT Xin giấy chuyển tuyến như thế nào là đúng quy định của pháp luật? https://luatminhkhue.vn/xin-giay-chuyen-tuyen-nhu-the-nao-la-dung-quy-dinh-cua-phap-luat-.aspx https://luatminhkhue.vn/xin-giay-chuyen-tuyen-nhu-the-nao-la-dung-quy-dinh-cua-phap-luat-.aspx Fri, 26 Nov 2021 09:53:41 GMT Nguyễn Thị Diễm – Nhân viên hỗ trợ tư vấn thủ tục pháp lý https://luatminhkhue.vn/ms-nguyen-thi-diem-–-nhan-vien-ho-tro-tu-van-thu-tuc-phap-ly.aspx https://luatminhkhue.vn/ms-nguyen-thi-diem-–-nhan-vien-ho-tro-tu-van-thu-tuc-phap-ly.aspx Fri, 26 Nov 2021 09:52:38 GMT Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ pháp lý Phòng Sở hữu trí tuệ Công ty Luật Minh Khuê https://luatminhkhue.vn/nguyen-thi-thanh-huyen---chuyen-vien-dich-vu-ho-tro-phap-ly-phong-so-huu-tri-tue-cong-ty-luat-minh-khue.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-thi-thanh-huyen---chuyen-vien-dich-vu-ho-tro-phap-ly-phong-so-huu-tri-tue-cong-ty-luat-minh-khue.aspx Fri, 26 Nov 2021 09:45:55 GMT Muốn gia hạn thời gian thuê đất để sử dụng cần làm những thủ tục nào ? https://luatminhkhue.vn/muon-gia-han-thoi-gian-thue-dat-de-su-dung-can-lam-nhung-thu-tuc-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/muon-gia-han-thoi-gian-thue-dat-de-su-dung-can-lam-nhung-thu-tuc-nao-.aspx Fri, 26 Nov 2021 09:29:18 GMT Cách tính trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-tro-cap-lan-dau-khi-nhan-cong-tac-o-vung-co-dieu-kien-kinh-te-xa-hoi-dac-biet-kho-khan.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-tro-cap-lan-dau-khi-nhan-cong-tac-o-vung-co-dieu-kien-kinh-te-xa-hoi-dac-biet-kho-khan.aspx Fri, 26 Nov 2021 09:28:37 GMT Nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-giai-phap-ve-phong-chong-toi-pham-trong-tinh-hinh-moi-chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-toi-pham-giai-doan-2016-2025-dinh-huong-den-nam-2030.aspx https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-giai-phap-ve-phong-chong-toi-pham-trong-tinh-hinh-moi-chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-toi-pham-giai-doan-2016-2025-dinh-huong-den-nam-2030.aspx Fri, 26 Nov 2021 09:08:02 GMT Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-chu-the-cua-quan-he-phap-luat-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-chu-the-cua-quan-he-phap-luat-dan-su.aspx Fri, 26 Nov 2021 08:59:26 GMT Chương trình máy tính là gì? Pháp luật về sáng chế liên quan chương trình máy tính tại Việt Nam? https://luatminhkhue.vn/chuong-trinh-may-tinh-la-gi-phap-luat-ve-sang-che-lien-quan-chuong-trinh-may-tinh-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/chuong-trinh-may-tinh-la-gi-phap-luat-ve-sang-che-lien-quan-chuong-trinh-may-tinh-tai-viet-nam.aspx Fri, 26 Nov 2021 08:58:43 GMT Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xu-phat-thi-hanh-quyet-dinh-xu-phat-va-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-xu-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xu-phat-thi-hanh-quyet-dinh-xu-phat-va-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-xu-phat.aspx Fri, 26 Nov 2021 08:53:12 GMT Ms. Bùi Thị Ngọc Ánh là chuyên viên tư vấn pháp luật https://luatminhkhue.vn/ms--bui-thi-ngoc-anh-la-chuyen-vien-tu-van-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/ms--bui-thi-ngoc-anh-la-chuyen-vien-tu-van-phap-luat.aspx Fri, 26 Nov 2021 08:52:30 GMT Ms Nguyễn Ngọc Hà - Nhân viên hỗ trợ pháp lý Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Ms Hà hỗ trợ pháp lý và giải đáp vướng mắc của khách hàng thông qua số điện thoại 1900.6162 https://luatminhkhue.vn/ms-nguyen-ngoc-ha-nhan-vien-ho-tro-phap-ly-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue-ms-ha-ho-tro-phap-ly-va-giai-dap-vuong-mac-cua-khach-hang-thong-qua-so-dien-thoai-1900-6162.aspx https://luatminhkhue.vn/ms-nguyen-ngoc-ha-nhan-vien-ho-tro-phap-ly-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue-ms-ha-ho-tro-phap-ly-va-giai-dap-vuong-mac-cua-khach-hang-thong-qua-so-dien-thoai-1900-6162.aspx Fri, 26 Nov 2021 08:48:35 GMT Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-va-ap-dung-bien-phap-khac-phuc-hau-qua.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-va-ap-dung-bien-phap-khac-phuc-hau-qua.aspx Fri, 26 Nov 2021 08:37:08 GMT Cổng thông tin Thương mại VN cung cấp những thông tin gì cho người làm logistics? https://luatminhkhue.vn/cong-thong-tin-thuong-mai-vn-cung-cap-nhung-thong-tin-gi-cho-nguoi-lam-logistics.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-thong-tin-thuong-mai-vn-cung-cap-nhung-thong-tin-gi-cho-nguoi-lam-logistics.aspx Fri, 26 Nov 2021 08:35:34 GMT Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 https://luatminhkhue.vn/chien-luoc-phat-trien-ben-vung-kinh-te-bien-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045.aspx https://luatminhkhue.vn/chien-luoc-phat-trien-ben-vung-kinh-te-bien-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045.aspx Fri, 26 Nov 2021 08:23:34 GMT Ngược đãi người lao động là gì? Hành vi ngược đãi người lao động bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/nguoc-dai-nguoi-lao-dong-la-gi-hanh-vi-nguoc-dai-nguoi-lao-dong-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoc-dai-nguoi-lao-dong-la-gi-hanh-vi-nguoc-dai-nguoi-lao-dong-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Fri, 26 Nov 2021 08:18:34 GMT Sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp cần lưu ý những gì? https://luatminhkhue.vn/su-dung-dien-lam-phuong-tien-bao-ve-truc-tiep-can-luu-y-nhung-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/su-dung-dien-lam-phuong-tien-bao-ve-truc-tiep-can-luu-y-nhung-gi.aspx Fri, 26 Nov 2021 08:03:27 GMT Ngành logistics hàng không Việt Nam có những thông tin gì đáng lưu ý? https://luatminhkhue.vn/nganh-logistics-hang-khong-viet-nam-co-nhung-thong-tin-gi-dang-luu-y.aspx https://luatminhkhue.vn/nganh-logistics-hang-khong-viet-nam-co-nhung-thong-tin-gi-dang-luu-y.aspx Fri, 26 Nov 2021 08:00:00 GMT Thực trạng hệ thống hạ tầng và vận tải đường bộ của VN hiện nay như thế nào? https://luatminhkhue.vn/thuc-trang-he-thong-ha-tang-va-van-tai-duong-bo-cua-vn-hien-nay-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/thuc-trang-he-thong-ha-tang-va-van-tai-duong-bo-cua-vn-hien-nay-nhu-the-nao.aspx Fri, 26 Nov 2021 07:38:33 GMT Chính sách mới về bảo hiểm cháy nổ và bảo hiểm tiền gửi https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-bao-hiem-chay-no-va-bao-hiem-tien-gui.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-bao-hiem-chay-no-va-bao-hiem-tien-gui.aspx Fri, 26 Nov 2021 07:32:19 GMT Việt Nam có thể tận dụng vị trí địa lý để phát triển dịch vụ logistics như thế nào? https://luatminhkhue.vn/viet-nam-co-the-tan-dung-vi-tri-dia-ly-de-phat-trien-dich-vu-logistics-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/viet-nam-co-the-tan-dung-vi-tri-dia-ly-de-phat-trien-dich-vu-logistics-nhu-the-nao.aspx Fri, 26 Nov 2021 07:19:23 GMT Thẩm phán phải tuân thủ những quy tắc nào trong mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ quan thông tấn, báo chí? https://luatminhkhue.vn/tham-phan-phai-tuan-thu-nhung-quy-tac-nao-trong-moi-quan-he-cong-tac-voi-cac-co-quan-to-chuc-ca-nhan-va-co-quan-thong-tan-bao-chi.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-phan-phai-tuan-thu-nhung-quy-tac-nao-trong-moi-quan-he-cong-tac-voi-cac-co-quan-to-chuc-ca-nhan-va-co-quan-thong-tan-bao-chi.aspx Fri, 26 Nov 2021 07:09:06 GMT Ngô Thu Thảo - nhân viên hỗ trợ pháp lý Phòng Sở hữu trí tuệ https://luatminhkhue.vn/ngo-thu-thao-nhan-vien-ho-tro-phap-ly-phong-so-huu-tri-tue.aspx https://luatminhkhue.vn/ngo-thu-thao-nhan-vien-ho-tro-phap-ly-phong-so-huu-tri-tue.aspx Fri, 26 Nov 2021 06:52:07 GMT Lệ phí trước bạ, chính sách mới về lệ phí trước bạ đối với ô tô hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước https://luatminhkhue.vn/le-phi-truoc-ba-chinh-sach-moi-ve-le-phi-truoc-ba-doi-voi-o-to-hoac-so-mi-ro-mooc-duoc-keo-boi-o-to-va-loai-xe-tuong-tu-xe-o-to-san-xuat-lap-rap-trong-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/le-phi-truoc-ba-chinh-sach-moi-ve-le-phi-truoc-ba-doi-voi-o-to-hoac-so-mi-ro-mooc-duoc-keo-boi-o-to-va-loai-xe-tuong-tu-xe-o-to-san-xuat-lap-rap-trong-nuoc.aspx Fri, 26 Nov 2021 06:50:16 GMT Ngô Thu Thảo – Nhân viên hỗ trợ pháp lý Phòng Sở hữu trí tuệ Công ty Luật Minh Khuê https://luatminhkhue.vn/ngo-thu-thao-–-nhan-vien-ho-tro-phap-ly-phong-so-huu-tri-tue-cong-ty-luat-minh-khue.aspx https://luatminhkhue.vn/ngo-thu-thao-–-nhan-vien-ho-tro-phap-ly-phong-so-huu-tri-tue-cong-ty-luat-minh-khue.aspx Fri, 26 Nov 2021 06:47:11 GMT Quy tắc ứng xử của Thẩm phán là gì? Các quy tắc ứng xử của Thẩm phán khi thực hiện nhiệm vụ, ở cơ quan và nơi cư trú? https://luatminhkhue.vn/quy-tac-ung-xu-cua-tham-phan-la-gi-cac-quy-tac-ung-xu-cua-tham-phan-khi-thuc-hien-nhiem-vu-o-co-quan-va-noi-cu-tru.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-tac-ung-xu-cua-tham-phan-la-gi-cac-quy-tac-ung-xu-cua-tham-phan-khi-thuc-hien-nhiem-vu-o-co-quan-va-noi-cu-tru.aspx Fri, 26 Nov 2021 06:17:33 GMT Ms Lê Thủy Tiên - Nhân viên hỗ trợ khách hàng Công ty Luật TNHH Minh Khuê https://luatminhkhue.vn/ms-le-thuy-tien---nhan-vien-ho-tro-khach-hang-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx https://luatminhkhue.vn/ms-le-thuy-tien---nhan-vien-ho-tro-khach-hang-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx Fri, 26 Nov 2021 05:29:55 GMT Chính sác hỗ trợ miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do tác động của dịch Covid-19 https://luatminhkhue.vn/chinh-sac-ho-tro-mien-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-ca-nhan-kinh-doanh-do-tac-dong-cua-dich-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sac-ho-tro-mien-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-ca-nhan-kinh-doanh-do-tac-dong-cua-dich-covid-19.aspx Fri, 26 Nov 2021 04:36:20 GMT Ủy ban nhân dân cấp xã được giao quản lý những loại đất nào? https://luatminhkhue.vn/uy-ban-nhan-dan-cap-xa-duoc-giao-quan-ly-nhung-loai-dat-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/uy-ban-nhan-dan-cap-xa-duoc-giao-quan-ly-nhung-loai-dat-nao.aspx Fri, 26 Nov 2021 04:23:40 GMT Hỗ trợ giảm thuế thu nhập Doanh nghiệp do chịu tác động của Covid-19 https://luatminhkhue.vn/ho-tro-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-do-chiu-tac-dong-cua-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-tro-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-do-chiu-tac-dong-cua-covid-19.aspx Fri, 26 Nov 2021 04:12:24 GMT Nguyên tắc tiến hành hoạt động tố tụng vụ hình sự đối với người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-tien-hanh-hoat-dong-to-tung-vu-hinh-su-doi-voi-nguoi-tham-gia-to-tung-la-nguoi-duoi-18-tuoi.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-tien-hanh-hoat-dong-to-tung-vu-hinh-su-doi-voi-nguoi-tham-gia-to-tung-la-nguoi-duoi-18-tuoi.aspx Fri, 26 Nov 2021 04:03:31 GMT Nguyên tắc trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em theo pháp Luật Việt Nam hiện hành https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-trong-hoat-dong-tro-giup-phap-ly-cho-tre-em-theo-phap-luat-viet-nam-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-trong-hoat-dong-tro-giup-phap-ly-cho-tre-em-theo-phap-luat-viet-nam-hien-hanh.aspx Fri, 26 Nov 2021 03:41:33 GMT Đối tượng nào được quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất? https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-duoc-quyen-chuyen-doi-quyen-su-dung-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-duoc-quyen-chuyen-doi-quyen-su-dung-dat.aspx Fri, 26 Nov 2021 03:36:59 GMT Giới thiệu tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia và giá dịch vụ trong một số lĩnh vực chứng khoán từ 01/01/2022 https://luatminhkhue.vn/gioi-thieu-to-chuc-kinh-doanh-chung-khoan-ngan-hang-thuong-mai-tham-gia-va-gia-dich-vu-trong-mot-so-linh-vuc-chung-khoan-tu-01-01-2022.aspx https://luatminhkhue.vn/gioi-thieu-to-chuc-kinh-doanh-chung-khoan-ngan-hang-thuong-mai-tham-gia-va-gia-dich-vu-trong-mot-so-linh-vuc-chung-khoan-tu-01-01-2022.aspx Fri, 26 Nov 2021 03:34:20 GMT Hiện nay đang có các cơ sở nào ở cấp đại học đào tạo chuyên sâu về logistics? https://luatminhkhue.vn/hien-nay-dang-co-cac-co-so-nao-o-cap-dai-hoc-dao-tao-chuyen-sau-ve-logistics.aspx https://luatminhkhue.vn/hien-nay-dang-co-cac-co-so-nao-o-cap-dai-hoc-dao-tao-chuyen-sau-ve-logistics.aspx Fri, 26 Nov 2021 03:29:35 GMT Khuyến nghị của Liên hợp quốc về hoạt động trợ giúp pháp lý đối với người chưa thành niên https://luatminhkhue.vn/khuyen-nghi-cua-lien-hop-quoc-ve-hoat-dong-tro-giup-phap-ly-doi-voi-nguoi-chua-thanh-nien.aspx https://luatminhkhue.vn/khuyen-nghi-cua-lien-hop-quoc-ve-hoat-dong-tro-giup-phap-ly-doi-voi-nguoi-chua-thanh-nien.aspx Fri, 26 Nov 2021 03:19:20 GMT Nhà nước có chủ trương khuyến khích thu hút FDI vào dịch vụ logistics hay không ? https://luatminhkhue.vn/nha-nuoc-co-chu-truong-khuyen-khich-thu-hut-fdi-vao-dich-vu-logistics-hay-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-nuoc-co-chu-truong-khuyen-khich-thu-hut-fdi-vao-dich-vu-logistics-hay-khong.aspx Fri, 26 Nov 2021 03:17:47 GMT Nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia kinh doanh dịch vụ logistics phải đáp ứng những điều kện gì? https://luatminhkhue.vn/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-khi-tham-gia-kinh-doanh-dich-vu-logistics-phai-dap-ung-nhung-dieu-ken-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-khi-tham-gia-kinh-doanh-dich-vu-logistics-phai-dap-ung-nhung-dieu-ken-gi.aspx Fri, 26 Nov 2021 03:02:46 GMT Quy định của pháp luật quốc tế về tư pháp hình sự thân thiện với người chưa thành niên https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-quoc-te-ve-tu-phap-hinh-su-than-thien-voi-nguoi-chua-thanh-nien.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-quoc-te-ve-tu-phap-hinh-su-than-thien-voi-nguoi-chua-thanh-nien.aspx Fri, 26 Nov 2021 02:57:46 GMT Tại sao có chủ trương không nên “mua CIF, bán FOB”? https://luatminhkhue.vn/tai-sao-co-chu-truong-khong-nen-mua-cif-ban-fob.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-sao-co-chu-truong-khong-nen-mua-cif-ban-fob.aspx Fri, 26 Nov 2021 02:44:14 GMT Lê Thị Oanh - Nhân viên hỗ trợ pháp lý Công ty Luật TNHH Luật Minh Khuê https://luatminhkhue.vn/le-thi-oanh---nhan-vien-ho-tro-phap-ly-cong-ty-luat-tnhh-luat-minh-khue.aspx https://luatminhkhue.vn/le-thi-oanh---nhan-vien-ho-tro-phap-ly-cong-ty-luat-tnhh-luat-minh-khue.aspx Fri, 26 Nov 2021 02:29:21 GMT Áp dụng thuế suất với hàng hóa xuất - nhập khẩu và miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ vào năm 2022 https://luatminhkhue.vn/ap-dung-thue-suat-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-va-mien-thue-doi-voi-hang-hoa-cua-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-duoc-huong-quyen-uu-dai-mien-tru-vao-nam-2022.aspx https://luatminhkhue.vn/ap-dung-thue-suat-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-va-mien-thue-doi-voi-hang-hoa-cua-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-duoc-huong-quyen-uu-dai-mien-tru-vao-nam-2022.aspx Fri, 26 Nov 2021 02:04:17 GMT Đâu là những điểm yếu mà doanh nghiệp logistics Việt Nam cần khắc phục? https://luatminhkhue.vn/dau-la-nhung-diem-yeu-ma-doanh-nghiep-logistics-viet-nam-can-khac-phuc.aspx https://luatminhkhue.vn/dau-la-nhung-diem-yeu-ma-doanh-nghiep-logistics-viet-nam-can-khac-phuc.aspx Fri, 26 Nov 2021 01:57:15 GMT Đối tượng nào được đền bù khi Nhà nước thu hồi đất ? https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-duoc-den-bu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-duoc-den-bu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat.aspx Fri, 26 Nov 2021 01:50:55 GMT Hướng dẫn kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính của Tòa án https://luatminhkhue.vn/huong-dan-kiem-sat-viec-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-trong-to-tung-dan-su-to-tung-hanh-chinh-cua-toa-an.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-kiem-sat-viec-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-trong-to-tung-dan-su-to-tung-hanh-chinh-cua-toa-an.aspx Fri, 26 Nov 2021 01:41:06 GMT Thạc sỹ Luật học Hoàng Thị Huệ - Chuyên viên hỗ trợ pháp lý Công ty luật TNHH Minh Khuê https://luatminhkhue.vn/thac-sy-luat-hoc-hoang-thi-hue---chuyen-vien-ho-tro-phap-ly-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx https://luatminhkhue.vn/thac-sy-luat-hoc-hoang-thi-hue---chuyen-vien-ho-tro-phap-ly-cong-ty-luat-tnhh-minh-khue.aspx Fri, 26 Nov 2021 01:37:07 GMT Quan điểm của ngành logistics trong những năm sắp tới là như thế nào? https://luatminhkhue.vn/quan-diem-cua-nganh-logistics-trong-nhung-nam-sap-toi-la-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-diem-cua-nganh-logistics-trong-nhung-nam-sap-toi-la-nhu-the-nao.aspx Fri, 26 Nov 2021 01:29:45 GMT Trong khu vực ASEAN có tổ chức nào hoạt động về lĩnh vực logistics không? https://luatminhkhue.vn/trong-khu-vuc-asean-co-to-chuc-nao-hoat-dong-ve-linh-vuc-logistics-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/trong-khu-vuc-asean-co-to-chuc-nao-hoat-dong-ve-linh-vuc-logistics-khong.aspx Fri, 26 Nov 2021 01:10:50 GMT Cách tính phụ cấp thu hút đối với giáo viên làm việc tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-phu-cap-thu-hut-doi-voi-giao-vien-lam-viec-tai-vung-kinh-te-xa-hoi-dac-biet-kho-khan-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-phu-cap-thu-hut-doi-voi-giao-vien-lam-viec-tai-vung-kinh-te-xa-hoi-dac-biet-kho-khan-moi-nhat-hien-nay.aspx Thu, 25 Nov 2021 16:48:11 GMT Công chức, viên chức làm việc ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng những khoản phụ cấp gì? https://luatminhkhue.vn/cong-chuc-vien-chuc-lam-viec-o-vung-kinh-te-xa-hoi-dac-biet-kho-khan-se-duoc-huong-nhung-khoan-phu-cap-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-chuc-vien-chuc-lam-viec-o-vung-kinh-te-xa-hoi-dac-biet-kho-khan-se-duoc-huong-nhung-khoan-phu-cap-gi.aspx Thu, 25 Nov 2021 16:20:30 GMT Doanh nghiệp vừa và nhỏ có được tham gia đấu thầu không ? Hình thức tham gia như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-vua-va-nho-co-duoc-tham-gia-dau-thau-khong---hinh-thuc-tham-gia-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-vua-va-nho-co-duoc-tham-gia-dau-thau-khong---hinh-thuc-tham-gia-nhu-the-nao--.aspx Thu, 25 Nov 2021 12:04:30 GMT Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất ? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-tinh-tien-bao-hiem-that-nghiep-theo-quy-dinh-moi-nhat--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-tinh-tien-bao-hiem-that-nghiep-theo-quy-dinh-moi-nhat--.aspx Thu, 25 Nov 2021 12:00:16 GMT Thời gian giảng dạy của giảng viên thuộc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là bao nhiêu? https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-giang-day-cua-giang-vien-thuoc-cac-co-so-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-la-bao-nhieu.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-giang-day-cua-giang-vien-thuoc-cac-co-so-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-la-bao-nhieu.aspx Thu, 25 Nov 2021 11:51:06 GMT Lao động tự do cần tham gia bảo hiểm xã hội bao nhiêu lâu để được hưởng lương hưu ? https://luatminhkhue.vn/tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-buu-dien--pti--ra-mat-san-pham--bao-hiem-tinh-yeu-.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-buu-dien--pti--ra-mat-san-pham--bao-hiem-tinh-yeu-.aspx Thu, 25 Nov 2021 11:14:52 GMT Tiêu chuẩn để trở thành giảng viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay là gi? https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-de-tro-thanh-giang-vien-trong-cac-co-so-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-hien-nay-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-de-tro-thanh-giang-vien-trong-cac-co-so-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-hien-nay-la-gi.aspx Thu, 25 Nov 2021 11:11:10 GMT Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-hoat-dong-mua-ban-hang-hoa-qua-bien-gioi-cua-thuong-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-hoat-dong-mua-ban-hang-hoa-qua-bien-gioi-cua-thuong-nhan.aspx Thu, 25 Nov 2021 10:53:25 GMT Hỏi về chế độ hưởng thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ ? https://luatminhkhue.vn/hoi-ve-che-do-huong-thai-san-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-lao-dong-nu---.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-ve-che-do-huong-thai-san-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-lao-dong-nu---.aspx Thu, 25 Nov 2021 10:49:38 GMT Chuyển tuyến khi thăm khám, chữa bệnh thì mức hưởng bảo hiểm y tế là bao nhiêu ? https://luatminhkhue.vn/chuyen-tuyen-khi-tham-kham--chua-benh-thi-muc-huong-bao-hiem-y-te-la-bao-nhieu--.aspx https://luatminhkhue.vn/chuyen-tuyen-khi-tham-kham--chua-benh-thi-muc-huong-bao-hiem-y-te-la-bao-nhieu--.aspx Thu, 25 Nov 2021 10:45:34 GMT Tư vấn thủ tục đăng ký chuyển bảo hiểm xã hội ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-thu-tuc-dang-ky-chuyen-bao-hiem-xa-hoi--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-thu-tuc-dang-ky-chuyen-bao-hiem-xa-hoi--.aspx Thu, 25 Nov 2021 10:40:35 GMT Tư vấn về bảo hiểm y tế? các quy định về bảo hiểm y tế https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-bao-hiem-y-te.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-bao-hiem-y-te.aspx Thu, 25 Nov 2021 10:37:13 GMT Phân tích dấu hiệu của tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông? https://luatminhkhue.vn/phan-tich-dau-hieu-cua-toi-dua-hoac-su-dung-trai-phep-thong-tin-mang-may-tinh-mang-vien-thong.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-dau-hieu-cua-toi-dua-hoac-su-dung-trai-phep-thong-tin-mang-may-tinh-mang-vien-thong.aspx Thu, 25 Nov 2021 10:33:51 GMT Điều kiện và thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-co-so-du-dieu-kien-xet-nghiem-khang-dinh-cac-truong-hop-hiv-duong-tinh.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-co-so-du-dieu-kien-xet-nghiem-khang-dinh-cac-truong-hop-hiv-duong-tinh.aspx Thu, 25 Nov 2021 09:58:46 GMT Trình tư, nội dung tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng được thực hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-noi-dung-tu-van-xet-nghiem-hiv-tai-cong-dong-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-noi-dung-tu-van-xet-nghiem-hiv-tai-cong-dong-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Thu, 25 Nov 2021 09:53:58 GMT Điện toán đám mây là gì? Pháp luật Việt Nam quy định ra sao về điện toán đám mây trong hoạt động an ninh mạng? https://luatminhkhue.vn/dien-toan-dam-may-la-gi-phap-luat-viet-nam-quy-dinh-ra-sao-ve-dien-toan-dam-may-trong-hoat-dong-an-ninh-mang.aspx https://luatminhkhue.vn/dien-toan-dam-may-la-gi-phap-luat-viet-nam-quy-dinh-ra-sao-ve-dien-toan-dam-may-trong-hoat-dong-an-ninh-mang.aspx Thu, 25 Nov 2021 09:52:17 GMT Quy định pháp luật về trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-trinh-tu-thong-bao-ket-qua-xet-nghiem-hiv-duong-tinh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-trinh-tu-thong-bao-ket-qua-xet-nghiem-hiv-duong-tinh.aspx Thu, 25 Nov 2021 09:47:19 GMT Công nghệ RFID là gì và có ứng dụng thế nào trong hoạt động logistics? https://luatminhkhue.vn/cong-nghe-rfid-la-gi-va-co-ung-dung-the-nao-trong-hoat-dong-logistics.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-nghe-rfid-la-gi-va-co-ung-dung-the-nao-trong-hoat-dong-logistics.aspx Thu, 25 Nov 2021 09:37:55 GMT Khởi tố bị can là gì? Khởi tố bị can có phải là một giai đoạn tố tụng hình sự không? https://luatminhkhue.vn/khoi-to-bi-can-la-gi-khoi-to-bi-can-co-phai-la-mot-giai-doan-to-tung-hinh-su-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/khoi-to-bi-can-la-gi-khoi-to-bi-can-co-phai-la-mot-giai-doan-to-tung-hinh-su-khong.aspx Thu, 25 Nov 2021 09:34:20 GMT M&A nghĩa là gì? Cơ sở pháp lý cho hoạt động mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam? https://luatminhkhue.vn/m-a-nghia-la-gi-co-so-phap-ly-cho-hoat-dong-mua-ban-sap-nhap-doanh-nghiep-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/m-a-nghia-la-gi-co-so-phap-ly-cho-hoat-dong-mua-ban-sap-nhap-doanh-nghiep-o-viet-nam.aspx Thu, 25 Nov 2021 09:25:24 GMT Các tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/cac-tieu-chi-danh-gia-chat-luong-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-tieu-chi-danh-gia-chat-luong-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Thu, 25 Nov 2021 09:00:17 GMT Công nghiệp 4.0 là gì, và có tác động thế nào đến ngành logistics? https://luatminhkhue.vn/cong-nghiep-4-0-la-gi-va-co-tac-dong-the-nao-den-nganh-logistics.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-nghiep-4-0-la-gi-va-co-tac-dong-the-nao-den-nganh-logistics.aspx Thu, 25 Nov 2021 08:30:36 GMT e-logistics là gì? Có phải là logistics phục vụ cho thương mại điện tử?Sản xuất tinh gọn là gì? https://luatminhkhue.vn/e-logistics-la-gi-co-phai-la-logistics-phuc-vu-cho-thuong-mai-dien-tu-san-xuat-tinh-gon-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/e-logistics-la-gi-co-phai-la-logistics-phuc-vu-cho-thuong-mai-dien-tu-san-xuat-tinh-gon-la-gi.aspx Thu, 25 Nov 2021 08:13:41 GMT Chế độ thai sản giành cho lao động nữ mang thai? Khi nào thì đủ điều kiện để yêu cầu giải quyết chế độ thai sản? Cách tính chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần khi nghỉ việc? https://luatminhkhue.vn/che-do-thai-san-gianh-cho-lao-dong-nu-mang-thai--khi-nao-thi-du-dieu-kien-de-yeu-cau-giai-quyet-che-do-thai-san--cach-tinh-che-do-bao-hiem-xa-hoi-1-lan-khi-nghi-viec-.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-thai-san-gianh-cho-lao-dong-nu-mang-thai--khi-nao-thi-du-dieu-kien-de-yeu-cau-giai-quyet-che-do-thai-san--cach-tinh-che-do-bao-hiem-xa-hoi-1-lan-khi-nghi-viec-.aspx Thu, 25 Nov 2021 08:08:09 GMT Cơ chế thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở châu Phi của Liên hợp quốc https://luatminhkhue.vn/co-che-thuc-day-va-bao-ve-quyen-con-nguoi-o-chau-phi-cua-lien-hop-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/co-che-thuc-day-va-bao-ve-quyen-con-nguoi-o-chau-phi-cua-lien-hop-quoc.aspx Thu, 25 Nov 2021 08:01:25 GMT Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-ve-buon-ban-quoc-te-cac-loai-dong-thuc-vat-hoang-da-nguy-cap-cites.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-ve-buon-ban-quoc-te-cac-loai-dong-thuc-vat-hoang-da-nguy-cap-cites.aspx Thu, 25 Nov 2021 07:57:40 GMT Incoterms là gì? Incoterms có ý nghĩa thế nào với người làm logistics? https://luatminhkhue.vn/incoterms-la-gi-incoterms-co-y-nghia-the-nao-voi-nguoi-lam-logistics.aspx https://luatminhkhue.vn/incoterms-la-gi-incoterms-co-y-nghia-the-nao-voi-nguoi-lam-logistics.aspx Thu, 25 Nov 2021 07:57:19 GMT Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động xét nghiệm khẳng định HIV dương tính https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-de-nghi-cap-lai-dieu-chinh-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-xet-nghiem-khang-dinh-hiv-duong-tinh.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-de-nghi-cap-lai-dieu-chinh-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-xet-nghiem-khang-dinh-hiv-duong-tinh.aspx Thu, 25 Nov 2021 07:55:11 GMT Vai trò của kho trong hoạt động logistics là như thế nào? https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-kho-trong-hoat-dong-logistics-la-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-kho-trong-hoat-dong-logistics-la-nhu-the-nao.aspx Thu, 25 Nov 2021 07:30:47 GMT Chức năng, nhiệm vụ của các Uỷ ban công ước Liên hợp quốc https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-uy-ban-cong-uoc-lien-hop-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-uy-ban-cong-uoc-lien-hop-quoc.aspx Thu, 25 Nov 2021 07:16:44 GMT Giám định là gì? Tại sao giám định cũng được coi là một phần của logistics? https://luatminhkhue.vn/giam-dinh-la-gi-tai-sao-giam-dinh-cung-duoc-coi-la-mot-phan-cua-logistics.aspx https://luatminhkhue.vn/giam-dinh-la-gi-tai-sao-giam-dinh-cung-duoc-coi-la-mot-phan-cua-logistics.aspx Thu, 25 Nov 2021 07:12:26 GMT Nghĩa vụ dân sự riêng rẽ là gì? Phân biệt nghĩa vụ liên đới và nghĩa vụ riêng rẽ? https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-dan-su-rieng-re-la-gi-phan-biet-nghia-vu-lien-doi-va-nghia-vu-rieng-re.aspx https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-dan-su-rieng-re-la-gi-phan-biet-nghia-vu-lien-doi-va-nghia-vu-rieng-re.aspx Thu, 25 Nov 2021 07:10:12 GMT Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Liên hợp quốc https://luatminhkhue.vn/co-che-bao-ve-va-thuc-day-quyen-con-nguoi-cua-lien-hop-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/co-che-bao-ve-va-thuc-day-quyen-con-nguoi-cua-lien-hop-quoc.aspx Thu, 25 Nov 2021 07:04:12 GMT Các cơ chế khu vực về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Liên hợp quốc https://luatminhkhue.vn/cac-co-che-khu-vuc-ve-bao-ve-va-thuc-day-quyen-con-nguoi-cua-lien-hop-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-co-che-khu-vuc-ve-bao-ve-va-thuc-day-quyen-con-nguoi-cua-lien-hop-quoc.aspx Thu, 25 Nov 2021 07:03:45 GMT Chế độ thi tuyển và bổ nhiệm quan chức trong xã hội phong kiến Việt Nam https://luatminhkhue.vn/che-do-thi-tuyen-va-bo-nhiem-quan-chuc-trong-xa-hoi-phong-kien-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-thi-tuyen-va-bo-nhiem-quan-chuc-trong-xa-hoi-phong-kien-viet-nam.aspx Thu, 25 Nov 2021 06:39:44 GMT Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám, chữa bệnh https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-to-chuc-hoat-dong-duoc-lam-sang-cua-co-so-kham-chua-benh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-to-chuc-hoat-dong-duoc-lam-sang-cua-co-so-kham-chua-benh.aspx Thu, 25 Nov 2021 06:34:08 GMT Hướng dẫn xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo liên tục cho cán bộ y tế https://luatminhkhue.vn/huong-dan-xay-dung-chuong-trinh-tai-lieu-dao-tao-lien-tuc-cho-can-bo-y-te.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-xay-dung-chuong-trinh-tai-lieu-dao-tao-lien-tuc-cho-can-bo-y-te.aspx Thu, 25 Nov 2021 06:26:51 GMT Thanh tra Chính phủ là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Chính phủ? https://luatminhkhue.vn/thanh-tra-chinh-phu-la-gi-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-thanh-tra-chinh-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/thanh-tra-chinh-phu-la-gi-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-thanh-tra-chinh-phu.aspx Thu, 25 Nov 2021 06:25:24 GMT Các cơ sở giáo dục, đào tạo nào có chức năng tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay https://luatminhkhue.vn/cac-co-so-giao-duc-dao-tao-nao-co-chuc-nang-to-chuc-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-co-so-giao-duc-dao-tao-nao-co-chuc-nang-to-chuc-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-hien-nay.aspx Thu, 25 Nov 2021 06:10:53 GMT Điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-gia-cac-khoa-boi-duong-o-nuoc-ngoai-bang-ngan-sach-nha-nuoc-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-gia-cac-khoa-boi-duong-o-nuoc-ngoai-bang-ngan-sach-nha-nuoc-hien-nay.aspx Thu, 25 Nov 2021 06:09:26 GMT Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gồm những ai? https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-tham-dinh-chuong-trinh-tai-lieu-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-gom-nhung-ai.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-tham-dinh-chuong-trinh-tai-lieu-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-gom-nhung-ai.aspx Thu, 25 Nov 2021 05:39:24 GMT Những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội là gì ? https://luatminhkhue.vn/nhung-quyen-loi-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-la-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-quyen-loi-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-la-gi--.aspx Thu, 25 Nov 2021 04:56:33 GMT Thủ tục đăng ký cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-cap-so-dang-ky-chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-cap-so-dang-ky-chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai.aspx Thu, 25 Nov 2021 04:15:18 GMT Quy định pháp luật hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-huong-dan-dao-tao-lien-tuc-cho-can-bo-y-te.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-huong-dan-dao-tao-lien-tuc-cho-can-bo-y-te.aspx Thu, 25 Nov 2021 04:14:40 GMT Quy định về việc sử dụng thẻ ngân hàng và hiệu lực thẻ ATM không gắn chíp từ năm 2022 như thế nào? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-su-dung-the-ngan-hang-va-hieu-luc-the-atm-khong-gan-chip-tu-nam-2022-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-su-dung-the-ngan-hang-va-hieu-luc-the-atm-khong-gan-chip-tu-nam-2022-nhu-the-nao.aspx Thu, 25 Nov 2021 04:11:13 GMT Vai trò của thanh tra đối với việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động hành chính Nhà nước https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-thanh-tra-doi-voi-viec-kiem-soat-quyen-luc-trong-hoat-dong-hanh-chinh-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-thanh-tra-doi-voi-viec-kiem-soat-quyen-luc-trong-hoat-dong-hanh-chinh-nha-nuoc.aspx Thu, 25 Nov 2021 03:58:18 GMT Các phương thức vận tải hiện nay có đặc điểm gì, ưu điểm, nhược điểm như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/cac-phuong-thuc-van-tai-hien-nay-co-dac-diem-gi-uu-diem-nhuoc-diem-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-phuong-thuc-van-tai-hien-nay-co-dac-diem-gi-uu-diem-nhuoc-diem-nhu-the-nao.aspx Thu, 25 Nov 2021 03:44:10 GMT Phân biệt giữa logistics và chuỗi cung ứng ở những điểm gì? https://luatminhkhue.vn/phan-biet-giua-logistics-va-chuoi-cung-ung-o-nhung-diem-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-giua-logistics-va-chuoi-cung-ung-o-nhung-diem-gi.aspx Thu, 25 Nov 2021 03:30:57 GMT Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền con người https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-phap-luat-trong-bao-ve-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-phap-luat-trong-bao-ve-quyen-con-nguoi.aspx Thu, 25 Nov 2021 03:30:08 GMT Hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế https://luatminhkhue.vn/huong-dan-tu-van-phong-chong-hiv-aids-tai-co-so-y-te.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-tu-van-phong-chong-hiv-aids-tai-co-so-y-te.aspx Thu, 25 Nov 2021 03:17:49 GMT Công văn ngừng cung cấp dịch vụ Internet và hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ? https://luatminhkhue.vn/mau-cong-van-de-nghi-ngung-cung-cap-dich-vu-internet.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-cong-van-de-nghi-ngung-cung-cap-dich-vu-internet.aspx Thu, 25 Nov 2021 02:47:56 GMT Để logistics phát triển cần có những yếu tố nào? https://luatminhkhue.vn/de-logistics-phat-trien-can-co-nhung-yeu-to-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/de-logistics-phat-trien-can-co-nhung-yeu-to-nao.aspx Thu, 25 Nov 2021 02:38:52 GMT Quy định pháp luật về giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây qua đường tình dục https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-giam-sat-dich-te-hoc-hiv-aids-va-giam-sat-cac-nhiem-trung-lay-qua-duong-tinh-duc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-giam-sat-dich-te-hoc-hiv-aids-va-giam-sat-cac-nhiem-trung-lay-qua-duong-tinh-duc.aspx Thu, 25 Nov 2021 02:32:31 GMT Chức năng bảo vệ Tổ quốc của Nhà nước là gì? Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng bảo vệ Tổ quốc như thế nào? https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-bao-ve-to-quoc-cua-nha-nuoc-la-gi-nha-nuoc-viet-nam-thuc-hien-chuc-nang-bao-ve-to-quoc-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-bao-ve-to-quoc-cua-nha-nuoc-la-gi-nha-nuoc-viet-nam-thuc-hien-chuc-nang-bao-ve-to-quoc-nhu-the-nao.aspx Thu, 25 Nov 2021 02:28:01 GMT Có thể phân loại các hoạt động logistics theo những tiêu chí nào nữa? https://luatminhkhue.vn/co-the-phan-loai-cac-hoat-dong-logistics-theo-nhung-tieu-chi-nao-nua.aspx https://luatminhkhue.vn/co-the-phan-loai-cac-hoat-dong-logistics-theo-nhung-tieu-chi-nao-nua.aspx Thu, 25 Nov 2021 02:16:35 GMT Chức năng xã hội của Nhà nước là gì? Quan điểm của Ph. Ăng-ghen về chức năng xã hội của nhà nước? https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-xa-hoi-cua-nha-nuoc-la-gi-quan-diem-cua-ph-ang-ghen-ve-chuc-nang-xa-hoi-cua-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-xa-hoi-cua-nha-nuoc-la-gi-quan-diem-cua-ph-ang-ghen-ve-chuc-nang-xa-hoi-cua-nha-nuoc.aspx Thu, 25 Nov 2021 02:11:57 GMT Điều kiện thành lập đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thanh-lap-doi-voi-to-chuc-tu-van-ve-phong-chong-hiv-aids.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thanh-lap-doi-voi-to-chuc-tu-van-ve-phong-chong-hiv-aids.aspx Thu, 25 Nov 2021 01:42:53 GMT Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan về quyền con người của Liên hợp quốc với các tổ chức phi chính phủ https://luatminhkhue.vn/phoi-hop-hoat-dong-giua-cac-co-quan-ve-quyen-con-nguoi-cua-lien-hop-quoc-voi-cac-to-chuc-phi-chinh-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/phoi-hop-hoat-dong-giua-cac-co-quan-ve-quyen-con-nguoi-cua-lien-hop-quoc-voi-cac-to-chuc-phi-chinh-phu.aspx Thu, 25 Nov 2021 01:41:48 GMT Cách nhận và hồ sơ thủ tục để nhận bảo hiểm xã hội một lần? https://luatminhkhue.vn/cach-nhan-va-ho-so-thu-tuc-de-nhan-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-nhan-va-ho-so-thu-tuc-de-nhan-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-.aspx Thu, 25 Nov 2021 01:37:04 GMT Các cơ quan chuyên trách về quyền con người của Liên hợp quốc https://luatminhkhue.vn/cac-co-quan-chuyen-trach-ve-quyen-con-nguoi-cua-lien-hop-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-co-quan-chuyen-trach-ve-quyen-con-nguoi-cua-lien-hop-quoc.aspx Thu, 25 Nov 2021 01:22:01 GMT Giải quyết khiếu nại vi phạm quyền con người theo cơ chế dựa trên Hiến chương https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-khieu-nai-vi-pham-quyen-con-nguoi-theo-co-che-dua-tren-hien-chuong.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-khieu-nai-vi-pham-quyen-con-nguoi-theo-co-che-dua-tren-hien-chuong.aspx Thu, 25 Nov 2021 01:20:52 GMT Thẩm quyền quyết định sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc về ai? Thủ tục sao, chụp tài liệu chứa bí mật nhà nước https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-quyet-dinh-sao-chup-tai-lieu-vat-chua-bi-mat-nha-nuoc-thuoc-ve-ai-thu-tuc-sao-chup-tai-lieu-chua-bi-mat-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-quyet-dinh-sao-chup-tai-lieu-vat-chua-bi-mat-nha-nuoc-thuoc-ve-ai-thu-tuc-sao-chup-tai-lieu-chua-bi-mat-nha-nuoc.aspx Wed, 24 Nov 2021 14:54:49 GMT Thủ tục xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước như thế nào? Quy định về gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xac-dinh-bi-mat-nha-nuoc-va-do-mat-cua-bi-mat-nha-nuoc-nhu-the-nao-quy-dinh-ve-gia-han-thoi-han-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xac-dinh-bi-mat-nha-nuoc-va-do-mat-cua-bi-mat-nha-nuoc-nhu-the-nao-quy-dinh-ve-gia-han-thoi-han-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc.aspx Wed, 24 Nov 2021 14:33:50 GMT Mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa https://luatminhkhue.vn/muc-phu-cap-cho-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-xom-tren-dia-ban-tinh-thanh-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phu-cap-cho-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-xom-tren-dia-ban-tinh-thanh-hoa.aspx Wed, 24 Nov 2021 14:26:41 GMT Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, tổ dân phố ở Tỉnh Thái Nguyên https://luatminhkhue.vn/muc-phu-cap-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-va-xom-to-dan-pho-o-tinh-thai-nguyen.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phu-cap-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-va-xom-to-dan-pho-o-tinh-thai-nguyen.aspx Wed, 24 Nov 2021 14:16:23 GMT Có phải bồi thường hợp đồng mới được nhận lại sổ bảo hiểm xã hội từ công ty ? https://luatminhkhue.vn/co-phai-boi-thuong-hop-dong-moi-duoc-nhan-lai-so-bao-hiem-xa-hoi-tu-cong-ty--.aspx https://luatminhkhue.vn/co-phai-boi-thuong-hop-dong-moi-duoc-nhan-lai-so-bao-hiem-xa-hoi-tu-cong-ty--.aspx Wed, 24 Nov 2021 11:26:22 GMT Thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) là bao lâu ? https://luatminhkhue.vn/thoi-han-su-dung-the-bao-hiem-y-te--bhyt--la-bao-lau--.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-su-dung-the-bao-hiem-y-te--bhyt--la-bao-lau--.aspx Wed, 24 Nov 2021 10:42:02 GMT Nội dung, hình thức, chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện nay https://luatminhkhue.vn/noi-dung-hinh-thuc-chuong-trinh-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-theo-quy-dinh-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-hinh-thuc-chuong-trinh-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-theo-quy-dinh-hien-nay.aspx Wed, 24 Nov 2021 10:19:04 GMT Hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, thủ tục thi tuyển vào ngạch chấp hành viên sơ cấp https://luatminhkhue.vn/huong-dan-dieu-kien-ho-so-thu-tuc-thi-tuyen-vao-ngach-chap-hanh-vien-so-cap.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-dieu-kien-ho-so-thu-tuc-thi-tuyen-vao-ngach-chap-hanh-vien-so-cap.aspx Wed, 24 Nov 2021 09:59:38 GMT Cách thức xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án dân sự là gì? https://luatminhkhue.vn/cach-thuc-xac-dinh-phan-chia-xu-ly-tai-san-chung-de-thi-hanh-an-dan-su-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-thuc-xac-dinh-phan-chia-xu-ly-tai-san-chung-de-thi-hanh-an-dan-su-la-gi.aspx Wed, 24 Nov 2021 09:55:41 GMT Hướng dẫn đăng ký hưởng chế độ thai sản sau khi nghỉ việc tại công ty? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-dang-ky-huong-che-do-thai-san-sau-khi-nghi-viec-tai-cong-ty--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-dang-ky-huong-che-do-thai-san-sau-khi-nghi-viec-tai-cong-ty--.aspx Wed, 24 Nov 2021 09:36:01 GMT Tác phẩm phái sinh là gì? Điều kiện bảo hộ quyền tác giả của tác phẩm phái sinh? https://luatminhkhue.vn/tac-pham-phai-sinh-la-gi-dieu-kien-bao-ho-quyen-tac-gia-cua-tac-pham-phai-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/tac-pham-phai-sinh-la-gi-dieu-kien-bao-ho-quyen-tac-gia-cua-tac-pham-phai-sinh.aspx Wed, 24 Nov 2021 09:32:12 GMT Điều kiện, thỏa thuận mang thai hộ mới nhất https://luatminhkhue.vn/sinh-con-ho-em-trai.aspx https://luatminhkhue.vn/sinh-con-ho-em-trai.aspx Wed, 24 Nov 2021 09:17:05 GMT Mượn lý lịch (giấy tờ cá nhân) của người khác để tham gia bảo hiểm xã hội có vi phạm luật không ? https://luatminhkhue.vn/luat-su-tu-van-va-giai-dap-vuong-mac-luat-bao-hiem-xa-hoi-qua-email---tvpl.aspx https://luatminhkhue.vn/luat-su-tu-van-va-giai-dap-vuong-mac-luat-bao-hiem-xa-hoi-qua-email---tvpl.aspx Wed, 24 Nov 2021 09:14:45 GMT Những vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản là quyền đòi nợ? https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-phap-ly-lien-quan-den-tai-san-la-quyen-doi-no.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-phap-ly-lien-quan-den-tai-san-la-quyen-doi-no.aspx Wed, 24 Nov 2021 09:13:33 GMT Bảo hiểm y tế trong trường hợp khám chữa bệnh từ tuyến huyện đến tuyến trung ương https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-y-te-trong-truong-hop-kham-chua-benh-tu-tuyen-huyen-den-tuyen-trung-uong.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-y-te-trong-truong-hop-kham-chua-benh-tu-tuyen-huyen-den-tuyen-trung-uong.aspx Wed, 24 Nov 2021 09:04:24 GMT Ký mã hiệu hàng hóa (Marks and numbers) là gì ? https://luatminhkhue.vn/ky-ma-hieu-hang-hoa-marks-and-numbers-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/ky-ma-hieu-hang-hoa-marks-and-numbers-la-gi.aspx Wed, 24 Nov 2021 08:57:44 GMT Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EARNING PER SHARE - EPS) là gì ? https://luatminhkhue.vn/loi-nhuan-tren-moi-co-phan-earning-per-share-eps-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/loi-nhuan-tren-moi-co-phan-earning-per-share-eps-la-gi.aspx Wed, 24 Nov 2021 08:57:40 GMT Quyền đòi nợ là gì? Các giao dịch liên quan đến quyền đòi nợ? https://luatminhkhue.vn/quyen-doi-no-la-gi-cac-giao-dich-lien-quan-den-quyen-doi-no.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-doi-no-la-gi-cac-giao-dich-lien-quan-den-quyen-doi-no.aspx Wed, 24 Nov 2021 08:41:48 GMT Cán bộ, công chức cấp xã và số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Hà Nội https://luatminhkhue.vn/can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-so-luong-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-cap-xa-tai-ha-noi.aspx https://luatminhkhue.vn/can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-so-luong-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-cap-xa-tai-ha-noi.aspx Wed, 24 Nov 2021 08:35:33 GMT Cơ chế Đánh giá Định kỳ toàn thể của Liên hợp quốc https://luatminhkhue.vn/co-che-danh-gia-dinh-ky-toan-the-cua-lien-hop-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/co-che-danh-gia-dinh-ky-toan-the-cua-lien-hop-quoc.aspx Wed, 24 Nov 2021 08:03:41 GMT Quy định về việc thăm hỏi ốm đau, viếng đám tang, tổ chức lễ tang của Viện kiểm sát nhân dân tối cao https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-tham-hoi-om-dau-vieng-dam-tang-to-chuc-le-tang-cua-vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-tham-hoi-om-dau-vieng-dam-tang-to-chuc-le-tang-cua-vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao.aspx Wed, 24 Nov 2021 07:34:55 GMT Viên chức không làm đủ số năm cam kết thì có phải hoàn trà chi phí đào tạo không? https://luatminhkhue.vn/vien-chuc-khong-lam-du-so-nam-cam-ket-thi-co-phai-hoan-tra-chi-phi-dao-tao-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/vien-chuc-khong-lam-du-so-nam-cam-ket-thi-co-phai-hoan-tra-chi-phi-dao-tao-khong.aspx Wed, 24 Nov 2021 07:33:29 GMT Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” https://luatminhkhue.vn/muc-tieu-nhiem-vu-va-giai-phap-trong-de-an-day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-va-chuyen-doi-so-trong-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-giai-doan-2021-2030.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-tieu-nhiem-vu-va-giai-phap-trong-de-an-day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-va-chuyen-doi-so-trong-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-giai-doan-2021-2030.aspx Wed, 24 Nov 2021 07:08:03 GMT Tập quán về hôn nhân gia đình là gì? Một số nguyên tắc trong áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình https://luatminhkhue.vn/tap-quan-ve-hon-nhan-gia-dinh-la-gi-mot-so-nguyen-tac-trong-ap-dung-tap-quan-ve-hon-nhan-va-gia-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/tap-quan-ve-hon-nhan-gia-dinh-la-gi-mot-so-nguyen-tac-trong-ap-dung-tap-quan-ve-hon-nhan-va-gia-dinh.aspx Wed, 24 Nov 2021 07:01:34 GMT Phân tích trường hợp tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét tuyển vào công chức Viện kiểm sát nhân dân https://luatminhkhue.vn/phan-tich-truong-hop-tiep-nhan-cong-chuc-khong-qua-thi-tuyen-xet-tuyen-vao-cong-chuc-vien-kiem-sat-nhan-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-truong-hop-tiep-nhan-cong-chuc-khong-qua-thi-tuyen-xet-tuyen-vao-cong-chuc-vien-kiem-sat-nhan-dan.aspx Wed, 24 Nov 2021 06:41:30 GMT Tổng quan về chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cua-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cua-nha-nuoc.aspx Wed, 24 Nov 2021 06:19:41 GMT Khái niệm động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm? Phân tích dấu hiệu của tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-dong-vat-hoang-da-dong-vat-nguy-cap-quy-hiem-phan-tich-dau-hieu-cua-toi-vi-pham-quy-dinh-ve-bao-ve-dong-vat-hoang-da.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-dong-vat-hoang-da-dong-vat-nguy-cap-quy-hiem-phan-tich-dau-hieu-cua-toi-vi-pham-quy-dinh-ve-bao-ve-dong-vat-hoang-da.aspx Wed, 24 Nov 2021 06:00:58 GMT Hóa đơn của cơ quan thuế bán cho đối tượng nào? Thủ tục tiến hành khi mua hóa đơn của cơ quan thuế https://luatminhkhue.vn/hoa-don-cua-co-quan-thue-ban-cho-doi-tuong-nao-thu-tuc-tien-hanh-khi-mua-hoa-don-cua-co-quan-thue.aspx https://luatminhkhue.vn/hoa-don-cua-co-quan-thue-ban-cho-doi-tuong-nao-thu-tuc-tien-hanh-khi-mua-hoa-don-cua-co-quan-thue.aspx Wed, 24 Nov 2021 04:39:41 GMT Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-xu-phat-va-bien-phap-khac-phuc-hau-qua-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-ve-phong-chong-bao-luc-gia-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-xu-phat-va-bien-phap-khac-phuc-hau-qua-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-ve-phong-chong-bao-luc-gia-dinh.aspx Wed, 24 Nov 2021 04:22:30 GMT Điều kiện để được hưởng trợ cấp thôi việc là gì? https://luatminhkhue.vn/giai-dap-nhung-vuong-mac-phap-ly-cua-nguoi-lao-dong-ve-che-do-bao-hiem-xa-hoi--.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-dap-nhung-vuong-mac-phap-ly-cua-nguoi-lao-dong-ve-che-do-bao-hiem-xa-hoi--.aspx Wed, 24 Nov 2021 04:04:15 GMT Nội dung về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022 https://luatminhkhue.vn/noi-dung-ve-nguyen-tac-xay-dung-va-giao-du-toan-tai-chinh-cong-doan-nam-2022.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-ve-nguyen-tac-xay-dung-va-giao-du-toan-tai-chinh-cong-doan-nam-2022.aspx Wed, 24 Nov 2021 03:42:17 GMT Khái niệm ngược đãi? Phân tích các dấu hiệu của tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-nguoc-dai-phan-tich-cac-dau-hieu-cua-toi-nguoc-dai-hoac-hanh-ha-ong-ba-cha-me-vo-chong-con-chau-hoac-nguoi-co-cong-nuoi-duong-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-nguoc-dai-phan-tich-cac-dau-hieu-cua-toi-nguoc-dai-hoac-hanh-ha-ong-ba-cha-me-vo-chong-con-chau-hoac-nguoi-co-cong-nuoi-duong-minh.aspx Wed, 24 Nov 2021 03:32:04 GMT Chính sách về tiền lương tối thiểu vùng vào năm 2022 có gì khác so với năm 2021 không? https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-ve-tien-luong-toi-thieu-vung-vao-nam-2022-co-gi-khac-so-voi-nam-2021-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-ve-tien-luong-toi-thieu-vung-vao-nam-2022-co-gi-khac-so-voi-nam-2021-khong.aspx Wed, 24 Nov 2021 03:18:01 GMT Phân tích cấu thành tội hành hạ người khác? Phân biệt tội hành hạ người khác và tội bức tử? https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cau-thanh-toi-hanh-ha-nguoi-khac-phan-biet-toi-hanh-ha-nguoi-khac-va-toi-buc-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cau-thanh-toi-hanh-ha-nguoi-khac-phan-biet-toi-hanh-ha-nguoi-khac-va-toi-buc-tu.aspx Wed, 24 Nov 2021 03:03:17 GMT Bên thuê chấm dứt hợp đồng mua bán thì có được trả lại tiền cọc không ? https://luatminhkhue.vn/ben-thue-cham-dut-hop-dong-mua-ban-thi-co-duoc-tra-lai-tien-coc-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/ben-thue-cham-dut-hop-dong-mua-ban-thi-co-duoc-tra-lai-tien-coc-khong.aspx Wed, 24 Nov 2021 02:58:47 GMT Xử lý khai sai chỉ tiêu [22]-thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên TK mẫu số 01/GTGT https://luatminhkhue.vn/xu-ly-khai-sai-chi-tieu-[22]-thue-gtgt-con-duoc-khau-tru-ky-truoc-chuyen-sang-tren-tk-mau-so-01-gtgt.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-ly-khai-sai-chi-tieu-[22]-thue-gtgt-con-duoc-khau-tru-ky-truoc-chuyen-sang-tren-tk-mau-so-01-gtgt.aspx Wed, 24 Nov 2021 02:52:21 GMT Sản phẩm mạng riêng ảo và giao thức thường dùng trong VPN https://luatminhkhue.vn/san-pham-mang-rieng-ao-va-giao-thuc-thuong-dung-trong-vpn.aspx https://luatminhkhue.vn/san-pham-mang-rieng-ao-va-giao-thuc-thuong-dung-trong-vpn.aspx Wed, 24 Nov 2021 02:49:02 GMT Khái niệm mạng riêng ảo, yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm mạng riêng ảo https://luatminhkhue.vn/khai-niem-mang-rieng-ao-yeu-cau-ky-thuat-co-ban-doi-voi-san-pham-mang-rieng-ao.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-mang-rieng-ao-yeu-cau-ky-thuat-co-ban-doi-voi-san-pham-mang-rieng-ao.aspx Wed, 24 Nov 2021 02:19:19 GMT Tổng hợp các án lệ Dân sự của Việt Nam hiện nay https://luatminhkhue.vn/tong-hop-cac-an-le-dan-su-cua-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-hop-cac-an-le-dan-su-cua-viet-nam-hien-nay.aspx Wed, 24 Nov 2021 02:11:46 GMT Vai trò của các cơ quan chính của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-cac-co-quan-chinh-cua-lien-hop-quoc-trong-viec-bao-ve-va-thuc-day-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-cac-co-quan-chinh-cua-lien-hop-quoc-trong-viec-bao-ve-va-thuc-day-quyen-con-nguoi.aspx Wed, 24 Nov 2021 01:59:18 GMT Trình tự lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-lap-tham-dinh-ke-hoach-kiem-toan-tong-quat-cua-cuoc-kiem-toan-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-lap-tham-dinh-ke-hoach-kiem-toan-tong-quat-cua-cuoc-kiem-toan-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh.aspx Wed, 24 Nov 2021 01:58:13 GMT Một số vấn đề pháp lý về việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-phap-ly-ve-viec-hoan-tam-dinh-chi-chap-hanh-an-phat-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-phap-ly-ve-viec-hoan-tam-dinh-chi-chap-hanh-an-phat-tu.aspx Wed, 24 Nov 2021 01:50:33 GMT Phạm vi các quyền của người thiểu số trong luật quốc tế https://luatminhkhue.vn/pham-vi-cac-quyen-cua-nguoi-thieu-so-trong-luat-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/pham-vi-cac-quyen-cua-nguoi-thieu-so-trong-luat-quoc-te.aspx Wed, 24 Nov 2021 01:22:32 GMT Điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-duoc-cu-di-dao-tao-boi-duong.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-duoc-cu-di-dao-tao-boi-duong.aspx Tue, 23 Nov 2021 15:13:27 GMT Nội dung chi để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gồm những gì? https://luatminhkhue.vn/noi-dung-chi-de-thuc-hien-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-gom-nhung-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-chi-de-thuc-hien-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-gom-nhung-gi.aspx Tue, 23 Nov 2021 14:42:01 GMT Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/muc-chi-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-chi-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Tue, 23 Nov 2021 13:25:19 GMT Quy định pháp luật về mức chi để tổ chức hội nghị của cơ quan Nhà nước hiện nay https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-muc-chi-de-to-chuc-hoi-nghi-cua-co-quan-nha-nuoc-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-muc-chi-de-to-chuc-hoi-nghi-cua-co-quan-nha-nuoc-hien-nay.aspx Tue, 23 Nov 2021 12:58:05 GMT Mức phụ cấp lưu trú khi đi công tác của cán bộ, công chức và viên chức hiện nay như thế nào? https://luatminhkhue.vn/muc-phu-cap-luu-tru-khi-di-cong-tac-cua-can-bo-cong-chuc-va-vien-chuc-hien-nay-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phu-cap-luu-tru-khi-di-cong-tac-cua-can-bo-cong-chuc-va-vien-chuc-hien-nay-nhu-the-nao.aspx Tue, 23 Nov 2021 12:33:56 GMT Chi phí đi lại khi đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được tính như thế nào? https://luatminhkhue.vn/chi-phi-di-lai-khi-di-cong-tac-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lam-viec-tai-co-quan-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-duoc-tinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-phi-di-lai-khi-di-cong-tac-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lam-viec-tai-co-quan-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-duoc-tinh-nhu-the-nao.aspx Tue, 23 Nov 2021 11:45:51 GMT Nộp hồ sơ muộn có được nhận trợ cấp thất nghiệp không? Thủ tục đăng ký thất nghiệp thực hiện như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/nop-ho-so-muon-co-duoc-nhan-tro-cap-that-nghiep-khong--thu-tuc-dang-ky-that-nghiep-thuc-hien-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/nop-ho-so-muon-co-duoc-nhan-tro-cap-that-nghiep-khong--thu-tuc-dang-ky-that-nghiep-thuc-hien-nhu-the-nao--.aspx Tue, 23 Nov 2021 11:30:43 GMT Quyền dân sự và chính trị trong pháp luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/quyen-dan-su-va-chinh-tri-trong-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-dan-su-va-chinh-tri-trong-phap-luat-viet-nam.aspx Tue, 23 Nov 2021 11:27:53 GMT Quyền tự do và an ninh cá nhân của quyền dân sự và chính trị trong pháp luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/quyen-tu-do-va-an-ninh-ca-nhan-cua-quyen-dan-su-va-chinh-tri-trong-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-tu-do-va-an-ninh-ca-nhan-cua-quyen-dan-su-va-chinh-tri-trong-phap-luat-viet-nam.aspx Tue, 23 Nov 2021 11:27:13 GMT Hủy ngang có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? https://luatminhkhue.vn/huy-ngang-co-duoc-huong-bao-hiem-that-nghiep-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/huy-ngang-co-duoc-huong-bao-hiem-that-nghiep-khong-.aspx Tue, 23 Nov 2021 11:25:28 GMT Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm bắt buộc như thế nào, từ bao giờ ? https://luatminhkhue.vn/nguoi-su-dung-lao-dong-dong-bao-hiem-bat-buoc-nhu-the-nao--tu-bao-gio-.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-su-dung-lao-dong-dong-bao-hiem-bat-buoc-nhu-the-nao--tu-bao-gio-.aspx Tue, 23 Nov 2021 11:18:28 GMT Một số quy định về cưỡng chế kê biên tài sản https://luatminhkhue.vn/mot-so-quy-dinh-ve-cuong-che-ke-bien-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-quy-dinh-ve-cuong-che-ke-bien-tai-san.aspx Tue, 23 Nov 2021 11:17:56 GMT Tư vấn những vướng mắc thường gặp về bảo hiểm xã hội của người lao động như Chế độ thai sản, hưu trí, thất nghiệp ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-nhung-vuong-mac-thuong-gap-ve-bao-hiem-xa-hoi-cua-nguoi-lao-dong-nhu-che-do-thai-san--huu-tri--that-nghiep---.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-nhung-vuong-mac-thuong-gap-ve-bao-hiem-xa-hoi-cua-nguoi-lao-dong-nhu-che-do-thai-san--huu-tri--that-nghiep---.aspx Tue, 23 Nov 2021 11:12:30 GMT Một số đặc điểm cơ bản trong hoạt động tranh tụng vụ án hành sự https://luatminhkhue.vn/mot-so-dac-diem-co-ban-trong-hoat-dong-tranh-tung-vu-an-hanh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-dac-diem-co-ban-trong-hoat-dong-tranh-tung-vu-an-hanh-su.aspx Tue, 23 Nov 2021 11:02:49 GMT Học sinh cấp 3 điều khiển xe 50cc có bị xử phạt không? https://luatminhkhue.vn/hoc-sinh-cap-3-dieu-khien-xe-50cc-co-bi-xu-phat-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/hoc-sinh-cap-3-dieu-khien-xe-50cc-co-bi-xu-phat-khong-.aspx Tue, 23 Nov 2021 10:53:39 GMT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quy chế lựa chọn nhà thầu https://luatminhkhue.vn/ke-hoach-lua-chon-nha-thau-va-quy-che-lua-chon-nha-thau.aspx https://luatminhkhue.vn/ke-hoach-lua-chon-nha-thau-va-quy-che-lua-chon-nha-thau.aspx Tue, 23 Nov 2021 10:51:27 GMT Xử phạt khi làm mất chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân https://luatminhkhue.vn/xu-phat-khi-lam-mat-chung-tu-khau-tru-thue-tncn-.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-khi-lam-mat-chung-tu-khau-tru-thue-tncn-.aspx Tue, 23 Nov 2021 10:49:28 GMT Phiếu biểu quyết trong hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên hợp danh quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/phieu-bieu-quyet-trong-hoi-dong-thanh-vien-bao-gom-tat-ca-cac-thanh-vien-hop-danh-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/phieu-bieu-quyet-trong-hoi-dong-thanh-vien-bao-gom-tat-ca-cac-thanh-vien-hop-danh-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx Tue, 23 Nov 2021 10:47:54 GMT Con liệt sĩ được hưởng trợ cấp cất nhà là bao nhiêu? Hưởng như thế nào? https://luatminhkhue.vn/con-liet-si-duoc-huong-tro-cap-cat-nha-la-bao-nhieu--va-huong-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/con-liet-si-duoc-huong-tro-cap-cat-nha-la-bao-nhieu--va-huong-nhu-the-nao-.aspx Tue, 23 Nov 2021 10:44:05 GMT Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì? Hoạt động lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? https://luatminhkhue.vn/quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-la-gi-hoat-dong-lap-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-la-gi-hoat-dong-lap-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat.aspx Tue, 23 Nov 2021 10:41:38 GMT Hoá đơn được đóng dấu vuông không có giá trị pháp lý https://luatminhkhue.vn/hoa-don-duoc-dong-dau-vuong-khong-co-gia-tri-phap-ly--.aspx https://luatminhkhue.vn/hoa-don-duoc-dong-dau-vuong-khong-co-gia-tri-phap-ly--.aspx Tue, 23 Nov 2021 10:41:29 GMT Khoảng cách an toàn trên cao xây điện cao thế là bao nhiêu? https://luatminhkhue.vn/khoang-cach-an-toan-tren-cao-xay-dien-cao-the-la-bao-nhieu-.aspx https://luatminhkhue.vn/khoang-cach-an-toan-tren-cao-xay-dien-cao-the-la-bao-nhieu-.aspx Tue, 23 Nov 2021 10:39:34 GMT Lệ phí khai sinh và thủ tục đăng ký khai sinh cho con https://luatminhkhue.vn/le-phi-khai-sinh-cho-con-la-bao-nhieu--.aspx https://luatminhkhue.vn/le-phi-khai-sinh-cho-con-la-bao-nhieu--.aspx Tue, 23 Nov 2021 10:35:19 GMT Tư vấn về nguồn lực tài chính cho gói thầu và hợp đồng tương tự? https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-nguon-luc-tai-chinh-cho-goi-thau-va-hop-dong-tuong-tu--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-nguon-luc-tai-chinh-cho-goi-thau-va-hop-dong-tuong-tu--.aspx Tue, 23 Nov 2021 10:33:27 GMT Quy định pháp luật về ban kiểm soát của công ty https://luatminhkhue.vn/ban-kiem-soat-cua-cong-ty-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-ban-kiem-soat-cua-cong-ty-nha-nuoc--.aspx https://luatminhkhue.vn/ban-kiem-soat-cua-cong-ty-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-ban-kiem-soat-cua-cong-ty-nha-nuoc--.aspx Tue, 23 Nov 2021 10:16:06 GMT Điều kiện kinh doanh là gì ? Khái niệm về điều kiện kinh doanh https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-la-gi---khai-niem-ve-dieu-kien-kinh-doanh.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-la-gi---khai-niem-ve-dieu-kien-kinh-doanh.aspx Tue, 23 Nov 2021 10:02:18 GMT Quy định pháp luật về huy động gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống HIV https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-huy-dong-gia-dinh-co-quan-to-chuc-ca-nhan-trong-phong-chong-hiv.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-huy-dong-gia-dinh-co-quan-to-chuc-ca-nhan-trong-phong-chong-hiv.aspx Tue, 23 Nov 2021 09:51:59 GMT Các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-can-thiep-giam-tac-hai-trong-du-phong-lay-nhiem-hiv.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-can-thiep-giam-tac-hai-trong-du-phong-lay-nhiem-hiv.aspx Tue, 23 Nov 2021 09:49:30 GMT Hoạt động của Luật sư trong việc thu thập chứng cứ https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-cua-luat-su-trong-viec-thu-thap-chung-cu.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-cua-luat-su-trong-viec-thu-thap-chung-cu.aspx Tue, 23 Nov 2021 09:43:38 GMT Quyền của người thiểu số theo luật quốc tế https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-nguoi-thieu-so-theo-luat-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-nguoi-thieu-so-theo-luat-quoc-te.aspx Tue, 23 Nov 2021 09:34:51 GMT Cơ chế thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở châu Mỹ https://luatminhkhue.vn/co-che-thuc-day-va-bao-ve-quyen-con-nguoi-o-chau-my.aspx https://luatminhkhue.vn/co-che-thuc-day-va-bao-ve-quyen-con-nguoi-o-chau-my.aspx Tue, 23 Nov 2021 09:29:07 GMT Thủ tục cấp số lưu hành đối với trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, hoá chất dùng trong phòng, chống dịch COVID-19 https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-so-luu-hanh-doi-voi-trang-thiet-bi-y-te-vat-tu-y-te-sinh-pham-xet-nghiem-hoa-chat-dung-trong-phong-chong-dich-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-so-luu-hanh-doi-voi-trang-thiet-bi-y-te-vat-tu-y-te-sinh-pham-xet-nghiem-hoa-chat-dung-trong-phong-chong-dich-covid-19.aspx Tue, 23 Nov 2021 08:56:36 GMT Các quyền con người cần được tôn trọng và bảo đảm một cách bình đẳng trong quan điểm của Đảng và nhà nước https://luatminhkhue.vn/cac-quyen-con-nguoi-can-duoc-ton-trong-va-bao-dam-mot-cach-binh-dang-trong-quan-diem-cua-dang-va-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-quyen-con-nguoi-can-duoc-ton-trong-va-bao-dam-mot-cach-binh-dang-trong-quan-diem-cua-dang-va-nha-nuoc.aspx Tue, 23 Nov 2021 08:53:09 GMT Quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự về hoạt động thu thập chứng cứ của Tòa án https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-bo-luat-to-tung-dan-su-ve-hoat-dong-thu-thap-chung-cu-cua-toa-an.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-bo-luat-to-tung-dan-su-ve-hoat-dong-thu-thap-chung-cu-cua-toa-an.aspx Tue, 23 Nov 2021 08:36:18 GMT Quyền con người là giá trị chung của toàn nhân loại trong quan điểm của Đảng và nhà nước về quyền con người https://luatminhkhue.vn/quyen-con-nguoi-la-gia-tri-chung-cua-toan-nhan-loai-trong-quan-diem-cua-dang-va-nha-nuoc-ve-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-con-nguoi-la-gia-tri-chung-cua-toan-nhan-loai-trong-quan-diem-cua-dang-va-nha-nuoc-ve-quyen-con-nguoi.aspx Tue, 23 Nov 2021 08:34:20 GMT Quỹ bình ổn giá xăng dầu là gì? Tìm hiểu quy định pháp luật về quỹ bình ổn giá xăng dầu https://luatminhkhue.vn/quy-binh-on-gia-xang-dau-la-gi-tim-hieu-quy-dinh-phap-luat-ve-quy-binh-on-gia-xang-dau.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-binh-on-gia-xang-dau-la-gi-tim-hieu-quy-dinh-phap-luat-ve-quy-binh-on-gia-xang-dau.aspx Tue, 23 Nov 2021 08:14:10 GMT Chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước về quyền con người https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-doi-ngoai-cua-dang-va-nha-nuoc-ve-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-doi-ngoai-cua-dang-va-nha-nuoc-ve-quyen-con-nguoi.aspx Tue, 23 Nov 2021 07:44:26 GMT Chính sách đối nội cơ bản của Đảng và nhà nước về quyền con người https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-doi-noi-co-ban-cua-dang-va-nha-nuoc-ve-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-doi-noi-co-ban-cua-dang-va-nha-nuoc-ve-quyen-con-nguoi.aspx Tue, 23 Nov 2021 07:31:12 GMT Chính sách cho vay đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-cho-vay-doi-voi-du-an-san-xuat-san-pham-cong-nghiep-ho-tro-uu-tien-phat-trien.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-cho-vay-doi-voi-du-an-san-xuat-san-pham-cong-nghiep-ho-tro-uu-tien-phat-trien.aspx Tue, 23 Nov 2021 07:23:57 GMT Doanh nghiệp khoa học công nghệ được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-khoa-hoc-cong-nghe-duoc-mien-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-khoa-hoc-cong-nghe-duoc-mien-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.aspx Tue, 23 Nov 2021 07:09:30 GMT Mức hưởng chế độ bảo hiểm thai sản cho người lao động theo pháp luật https://luatminhkhue.vn/muc-huong-che-do-bao-hiem-thai-san-cho-nhan-vien-theo-phap-luat--.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-huong-che-do-bao-hiem-thai-san-cho-nhan-vien-theo-phap-luat--.aspx Tue, 23 Nov 2021 06:28:53 GMT Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy là gì? Các yếu tố cấu thành tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy? https://luatminhkhue.vn/chua-chap-viec-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-la-gi-cac-yeu-to-cau-thanh-toi-chua-chap-viec-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy.aspx https://luatminhkhue.vn/chua-chap-viec-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-la-gi-cac-yeu-to-cau-thanh-toi-chua-chap-viec-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy.aspx Tue, 23 Nov 2021 06:19:29 GMT Quyền yêu cầu công ty TNHH Hai thành viên trở lên mua lại phần vốn góp? https://luatminhkhue.vn/quyen-yeu-cau-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-mua-lai-phan-von-gop.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-yeu-cau-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-mua-lai-phan-von-gop.aspx Tue, 23 Nov 2021 05:08:22 GMT Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/uu-dai-thue-tndn-doi-voi-du-an-dau-tu-san-xuat-san-pham-cong-nghiep-ho-tro-thuoc-danh-muc-uu-tien-phat-trien-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/uu-dai-thue-tndn-doi-voi-du-an-dau-tu-san-xuat-san-pham-cong-nghiep-ho-tro-thuoc-danh-muc-uu-tien-phat-trien-theo-quy-dinh-moi.aspx Tue, 23 Nov 2021 04:18:49 GMT Tự do hóa thương mại là gì? Các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia? https://luatminhkhue.vn/tu-do-hoa-thuong-mai-la-gi-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-ma-viet-nam-tham-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-do-hoa-thuong-mai-la-gi-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-ma-viet-nam-tham-gia.aspx Tue, 23 Nov 2021 04:03:44 GMT Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/du-an-san-xuat-san-pham-cong-nghiep-ho-tro-nao-duoc-huong-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/du-an-san-xuat-san-pham-cong-nghiep-ho-tro-nao-duoc-huong-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.aspx Tue, 23 Nov 2021 03:45:12 GMT Các quyền áp dụng cho mọi người lao động di trú và các thành viên trong gia đình họ https://luatminhkhue.vn/cac-quyen-ap-dung-cho-moi-nguoi-lao-dong-di-tru-va-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-quyen-ap-dung-cho-moi-nguoi-lao-dong-di-tru-va-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-ho.aspx Tue, 23 Nov 2021 03:33:00 GMT Quyền được bầu cử, ứng cử và tham gia quản lý nhà nước https://luatminhkhue.vn/quyen-duoc-bau-cu-ung-cu-va-tham-gia-quan-ly-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-duoc-bau-cu-ung-cu-va-tham-gia-quan-ly-nha-nuoc.aspx Tue, 23 Nov 2021 03:17:09 GMT Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là gì? Thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ https://luatminhkhue.vn/san-pham-cong-nghiep-ho-tro-la-gi-thu-tuc-xac-nhan-uu-dai-va-hau-kiem-uu-dai-doi-voi-du-an-san-xuat-san-pham-cong-nghiep-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/san-pham-cong-nghiep-ho-tro-la-gi-thu-tuc-xac-nhan-uu-dai-va-hau-kiem-uu-dai-doi-voi-du-an-san-xuat-san-pham-cong-nghiep-ho-tro.aspx Tue, 23 Nov 2021 03:08:48 GMT Cách tính tiền bảo hiểm được hưởng khi về hưu sớm như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-tien-bao-hiem-duoc-huong-khi-ve-huu-som-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-tien-bao-hiem-duoc-huong-khi-ve-huu-som-nhu-the-nao--.aspx Tue, 23 Nov 2021 02:40:52 GMT Những đặc điểm cơ bản của công ty tài chính? Hoạt động của công ty tài chính? https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-co-ban-cua-cong-ty-tai-chinh-hoat-dong-cua-cong-ty-tai-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-co-ban-cua-cong-ty-tai-chinh-hoat-dong-cua-cong-ty-tai-chinh.aspx Tue, 23 Nov 2021 02:40:19 GMT Quyền của người lao động di trú theo luật quốc tế https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-nguoi-lao-dong-di-tru-theo-luat-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-nguoi-lao-dong-di-tru-theo-luat-quoc-te.aspx Tue, 23 Nov 2021 02:37:12 GMT Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục khôi phục mã số thuế theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-khoi-phuc-ma-so-thue-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-khoi-phuc-ma-so-thue-theo-quy-dinh-moi.aspx Tue, 23 Nov 2021 02:16:53 GMT Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán là gì? https://luatminhkhue.vn/ho-kinh-doanh-ca-nhan-kinh-doanh-nop-thue-theo-phuong-phap-khoan-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-kinh-doanh-ca-nhan-kinh-doanh-nop-thue-theo-phuong-phap-khoan-la-gi.aspx Tue, 23 Nov 2021 02:15:28 GMT Có bị mất bảo hiểm thất nghiệp vì quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp không liên tục? https://luatminhkhue.vn/co-bi-mat-bao-hiem-that-nghiep-vi-qua-trinh-dong-bao-hiem-that-nghiep-khong-lien-tuc-.aspx https://luatminhkhue.vn/co-bi-mat-bao-hiem-that-nghiep-vi-qua-trinh-dong-bao-hiem-that-nghiep-khong-lien-tuc-.aspx Tue, 23 Nov 2021 02:09:33 GMT Nghĩa vụ quốc gia đối với người khuyết tật https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-quoc-gia-doi-voi-nguoi-khuyet-tat.aspx https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-quoc-gia-doi-voi-nguoi-khuyet-tat.aspx Tue, 23 Nov 2021 02:06:18 GMT Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai https://luatminhkhue.vn/quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-ca-nhan-kinh-doanh-nop-thue-theo-phuong-phap-ke-khai.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-ca-nhan-kinh-doanh-nop-thue-theo-phuong-phap-ke-khai.aspx Tue, 23 Nov 2021 02:04:18 GMT Các quyền có ý nghĩa quan trọng với người khuyết tật https://luatminhkhue.vn/cac-quyen-co-y-nghia-quan-trong-voi-nguoi-khuyet-tat.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-quyen-co-y-nghia-quan-trong-voi-nguoi-khuyet-tat.aspx Tue, 23 Nov 2021 01:50:20 GMT VAMC là gì? Cơ cấu và hoạt động của AVMC? https://luatminhkhue.vn/vamc-la-gi-co-cau-va-hoat-dong-cua-avmc.aspx https://luatminhkhue.vn/vamc-la-gi-co-cau-va-hoat-dong-cua-avmc.aspx Tue, 23 Nov 2021 01:50:05 GMT Tội ác quốc tế là gì? Tội ác quốc tế gồm những tội phạm gì? https://luatminhkhue.vn/toi-ac-quoc-te-la-gi-toi-ac-quoc-te-gom-nhung-toi-pham-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-ac-quoc-te-la-gi-toi-ac-quoc-te-gom-nhung-toi-pham-gi.aspx Mon, 22 Nov 2021 10:47:05 GMT Tìm hiểu về giai đoạn khởi tố - Khởi tố vụ án hình sự https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-giai-doan-khoi-to-khoi-to-vu-an-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-giai-doan-khoi-to-khoi-to-vu-an-hinh-su.aspx Mon, 22 Nov 2021 10:37:02 GMT Vai trò của Luật Hình sự quốc tế trong hoạt động bảo vệ quyền con người? https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-luat-hinh-su-quoc-te-trong-hoat-dong-bao-ve-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-luat-hinh-su-quoc-te-trong-hoat-dong-bao-ve-quyen-con-nguoi.aspx Mon, 22 Nov 2021 10:33:22 GMT Điều kiện để được tham gia vào tổ chuyên gia trong đấu thầu https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-duoc-tham-gia-vao-to-chuyen-gia-trong-dau-thau-.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-duoc-tham-gia-vao-to-chuyen-gia-trong-dau-thau-.aspx Mon, 22 Nov 2021 10:01:07 GMT Quy định pháp luật về xây dựng phương án tài chính của dự án PPP https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-xay-dung-phuong-an-tai-chinh-cua-du-an-ppp.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-xay-dung-phuong-an-tai-chinh-cua-du-an-ppp.aspx Mon, 22 Nov 2021 09:57:04 GMT Công ước Chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc? Ý nghĩa và nội dung cơ bản của Công ước Chống Tra tấn? https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-chong-tra-tan-cua-lien-hop-quoc-y-nghia-va-noi-dung-co-ban-cua-cong-uoc-chong-tra-tan.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-chong-tra-tan-cua-lien-hop-quoc-y-nghia-va-noi-dung-co-ban-cua-cong-uoc-chong-tra-tan.aspx Mon, 22 Nov 2021 09:39:18 GMT Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (ICERD) là gì? https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-quoc-te-ve-xoa-bo-moi-hinh-thuc-phan-biet-chung-toc-icerd-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-quoc-te-ve-xoa-bo-moi-hinh-thuc-phan-biet-chung-toc-icerd-la-gi.aspx Mon, 22 Nov 2021 09:35:49 GMT Quyền kinh tế xã hội và văn hóa trong pháp luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/quyen-kinh-te-xa-hoi-va-van-hoa-trong-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-kinh-te-xa-hoi-va-van-hoa-trong-phap-luat-viet-nam.aspx Mon, 22 Nov 2021 09:28:15 GMT Sinh mổ có được hưởng chế độ phụ cấp gì khác không? https://luatminhkhue.vn/sinh-mo-co-duoc-huong-che-do-phu-cap-gi-khac-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/sinh-mo-co-duoc-huong-che-do-phu-cap-gi-khac-khong--.aspx Mon, 22 Nov 2021 09:11:41 GMT Quyền của người khuyết tật theo luật quốc tế https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-nguoi-khuyet-tat-theo-luat-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-nguoi-khuyet-tat-theo-luat-quoc-te.aspx Mon, 22 Nov 2021 09:08:24 GMT Quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao,KH &CN https://luatminhkhue.vn/quyen-binh-dang-cua-phu-nu-trong-linh-vuc-van-hoa-thong-tin-the-duc-the-thao-kh-cn.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-binh-dang-cua-phu-nu-trong-linh-vuc-van-hoa-thong-tin-the-duc-the-thao-kh-cn.aspx Mon, 22 Nov 2021 09:03:26 GMT Quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-phu-nu-trong-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-phu-nu-trong-phap-luat-viet-nam.aspx Mon, 22 Nov 2021 08:54:22 GMT Khái quát về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và chức danh có thẩm quyền xử phạt hành chính về hải quan https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hai-quan-va-chuc-danh-co-tham-quyen-xu-phat-hanh-chinh-ve-hai-quan.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hai-quan-va-chuc-danh-co-tham-quyen-xu-phat-hanh-chinh-ve-hai-quan.aspx Mon, 22 Nov 2021 08:23:01 GMT Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các biện pháp xử lý vi phạm? https://luatminhkhue.vn/xu-ly-vi-pham-quyen-so-huu-tri-tue-va-cac-bien-phap-xu-ly-vi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-ly-vi-pham-quyen-so-huu-tri-tue-va-cac-bien-phap-xu-ly-vi-pham.aspx Mon, 22 Nov 2021 08:08:30 GMT Khái niệm “tra tấn”? Dấu hiệu nhận biết hành vi tra tấn theo Công ước Chống tra tấn của Liên hợp quốc? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-tra-tan-dau-hieu-nhan-biet-hanh-vi-tra-tan-theo-cong-uoc-chong-tra-tan-cua-lien-hop-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-tra-tan-dau-hieu-nhan-biet-hanh-vi-tra-tan-theo-cong-uoc-chong-tra-tan-cua-lien-hop-quoc.aspx Mon, 22 Nov 2021 07:51:25 GMT Nội dung quyền chính trị của công dân trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) https://luatminhkhue.vn/noi-dung-quyen-chinh-tri-cua-cong-dan-trong-cong-uoc-quoc-te-ve-cac-quyen-dan-su-va-chinh-tri-iccpr.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-quyen-chinh-tri-cua-cong-dan-trong-cong-uoc-quoc-te-ve-cac-quyen-dan-su-va-chinh-tri-iccpr.aspx Mon, 22 Nov 2021 07:51:01 GMT Quy định của pháp luật về việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng nhà nước Việt Nam https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-viec-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cua-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-viec-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cua-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam.aspx Mon, 22 Nov 2021 07:16:25 GMT Quy trình chỉ định nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư PPP trong trường hợp đặc biệt https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-chi-dinh-nha-dau-tu-lua-chon-nha-dau-tu-ppp-trong-truong-hop-dac-biet.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-chi-dinh-nha-dau-tu-lua-chon-nha-dau-tu-ppp-trong-truong-hop-dac-biet.aspx Mon, 22 Nov 2021 06:58:12 GMT Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa là gì? https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-quoc-te-ve-cac-quyen-kinh-te-xa-hoi-va-van-hoa-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-quoc-te-ve-cac-quyen-kinh-te-xa-hoi-va-van-hoa-la-gi.aspx Mon, 22 Nov 2021 06:49:29 GMT Nội dung mới về chế độ, chính sách trong phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 145/NQ-CP của Chính phủ https://luatminhkhue.vn/noi-dung-moi-ve-che-do-chinh-sach-trong-phong-chong-dich-covid-19-theo-nghi-quyet-145-nq-cp-cua-chinh-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-moi-ve-che-do-chinh-sach-trong-phong-chong-dich-covid-19-theo-nghi-quyet-145-nq-cp-cua-chinh-phu.aspx Mon, 22 Nov 2021 06:42:28 GMT Hợp đồng dự án PPP là gì? Hướng dẫn lập hợp đồng mẫu dự án PPP https://luatminhkhue.vn/hop-dong-du-an-ppp-la-gi-huong-dan-lap-hop-dong-mau-du-an-ppp.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-du-an-ppp-la-gi-huong-dan-lap-hop-dong-mau-du-an-ppp.aspx Mon, 22 Nov 2021 06:38:55 GMT Mẫu giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản, đất đai mới 2021 https://luatminhkhue.vn/mau-giay-uy-quyen-tham-gia-dau-gia-tai-san--dat-dai.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-giay-uy-quyen-tham-gia-dau-gia-tai-san--dat-dai.aspx Mon, 22 Nov 2021 05:53:07 GMT Vàng cưới có phải là tài sản chung của vợ chồng không ? https://luatminhkhue.vn/vang-cuoi-co-phai-la-tai-san-chung-cua-vo-chong-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/vang-cuoi-co-phai-la-tai-san-chung-cua-vo-chong-khong.aspx Mon, 22 Nov 2021 05:00:38 GMT Xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định trong tàu đánh cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-va-bien-phap-khac-phuc-hau-qua-khi-vi-pham-quy-dinh-trong-tau-danh-ca-cang-ca-khu-neo-dau-tranh-tru-bao-cho-tau-ca.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-va-bien-phap-khac-phuc-hau-qua-khi-vi-pham-quy-dinh-trong-tau-danh-ca-cang-ca-khu-neo-dau-tranh-tru-bao-cho-tau-ca.aspx Mon, 22 Nov 2021 04:18:08 GMT Giải thích về chế độ đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương tối thiểu vùng ? https://luatminhkhue.vn/giai-thich-ve-che-do-dong-bhxh.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-thich-ve-che-do-dong-bhxh.aspx Mon, 22 Nov 2021 04:17:47 GMT Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-can-luu-y-trong-qua-trinh-lua-chon-nha-dau-tu-du-an-ppp.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-can-luu-y-trong-qua-trinh-lua-chon-nha-dau-tu-du-an-ppp.aspx Mon, 22 Nov 2021 04:00:39 GMT Xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả về quy định khai thác thủy sản https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-va-bien-phap-khac-phuc-hau-qua-ve-quy-dinh-khai-thac-thuy-san.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-va-bien-phap-khac-phuc-hau-qua-ve-quy-dinh-khai-thac-thuy-san.aspx Mon, 22 Nov 2021 03:46:35 GMT Những nội dung chủ yếu trong Các hướng dẫn quốc tế về HIV/AIDS và quyền con người https://luatminhkhue.vn/nhung-noi-dung-chu-yeu-trong-cac-huong-dan-quoc-te-ve-hiv-aids-va-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-noi-dung-chu-yeu-trong-cac-huong-dan-quoc-te-ve-hiv-aids-va-quyen-con-nguoi.aspx Mon, 22 Nov 2021 03:36:28 GMT Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội của trẻ em https://luatminhkhue.vn/quyen-duoc-tiep-can-thong-tin-bay-to-y-kien-va-tham-gia-hoat-dong-xa-hoi-cua-tre-em.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-duoc-tiep-can-thong-tin-bay-to-y-kien-va-tham-gia-hoat-dong-xa-hoi-cua-tre-em.aspx Mon, 22 Nov 2021 03:34:41 GMT Quyền vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch của trẻ em https://luatminhkhue.vn/quyen-vui-choi-giai-tri-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-the-duc-the-thao-du-lich-cua-tre-em.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-vui-choi-giai-tri-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-the-duc-the-thao-du-lich-cua-tre-em.aspx Mon, 22 Nov 2021 03:19:52 GMT Quy định về thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-tham-dinh-bao-cao-nghien-cuu-tien-kha-thi-du-an-ppp.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-tham-dinh-bao-cao-nghien-cuu-tien-kha-thi-du-an-ppp.aspx Mon, 22 Nov 2021 03:19:45 GMT Quyền dân sự theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) https://luatminhkhue.vn/quyen-dan-su-theo-cong-uoc-quoc-te-ve-cac-quyen-dan-su-va-chinh-tri-iccpr.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-dan-su-theo-cong-uoc-quoc-te-ve-cac-quyen-dan-su-va-chinh-tri-iccpr.aspx Mon, 22 Nov 2021 03:19:01 GMT Theo quy định của pháp luật Việt Nam trẻ em có quyền gì ? https://luatminhkhue.vn/theo-quy-dinh-cua-phap-luat-viet-nam-tre-em-co-quyen-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/theo-quy-dinh-cua-phap-luat-viet-nam-tre-em-co-quyen-gi.aspx Mon, 22 Nov 2021 03:08:20 GMT Chính sách mới về quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-quy-che-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-viet-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-quy-che-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-viet-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai.aspx Mon, 22 Nov 2021 02:56:37 GMT Các quyền đặc biệt trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) https://luatminhkhue.vn/cac-quyen-dac-biet-trong-cong-uoc-quoc-te-ve-cac-quyen-dan-su-va-chinh-tri-iccpr.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-quyen-dac-biet-trong-cong-uoc-quoc-te-ve-cac-quyen-dan-su-va-chinh-tri-iccpr.aspx Mon, 22 Nov 2021 02:54:11 GMT Quyền của những người sống chung với hiv/aids theo luật quốc tế https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-nhung-nguoi-song-chung-voi-hiv-aids-theo-luat-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-nhung-nguoi-song-chung-voi-hiv-aids-theo-luat-quoc-te.aspx Mon, 22 Nov 2021 02:51:49 GMT Quy định của pháp luật về hồ sơ, cách thức thực hiện, điều kiện cam kết chi và thời hạn gửi, chấp thuận cam kết chi ngân sách nhà nước https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-ho-so-cach-thuc-thuc-hien-dieu-kien-cam-ket-chi-va-thoi-han-gui-chap-thuan-cam-ket-chi-ngan-sach-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-ho-so-cach-thuc-thuc-hien-dieu-kien-cam-ket-chi-va-thoi-han-gui-chap-thuan-cam-ket-chi-ngan-sach-nha-nuoc.aspx Mon, 22 Nov 2021 02:30:12 GMT Mẫu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP https://luatminhkhue.vn/mau-bao-cao-nghien-cuu-tien-kha-thi-du-an-ppp.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bao-cao-nghien-cuu-tien-kha-thi-du-an-ppp.aspx Mon, 22 Nov 2021 02:23:34 GMT Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) là gì? https://luatminhkhue.vn/cao-uy-lien-hop-quoc-ve-nguoi-ti-nan-unhcr-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/cao-uy-lien-hop-quoc-ve-nguoi-ti-nan-unhcr-la-gi.aspx Mon, 22 Nov 2021 02:18:05 GMT Bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bóc lột khác https://luatminhkhue.vn/bao-ve-tre-em-khoi-cac-hinh-thuc-boc-lot-khac.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-ve-tre-em-khoi-cac-hinh-thuc-boc-lot-khac.aspx Mon, 22 Nov 2021 02:17:48 GMT Cha mẹ không đăng kí kết hôn con có được đổi họ từ họ mẹ sang họ cha không ? https://luatminhkhue.vn/cha-me-khong-dang-ki-ket-hon-con-co-duoc-doi-ho-tu-ho-me-sang-ho-cha-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/cha-me-khong-dang-ki-ket-hon-con-co-duoc-doi-ho-tu-ho-me-sang-ho-cha-khong.aspx Mon, 22 Nov 2021 02:08:03 GMT Sự hình thành của pháp luật quốc tế về Nhân quyền? Hệ thống pháp luật quốc tế về Nhân quyền? https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-cua-phap-luat-quoc-te-ve-nhan-quyen-he-thong-phap-luat-quoc-te-ve-nhan-quyen.aspx https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-cua-phap-luat-quoc-te-ve-nhan-quyen-he-thong-phap-luat-quoc-te-ve-nhan-quyen.aspx Mon, 22 Nov 2021 01:59:39 GMT Che giấu tài sản là gì? Các hành vi che dấu tài sản phổ biến hiện nay? https://luatminhkhue.vn/che-giau-tai-san-la-gi-cac-hanh-vi-che-dau-tai-san-pho-bien-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/che-giau-tai-san-la-gi-cac-hanh-vi-che-dau-tai-san-pho-bien-hien-nay.aspx Mon, 22 Nov 2021 01:36:14 GMT Mức sống thích đáng và an sinh xã hội của trẻ em https://luatminhkhue.vn/muc-song-thich-dang-va-an-sinh-xa-hoi-cua-tre-em.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-song-thich-dang-va-an-sinh-xa-hoi-cua-tre-em.aspx Mon, 22 Nov 2021 01:27:09 GMT Quy định nội bộ của công ty có giá trị ràng buộc đối với đối tác của công ty hay không? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-noi-bo-cua-cong-ty-co-gia-tri-rang-buoc-doi-voi-doi-tac-cua-cong-ty-hay-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-noi-bo-cua-cong-ty-co-gia-tri-rang-buoc-doi-voi-doi-tac-cua-cong-ty-hay-khong.aspx Mon, 22 Nov 2021 01:05:27 GMT Các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-phai-nop-tien-su-dung-dat-khi-lam-so-do-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-phai-nop-tien-su-dung-dat-khi-lam-so-do-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Sun, 21 Nov 2021 16:44:17 GMT